Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Y tõe n paa yɩlemd vɩɩm manesmã wɛɛngẽ

Y tõe n paa yɩlemd vɩɩm manesmã wɛɛngẽ

 Y tõe n paa yɩlemd vɩɩm manesmã wɛɛngẽ

“Wẽnnaam nonglem yaa tɩ tõnd sak bãmb tõogo. La bãmb tõog ka toog ye.”—1 ZÃ 5:3.

1. Manesem sẽn yaa toor wʋsg bʋg ne taab la nebã tar rũndã-rũndã?

HAL sẽn kaoose, vʋʋsem sõngã vẽnega a Malaki t’a reng n togs tɩ wakat n wate, tɩ Wẽnnaam nin-buiidã ra na n tall manesem sẽn yaa toor wʋsg ne neb nins sẽn pa sõgend Wẽnnaamã. No-rɛɛsã gʋlsame: “Yãmb na n le tõog n bãnga nin-sõng ne nin-wẽng n bake, la ned sẽn sakd maam ne ned sẽn ka sakd maam n bake.” (Malaki 3:18) Bãngr-gom-kãngã paamda pidsg rũndã-rũndã. Yaa d sẽn na n tũ Wẽnnaam noyã, tɩ noy nins sẽn baood tɩ d yɩ yɩlem vɩɩm manesmã wɛɛngẽ wã naage, n yaa yam tʋʋmd vɩɩmã pʋgẽ la bũmb sẽn zemse. La woto maaneg pa nana wakat fãa ye. A Zezi sɩd bee bʋʋm la a sẽn yeel tɩ kiris-nebã segd n maoa wʋsg n tõog n paam fãagrã.—Luk 13:23, 24.

2. Weoogr bʋs sẽn yit kɛɛng n kɩt tɩ yaa toog ne kẽer tɩ b pa n yɩ yɩlem vɩɩm manesmã wɛɛngẽ?

2 Bõe yĩng tɩ pa n yɩ yɩlemd vɩɩm manesmã wɛɛngẽ yaa toogo? Bʋʋm a yembr yaa weoogr sẽn yit kɛɛngã. Reemã buud toor-toor b sẽn yiisdã wilgda yoobã wala bũmb sẽn be yamleoogo, sẽn noom yĩnsi, wa bũmb sẽn wilgd tɩ f bɩɩme, n yaool n pa wilgd a biisã sẽn yaa wẽnsã ye. (Efɛɛz rãmba 4:17-19) Pag ne rao lageng sõor wʋsg sẽn yɩɩd b sẽn wilgdã pa ne neb sẽn kẽ kãadem ne taab ye. Naoor wʋsgo, filim dãmbã la televiziõ wã wilgda pag ne rao lageng sẽn tiigd n wa woto bala. Naoor wʋsgo, nonglem la waoog taab pa naag a pʋgẽ ye. Neb wʋsg reega koe-kãensã buud hal b yãadem wakate. Sẽn paase, f taabã weoogr sẽn tar pãngã baoodame tɩ f sak rũndã-rũndã bas-yaar vɩɩm manesmã, la wakat ninga, neb nins sẽn pa  maand woto wã b laad-b lame bɩ b yaand-ba.—1 Pɩɛɛr 4:4.

3. Bʋʋm kẽer bʋs n kɩt tɩ neb wʋsg sẽn be dũniyã pʋgẽ maand yoobo?

3 Weoogr sẽn yit tõnd yĩngẽ wã me kɩtame tɩ yaa toog tɩ d pa yɩlem vɩɩm manesmã wɛɛngẽ. A Zeova naana ninsaalbã ne pag ne rao lageng tʋlsem, la tʋlsem kãens tõe n talla pãnga. Tʋlsem kãng bee wʋsg ne tõnd sẽn tagsd bũmb ning zugã, la yoob tɩ loee ne tagsg sẽn pa zems ne a Zeova tagsa wã. (Zak 1:14, 15) Wala makre, sã n yaa ne vaees-n-gɛsg a yembr b sẽn yiis zʋrnall a ye (British Medical Journal) pʋgẽ, neb wʋsg sẽn maan pag ne rao lageng b pipi soabã ra yaa sẽn na yɩl n bãng sẽn da yaa to-to bala. Neb a taab tagsame tɩ b reem-n-taas wʋsg ra maanda pag ne rao lagengo, tɩ bãmb me ra rat n yi b yõk-m-mengã pʋgẽ. La kẽer yeelame tɩ yaa b yĩn-sidgã n tall pãng wʋsg b zutu, bɩ tɩ b “ra tɩga rãam bilf rẽ sasa.” D sã n dat n ta Wẽnnaam yam, d pa segd n tags woto ye. Yaa tags-bʋg buud n na n sõng tõnd tɩ d kell n tall d yɩlemdã vɩɩm manesmã wɛɛngẽ?

Tall-y tẽeb sẽn tar pãng wʋsgo

4. Sẽn na yɩl n pa n yɩ yɩlem vɩɩm manesmã wɛɛngẽ, bõe la d segd n maane?

4 Sẽn na yɩl n pa yɩlem vɩɩm manesmã wɛɛngẽ, d segd n sak n deegame tɩ vɩɩm manesem a woto zemsa tũubu. Rẽ zemsa ne tʋm-tʋmd a Poll sẽn gʋls kiris-nebã sẽn be Romã: “Bãng[-y] Wẽnnaam daab sẽn yaa sõama, la sẽn tat bãmb yam, la sẽn zems zãnga.” (Rom dãmba 12:2) Sak n deeg tɩ zemsame tɩ d yɩ yɩlemd vɩɩm manesmã wɛɛngẽ yɩɩda d sẽn na n miẽ bal tɩ Wẽnnaam Gomdã gɩdga yoobo. Rẽ baoodame tɩ d bãng bũmb nins sẽn kɩt tɩ b gɩdg yoobã, la d sẽn nafd to-to, d sã n lak d mens ne-a. B vaeesa bʋʋm kãens kẽer sõsg ning sẽn loogã pʋgẽ.

5. Pipi, bõe yĩng tɩ kiris-nebã rat n pa n yɩ yɩlem vɩɩm manesmã wɛɛngẽ?

5 La sɩd-sɩda, sã n yaa ne kiris-nebã, bʋʋm nins sẽn tar pãng n yɩɩd sẽn kɩt tɩ d lakd d mens ne yoobã yaa tõnd zems-n-taarã ne Wẽnnaamã. D bãngame t’a mii sẽn yaa sõma n yɩɩd ne tõndo. Nonglem ning d sẽn tar ne-a wã na n sõnga tõnd tɩ d kisg sẽn yaa wẽnga. (Yɩɩl Sõamyã 97:10, NW ) Wẽnnaam yaa “kũun sẽn yaa sõma fãa la kũun sẽn zems zãng fãa” Kõta. (Zak 1:17, NW ) A nonga tõndo. D sã n sakd-a, d wilgdame tɩ d nong-a lame la d nanda bũmb ning fãa a sẽn maan tõnd yĩngã. (1 Zã 5:3) D pa tol n dat n sãam a Zeova sũur la d nams-a n kɩɩs a no-tɩrsã ye. (Yɩɩl Sõamyã 78:41, NW ) D pa tʋll n maan tɩ b wa gom balengã sẽn yaa sõng la tɩrgã wẽng ye. (Tɩt 2:5; 2 Pɩɛɛr 2:2) D sã n kell n yɩ yɩlem vɩɩm manesmã wɛɛngẽ, d kɩtdame tɩ Sẽn ka to Soabã sũur yɩ noogo.—Yelbũna 27:11.

6. Wãn to la na n yɩ sõngr ne-do, d sã n kɩt tɩ neb a taabã bãng d vɩɩm manesem noya?

6 D sã n wa rɩk sard kãn-kãe n na n kell n yɩ yɩlem vɩɩm manesmã wɛɛngẽ, d sã n kɩt tɩ neb a taabã bãng tẽeb kãnga, leb n kogend-d lame. Kɩt-y tɩ nebã bãng tɩ y yaa Wẽnnaam a Zeova sõgena, la tɩ y rɩka sard kãn-kãe n na n kell n tũ  a noyã. Yaa yãmb vɩɩm, yãmb yĩnga, la yãmb yãkre. Rẽ tɩ loee ne bõe? Yaa y zems-n-taarã sẽn tar yõod wʋsg ne y saasẽ Ba wã. Woto, wilg-y vẽeneg tɩ y burkĩndã vɩɩm manesmã wɛɛngẽ pa bũmb y sẽn tõe n bars ye. Tall-y zu-zẽkr y sẽn gomd Wẽnnaam yʋʋr yĩnga, n teend a noyã. (Yɩɩl Sõamyã 64:11) Ra tol-y n zoe yãnd ne gom y sẽn tẽed bũmb nins vɩɩm manesmã wɛɛngẽ ne neb a taabã ye. Y sã n gom woto vẽenega, tõe n keng-y lame, n kogl-y la raool neb a taabã tɩ b tũ yãmb makrã.—1 Tɩmote 4:12.

7. Wãn-wãn la d tõe n tall sard ning d sẽn dɩk ne manesem sẽn pa vigsd n na n pa n yɩ yɩlem vɩɩm manesmã wɛɛngẽ wã?

7 Sẽn paase, d sẽn dɩk sard kãn-kãe n na n kell n tũ vɩɩm manesem noy sẽn yaa sõma wʋsgã, la d wilg d sẽn tagsd rẽ zugã, d segd n dɩka segls n gãd d sardã kãn-kãe. D tõe n maana woto me, d sã n maand gũusgu, d sã n wa yãkd zo-rãmba. “Ned sã n tũud yam dãmba, a na n lebga yam soaba,” woto la Biiblã yeta. Maan-y tũud-n-taar ne neb nins sẽn tũud vɩɩm manesem noy nins y sẽn tũudã. B na n keng-y lame. Gʋlsg Sõamyã yetame me: “La ned sã n tũud yalma, a na n paama toogo.” (Yelbũna 13:20) Sã n tõe fãa, bɩ y lak y mens ne neb nins sẽn tõe n boog y sarda pãngã.—1 Korẽnt dãmba 15:33.

8. a) Bõe yĩng tɩ d segd n pids d yamã ne bõn-sõma? b) Bõe la d segd n lak d mens ne?

8 Sẽn paase, d segdame n pids d yamã ne bõn-yood sẽn yaa sɩda, sẽn be yõodo, sẽn yaa tɩrse, sẽn yaa yɩlma, sẽn zems nonglem, sẽn tar kaset sõama, sẽn yaa sõma la sẽn zems pẽgre. (Filip rãmba 4:8) D maanda woto n yaa tũusdb ne bũmb ning d sẽn get la d karemdẽ wã, la ne mizik ning d sẽn kelgdã. Yeel tɩ yoob sɛb pa tar pãn-tusdg sẽn yaa wẽnga, yaa wa f sẽn na n yeel tɩ sɛb sẽn gomd vɩɩm manesem sõng yellã pa tar pãn-tusdg sẽn yaa sõma ye. Tẽeg-y tɩ ninsaalb sẽn pa zems zãng tõee nana-nana n kẽ yoob pʋgẽ. Woto, sɛba, zʋrno rãmba, filim dãmb la mizik sẽn tusd neb tɩ b tall pag ne rao lageng tʋlsem na n waa ne tʋlsem wẽnse, tɩ rẽ tõe n wa baas ne yel-wẽnd maanego. Sẽn na yɩl n kell n pa yɩlemd vɩɩm manesmã wɛɛngẽ, d segd n pidsa d yamã ne yam ning sẽn yit Wẽnnaam nengẽ wã.—Zak 3:17.

Yɛl toɛ-toɛ nins sẽn tar n debd yoob pʋgẽ wã

9-11. Wala a Salomo sẽn togsã, bõe ne bõe n tall bi-bɩɩg bilf-bilf n wa kẽes yoob pʋgẽ?

9 Naoor wʋsgo, yɛl toɛ-toɛ b sẽn tõe n bãnge, n tar n debd yoob pʋgẽ. A yembr fãa pʋgẽ, poorẽ lebr yaa toogo. Ges-y b sẽn bilg rẽ to-to Yelbũna 7:6-23 pʋgẽ. A Salomo yãa “bi-bɩɩg a yembr sẽn ka tar yam,” bɩ sẽn ka tar yam-sõng sẽn tusd-a. Bi-bɩɩgã “kẽnda sor zugu n ta so-tiisẽ n dɩk sor sẽn dabd [pʋg-yoodr] yiri. Yaa zĩ-sobdo.” A pipi kongrã la woto. Zĩ-sobdã wakate, a “sũurã” (NW ) pa tus-a t’a kẽng sor yaar zug ye, la yaa zĩig ning a sẽn mi tɩ pʋg-yoodr n nong n beẽ wã.

10 Sẽn paase, d karemda woto: “Gese, pag n yi n seg-a. Pʋg-kãng ra yeelga pʋg-yoodr fuug n maan sɩlem.” Masã a yãa pʋg-yoodrã! A ra tõe n lebg n kulame, la masã rẽ maaneg lebga toog n yɩɩd pĩndã, sẽn yɩɩd fãa, a pãngã sẽn paood vɩɩm manesmã wɛɛngẽ wã yĩnga. Pʋg-yoodrã gãd-a lame n mok-a. A sẽn sak mokrã, masã a sak n na n kelga a no-noom goamã: “Mam da maana pʋlengo [“laafɩ maando,” NW ],” woto la a yeel-yã. ‘M dola m pʋlenga rũndã.’ Nemdo, zom, kaam la divẽ ra bee laafɩ maandã pʋgẽ. (Maankʋʋre 19:5, 6; 22:21; Sõdbo 15:8-10) Pʋg-yoodrã sẽn gom bõn-kãensã yellã, tõe t’a rat n wilgame t’a ra pa ned sẽn ka tẽebo, la wakat kãng pʋgẽ me, a ratame tɩ bi-bɩɩgã bãng tɩ bõn-sõma wʋsg sẽn na n dɩ la yũ n da be a roogẽ wã. Pʋg-yoodrã pẽdg-a-la woto: “Wa tɩ d yũ nonglem hal tɩ beoog vẽege. Wa tɩ d maan sũ-noog ne nonglem.”

11 Yellã baasg reng n togs pa toog ye. “Yẽ mobg-a-la ne no-noom.” A tũu pagã n kul “wa ned sẽn tɛt naaf n na n tɩ kʋ” la “wala ned sẽn bẽd liuul ne nakalbtong n yõke.” A Salomo baasda ne gom-kãensã sẽn yaa kaeto wã: “A ka bãng tɩ na n tũu ne a yõor [“sɩɩgã,” NW ] ye.” Tɩ loee ne a sɩɩgã bɩ a vɩɩmã, bala “Wẽnnaam na n kaoo raglem dãmba ne nin-yoaadba bʋʋdo.” (Hebre dãmba 13:4) Ad sɩd yaa zãmsg sẽn tar pãng n kõ roapã la pagbã me! D segd n gũusame n da sɩng n maan baa yɛl nins sẽn wat ne Wẽnnaam lohorem kongrã ye.

12. a) Gomd ning sẽn yaa “ka tar yam[ã]” rat n yeelame tɩ bõe? b) Wãn-wãn la d tõe n bao n tall vɩɩm manesem sẽn yaa sõma wʋsgo?

 12 Bãng-y tɩ bi-bɩɩgã yell b sẽn gomd kɩbarã pʋgẽ wã ra “ka tar yam” ye. Gom-kãngã wilgda tõnd t’a tagsa wã, a tʋlsmã, a sẽn nong bũmb ninsã, a yĩn-sidsã la a bõn-datɩ wã vɩɩmã pʋgẽ da pa zems ne bũmb nins Wẽnnaam sẽn sakdã ye. A pãn-komslmã vɩɩm manesmã wɛɛngẽ baasa wẽng wʋsgo. ‘Yaoolem wakat’ kãensã sẽn yaa toodã sasa, rɩlla d modg wʋsg n tall vɩɩm manesem sẽn yaa sõma wʋsgo. (2 Tɩmote 3:1) Wẽnnaam dɩka segls n na n sõng tõndo. A kõta kiris-neb tigissã sẽn na yɩl n daool tõnd tɩ d kẽn so-tɩrgã zugu, la a lagem tõnd ne neb a taab bõn-datl sẽn yaa yembr ne tõnd dẽndã. (Hebre dãmba 10:24, 25) Tigingã kẽem dãmb n kɩɩmd tõnd la b zãmsd tõnd tɩrlmã soaya. (Efɛɛz rãmba 4:11, 12) Tõnd tara Wẽnnaam Gomdã sẽn yaa Biiblã sẽn na yɩl n wilg tõnd sore. (2 Tɩmote 3:16) La wakat buud fãa, d tõe n pʋʋs n kosa Wẽnnaam vʋʋsem sõngã t’a sõng-do.—Matɩe 26:41.

D rɩk yam ne a Davɩɩd yel-wẽnã

13, 14. Wãn-wãn la rĩm a Davɩɩd kẽes a meng yel-wẽn-kãseng pʋgẽ?

13 La zu-bʋko, baa neb sẽn yɩ nin-kãsems Wẽnnaam sõgenegã wɛɛngẽ maana yoobo. Rĩm a Davɩɩd sẽn da sõgen a Zeova ne kɩs-sɩd yʋʋm pi-gĩnã maana woto. Sãmbg ka be t’a ra nonga Wẽnnaam wʋsg ye. Ne rẽ fãa a kẽesa a meng yel-wẽnd pʋgẽ. Wala bi-bɩɩg ning a Salomo sẽn bilgã, yɛl toɛ-toɛ n tall n wa ne a Davɩɩd yel-wẽndã n zẽn-a rẽ poore.

14 Rẽ wẽnd t’a Davɩɩd ra pa bi-bɩɩga a ra pa nin-kẽema. Tõe t’a ra wẽe a yʋʋm 50 n tar n debda. A zĩnda a gasgã zug n yã pʋg-neer a Batseba sẽn sood koom. A sʋkame n bãng a sẽn da ya a soaba. A Davɩɩd wa n bãngame tɩ pagã sɩd a Uri ra kẽnga zabr Raba sẽn yaa Amon galʋ-tẽngã. A Davɩɩd kɩtame tɩ b tall pagã n wa a na-yirã t’a kẽ ne-a. Kaoosg poore, yɛlã wa n gĩdame: pagã mikame t’a ra rɩka a Davɩɩd pʋga. A Davɩɩd ra tẽedame t’a Uri ra na n tɩ gãanda ne a pagã yʋng sasa, t’a bool-a t’a yi zabrã zĩigẽ n wa. Sã n da yɩẽ woto, yɩta wala ya a Uri n ya a Batseba biigã ba. La a Uri pa kul a yir ye. A Davɩɩd ra pa mi a sẽn na n maaneg n solg a yel-wẽndã ye. Rẽ n so masã t’a tʋm a Uri Raba ne lɛtr t’a tɩ kõ tãb-biisã naaba. La lɛtrã ra wilgdame tɩ b segd n ninga a Uri zabrã zĩig ning b sẽn da mi tɩ b na n kʋ-a lame wã. Woto, a Uri maana yõore, t’a Davɩɩd kẽ kãadem ne pʋg-kõorã tɩ neba fãa nan pa bãng t’a ra tʋtame ye.—2 Sãmwɛll 11:1-27.

15. a) Wãn-wãn la b puk a Davɩɩd yel-wẽndã? b) A Davɩɩd manesem yɩɩ wãn-wãn a Natã sẽn dems-a ne yamã?

15 Yɩɩ wa a Davɩɩd tõog n maana sɩlem n solg a yel-wẽndã. Maana kiisi. Paga roga biribla. Sã n da yaa yel-kãngã n da be a Davɩɩd yamẽ a sẽn da wa n maand Yɩɩll 32 soabã, rẽnd vẽenega, a sũur kasetã zab-a lame. (Yɩɩl Sõamyã 32:3-5) Baasg zãnga, yel-wẽndã ra pa solg ne Wẽnnaam ye. Biiblã yetame: “La bũmb ninga a Davɩɩd sẽn maana ka noom Zusoaba ye.” (2 Sãmwɛll 11:27) A Zeova tʋma no-rɛɛs a Natã t’a kẽng n tɩ gom ne a Davɩɩd ne yam, a sẽn da maan bũmb ningã wɛɛngẽ. Tao-tao, a Davɩɩd togsa a yel-wẽndã n bõos a Zeova sugri. A sẽn sɩd tek yam n kos sugrã kɩtame t’a ye lebs n zems ne Wẽnnaam. (2 Sãmwɛll 12:1-13) A Davɩɩd pa sãam a sũur remsgã yĩng ye. Sẽn yaa lebende a talla manesem ning b sẽn bilg Yɩɩl Sõamyã 141:5, (NW ) pʋgẽ wã: “Nintɩrg sã n wẽed maam, yaa ne nonglem; la a sã n dems maam, ra na n yɩɩ wa kaam mam zugẽ wã, tɩ mam zugã pa na n dat n zãgs-a ye.”

16. Keoogr la sagl-bʋg la a Salomo kõ beegrã wɛɛngẽ?

16 Tõe t’a Salomo sẽn da ya a Davɩɩd ne a Batseba biribl a yiib-n-soabã tagsa a ba wã vɩɩm nen-kãngã sẽn pa yɩ sõma wã zug wʋsgo. A gʋlsa woto kaoosg poore: “Sẽn solga a yel-wẽn ka na n tõog ye. La sẽn sak n vẽnega a yell la a bas-a na n paama ninbãan-zoeere.” (Yelbũna 28:13) Tõnd sã n maan yel-wẽn-kãsenga, d segd n tũu sagl-kãngã vʋʋsem sõng sẽn vẽneg tɩ b gʋlsã, sẽn yaa keoogr la saglg me wã. D segd n togsa a Zeova d yel-wẽnã la d yã tigingã kẽem dãmb n paam sõngre. Kẽem dãmbã tara zɩɩb kãsenga, yaa sõng n dems neb nins sẽn maan wẽngã.—Zak 5:14, 15.

 Tõog toog ne yel-wẽnã biisi

17. Baa ne a Zeova sẽn kõt yel-wẽn sugrã, ne bõe la a pa kɩtd tɩ d põse?

17 A Zeova kõo a Davɩɩd sugri. Bõe yĩnga? Ya a Davɩɩd sẽn da yaa burkĩnã yĩnga, a sẽn da zoet neb a taabã ninbãanegã yĩnga, la a sẽn sɩd ra tek yam n kos sugrã yĩnga. Baasg zãnga, b pa kɩt t’a Davɩɩd põs bi-wẽns wʋsg nins sẽn pʋglã ye. (2 Sãmwɛll 12:9-14) Yaa woto me rũndã-rũndã. Baa ne a Zeova sẽn pa wat ne wẽng neb nins sẽn tek yam n kos sugrã zutã, a pa kɩtd tɩ b põs b tʋʋm-wẽnsã biis ye. (Galat dãmba 6:7) Kãadem kaoobo, pʋg rɩkr sẽn pa tũ ne f raabo, taoor bãag la bas-m-yam la waoogrã kongr tõe n zĩnda yoobã biis sʋka.

18. a) A Poll yeela Korẽnt tigingã t’a ges yoob yel-wẽn-kãseng yell wãn-wãna? b) Wãn-wãn la a Zeova wilgd nonglem la ninbãan-zoeer ne yel-wẽn-maandbã?

18 Tõnd mengã sã n tudga tudg-kãsenga, yaa nana tɩ d koms raoodo, d sã n wa namsd bi-wẽns nins beegr nins d sẽn maana sẽn wa ne wã yĩnga. Baasg zãnga, d pa segd n bas baa fʋɩ tɩ gɩdg tõnd tɩ d pa tek yam n kos sugri, n lebg n zems ne Wẽnnaam ye. Yʋʋm kob-yendẽ wã, a Poll gʋlsa Korẽnt dãmbã n yeel-b tɩ b segd n yiisa rao sẽn da yood ne ba paga. (1 Korẽnt dãmba 5:1, 13) Rao wã sẽn wa n sɩd tek yam n kos sugr poore, a Poll kõo tigingã noor woto: “Yãmb tog n kõo yẽ sugri la y bels-a [la] y wilg y nonglem ne-a.” (2 Korẽnt dãmba 2:5-8) Sagl-kãngã vʋʋsem sõng sẽn vẽneg tɩ b gʋlsã pʋgẽ, d nee a Zeova nonglmã la a ninbãan-zoeerã ne yel-wẽn-maandb nins sẽn tek yam n kos sugrã. Malɛgsã sẽn be saasẽ wã kɩdemdame, yel-wẽn-maand sã n tek yam n kos sugri.—Luk 15:10.

19. D sũur sã n sãam wa sẽn zems ne beegre, a tõe n waa ne nafa bʋse?

19 Baa manesem wẽng sẽn sãamd d sũurã, d sũurã sẽn sãam ne d beegrã tõe n sõnga tõnd tɩ d ‘gũus n da wa wẽnemd n maan wẽng yɛs ye.’ (Zoob 36:21) Sɩda, yel-wẽndã biis sẽn yaa toogã segd n kɩtame tɩ d ra leb n yɩlem wẽng ye. Sẽn paase, a Davɩɩd rɩka sũ-sãoong yell ning a sẽn vɩɩmd a yel-wẽndã pʋgẽ wã n sagl neb a taabã. A yeelame: “Mam na n zãmsa nin-kɩɩsdba yãmb soɛya, la koangdba na n leb n waa yãmb nengẽ.”—Yɩɩl Sõamyã 51:15.

A Zeova sõgeneg kõta sũ-noogo

20. Nafa bʋs la d paamda, d sã n sak Wẽnnaam no-tɩrsã?

20 “Neb nins sẽn wʋmd Wẽnnaam goama n sakdẽ wã bark bee bãmb zut n yɩɩda [“na paam sũ-noogo,” NW ],” woto la a Zezi yeel-yã. (Luk 11:28) Wẽnnaam no-tɩrsã sakr wata ne sũ-noog masã la beoog-daar sẽn pa satã. Tõnd sã n kell n talla vɩɩm manesem sẽn yaa yɩlemde, bɩ d ket n maand woto, n dɩt segls nins fãa a Zeova sẽn dɩk n na n sõng tõndã nafa. Tõnd sã n maana yoobo, bɩ d keng d pelse, d sẽn mi sõma-sõma t’a Zeova seglame n na n kõ neb nins sẽn sɩd tek yam n kos sugrã sugri, la bɩ d rɩk sard sẽn pa vigsd n da leb n yɩlem yel-wẽn-kãng ye.—Ezai 55:7.

21. D sã n tũ sagl-bʋs tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr sẽn kõ, n tõe n sõng-d tɩ d pa n yɩ yɩlem vɩɩm manesmã wɛɛngẽ?

21 Ka la bilfu, dũni kãngã sẽn pa tɩrgã na n looga ne a yoob manesem la a yoob tʋʋmã fãa. D sã n kell n tall vɩɩm manesem sẽn yaa yɩlemde, d na n dɩɩ a nafa masã la wakat sẽn pa sate. Tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr gʋlsame: “Yaa woto yĩnga, mam zo-nongdse, yãmb sẽn gũud bõn-kãensã, bɩ y maan yãmb sẽn tõe tɛka tɩ bãmb na mik tɩ yãmb bee laafɩ pʋgẽ, tɩ dẽgd tosbo ne dõdb kaẽ ye. . . . Yãmb sẽn deng n bãng bõn-kãensã, bɩ y gũus neere tɩ Wẽn-kɩɩsdba tʋʋm wẽnsa ra vigs yãmb ye.”—2 Pɩɛɛr 3:14, 17.

Y tõe n wilga a võor bɩ?

• Bõe yĩng tɩ pa n yɩ yɩlemd vɩɩm manesmã wɛɛngẽ tõe n yɩ toogo?

• Manesem kẽer bʋs la d tõe n tũnug ne n wilg tɩ d rɩka sard sẽn pa vigsd n na n tũ vɩɩm manesem noy sẽn yaa sõma wʋsgo?

• Zãms-bʋs la d tõe n paam ne bi-bɩɩg ning yell a Salomo sẽn gomã yel-wẽnã?

• Bõe la a Davɩɩd makrã zãmsd tõnd tek yam n kos sugrã wɛɛngẽ?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 25]

Yaa koglg ne-do, d sã n bas tɩ neb a taabã bãng tõnd sẽn tagsd to-to vɩɩm manesmã yɛl wɛɛngẽ

 [Foto rãmba, seb-neng 28, 29]

A Davɩɩd sẽn tek yam n kos sugr ne pʋ-peelmã yĩnga a Zeova kõ-a-la sugri