Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Wẽnnaam Rĩungã sẽn na n maan bũmb ninga

Wẽnnaam Rĩungã sẽn na n maan bũmb ninga

 Wẽnnaam Rĩungã sẽn na n maan bũmb ninga

“Bɩ f rĩungã wa. Bɩ f raabã maane, wala saasẽ wã, tẽng zug me.”—MATƖE 6:10, NW.

1. Wẽnnaam Rĩungã sã n wa, bõe n na n maane?

A ZEZI sẽn zãms a karen-biisã tɩ b pʋʋs Wẽnnaam Rĩungã yĩngã, a ra miime t’a waoongã ra na n kɩtame tɩ ninsaalbã naam dɩɩb soog-m-meng pʋgẽ ne Wẽnnaam, sẽn kaoos yʋʋm tusa wã sa. Wakat kãng fãa pʋgẽ, naoor wʋsgo, b pa maan Wẽnnaam daabã tẽng zug ye. (Yɩɩl Sõamyã 147:19, 20) La Rĩungã luglg saasẽ poore, b segd n maana Wẽnnaam daabã zĩig fãa. Toeeng sẽn yɛɛsd wʋsgã, sẽn yaa ninsaalbã naam sẽn na n bas weer n kõ Wẽnnaam saasẽ Rĩungã kolgda wʋsgo.

2. Bõe n na n wilg tɩ ninsaalbã naam na n basa weer n kõ Rĩungã naam?

2 A Zezi boola toeeng kãng sẽn watã tɩ “toog kãseng[a], . . . toog sẽn yaa woto nan ka zĩnd dũniyã zug ye, la a kõn leb n zĩnd yõ wã zugẽ abada ye.” (Matɩe 24:21) Biiblã pa yet wakat kãng  sẽn na n kaoos to-to ye, la yel-beed nins sẽn na n zĩnd a wakatã wẽnem na n yɩɩga toog buud fãa dũni wã sẽn zoe n yã. To-kãsengã sɩngrẽ, bũmb n na n yɛɛs neb wʋsg sẽn yɩɩd tẽngã zugu: yaa ziri tũudmã fãa sãoongo. Woto pa na n yɛɛs a Zeova Kaset rãmbã ye, bala b ra reng n gẽegda rẽ hal sẽn kaoose. (Wilgri 17:1, 15-17; 18:1-24) To-kãsengã baasda Armagedõ, sasa ning Wẽnnaam Rĩungã sẽn na n sãam a Sʋɩtãan siglgã gillã.—Daniɛll 2:44; Wilgri 16:14, 16.

3. Wãn-wãn la a Zeremi bilg kɩɩsdbã baasgo?

3 Rẽ na n waa ne bõe n kõ “neb nins sẽn ka mi Wẽnnaam la sẽn ka sakd . . . Koe-noogã” sẽn tɩ loe ne a saasẽ Rĩungã b sẽn ning Kirist nugẽ wã? (2 Tesalonik rãmba 1:6-9) Biiblã bãngr-gomd yetame: “Toog n wat n na n paam buud fãa wa sob-kẽeng sẽn yi dũniyã zĩ-zãrsẽ n watẽ. Baraare, neb nins Zusoaba sẽn kʋ wã na n dɩga tẽng dũniyã kɩreng a yembre tɩ ta kɩreng a to. B ka na n yãb b yĩng ye. La b ka na n dɩk b kũuma n mum ye. Bãmb na n weelame n lebg tẽnga birga.”—Zeremi 25:32, 33.

Wẽnemã saabo

4. Bõe yĩng t’a Zeova be bʋʋm n na n sãam yɛl siglg wẽng kãngã?

4 Sẽn na maan yʋʋm tusa, Wẽnnaam a Zeova basa wẽnemã tɩ zĩndi. Woto kaoosame n sek neb nins sẽn yaa sũ-tɩrs rãmbã na bãng tɩ ninsaal naamã yaa faoor menga. Wala makre, sã n yaa ne sebr a yembre, yʋʋm kob-gĩnd 20 wã bal sasa, sẽn yɩɩd neb milyõ 150 la b kʋ zabã, revolisiõ rãmb la tẽng pʋgẽ zũnd-zãnd a taab pʋsẽ. Sẽn yɩɩd fãa, b yãa ninsaal wẽnemã Dũni gill Zabr a Yiib-n-soabã sasa. Neb milyõ 50 la b kʋ rẽ sasa, tɩ bãmb wʋsg ki kũ-toaag Nazi rãmbã nams-toos zagsẽ. Yaa wa Biiblã sẽn yeelã bal kɛpɩ. Tõnd wakatã, ‘nin-wẽnsa ne zãmb dãmb maana wẽng n paase.’ (2 Tɩmote 3:1-5, 13) Rũndã-rũndã, yoobã, bi-beerã, nen-kɛglmã, zãmbã, la Wẽnnaam noyã kɩɩsg pida zĩig fãa. Woto, a Zeova bee bʋʋm zãng n na n sãam yɛl siglg wẽng kãngã.

5, 6. Bilg-y wẽnem ning sẽn da be pĩnd wẽndẽ Kana tẽngã sẽn da yaa to-to.

5 Yɛlã sẽn yaa to-to masã wã wõnda Kana yɛlã sẽn da yaa to-to wã sẽn zems yʋʋm 3 500 sẽn loogã. Biiblã yetame: “Nin bãmb sẽn da maand bũmb ninga yaa wẽng ne Zusoabã. Bãmb da tol n dɩkda b kamb n yõogd bugum n kõt b wẽnnaam dãmbã.” (Tõodo 12:31) A Zeova yeela Israɛll buudã woto: “Yaa bu-kãens sẽn yaa wẽnga yĩng la Zusoab a Wẽnnaam sõngd yãmb tɩ y rig-ba.” (Tõodo 9:5) Biiblã kʋdemd yel-gɛt a Henry H. Halley yeela woto: “A Baall, a Astorɛt la Kana wẽnnaam dãmb a taab balengã ra yaa yão-beed ne yoob tʋʋm sẽn pa tõe n bãng n bilgi. B wẽn-dotã ra yaa vɩ-yook zĩisi.”

6 A Halley wilga b wẽnemã sẽn da zãag zĩig to-to, bala zĩ-kãens wʋsgã a yembrẽ, tẽn-vaeesdbã “yãa rʋgd wʋsg sẽn tar kamb kɛla, b sẽn da maan maand n kõ a Baall.” A yeelame: “Babgã tõr da yaa kom-peels yaado. . . . Kana nebã ra balemda b wẽnnaam dãmbã n maand yoob tʋʋm b taoore, tɩ woto ra be tũudmã yɛl pʋsẽ, la b kʋʋd b kom-dẽemsã n maand maoong n kõt wẽnnaam dãmb kãense. Wõnda Kana soolmã lebga wala Sodom la Gomoor ne manesem kãseng tẽngã fãa pʋgẽ. . . . Buud vɩɩm sẽn yaa wẽng wʋsg a woto, la sẽn tar nen-kɛglem a woto tara sor n na n kaoos n yɩɩg woto sɩda? . . . Yaa bũmb sẽn ling tẽn-vaeesdbã sẽn maand vaeesgã Kana galʋ-tẽnsã pʋsẽ wã, Wẽnnaam sẽn pa sãam-b pĩnd-pĩndã.”

Tẽngã paoongo

7, 8. Wãn-wãn la Wẽnnaam na n pek tẽn-kãngã?

7 Wala Wẽnnaam sẽn yɩlg Kana to-to wã, ka la bilfu, a na n yɩlga tẽngã n kõ neb nins sẽn maand a raabã. “Nin-tɩrs na n zĩnda tẽnga pʋgẽ, pʋ-peelem dãmb na n zĩnda a pʋgẽ. La b na n yiisa nin-wẽns tẽnga pʋgẽ. B na n yiisa neb nins sẽn ka baood sɩdã.”  (Yelbũna 2:21, 22) Tɩ yɩɩl-gʋlsdã yeele: “A keta bilf bala tɩ nin-wẽng kõn tol n zĩnd ye . . . La sũ-maasem dãmba na n sooga [tẽngã, NW ] n maan sũ-noog laafɩ wʋsg yĩnga.” (Yɩɩl Sõamyã 37:10, 11) B na n yiisa a Sʋɩtãan me sẽn na yɩl “t’a ka tõe n le belg neba sẽn be soolem toɛ-toɛya yɛs ye, b na n basa yẽ be hal tɩ yʋʋm tusr looge.” (Wilgri 20:1-3) N-yẽe, “dũniyã ne a ratem wẽnga me loogdame, la ned ninga sẽn maand Wẽnnaam daab paada wakat sẽn ka sɛta.”—1 Zã 2:17.

8 A Zezi kʋmsa saag-kãseng ning sẽn be n kõ neb nins sẽn dat n vɩɩmd wakat sẽn pa sat tẽng zugã n yeele: “Bark bee sũ-maasem dãmbã zutu, tɩ bõe, bãmb na soog dũniyã [“tẽngã,” NW ].” (Matɩe 5:5) Wõnda a ra gomda Yɩɩl Sõamyã 37:29 sẽn deng n togs woto wã yelle: “Nin-tɩrs na n sooga dũniyã [“tẽngã,” NW ] la bãmb na n zĩnda a zug wakat sẽn-ka-sɛta.” A Zezi ra miime t’a Zeova ra ratame tɩ neb nins sẽn tar sũ-tɩrsã vɩɩmd tẽng zug arzãn pʋgẽ wakat sẽn pa sat yĩnga. A Zeova yeelame: “Yaa maam n naan dũniyã ne ninsaalba la rũmsa sẽn be a pʋgẽ wã ne m pãng kãsengã. . . . La m tõe n dɩka fãa n kõ ned ninga mam sẽn datã.”—Zeremi 27:5.

 Dũni paalg sẽn be rasãnd wʋsgo

9. Yaa dũni bʋg buud la Wẽnnaam Rĩungã na n wa ne?

9 Armagedõ poore, Wẽnnaam Rĩungã na n waa ne “tẽng paalga” sẽn be rasãnd wʋsgo, ‘tɩrlem sẽn na n zĩnd a pʋgẽ.’ (2 Pɩɛɛr 3:13) Ad sɩd na n yɩɩ yolsg kãseng n kõ Armagedõ põsdbã, b sã n wa paam b mens ne yɛl siglg kãngã sẽn yaa wẽng la wẽgdã! Ad b sũy sɩd na n yɩɩ noog tɩ b paam n kẽ dũni paalg pʋgẽ saasẽ goosneemã Rĩung nugẽ, ne bark kãsemse, la vɩɩm sẽn pa sat saagre!—Wilgri 7:9-17.

10. Bõn-wẽns bʋs n pa na n leb n zĩnd Rĩungã naam wakate?

10 Zabã, bi-beerã, komã la we-rũms sẽn wõbd neb meng pa na n leb n yɩ yell n kõ nebã ye. “Mam na n maana laafɩ kaool ne [mam nin-buiidã] n menes we-rũm-wẽnsa tẽnga pʋgẽ . . . Tɩɩs na n woma b biisi la kooda na n woma sõama tẽnga pʋgẽ. La neba na n zĩnda ne laafɩ b tẽnga pʋgẽ.” “Neba na n dɩka sʋʋsã n kud wãgse, la b rɩk b kãna n kud goeto. Buud ka na n le zẽk sʋʋg ne buud a to ye, la b ka na n le zãms zabr yɛs ye. La ned kam fãa na n zĩnda a vɩyn tɩɩg ne a kankang tẽngr tɩ ned ka yɛɛs-b ye.”—Ezekɩɛll 34:25-28; Miise 4:3, 4.

11. Bõe yĩng tɩ d tõe n tall bas-m-yam tɩ bãasã na n saame?

11 Bãase, sũ-sãoong la kũum meng na n menemame. “Tẽnga ned ba a ye ka na n le yeel t’a ka laafɩ ye. Neb nins sẽn be Zerizalɛma na n paama b yel-wẽna sugri.” (Ezai 33:24) “[Wẽnnaam] na n yẽesa nintãma fãa t’a ra le zĩnd bãmb ninẽ ye, la kũum ka na n le zĩnd ye, la sũ-sãoong bɩ yãbre wala toog kõn le zĩnd yɛs ye, tɩ bõe, dẽenem bũmb fãa loogame. . . . ‘Gese, mam maanda bũmb fãa paalse.’” (Wilgri 21:4, 5) A sẽn da wa n be tẽng zugã, a Zezi wilgame t’a tõe n maana bõn-kãens ne pãng ning Wẽnnaam sẽn da kõ-a wã. Ne vʋʋsem sõngã teelgo, a Zezi saaga Israɛll tẽnga fãa n sãoog koms rãmbã la bãad dãmbã.—Matɩe 15:30, 31.

12. Bõe saagr n be sẽn ki-bã yĩnga?

12 A Zezi maana sẽn yɩɩd woto menga. A vʋʋga kũum. Sik-m-mens rãmbã manesem yɩɩ wãn to? A sẽn wa n vʋʋg yʋʋm 12 bipuglã, a roagdbã “yɛɛsa wʋsgo.” (Mark 5:42) Woto yaa makr a to sẽn wilgd a Zezi sẽn na n maan bũmb ning tẽngã gill zug Rĩungã naam wakate, bala rẽ wẽnde, “nin-tɩrsã la sẽn pa-b nin-tɩrsã me vʋʋgr na n zĩndame.” (Tʋʋma 24:15, NW ) Mams-y n ges yɛɛsg wʋsg ning sẽn na n zĩndi, b sã n wa vʋʋg kũ-rãmbã sul-sul n pʋg taaba, tɩ b ye lebs n lagem ne b nin-nongdsã! Sãmbg sẽn ka be, Rĩungã sor-wilgr pʋgẽ, zãmsg tʋʋm kãseng n na n zĩnd hal tɩ “tẽngã na n pid ne a Zeova bãngr wa koom sẽn pid mogrã.”—Ezai 11:9, NW.

B wilgame t’a Zeova naam sẽn ka to wã zemsame

13. Wãn-wãn la b na n wilg Wẽnnaam naamã zemsgo?

13 Rĩungã yʋʋm tusr naamã rɩɩb ne a wa yet t’a saame tɩ b lebs n kɩtame tɩ ãdem-biisã zems zãngã, b yamẽ wã la b yĩnsẽ wã. Tẽngã zĩig fãa na n yɩɩ wa Edɛn zẽedã. Rẽ tɩ laafɩ, sũ-noogo, bãan la nonglem bee ãdem-biisã sʋka. Ãdem-biisã vɩɩm pʋgẽ, b zɩ n yã bũmb sẽn wõnd woto sẽn deng Rĩungã naam ye. Ad rẽ wẽnd tɩ b sɩd wilgame tɩ ninsaalbã naam sẽn kaoos yʋʋm tusa sẽn dengã, sẽn yɩ ninbãanegã yaa toor wʋsg ne Wẽnnaam saasẽ Rĩungã yʋʋm tusr naam sẽn yaa sõma wʋsgã! Rẽ tɩ Wẽnnaam sẽn tũnug ne a Rĩungã n dɩ naamã wilga a yɩɩdem zãng fasɩ bũmb fãa pʋgẽ. Rẽ tɩ b wilga zãng tɩ Wẽnnaam sẽn tar sor ning n na n dɩ naamã, a naam sẽn-ka-to wã zemsa fass.

14. Bõe n na n paam tõatbã, yʋʋm tusrã sã n wa sa?

14 Yʋʋm tusr naamã rɩɩb saabẽ, a Zeova na n basame tɩ ninsaalbã sẽn zems zãngã yãk b yam sẽn dat n a soab n sõgene. Biiblã wilgdame tɩ “b na n basa Sʋɩtãana t’a yi bog-zulunga pʋgẽ.” A na n ye makame n tudg ninsaalbã. Bãmb sʋkã, kẽer n na n yãk soog-m-meng ne Wẽnnaam. Sẽn na yɩl tɩ ‘yel-beedã ra leb n yik naoor a yiib-n-soaba,’ a Zeova na n sãama a Sʋɩtãana, a zĩn dãmbã, la neb nins fãa sẽn na n tõdg a Zeova naam sẽn-ka-to wã. Ned ba a yembr pa tõe n kɩɩs tɩ ninsaalb nins fãa b sẽn sãam wakat sẽn ka sat yĩng rẽ wẽndã pa paam weere, bɩ tɩ b manesem wẽngã ra yaa b sẽn pa zems zãngã yĩng ye. Ayo, b na n yɩɩ wala a Ãdem ne a Hawa sẽn yãk ne yamleoog n tõdg a Zeova naama rɩɩb sẽn yaa tɩrgã.—Wilgri 20:7-10; Nahũm 1:9, NW.

15. Zems-n-taar bʋg la kɩs-sɩd dãmbã na n paam ne a Zeova?

15 Sẽn yaa lebende, nebã wʋsg sẽn yɩɩd na n yãkame n teel a Zeova naam sẽn-ka-to wã. B sẽn sãam tõatba fãa wã yĩnga, nin-tɩrsã na n yalsa a Zeova taoore, b sẽn tõog n yɩ kɩs-sɩd dãmb yaoolem makrã taoorã. Rẽ poore, a Zeova na n saka kɩs-sɩd dãmb kãensã wala a komdibli la a kompugli. Woto, b paamda zems-n-taar buud ning a Ãdem ne a Hawa sẽn da tar ne Wẽnnaam tɩ b nan pa kɩɩs-a wã. Rẽ masã, Rom dãmba 8:21 na n pidsame: “Bãmb [ãdem-biisã] me na paam yolsg ne faoolem yembdo n paam pʋɩɩr ne Wẽnnaam kamba b lohorma ne b ziira pʋgẽ.” No-rɛɛs a Ezai reng n togsa woto: “[Wẽnnaam] na n sãama kũum wakat sẽn-ka-sɛta. Zusoaba sẽn yaa soaala na n yẽesa nintãm nins fãa sẽn be neba ninẽ wã.”—Ezai 25:8.

Vɩɩm sẽn pa satã saagre

16. Bõe yĩng tɩ yaa bũmb sẽn zems tɩ d gẽeg vɩɩm sẽn pa satã keoore?

16 Ad sɩd yaa saag-kãseng meng n gũud kɩs-sɩd dãmbã, tɩ b bãng tɩ Wẽnnaam na n ning-b-la bark wʋsg tẽebã la laogã wɛɛngẽ wakat sẽn pa sat yĩnga! Wa sẽn zemse, yɩɩl gʋlsdã yeela woto: “Yãmb pukda y nugu, la bõn-vɩɩs fãa paamda bark tɩ seke.” (Yɩɩl Sõamyã 145:16) A Zeova raoonda neb nins  sẽn tar tẽng zug saagrã tɩ b tall saagr sẽn yaa vɩɩmd Arzãnã pʋgẽ tɩ zĩnd b tẽebã ne yẽ wã pʋgẽ. Ba a Zeova naam sẽn-ka-to wã yell sã n tar yõod n yɩɩd me, a pa kot tɩ nebã sõgen-a n pa tẽ keoor ye. Biiblã fãa pʋgẽ, kɩs-sɩd ne Wẽnnaam la vɩɩm sẽn pa satã saagr tɩ loee ne taaba. La rẽ yaa bũmb sẽn be kiris-nebã tẽeb ne Wẽnnaamã pʋgẽ tɩlae. “Ned ninga sẽn wat Wẽnnaam nengẽ, a tog n tẽeme tɩ bãmb beeme la tɩ bãmb yaa neb nins sẽn [sɩd, NW ] baood bãmba roanda.”—Hebre dãmba 11:6.

17. Wãn-wãn la a Zezi wilg tɩ zemsame tɩ d paam teelg ne d saagrã?

17 A Zezi yeelame: “Vɩɩm sẽn-ka-sɛta yaa woto, tɩ bãmb na bãng yãmb sẽn yaa sɩd Wẽnnaam sẽn-ka-to la a Zezi Kirist yãmb sẽn tʋm a soabã.” (Zã 17:3) Ka wã, a rɩka Wẽnnaamã la a raabã bãngr n tɩ loe ne keoor ning rẽ sẽn wat ne wã. Wala makre, wẽng maand sẽn wa n kos t’a Zezi tẽeg a yelle, a sã n wa kẽ a Rĩungã pʋgẽ wã, a Zezi yeelame: “Fo na n zĩnda ne maam Arzãnã pʋgẽ.” (Luk 23:43, NW ) A pa yeel rao wã t’a tall tẽebo, baa keoor sã n kaẽ ye. A ra miime t’a Zeova ratame t’a sõgen dãmbã paam saagr ne vɩɩm sẽn pa sat arzãn pʋgẽ, sẽn na yɩl tɩ sõng-b tɩ b tõog makr toɛ-toɛ dũni kãngã pʋgẽ. Woto, keoorã gẽegr tara yõod wʋsg sẽn yɩl n sõng kiris-ned t’a tõog toogo.

Rĩungã sẽn na n yɩ a soab beoog-daare

18, 19. Bõe n na n paam Rĩmã la Rĩungã yʋʋm Tusr Naamã saabẽ?

18 Sẽn mik tɩ Rĩungã yaa goosneema pʋgdg a Zeova sẽn dɩk n tʋm sẽn na yɩl n kɩt tɩ tẽngã ne a ninsaalbã zems zãng la b lebs n paam zems-n-taar ne yẽ wã, yaa bõe tʋʋmd la Rĩm a Zezi Kirist la rĩm dãmb la maan-kʋʋdb 144 000 na n tall yʋʋm Tusrã poore? “[“Sẽn pʋgde, saabẽ wã,” NW ] Kirist sã n tõog pãn-soaadba fãa la noyã fãa la pãens fãa, bãmb na n yaool n lebsa soolma bãmb Ba a Wẽnnaam nugẽ . . . Tɩ bõe, a yaa tɩlae tɩ Kirist dɩ naam hal tɩ b ning b bɛɛba fãa bãmb nao wã tẽngre.”—1 Korẽnt dãmba 15:24, 25.

19 Kirist sã n wa lebs Rĩungã Wẽnnaam, wãn to la d segd n wʋm Gʋlsg Sõamyã sẽn yet tɩ Rĩung kãng na n kaoosa wakat fãa wã võore? Rĩungã sẽn pids bũmb ninsã na n kaoosa wakat sẽn pa sate. Kirist na n paama waoogr wakat sẽn pa sate, a sẽn tʋm n wilg Wẽnnaam naam sẽn-ka-to wã zemsgã yĩnga. La sẽn mik tɩ yel-wẽnã la kũumã menema zãng rẽ wẽndã, la tɩ b yao n deega ãdem-biisã, rẽ kɩtdame tɩ yẽ sẽn yaa Fãagdã tʋʋmd ta a tɛka. Rẽ me tɩ Rĩungã yʋʋm Tusr Naamã saa zãnga. Yaa rẽ n kɩt tɩ goosneema pʋgdg sẽn be a Zeova la ãdem-bi-sakdbã sʋk pa leb n yaa tɩlae ye. Woto, “Wẽnnaam [na] yɩ fãa ne fãa.”—1 Korẽnt dãmba 15:28.

20. Wãn-wãn la d tõe n bãng Kirist la neb 144 000 sẽn gũud bũmb ning beoog-daare?

20 Beoog-daar tʋʋm bʋg la Kirist la a na-rɩt-pʋgdsã na n talle, yʋʋm Tusr Naamã sã n wa sa? Biiblã pa yet bũmb rẽ zug ye. La d tõe n kɩsa sɩd t’a Zeova na n kõ-b-la tʋʋm zu-nood a taab a naanegã fãa pʋgẽ. Bɩ tõnd fãa teel a Zeova naam sẽn-ka-to wã rũndã-rũndã, la d paam vɩɩm sẽn pa satã, sẽn na yɩl tɩ beoog-daare, bɩ d vɩɩmd n yã raab ning a Zeova sẽn yãk Rĩmã la a rĩm-taas la a maan-kʋʋd taasã, n paas a ãndũni yɛɛsdgã tõr yĩnga!

Lebg-n-gese

• Naama toeeng bʋg n kolgde?

• Wãn-wãn la Wẽnnaam na n kao nin-wẽnsã la nin-tɩrsã bʋʋdo?

• Yɛlã na n yɩɩ wãn-wãn dũni paalgã pʋgẽ?

• Wãn-wãn la b na n wilg zãng t’a Zeova naam sẽn-ka-to wã zemsa kɛpɩ?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto rãmba, seb-neng 15]

“Nin-tɩrsã la sẽn pa-b nin-tɩrsã vʋʋgr na n zĩndame”

[Foto, seb-neng 16]

Kɩs-sɩd dãmbã na n lebs n paama zems-n-taar ne a Zeova