Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb nonga a Zeova tẽegrã hal wʋsg bɩ?

Yãmb nonga a Zeova tẽegrã hal wʋsg bɩ?

 Yãmb nonga a Zeova tẽegrã hal wʋsg bɩ?

“Mam sɩɩgã talla yãmb tẽegrã, la m nong-b-la hal wʋsgo.”—YƖƖL SÕAMYÃ 119:167, NW.

1. Sẽn yɩɩd fãa, yɛ la d yãt a Zeova tẽegrã n yɩlemdẽ?

A ZEOVA ratame t’a nin-buiidã paam sũ-noogo. Sɩda, sẽn na yɩl n paam sũ-noog hakɩkã, rẽnda d sak Wẽnnaam tõogã la d tũ a noyã. Sẽn na yɩl tɩ d maan woto a tẽegda tõndo. Tẽegr a woto maaname n yɩlem Gʋlsg Sõamyã pʋgẽ, sẽn yɩɩd fãa Yɩɩl Sõamyã 119 soabã pʋgẽ. Tõe tɩ yaa Zida na-bi-poll a Ezekɩas n maan-a. Yɩɩn-kãngã sẽn be rasãndã sɩngda woto: “Bark bee neb nins sẽn kẽnd ne pʋ-peelma zutu, neb nins sẽn tũud Zusoaba [“a Zeova,” NW] tõodã. Bark bee neb nins sẽn tũud bãmb kaseta [“tẽegrã,” NW] zutu, bãmb baooda Wẽnnaam ne b sũyã fãa.”—Yɩɩl Sõamyã 119:1, 2.

2. Wãn-wãn la Wẽnnaam tẽegrã tɩ loe ne sũ-noogã?

2 D ‘tũuda a Zeova tõodã,’ d sã n baood n bãngd a Gomdã takɩ la d tũud-a d vɩɩmã pʋgẽ. La tõnd sẽn pa zems zãngã kɩtame tɩ d rat tẽegre. Hebre gom-biig ning b sẽn lebg tɩ “tẽegrã” wilgdame tɩ Wẽnnaam tẽegda tõnd a noyã la a tõodã. (Matɩe 10:18-20) Yaa tõnd sẽn na n ket n tũud tẽegr a woto bal la d na n kell n tall sũ-noogo, bala b sõngda tõnd tɩ d gil tẽebã bẽds sẽn wat ne yel-beed la sũ-sãamsã.

Gãd-y a Zeova tẽegrã sõma-sõma

3. D sã n tik Yɩɩl Sõamyã 119:60, 61 zugu, bõe bas-m-yam la d tara?

3 Wẽnnaam tẽegrã ra tara yõod wʋsg ne yɩɩl-gʋlsdã sẽn yɩɩl woto wã: “Mam yãgdame n ka kaoosdẽ tɩ sak yãmb noyã ye. Nin-wẽns tãoos gũbga maam, la mam ka yĩmd yãmb tõoga yell ye.” (Yɩɩl Sõamyã 119:60, 61) A Zeova tẽegrã sõngda tõnd tɩ d tõog toog namsg d tẽebã yĩng taoore, bala d kɩsa sɩd tɩ d yĩngr Ba wã tõe n kãsga gɩdgr wĩy nins  d bɛɛbã sẽn dɩk n loe tõndã. Wakat sẽn zems pʋgẽ, a kõt-d-la paam-m-meng ne gɩdgr a woto, tɩ d tõog n kẽng taoor ne Rĩungã mooneg tʋʋmde.—Mark 13:10.

4. Manesem bʋg la d segd n tall ne Wẽnnaam tẽegrã?

4 Wakat-wakate, a Zeova tẽegrã remsd-d lame. Bɩ d tall mi-beoog wakat fãa ne remsg a woto wa yɩɩl-gʋlsdã sẽn tallã. Pʋʋsg pʋgẽ, a yeela Wẽnnaam woto: “La yãmb kaseta me yaa noog ne maam . . . Yaa rẽ yĩng la mam nong yãmb kasetã [“tẽegrã,” NW].” (Yɩɩl Sõamyã 119:24, 119) Tõnd sẽn tar Wẽnnaam tẽegrã yɩɩda yɩɩl-gʋlsdã sẽn da tar-ba. Hebre Gʋlsgã verse kobs nins goam b sẽn lebs n dɩk Gerɛk gʋlsgẽ wã tẽegda tõnd a Zeova noyã a sẽn kõ a nin-buiidã Tõogã tũub sasa wã, la b tẽegd tõnd a raabã sẽn tɩ loe ne kiris-neb tigingã me. Wẽnnaam sã n ges tɩ zemsame t’a tẽeg tõnd yɛl sẽn tɩ loe ne a tõodã, d tara mi-beoog ne sor-wilgr a woto. La d sã n ‘gãd a Zeova tẽegrã,’ d lakda d mens ne yel-wẽnã sẽn pa tat tõnd Naandã yam la sẽn sãamd tõnd sũ-noogã.—Yɩɩl Sõamyã 119:31, NW.

5. Wãn-wãn la d tõe n wa nong a Zeova tẽegrã hal wʋsgo?

5 Hal sẽn ta zĩ-bʋg la d segd n nong a Zeova tẽegrã? “Mam sũur bee ne yãmb kaseto [“tẽegrã,” NW] la mam nong-b-la wʋsgo,” woto la yɩɩl gʋlsdã yɩɩl-yã. (Yaa tõnd n ningd italikã.) (Yɩɩl Sõamyã 119:167) Tõnd na n wa nonga a Zeova tẽegrã hal wʋsgo, d sã n get-b la d sakd-b wa sagls sẽn yit Ba sẽn sɩd get tõnd yell nengẽ. (1 Pɩɛɛr 5:6, 7) D rata a tẽegrã, la d sã n ges b sẽn nafd tõnd to-to wã, d na n nonga a tẽegrã n paase.

Bũmb ning sẽn kɩt tɩ d rat Wẽnnaam tẽegrã?

6. Bʋʋm bʋg yĩng la d rat a Zeova tẽegrã, la bõe n na n sõng tõnd tɩ d tẽeg-ba?

6 Bʋʋm a ye sẽn kɩt tɩ d rat a Zeova tẽegrã yaa d sẽn yaa yĩmdbã. The World Book Encyclopedia yeta woto: “Naoor wʋsgo, sã n tar-n-tarẽ, nebã lebgda yam yĩmsem dãmb n paasdẽ. . . . Tõe tɩ wa n zĩndame tɩ yãmb mengã pa tõe n tẽeg yʋʋr bɩ kɩbar y sẽn da tõe n tẽegẽ nana-nana ye. . . . B boonda pʋ-tẽer sẽn menemd wakat bilf pʋgẽ wã, sẽn nong n wat naoor wʋsgã tɩ pʋ-tẽer komsgo. Siãntifik rãmbã mak-a-la ne f sẽn na n baood bũmb b f sẽn menems roog teed sẽn yaa zũna pʋgẽ. . . . Manesem sẽn yaa sõma f sẽn na n tũnug ne n sɩd tẽeg kɩbar yaa f sẽn na n ket n zãmsd-a baa f tẽed tɩ f mi-a lame tɩ zems zãnga.” Zãmsg neer la togs-n-yɩleng na n sõnga tõnd tɩ d tẽeg Wẽnnaam tẽegrã, la d tũ-a d meng neer yĩnga.

7. Bõe yĩng tɩ d rat Wẽnnaam tẽegrã n yɩɩd pĩndã?

 7 D rata a Zeova tẽegrã rũndã n yɩɩd pĩndã, bala wẽngã ta a zug tẽn-sʋk ninsaal vɩɩmã pʋgẽ masã. D sã n kelg Wẽnnaam tẽegrã, d paamda yam ning sẽn segd sẽn na yɩl n da paam belgr n tũ dũni wẽngã soay ye. Yɩɩl-gʋlsdã yeelame: “Mam tara bãngr n yɩɩd m karen-saam dãmbã; tɩ bõe, mam tagsda yãmb kaseta [“tẽegrã,” NW] yell daar fãa. Mam tara bãngr n yɩɩd nin-kẽemba. Tɩ bõe, mam sakda yãmb tõodo. Mam gũusda m nao wã ne so-wẽnsa fãa n dat n sak yãmb goama.” (Yɩɩl Sõamyã 119:99-101) D sã n tũud Wẽnnaam tẽegrã, d na n laka d mens ne ‘so-wẽng buud fãa’ la d na n gũusame n da lebg wala ãdem-biisã kʋʋng sẽn be “yam-tagsg lik pʋgẽ wã, la b zãag ne vɩɩm ning Wẽnnaam sẽn so wã” ye.—Efɛɛz rãmba 4:17-19, NW.

8. Wãn to la d tõe n paam sõngr n yɩɩd sẽn na yɩl n tõog tẽebã makre?

8 D leb n data Wẽnnaam tẽegrã, bala b kengda tõnd tɩ d tõog toog d makr wʋsgã pʋgẽ “sɛɛba wakate.” (Daniɛll 12:4) D sã n da pa tarẽ tẽeg-kãense, d ra na n lebga ‘kɛlgdb sẽn yaa yĩmdba.’ (Zak 1:25) La Gʋlsg Sõamyã zãmsg neer tõnd mengã sẽn maand la d sẽn maand ne tigingã, n tũnugd ne sɛbã “kɩs-sɩd la gũusd yambã” sẽn kõtã na n sõnga tõnd tɩ d tõog tẽebã makre. (Matɩe 24:45-47, NW) Tẽeb segls a woto kɩtdame tɩ d tõe n yã d sẽn segd n maan bũmb ning sẽn na yɩl n ta a Zeova yam, d sã n wa be makr pʋgẽ.

Tõnd tigissã yõod sẽn yaa kãseng wʋsgã

9. Ãnd dãmb la “kũun sẽn yaa rapã,” la wãn-wãn la b sõngd b tẽed-n-taasã?

9 Tõnd Wẽnnaam tẽegrã raab paamda pidsg ne manesem a ye kiris-neb tigissẽ wã. Yaa be la saam-biis b sẽn yãk kõt zãmsgo. Tʋm-tʋmd a Poll gʋlsame t’a Zezi “sẽn dʋ yĩngrã a talla yembs n looge; a kõo kũun sẽn yaa rapa.” A Poll paasame: “[Kirist] kõo kẽer tɩ yɩ tʋm-tʋmdba, la kẽer bãmb no-rɛɛsdba, la kẽer koe-moondba, la kẽer pe-kɩɩmba, la kẽer karen-saam dãmba, Wẽnnaam neba bɩɩb yĩnga, la Wẽnnaam tʋʋmda yĩnga, la Kirist yĩnga sõngr yĩnga.” (Efɛɛz rãmba 4:8, NW, 11, 12) Ad d sɩd tõe n talla mi-beoog wʋsgo, ‘kũun sẽn yaa rap’ sẽn yaa kẽem dãmbã b sẽn yãkã sẽn takd tõnd yamã n sikd a Zeova tẽegrã zutu, d sã n wa tigimd taab balengã yĩngã!

10. Hebre dãmba 10:24, 25 tara tags-kãseng bʋgo?

10 D sã n tar mi-beoog ne Wẽnnaam seglsã, na n tusa tõnd tɩ d kẽng d tigingã tigiss a nu wã semen fãa. A Poll wilga sõma-sõma tɩ d segd n tigma taab wakat fãa. A gʋlsame: “Bɩ tõnd tẽeg taab yelle la d yik taab ratem tɩ maan nonglem la tʋʋm sõama. Bɩ d da bas taab tiging wa neb kẽer sẽn maanda ye. La bɩ d sagl taaba, la bɩ d sagl n yɩɩd tõnd sẽn yã tɩ daar kolgdame wã yĩnga.”—Hebre dãmba 10:24, 25.

11. Wãn-wãn la tõnd semen fãa tigissã a yembr fãa nafd tõndo?

 11 Yãmb nanda tõnd tigissã sẽn maand bũmb nins n kõt tõndã bɩ? Gũusg Gasgã zãmsg semen fãa kengda tõnd tẽebã. A sõngda tõnd tɩ d sak a Zeova tẽegrã, la a kõta tõnd pãng tɩ d kɩɩs “dũniyã vʋʋsem.” (1 Korẽnt dãmba 2:12, NW; Tʋʋma 15:31) Zãma sõsgẽ wã, sõsdbã kõta zãmsg sẽn yit Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ, t’a Zeova tẽegrã la a Zezi “vɩɩm sẽn ka sɛt goama” sẽn yaa kãsemsã be sʋka. (Zã 6:68; 7:46; Matɩe 5:1–7:29) D paamda tõog sõma zãmsgã wɛɛngẽ Teokaratik ministɛɛrã lekollẽ wã. Tʋʋmdã tigisg tara yõod wʋsg sẽn na yɩl n sõng tõnd tɩ d maneg d koe-noogã wilgr tɩ yɩ sõma n paase, d sã n wa rebd zak-zaka, d sã n maand lebg-n-tɩ-gese, yirẽ Biibl zãmsg ne neba, la d sã n wa tʋmd d ministɛɛrã nens a taaba. Tigingã sebr zãmsg sẽn yaa sull sẽn yaa kɩdg n yɩɩdã kõta sor n yɩɩd tɩ d gome, tɩ rẽ nong n tɩ loe ne Wẽnnaam tẽegrã.

12, 13. Wãn-wãn la Wẽnnaam sõgen dãmbã sẽn be Azi tẽng a yembrẽ wilg a naneb ne kiris-neb tigissã?

12 D sẽn kẽnd tigingã tigissẽ wakat fãa wã tẽegda tõnd Wẽnnaam noyã, la sõngd tõnd tɩ d kell n tall pãng tẽebã wɛɛngẽ zabr sasa, ligd zu-loees sasa, bɩ d tẽebã makr a taab taoore. Kiris-neb 70 sẽn da be Azi tẽng a yembrẽ, b sẽn yiis b yiy n modg-b tɩ b tɩ vɩɩmd kãgrã tẽn-sʋk dag n yãa tigissã yõod sõma-sõma. B rɩka sard kãn-kãe n na n ket n tigimd taaba, n leb b galʋ-tẽngẽ wã zabrã sẽn vargdã, n wʋk Rĩungã Roog kɛl n tɩ lebs n me-a kãgrã pʋgẽ.

13 B sẽn tõog toog ne zabr sẽn kaoos yʋʋm wʋsg tẽn-kãng babg a to pʋgẽ poore, a Zeova nin-buiidã ket n sõgenda ne yẽesem. B sʋka kẽem soab a yembr sẽn be bab-kãng pʋgẽ woto: “Sẽn yɩɩd fãa, yaa bõe n sõng saam-biisã tɩ b pa ne taaba?” A leokame tɩ bõe? “Yʋʋm 19 pʋgẽ, tõnd zɩ n vaal tigisg ye. Wakat kẽere, bõmb rãmbã lobr bɩ zu-loees a taab yĩnga, saam-biis kẽer da pa tõe n kẽng tigisgã zĩigẽ ye, la tõnd zɩ n bas tigisg tɩ lʋɩ ye.” Saam-biis la saam-bi-pogs kãensã d sẽn nong wʋsgã sɩd bãnga ‘ra bas taab tigisgã’ yõod wʋsgo.

14. Bõe la pʋg-yãang a Ana minungã tõe n zãms tõndo?

14 Pʋg-kõor a Ana sẽn da tar yʋʋm 84 “zɩ n vaal wẽn-doogẽ wã kẽnd ye.” Rẽ kɩtame t’a ra be be, b sẽn da wa n tall biig a Zezi n wa  be a rogmã poor bilfã sasa. (Luk 2:36-38, NW) Yãmb rɩka sard kãn-kãe n pa na n vaal tigissã bɩ? Yãmb maanda y sẽn tõe fãa n na n zĩnd tõnd tigis-kãsemsã tigim-taab fãa wakat bɩ? Tẽeb zãmsg sẽn be nafr ning d sẽn paamd tigis-kãens pʋsẽ wã wilgda tõnd vẽeneg tɩ tõnd yĩngr Ba wã geta a nin-buiidã yelle. (Ezai 40:11) Tigis-kãens sasa me kõta sũ-noogo, la tõnd be belmã wilgdame tɩ d nanda a Zeova tẽegrã.—Nehemi 8:5-8, 12.

A Zeova tẽegrã welgda tõnd toore

15, 16. Wãn-wãn la a Zeova tẽegrã tũub toeemd tõnd manesmã?

15 Wẽnnaam tẽegrã tũub sõngda tõnd tɩ d welg toor ne dũni wẽng kãngã. Wala makre, Wẽnnaam tẽegrã kelgr kɩtdame tɩ d ra kẽ yoob pʋgẽ ye. (Tõodo 5:18; Yelbũna 6:29-35; Hebre dãmba 13:4) Ned sã n paam makr n dat n yag ziri, n tall pʋ-lik bɩ n zu, a tõe n tõoga makrã, a sã n tũ Wẽnnaam tẽegrã. (Yikri 20:15, 16; Maankʋʋre 19:11; Yelbũna 30:7-9; Efɛɛz rãmba 4:25, 28; Hebre dãmba 13:18) A Zeova tẽegrã tũub me kɩtdame tɩ d ra rok d sũyã, tɩ d ra tall sũ-kẽk ne ned bɩ d ra kãneg ned ba a yembr ye.—Maankʋʋre 19:16, 18; Yɩɩl Sõamyã 15:1, 3.

16 D sã n kelg Wẽnnaam tẽegrã, d kelld n pa n yɩɩ neb b sẽn sõmse, bɩ sẽn welg toor a sõgenegã yĩnga. La ad sɩd tara yõod wʋsg tɩ d welg d mens ne dũni-kãngã! Yaoolem yʋng ning a Zezi sẽn maan tẽng zugã, a pʋʋsa a Zeova n kos woto a karen-biisã yĩnga: “Mam kõo bãmb yãmb goama, la dũniyã kisga bãmba bãmb sẽn ka dũniyã rẽnda a wa mam sẽn ka dũniyã rẽnda yĩnga. Mam ka kot yãmb tɩ y yiis bãmb dũniyã pʋgẽ ye, m kotame tɩ y gũ-b tɩ wẽng soaba ra tõog-b ye. Bãmb ka dũniyã rẽnd wa mam sẽn ka dũniyã rẽndã. Bɩ y [sõms, NW] bãmb zãng ne y sɩdã. Yãmb goama yaa sɩda.” (Zã 17:14-17) Bɩ d ket n nong Wẽnnaam Gomdã wʋsgo. A welgda tõnd toor a sõgenegã tʋʋmd yĩnga.

17. Bõe n tõe n maane, tõnd sã n pa kelg Wẽnnaam tẽegrã, rẽ, bõe la d segd n maane?

17 D sẽn ya a Zeova sõgen dãmbã, d ratame t’a kell n sak-d a sõgenegã pʋgẽ. La d sã n pa kelg Wẽnnaam tẽegrã, dũni kãngã yam tõe n tõoga tõndo. Yam kãng pukda wʋsg a goamẽ wã, a sɛbẽ wã, a reemẽ wã la a yel-manesmẽ wã. La sɩd-sɩda, d pa rat n yɩ ligd nongdba, tɩtaam dãmba, wuk-m-mens rãmba, zɩ-beoog rãmba, kɩɩsdba, nin-toose, pa-vigsd rãmba, neb sẽn pid ne wilg-m-menga, neb sẽn nong yõ-noogr n yɩɩd Wẽnnaam ye. Woto yaa manesem kẽer bal nins neb nins sẽn zãr ne Wẽnnaamã sẽn tare. (2 Tɩmote 3:1-5) D sẽn zãag zĩig wʋsg yaoolem dayã pʋsẽ wã yĩnga, bɩ d ket n pʋʋsdẽ, sẽn na yɩl n paam Wẽnnaam  sõngrã, sẽn na yɩl n tõog n ket n tũud a Zeova tẽegrã tɩ yaa woto la d na n ‘kẽn wa sẽn zems yẽ goama.’—Yɩɩl Sõamyã 119:9.

18. Wẽnnaam tẽegrã tũub na n kɩtame tɩ d maan bõn-bʋs sẽn yaa sõma?

18 A Zeova tẽegrã pa wilgd tõnd bũmb nins d sẽn pa segd n maana bal ye. A tẽegrã tũub na n kɩtame tɩ d maan bũmb sẽn yaa sõma, tɩ d teeg a Zeova zãng-zãnga, la d nong-a ne d sũur fãa, ne d sɩɩgã fãa, ne d yamã fãa la ne d pãngã fãa. (Tõodo 6:5; Yɩɩl Sõamyã 4:6; Yelbũna 3:5, 6; Matɩe 22:37; Mark 12:30) Wẽnnaam tẽegrã tusda tõnd me tɩ d nong d taaba. (Maankʋʋre 19:18; Matɩe 22:39) Sẽn yɩɩd fãa, d wilgda d nonglem ne Wẽnnaam la d taaba, d sẽn na n maan Wẽnnaam daabã, la d taas ‘Wẽnnaam bãngrã’ sẽn kõt vɩɩmã d taabã.—Yelbũna 2:1-5.

A Zeova tẽegrã tũub kõta vɩɩm!

19. Wãn to la d tõe n wilg neb a taabã t’a Zeova tẽegrã tũub zemsame la b bee nafre?

19 Tõnd sã n tũ a Zeova tẽegrã la d sõng neb a taabã tɩ b maan woto, d na n fãaga d mens la neb nins sẽn kelgd tõndã. (1 Tɩmote 4:16) Wãn to la d na n wilg neb a taabã t’a Zeova tẽegrã tũub sɩd zemsame la b bee nafre? Yaa d sẽn na n tũ Biiblã noy tõnd mengã vɩɩm pʋgẽ. Neb nins “sẽn da be yam-sõng pʋgẽ vɩɩm sẽn-kõn-sa wã yĩngã” na n paama kaset woto sẽn wilgd tɩ sagls nins sẽn be Wẽnnaam Gomdẽ wã tũub sɩd yaa sõma n yɩɩda. (Tʋʋma 13:48, NW) B na n yãame me tɩ ‘Wẽnnaam sɩd bee tõnd sʋka,’ tɩ tus-b tɩ b wa naag tõnd n balem Naab sẽn-ka-to la Soaal a Zeova.—1 Korẽnt dãmba 14:24, 25.

20, 21. Wẽnnaam tẽegrã la a vʋʋsem sõngã na n kɩtame tɩ d tõog n maan bõe?

20 D sã n ket n zãmsd Gʋlsg Sõamyã, n tũud d sẽn zãmsd bũmb ningã, la d rɩt tẽeb segls nins a Zeova sẽn dɩkdã nafa, d na n wa nonga a tẽegrã hal wʋsgo. D sã n tũ tẽeg-kãense, b na n sõnga tõnd tɩ d “yeelg nedemd paalgã b sẽn naan tɩ zems ne Wẽnnaam daabã tɩrlem la kɩs-sɩd hakɩk pʋgẽ wã.” (Efɛɛz rãmba 4:20-24, NW) A Zeova tẽegrã la a vʋʋsem sõngã na n sõnga tõnd tɩ d wilg nonglem, sũ-noogo, laafɩ, sũ-mare, sõmblem, maan-neere, tẽebo, sũ-bʋgsem, yõk-m-menga, sẽn yaa zʋg-sõma sẽn yaa lebend wʋsg ne zʋgd nins sẽn be dũniyã sẽn be a Sʋɩtãan nugẽ wã! (Galat dãmba 5:22, 23; 1 Zã 5:19) Woto yĩnga, d tõe n talla mi-beoogo, d sã n wa paam tẽegr a Zeova noyã wɛɛngẽ d meng Biibl zãmsgã sasa, kẽem dãmb nins b sẽn yãkã sã n wa kõ-a, la d tigissẽ wã la tigis-kãsemsẽ wã.

21 D sẽn tũud a Zeova tẽegrã yĩnga, d tõe n talla sũ-noogo, baa d sã n wa namsd tɩrlmã yĩnga. (Luk 6:22, 23) D baooda Wẽnnaam sõngr sẽn na yɩl t’a fãag-d ne yɛl nins sẽn yaa tood n yɩɩdã. Sẽn yɩɩd fãa woto tara yõod wʋsgo, tẽn-tẽnsã fãa sẽn paamd tiging ‘Wẽnnaam Sẽn-tõe-fãa daar kãsenga zabr’ yĩng Armagedõ wã.—Wilgri 16:14-16.

22. Tõnd sard rɩkr kãn-kãe segd n yɩɩ bõe a Zeova tẽegrã wɛɛngẽ?

22 D sã n dat n paam vɩɩm sẽn pa satã sẽn yaa kũun d sẽn pa segd ne wã, d segd n nonga a Zeova tẽegrã hal wʋsg la d tũ-b ne d sũy fãa. Bɩ d tall yɩɩl-gʋlsdã sẽn yɩɩl woto wã tagsgã: “Yãmb kaseta [“tẽegrã,” NW] yaa tɩrg wakat fãa; bɩ y kõ maam bãngr tɩ m vɩɩnde.” (Yɩɩl Sõamyã 119:144) Woto, bɩ d wilg tɩ d rɩka sard kãn-kãe vẽeneg wa yɩɩl-gʋlsdã sẽn gom woto wã: “Mam boonda yãmba [Zeova], bɩ y fãag maam, tɩ m sak yãmb kasetã [“tẽegrã,” NW].” (Yɩɩl Sõamyã 119:146) N-yẽe, ne d no-goam la d manesem, bɩ d wilg tɩ d sɩd nonga a Zeova tẽegrã hal wʋsgo.

Wãn to la y na n leokẽ?

• Wãn-wãn la yɩɩl-gʋlsdã ra get a Zeova tẽegrã?

• Bõe yĩng tɩ d rat Wẽnnaam tẽegrã?

• Tʋʋm bʋg la d tigissã tar Wẽnnaam tẽegrã wɛɛngẽ?

• Wãn-wãn la a Zeova tẽegrã kɩtd tɩ d welg toor ne dũni kãngã?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 25]

Yɩɩl gʋlsdã ra nonga a Zeova tẽegrã hal wʋsgo

[Foto rãmba, seb-neng 26, 27]

Wa a Ana, yãmb rɩka sard kãn-kãe n pa na n vaal tigissã bɩ?

[Foto, seb-neng 28]

A Zeova tẽegrã tũub kɩtdame tɩ d welg toor n yaa yɩlemd t’a sakd-d a sõgenegã pʋgẽ