Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

A Zeova kõta ned ning sẽn ya pãnga

A Zeova kõta ned ning sẽn ya pãnga

 A Zeova kõta ned ning sẽn ya pãnga

“Ned sã n yɛ, [a Zeova] kõt-a-la pãnga. Ned pãng [“pãn-tʋmdg,” NW] sã n booge, bãmb paasd-a-la pãnga.”—EZAI 40:29.

1. Bilg-y pãng ning sẽn be bũmb nins Wẽnnaam sẽn naana pʋsẽ.

A ZEOVA pãngã ka koak ye. La ad sɩd yaa pãn-tʋmdg kãseng n be yɛl nins a sẽn naana pʋsẽ! Atom sẽn yaa kɩdg fĩ-fĩi wã, sẽn yaa bõn-yooda fãa yẽbgrã, yaa kɩdg wʋsg hali n kɩt tɩ ko-tosr tar atom milyaar dãmb milyaar koabga. * Vɩɩmã fãa sẽn be tõnd tẽngã zugã bee ne pãng ning atom dãmbã tʋʋmd sẽn wat ne wĩntoogã pʋgẽ wã. La yaa wĩntoogã pãng sẽn ta hal zĩ-bʋg la d rat sẽn na yɩl n teel vɩɩmã tẽngã zugu? Tẽnga paamda wĩntoogã sẽn yiisd pãng wʋsg ningã bɛk fĩ-fĩi bala. Baasg zãnga, wĩntoogã pãng fĩ-fĩi ning sẽn tat tẽngã yɩɩda dũniyã zug luzin dãmba fãa sẽn tʋmd ne pãng ningã hal wʋsg tɩ pa toẽ n bang n bilg ye.

2. D sã n na n kʋmse, yaa bõe la Ezai 40:26 yet a Zeova pãngã wɛɛngẽ?

2 Tõnd tagsda atom yell tɩ yaa ãndũni yalengã yell me, a Zeova pãn-kãsengã yɛɛsda tõndo. Pa lingr la a sẽn da tõe n yeel woto wã ye: “Zẽk-y y nin yĩngr n gese. Ãnda n naan bõn-kãensã? Ya a Soab ning sẽn yiisd bãmb kʋʋnd ne b sõor mengã, n boond-b fãa meng ne b yʋyã. A pãn-tʋmdgã sẽn labsã yĩngã, la a  sẽn le tar pãng wʋsgã yĩngã, bãmb ba a ye ka paoog ye”! (Ezai 40:26, NW) N-yẽe, a Zeova ‘tara pãng wʋsgo,’ la a yaa “pãn-tʋmdgã” a sẽn dɩk n tʋm n wa ne ãndũniyã gill belem pʋgẽ wã Yẽgre.

D rata pãng sẽn yɩɩd pãn-zaalgã

3, 4. a) Yɛl kẽer bʋs n tõe n ya tõndo? b) Sʋk-bʋg n baood leokre?

3 Wẽnnaam pãngã ka koak ye, tɩ ninsaalbã yaool n sɩd yaadẽ. Tõnd sẽn kẽngẽ zĩig ning fãa, d nee neb sẽn ya. B yikda b gãagẽ ne yaamse, n debd tʋʋm bɩ lekoll ne yaamse, n kuus b yiy ne yaamse, n kẽed gãaga, pa ne yaams bal ye, la yaa ne yaams sẽn loog nugu. Kẽer tʋllẽ lame n kẽng zĩig ning bal n paam n vʋʋs wʋsg tɩ sõng-ba. D sẽn ya a Zeova sõgen dãmbã, tõnd me yaadame, bala d vɩɩmã sẽn yaa wẽn-zoeer vɩɩmã baooda modgr sõma-sõma. (Mark 6:30, 31; Luk 13:24, NW; 1 Tɩmote 4:8) Sẽn paase, tõnd pãngã sata yɛl wʋsg a taab pʋsẽ.

4 Baa ne tõnd sẽn yaa kiris-nebã, d pa põsd zu-loeesã sẽn wat nebã fãa zutã ye. (Zoob 14:1) Bãasã, ligdã zu-loees bɩ zu-loees a taab sẽn nong n wat vɩɩmã pʋgẽ tõe n waa ne raood komsgo, ne a biisã sẽn boogd ned pãngã. Bũmb nins sẽn wat n paas mak-kãensã yaa makr nins sẽn paamd neb nins sẽn paamd namsg tɩrlmã yĩngã. (2 Tɩmote 3:12; 1 Pɩɛɛr 3:14) Daar fãa weoogrã sẽn yit dũniyã pʋgẽ, la kɩɩsg ning sẽn wat tõnd Rĩungã mooneg tʋʋmd zugã yĩnga, tõeeme tɩ tõnd neb kẽer ya wʋsg hali n kɩt tɩ d tagsdẽ tɩ d maagda a Zeova sõgenegã pʋgẽ. Sẽn paase, a Sʋɩtãan Munaafɩɩk maoodame n na n sãam tõnd burkĩndã n tũnugd ne bũmb nins fãa a sẽn paame. Rẽ, wãn to la d tõe n paam tẽeb pãng ning d sẽn datã sẽn na yɩl n da tol n yɛ n base?

5. Bõe yĩng tɩ d rat pãng ning sẽn yɩɩd ninsaal pãngã sẽn na yɩl n kẽng taoor ne kiris-neb ministɛɛrã?

5 Sẽn na yɩl n paam tẽeb pãnga, d segd n della a Zeova sẽn yaa Naand pãng sẽn tõe fãa wã. Tʋm-tʋmd a Poll wilgame tɩ kiris-neb ministɛɛrã ra na n baoo sẽn yɩɩd ninsaalb sẽn pa zems zãngã pãnga. A gʋlsame: “Baasg zãnga, tõnd tara arzɛk kãng yagd laas pʋsẽ, sẽn na yɩl tɩ pãng ning sẽn yɩɩd pãn-zaalgã yɩ Wẽnnaam dẽnda la ka sẽn yit-a tõnd mensẽ wã ye.” (2 Korẽnt dãmba 4:7, NW) Kiris-neb nins sẽn zaeyã ket n kẽngda taoor ne “zems-taab tʋʋmdã” ne b tũud-n-taasã sẽn tar tẽng zug saagrã teelgo. (2 Korẽnt dãmba 5:18, NW; Zã 10:16; Wilgri 7:9) Sẽn mik tɩ tõnd sẽn yaa ninsaalb sẽn pa zems zãngã tʋmda Wẽnnaam tʋʋmdã namsg d tẽebã yĩng pʋgẽ wã yĩnga, d pa tõe n maan-a ne d meng pãng bal ye. A Zeova sõngda tõnd ne a vʋʋsem sõngã maasem, la woto, tõnd pãn-komslmã kilsda a pãngã. La ad d sɩd tar bas-m-yam, d sẽn mi t’a “Zeova na n teela nin-tɩrsã”!—Yɩɩl Sõamyã 37:17, NW.

‘A Zeova n yaa tõnd pãn-tʋmdga’

6. Wãn-wãn la Gʋlsg Sõamyã kõt tõnd bas-m-yam tɩ ya a Zeova la tõnd pãngã Yẽgre?

6 Tõnd yĩngr Ba wã ‘tara pãnga’ la a tõe n kõo tõnd pãng nana-nana. Sɩda, b yeta tõnd woto: “Ned sã n yɛ, [a Zeova] kõt-a-la pãnga. Ned pãng sã n booge, bãmb paasd-a-la pãnga. Kom-bɩɩs na n yɛɛme tɩ b pãng sɛ. La rasãmba na n lʋɩɩ tẽnga. La neb nins sẽn teegd Zusoaba pãng paasda wakat fãa. Bãmb na n yɩga wa sɩlse. Bãmb na n zoeeme la b pãng ka na n sɛ ye. Bãmb na n kẽname n ka yɛ ye.” (Ezai 40:29-31) Weoogrã sẽn tar paasgã yĩnga, wakat ninga d tõe n tagsa wa zoet sẽn yɛ tɩ yaa wa a nao wã pa tõe n ye zẽk-a n kẽng taoor ye. La zoeesã vɩɩmã yĩngã taab zĩig taa n saame, tɩ d pa segd n leb poorẽ ye. (2 Kɩbaya 29:11) Tõnd bɛ wã, Munaafɩɩkã, gõoda “wa gɩgemd sẽn kelemda,” n dat n yals tõndo. (1 Pɩɛɛr 5:8) Bɩ d tẽeg t’a ‘Zeova yaa tõnd pãng la d gãongo,’ la a rɩka segls wʋsg sẽn na yɩl n ‘kõ sẽn ya-bã pãnga.’—Yɩɩl Sõamyã 28:7.

7, 8. Bõe kaset n be n wilgdẽ t’a Zeova kõo a Davɩɩd, a Habakuk la a Poll pãnga?

7 A Zeova kõo a Davɩɩd pãng ning a sẽn datã sẽn na yɩl n kẽng taoor bõn-gɩdgds kãsems taoore. Woto yĩnga, a Davɩɩd gʋlsa ne tẽeb la kɩs-sɩd sẽn pid zãnga tɩ: “Yaa ne Wẽnnaam la tõnd na n paam pãn-tʋmdga, la yẽ mengã na n taba tõnd bɛɛbã.” (Yɩɩl Sõamyã 60:12, NW)  A Zeova leb n kõo a Habakuk pãng t’a tõog n pids a no-rɛɛs tʋʋmdã zãnga. Habakuk 3:19 yetame: “Zusoab a Wẽnnaam yaa mam pãnga. Bãmb kɩtame tɩ m nao wã yɩ wa yãk nao tɩ m kẽn kunkub zutu.” A Poll sẽn gʋls woto wã me makr yaa kãsenga: “Mam tõe n maana bũmb fãa ne [Wẽnnaam] pãnga bãmb sẽn kõt maama.”—Filip rãmba 4:13.

8 Wala a Davɩɩd, a Habakuk la a Polle, d segd n talla tẽeb tɩ Wẽnnaam tõe n kenga tõnd la t’a tara pãng n na n fãag-do. D sẽn mi tɩ Soaal sẽn yaa Naab sẽn ka to a Zeova yaa “pãn-tʋmdgã” Yẽgrã, bɩ d ges manesem a wãn d sẽn tõe n tũnug ne n paam tẽeb pãng ne segls nins Wẽnnaam sẽn dɩkd wʋsgã pʋgẽ.

Tẽeb segls sẽn na yɩl n kõ-d pãnga

9. Tʋʋm-bʋg la kiris-neb sɛbã tall tõnd rɩlgrã wɛɛngẽ?

9 Gʋlsgã zãmsg neer ne kiris-neb sɛbã tũnugr tõe n kõo tõnd pãng la teel-do. Yɩɩl gʋlsdã yɩɩla woto: “Bark bee ned ninga zugu sẽn . . . nonga Zusoaba tõogo n tagsd a yell [“n karemd-a,” NW] wĩntoog ne yʋngo. Yẽ yaa wa tɩɩg sẽn be kʋɩlg noore n womd a biis a womb wakate, la a vãada ka kʋɩt ye. Bũmb nins fãa yẽ sẽn maanda na n zĩnda barka.” (Yɩɩl Sõamyã 1:1-3) Wa sẽn yaa tɩlae tɩ tõnd dɩ sẽn na yɩl n kell n tall pãng yĩngã wɛɛngẽ wã, d segdame me n dɩ tẽebã rɩɩb Wẽnnaam sẽn tũnugd ne a Gomdã la kiris-neb sɛbã n kõtẽ wã, sẽn na yɩl n kell n tall d tẽebã pãnga. Woto yĩnga, zãmsg sõma-sõma la bʋgsg tara yõod wʋsgo.

10. Wakat bʋg la d tõe n yã sẽk n zãms la d bʋgse?

10 Sɩda, yaa bũmb sẽn be keoor tɩ d zĩnd n bʋgs “Wẽnnaam yel-zulumsã” zut neere. (1 Korẽnt dãmba 2:10) La wakat bʋg la d tõe n paam sẽk n tags neere? A Abrahaam biribl a Izaak “ra yiime n kẽnd n na n bʋgs pʋʋgẽ wã zĩ-sobdo.” (Sɩngre 24:63, NW, 64-67) Yɩɩl gʋlsd a Davɩɩd ‘ra tagsda Wẽnnaam yell yʋʋn-sʋka.’ (Yɩɩl Sõamyã 63:7) D tõe n zãmsa Wẽnnaam Gomdã n bʋgs a zug yibeoogo, zaabre, yʋngo, n-yẽe, wakat buud fãa. Zãmsg la bʋgsg a woto tall-d lame n kẽng bũmb a to sẽn kengd tẽeb zĩigẽ: yaa pʋʋsgã.

11. Bõe yĩng tɩ d segd n ges tɩ pʋʋsgã wakat fãa wã yaa bũmb sẽn tar yõod wʋsgo?

11 D sã n pʋʋsd Wẽnnaam wakat fãa, sõngd n kõt-d-la pãnga. Woto yĩnga, bɩ d ‘pʋʋse n da bas ye.’ (Rom dãmba 12:12) Wakat-wakate, d segd n maana kosg takɩ n paam yam la pãng ning d sẽn datã sẽn na yɩl n mao ne makre. (Zak 1:5-8) Bɩ d pʋʋs Wẽnnaam bark me la d pẽg-a, d sã n neẽ t’a raabã pidsda, bɩ d sã n neẽ t’a kenga tõnd tɩ d ket n kẽngd taoor ne a sõgenegã. (Filip rãmba 4:6, 7) D sã n kell n pẽneg a Zeova pʋʋsg pʋgẽ, a pa na n tol n bas-d ye. “Gese, Wẽnnaam yaa mam sõangda,” woto la a Davɩɩd yɩɩl-yã.—Yɩɩl Sõamyã 54:6.

12. Bõe yĩng tɩ d segd n kos Wẽnnaam t’a kõ-d a vʋʋsem sõngã?

12 Tõnd yĩngr Ba wã kõta tõnd pãng la a tũnugd ne a vʋʋsem sõngã bɩ a pãn-tʋmdgã n kengd tõndo. A Poll gʋlsame: “Mam yĩgemdeda tõnd Ba taoore . . . Yaa tɩ bãmb na n kõo yãmb sẽn zems bãmb naam kãsenga, tɩ ne bãmb Sɩɩg Sõng [“vʋʋsem sõng,” NW] pãnga yãmb na paam pãng paoosg y sũyã pʋsẽ.” (Efɛɛz rãmba 3:14-16) D segd n pʋʋsame n kos vʋʋsem sõngã, n tar kɩs-sɩd t’a Zeova na n kõ-a-la tõndo. A Zezi kɩtame tɩ nebã tagse: Biig sã n kos zĩifu, ba sẽn tar nonglem na kõ-a waaf sɩda? Vẽenega yaa ayo. Woto yĩnga, a baasa woto: “A sã n yaa woto tɩ yãmb [sẽn yaa yel-wẽn-maandb n yaa] a nin-wẽnsa bãng tɩ kõ yãmb kamba kũun sẽn yaa sõama; dẽ, sẽn yɩɩda yãmb arzãn Ba kõn kõ neb nins sẽn kot bãmba [vʋʋsem sõng, NW] bɩ?” (Luk 11:11-13) Bɩ d pʋʋs ne kɩs-sɩd a woto, la wakat  fãa bɩ d tẽeg tɩ Wẽnnaam sõgen dãmbã sẽn tar kɩs-sɩdã tõe n ‘paama pãng paasg’ ne pãng ning sẽn tũud ne a vʋʋsem sõngã.

Tigingã yaa sõngr sẽn kengde

13. Wãn to la d segd n ges kiris-neb tigissã?

13 A Zeova tũnugda ne kiris-neb tigingã tigiss n kengd tõndo. A Zezi yeelame: “Zĩig ninga neb a yiibu bɩ a tãab sẽn tigim taab ne mam yʋʋre, mam bee bãmb sʋka.” (Matɩe 18:20) A Zezi sẽn wa n maan kãabg kãngã wã, a ra sõsda yɛl sẽn da pak neb nins sẽn da get tigingã yellã zutu. (Matɩe 18:15-19) Baasg zãnga, a goamã tɩ loee ne tõnd tigissã la d tigis-kãsemsã fãa sẽn sɩngd la b baasd ne pʋʋsg a yʋʋrã yĩngã. (Zã 14:14) Woto, yaa zu-noog ne-do, tɩ d kẽng kiris-neb tigiss a woto, baa sã n yaa neb a wãn tɩ yaa neb tusa n be be. Woto yĩng bɩ d tall mi-beoog ne tigiss kãensa b sẽn sigl sẽn na yɩl n keng tõnd tẽebã wɛɛngẽ wã, la sẽn na yɩl n tus-d tɩ d tall nonglem la d maan tʋʋm sõama wã.—Hebre dãmba 10:24, 25.

14. Kiris-neb kẽem dãmbã modgr kõta tõnd nafa bʋse?

14 Kiris-neb kẽem dãmbã kõta tẽeb sõngr la b kengd-d raoodo. (1 Pɩɛɛr 5:2, 3) A Poll sõnga tigims nins a sẽn sõgena la a keng b raoodo, wala so-toak yel-gɛtbã sẽn maand to-to rũndã-rũndã wã. Sɩda, a ra nonga wʋsg n zĩnd ne a tẽed-n-taasã sẽn na yɩl tɩ b keng taab raood sõma. (Tʋʋma 14:19-22; Rom dãmba 1:11, 12) Wakat fãa, bɩ d tall naneb ne d tigingã kẽem dãmbã la ne kiris-neb yel-gɛtb a taabã, sẽn tʋmd wʋsg n kengd tõnd tẽebã wɛɛngẽ wã.

15. Wãn-wãn la tẽed-n-taas sẽn be d tigingẽ wã yaa “sõngr sẽn kengde”?

15 Tẽed-n-taas nins sẽn be tõnd tigingã pʋgẽ wã tõe n yɩɩ “sõngr sẽn kengde.” (Kolos rãmba 4:10, 11, NW) B sẽn yaa ‘tũud-n-taas hakɩka’ b tõe n sõng-d-la yel-beed wakate. (Yelbũna 17:17, NW) Wala makre, Wẽnnaam sõgen dãmb 220 sẽn wa n paam b mens Sachsenhausen kã de kõnsãntrasiõ gũudb sẽn yaa Nazi rãmbã nusẽ yʋʋmd 1945 wã, b ra segd n kẽna namsg kẽnd sẽn na ta kɩlometr 200. B toga sor ne neb sulli, la sẽn tar-b pãng n yɩɩdã n tus pãng sẽn paood n yɩɩdã rãmb sarɛt kɩds a wãn pʋsẽ. A biisã yɩɩ bõe? Kũum kẽndã sẽn yãgs sẽn yɩɩd nams-bɛɛgã zags neb 10 000 yõyã sʋka, a Zeova Kaset soab ba a yembr pa zĩnd ye. Kɩbay a woto sẽn pukd Wats Tawa sɛbẽ wã, tɩ Annuaire des Témoins de Jéhovah la Les Témoins de Jéhovah : Prédicateurs du Royaume de Dieu wã be sʋkã, wilgdame tɩ Wẽnnaam kõta a nin-buiidã pãnga, sẽn na yɩl tɩ b ra koms raood n bas ye.—Galat dãmba 6:9. *

D pʋʋgã tʋʋmd keng-d lame

16. Wãn-wãn la kẽes-m-meng ministɛɛrã pʋgẽ wakat fãa kengd tõnd tẽebã wɛɛngẽ?

16 Kẽes-m-meng wakat fãa Rĩungã mooneg  tʋʋmd pʋgẽ kengda tõnd tẽebã wɛɛngẽ. Tʋʋm-kãngã sõngda tõnd tɩ d modg Wẽnnaam Rĩungã yĩng n yɩɩd bũmb a taaba, la d tall wakat sẽn pa satã la bark nins a sẽn na n wa ne wã d yamẽ. (Ziid 20, 21) Tẽebã kãabs yell tõnd sẽn gomd d ministɛɛrã pʋgẽ wã kõta tõnd saagre, la b tõe n kɩtame tɩ tõnd rɩk sard kãn-kãe wala no-rɛɛs a Mise sẽn yeelã: “Tõnd na n waooga Zusoab a [“Zeova,” NW] Wẽnnaam la d sak bãmb wakat fãa.”—Miise 4:5.

17. Sagl-bʋs la b kõt yirẽ Biibl zãmsgã wɛɛngẽ?

17 Tõnd meng zems-n-taarã ne a Zeova paamda kengre, d sẽn dɩkd Gʋlsg Sõamyã n tʋmdẽ tɩ yɩɩd pĩndã, n zãmsd neb a taabã. Wala makre, d sã n maand Biibl zãmsg ne nebã ne Bãngr Sẽn Tar n Debd Vɩɩm Sẽn-Kõn-Saẽ Wã sebre, yaa yam bũmb tɩ d karem verse rãmb nins sẽn be be wã wʋsg la d sõs b zutu. Rẽ sõngda karen-biigã la paasd tõnd mengã tẽeb võor wʋmbo. Sã n yaa toog ne Biibl zãmsd t’a wʋm Biiblã gomd bɩ bilgr võore, d tõe n tũnuga ne sẽn yɩɩd zãms-vũk sẽn na yɩl n zãms sak tõr n sa Bãngr sebrã pʋgẽ. Ad d sũy sɩd yaa noog tɩ d segl neer la d maan modgr n paas sẽn na yɩl n sõng neb a taabã tɩ b pẽneg Wẽnnaam!

18. Rɩk-y makr n wilg b sẽn tʋmd ne Bãngr sebrã tɩ womd biis to-to.

18 Yʋʋmd fãa, b tũnugda ne Bãngr sebrã n sõngd neb tusa sõma tɩ b lebgd a Zeova sõgen dãmb sẽn dɩk b mens n kõ, tɩ neb wʋsg sẽn da pa mi Biiblã be sʋka. Wala makre, rao sẽn yaa Ẽndu sẽn da be Sri Lãnka sẽn da wa n yaa biiga, a wʋma Kaset soab sẽn gom Arzãnã yelle. Yʋʋm a wãn loogr poore, a goma ne-a, la pa kaoos la kaset soabã sɩdã sɩng Biiblã zãmsg ne-a ye. Sɩda, bi-bɩɩgã waa zãmsgã yĩng daar fãa, la b karma Bãngr sebrã n sa wakat bilf pʋgẽ. A sɩnga tigissã fãa waoongo, n bas a pĩnd tũudmã, n lebg Rĩungã koe-moonda. A sẽn da wa n deeg lisgã t’a ra zoe n maanda yirẽ Biibl zãmsg ne a mitinga.

19. Tõnd sẽn baood Rĩungã pipi wã, ne bõe la d tõe n kɩs sɩda?

19 Rĩungã baoob pipi kõta tõnd sũ-noog sẽn kengde. (Matɩe 6:33) Ba ne d sẽn segd makr toɛ-toɛyã, d ket n moonda koe-noogã ne sũ-noog la yẽesem. (Tɩt 2:14) Tõnd wʋsg pidsda yɛl nins b sẽn baoodã sẽn na yɩl n dɩk wakat fãa so-pakrã tʋʋmde, la kẽer sõgenda zĩig ning b sẽn dat koe-moondb n yɩɩdã. Tõnd sõngd n kɩtdame tɩ Rĩungã nafa kẽngd taoor ne sũ-noog zĩ-kãens bɩ ne manesem a taab me, d kɩsa sɩd t’a Zeova pa na n yĩm tõnd tʋʋmdã la nonglem ning d sẽn wilgd a yʋʋrã yĩngã ye.—Hebre dãmba 6:10-12.

D kẽng taoor ne a Zeova pãngã maasem

20. Wãn to la d tõe n wilg tɩ d baooda pãng a Zeova nengẽ?

20 Bɩ d wilg ne d sũy fãa tɩ d tara saagr ne a Zeova la tɩ d baooda pãng yẽ nengẽ. D tõe n maana woto, d sẽn na n sak tẽebã segls a sẽn tũnugd ne ‘kɩs-sɩd yambã’ n dɩkdẽ wã. (Matɩe 24:45, NW) Tõnd mengã sẽn zãmsd Wẽnnaam Gomdã ne kiris-neb sɛbã sõngrã, la d zãmsd-a woto me ne tigingã, la pʋʋsgã d sẽn maand ne d sũur fãa wã, tẽeb sõngr ning kẽem dãmbã sẽn kõtã, tẽed-n-taas sẽn tar kɩs-sɩdã mak-sõama, la kẽes-m-meng wakat fãa ministɛɛrã pʋgẽ bee segls nins sẽn kengd tõnd zems-n-taarã ne a Zeova wã sʋka, la a kõta tõnd pãng tɩ d kẽng taoor ne a baleng tʋʋmdã.

21. Wãn to la tʋm-tʋmdb a Pɩɛɛr la a Poll wilg tɩ b rata pãng ning Wẽnnaam sẽn kõtã?

21 Baa ne tõnd sẽn yaa ninsaalb sẽn tar  pãn-komslmã, a Zeova na n kenga tõnd tɩ d maan a raabã, d sã n bao sõngr a nengẽ. A sẽn mi tɩ sõngr kãng tara yõodã yĩnga, a Pɩɛɛr gʋlsame: “Ned sã n maand sõngr tʋʋmde, bɩ a maan ne pãng ninga Wẽnnaam sẽn kõ yẽ wã.” (1 Pɩɛɛr 4:11) La a Poll wilgame t’a teega pãng ning Wẽnnaam sẽn kõtã, a sẽn yeel tɩ: “Mam maanda sũ-noog pãng komsem pʋgẽ la paoogr pʋgẽ la yel-pakr pʋgẽ la namsg pʋgẽ la tood pʋsẽ Kirist yĩnga; tɩ bõe, mam sẽn ka be pãng wakate, yaa wakat kãng la mam paamd pãnga.” (2 Korẽnt dãmba 12:10) Bɩ tõnd me wilg kɩs-sɩd sẽn pa vigsd woto la d ning Soaal sẽn yaa Naab sẽn ka to a Zeova sẽn kõt sẽn ya-bã pãngã ziiri.—Ezai 12:2.

[Tẽngr not rãmba]

^ sull 1 Sã n yaa ne Etazĩni geelgã sẽn maand to-to wã, sõor kãngã yaa 1 sẽn pʋgl ne zero rãmb 20.

^ sull 15 Yaa Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. n yiis-a.

Wãn to la y na n leokẽ?

• Bõe yĩng t’a Zeova nin-buiidã rat sẽn yɩɩd pãn-zaalgã?

• Kaset bʋg sẽn tik Gʋlsg Sõamyã zut n wilgd tɩ Wẽnnaam kõta a sõgen dãmba pãnga?

• Tẽeb segls kẽer bʋs la a Zeova rɩk sẽn na yɩl n keng tõndo?

• Wãn to la d tõe n wilg tɩ d baooda pãng Wẽnnaam nengẽ?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 22]

D sã n dɩkd Biiblã n zãmsd neb a taabã, tõnd meng zems-n-taarã ne a Zeova paasdame