Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Wẽnnaam Rĩungã n lebg naam paalg tẽngã zugu

Wẽnnaam Rĩungã n lebg naam paalg tẽngã zugu

 Wẽnnaam Rĩungã n lebg naam paalg tẽngã zugu

“Soolm[ã] . . . na n wãa soolem kãens fãa tɩ b menem n bas-a t’a yaas wakat fãa.”—DANIƐLL 2:44.

1. Bas-yard bʋg la d tõe n tall ne Biiblã?

BIIBLÃ yaa vẽnegr ning Wẽnnaam sẽn kõ ninsaalbã. Tʋm-tʋmd a Poll gʋlsa woto: “Yãmb sẽn deeg Wẽnnaam koɛɛga tõnd sẽn togs yãmbã, yãmb ka reeg-a wa ninsaal koɛɛg ye, la yãmb reeg-a-la wa Wẽnnaam koɛɛga sẽn tʋmd yãmb sẽn tẽeda pʋsẽ, la a sɩd yaa woto.” (1 Tesalonik rãmba 2:13) Biiblã tara tõnd sẽn dat bũmb ning sẽn na yɩl n bãng Wẽnnaamã: a wilgda a nedemdã, a raabã sẽn ya a soaba, a sẽn baood tɩ tõnd maan bũmb ninsã. A tara sagls nins sẽn yaa sõma n yɩɩdã zak vɩɩmã la daar fãa manesmã zugu. A wɛgsda bãngr-goam nins sẽn pids pĩndã, sẽn pidsd masã la sẽn na n pids beoog-daarã. N-yẽe, “Gʋlsg Sõamyã zãnga yaa Wẽnnaam n kõ tõndo: la a bee bark zãmsg yĩnga, la tɩ wilg ned a kongre, la saglg yĩnga, la tɩ zãms tɩrlem tɩ Wẽnnaam ned tõe n bɩ la a maan tʋʋm sõama fãa.”—2 Tɩmote 3:16, 17.

2. Wãn-wãn la a Zezi gom n tadg Biiblã gom-zu-raoog zugu?

2 Biiblã gom-zu-kãngã tara yõod n yɩɩd fãa: Wẽnnaam naam sẽn ka to wã tɩrlem wilgri (sor ning a sẽn tar n na n dɩ naamã) ne a yĩngr Rĩungã tũnugrã. A Zezi tika rẽ zug n yɩɩd a ministɛɛrã pʋgẽ. “A Zezi sɩngame n moon Koe-noogo n yeele: ‘Bɩ yãmb tek yam n kos sugri, tɩ arzãn soolem kolgame.’” (Matɩe 4:17) A wilga zĩig ning Rĩungã sẽn segd n tall tõnd vɩɩmã pʋgẽ wã n sagl woto: “Bɩ y reng n bao Wẽnnaam soolem ne bãmb tɩrlem.” (Matɩe 6:33) A leb n wilga a yõodã sẽn ta zĩig ning n zãms a karen-biisã tɩ b pʋʋs Wẽnnaam woto: “Bɩ f rĩungã wa. Bɩ f raabã maane, wala saasẽ wã, tẽng zug me.”—Matɩe 6:10, NW.

 Naam paalg tẽngã zugu

3. Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam Rĩungã tar yõod ne tõnd masã menga?

3 Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam Rĩungã tar yõod wʋsg woto ne ninsaalbã? Ya a sẽn na n tik n yik ka la bilf n toeem dũni-kãngã naam wakat fãa wã yĩnga. Daniɛll 2:44 bãngr-gomdã yetame: “La rĩm dãmb kãens sẽn dɩt naam wakate [sẽn dɩt-b naam tẽngã zug rũndã-rũndã wã], Wẽnnaam sẽn be yĩngra na n kɩtame tɩ soolem [goosneema sẽn be saasẽ] sẽn ka tõe n sãam la buud a taab sẽn ka tõe n deeg zĩndi. A na n wãa soolem kãens fãa [tẽng zug goosneema rãmbã] tɩ b menem n bas-a t’a yaas wakat fãa.” Wẽnnaam saasẽ Rĩungã sã n wa sɩng naama rɩɩb zãng-zãnga, ninsaalbã pa na n ye rɩ naam tẽngã zug abada. Ninsaalbã naam sẽn wat ne welgr la a sẽn pa tõe n yãk nengã na n looga wakat sẽn pa sat yĩnga.

4, 5. a) Bõe yĩng tɩ ya a Zezi la ned ning sẽn pidsd yɛl nins b sẽn baood n yɩɩd n na n yɩ Rĩungã Rĩmã? b) Tʋʋm-bʋg la a Zezi na n paam ka la bilfu?

4 Saasẽ Rĩungã Na-kãseng a Zeova meng sẽn wilgd sorã ya a soab ning sẽn zemsa ne rẽ n yɩɩdã, sẽn yaa Kirist Zezi wã. Nand t’a wa tẽngã zugu, a ra bee saasẽ n yaa Wẽnnaam “tʋʋm-mit[a],” n yaa Wẽnnaam naanegã fãa pipi soaba. (Yelbũna 8:22-31) “Kirist yaa Wẽnnaam sẽn ka tõe n yã wẽnego, la Bi-kãseng sẽn yɩɩd bõn-naandsa fãa. Tɩ bõe, bãmb [la b tũnug, NW ] n naan bũmb fãa, sẽn be yĩngri la sẽn be tẽnga.” (Kolos rãmba 1:15, 16) La Wẽnnaam sẽn wa n tʋm a Zezi tẽng zugã, wakat fãa, a maana Wẽnnaam daabo. A tõoga toog makr nins sẽn yaa b tood n yɩɩdã pʋsẽ, n tall kɩs-sɩd ne a Ba wã n tãag a kũum.—Zã 4:34; 15:10.

5 A Zezi sẽn tall kɩs-sɩd ne Wẽnnaam n tõk kũumã meng kɩtame t’a paam keoobo. Wẽnnaam vʋʋg-a lame t’a kẽng saasẽ n kõ-a sor t’a yɩ saasẽ Rĩungã Rĩma. (Tʋʋma 2:32-36) A sẽn yaa Rĩungã Rĩmã, Kirist Zezi na n paama tʋʋm-kãseng sẽn yit Wẽnnaam nengẽ. A na n lʋɩɩ bõn-naands ninsaal nif sẽn pa ne tus ka tɛk sẽn tar pãng wʋsg taoore, n yiis ninsaalbã naam tẽngã zugu, la a yiis wẽnemã fãa tõnd dũniyã zugu. (Yelbũna 2:21, 22; 2 Tesalonik rãmba 1:6-9; Wilgri 19:11-21; 20:1-3) Rẽ poore, Wẽnnaam yĩngr Rĩungã Kirist sẽn dɩt naam a pʋgẽ wã n na n yɩ zu-sobend paalg sẽn dɩt naamã, goosneema yɛng ning sẽn na n dɩ naam tẽngã gill zugã.—Wilgri 11:15.

6. Naam dɩɩb bʋg buud la d tõe n gẽeg Rĩungã Rĩm nengẽ?

6 Wẽnnaam Gomdã yeta woto tẽngã na-paalg wɛɛngẽ: “B kõo yẽ soolem ne waoogre la naam, tɩ tẽnsa fãa neb sẽn yaa soolem toɛ-toɛya n gomd goam toor-toora sak-a.” (Daniɛll 7:14) A Zezi sẽn na n dɩk togs-n-taar ne Wẽnnaam nonglmã yĩnga, bãanã la sũ-noogã na n zĩnda wʋsg a naamã wakate. (Matɩe 5:5, NW; Zã 3:16; 1 Zã 4:7-10) “Yẽ soolem paadame, la a laafɩ ka be tɛk ye, . . . n kɩt t’a yals ne sõmblem la tɩrlem.” (Ezai 9:6) Ad sɩd na n yɩɩ bark meng tɩ d paam Naab sẽn dɩt naam ne nonglem la tɩrlem! Woto, 2 Pɩɛɛr 3:13 reng n togsdame: “Wa sẽn zems bãmb kãabgo, tõnd gũuda yĩngr paalga [Wẽnnaam saasẽ Rĩungã] la tẽng paalga [tẽng zug lagem-taab paalga], tɩrlem sẽn na n zĩnd b pʋsẽ.”

7. Wãn-wãn la Matɩe 24:14 pidsd rũndã-rũndã?

7 Sɩd-sɩda, Wẽnnaam Rĩungã yaa koe-noog ning sẽn yaa sõma n yɩɩdã n kõ neb nins fãa sẽn nong sẽn yaa tɩrgã. Woto yĩnga, a Zezi reng n togsame tɩ rẽ bee bãnd ning sẽn wilgd tɩ d vɩɩ ‘yaoolem wakatã’ sʋka: “Wẽnnaam soolem koe-noog kãngã na n moona dũniyã tɛk fãa tɩ yɩ kaset buud fãa yĩnga. Dẽ, dũniyã sɛɛb na yaool n ta.” (2 Tɩmote 3:1-5; Matɩe 24:14) Bãngr-gom-kãngã paamda pidsg masã, bala sẽn zems a Zeova Kaset rãmb milyõ a yoob sẽn be tẽns 234 sẽn dɩkd sẽn yɩɩd lɛɛr milyaar a yembr yʋʋmd fãa n moond Wẽnnaam Rĩungã neb a taabã. Wa sẽn zemse, b boonda baleng zĩig fãa tɩ Rĩung Roogo, zĩig ning sẽn na ta tigims 90 000 sẽn be dũniyã gill zugã sẽn tigimdẽ wã. Yaa be la nebã kẽngd n zãmsd goosneema paalgã sẽn watã wɛɛngẽ.

 Na-rɩt-n-taase

8, 9. a) Yɛ la Kirist na-rɩt-n-taasã yita? b) Bas-yard bʋg la d tõe n tall ne Rĩmã la a na-rɩt-n-taasã naam?

8 Na-rɩt-n-taas n na n zĩnd ne Kirist Zezi Wẽnnaam saasẽ Rĩungã pʋgẽ. Wilgri 14:1-4 (NW ) reng n togsame tɩ neb 144 000 la b ra segd n “da ãdem-biisã sʋk” la b vʋʋg-b tɩ b vɩɩmd saasẽ. Rap la pagb n be bãmb sʋkã. B pa baood tɩ b sõgen-b ye. Ne sik-m-menga, b sõgenda Wẽnnaam la b ninsaan-taasã. “Bãmb na n yɩɩ Wẽnnaam ne Kirist maan-kʋʋdba, bãmb na n dɩɩ naam ne bãmb yʋʋm tusri.” (Wilgri 20:6) B sõora yaa bilf wʋsg n yɩɩd ‘kʋʋng kãsengã ned sẽn ka tõe n sõd n sɛ ye, sẽn yi soolem fãa, la buud fãa, la neb sẽn gomd goam toɛ-toɛya fãa’ sẽn na n põs yɛl siglg kãngã saabã. Bãmb me “maand[a] bãmb [Wẽnnaam] tʋʋmd wĩntoog ne yʋng[o],” la b pa tar saasẽ booll ye. (Wilgri 7:9, 15) Yaa bãmb la Wẽnnaam saasẽ Rĩungã tẽng zug zẽemb sul-yẽgre.—Yɩɩl Sõamyã 37:29; Zã 10:16.

9 A Zeova sẽn wa n yãkd neb nins sẽn da na n dɩ naam ne Kirist saasẽ wã, a yãka ninsaalb sẽn tar kɩs-sɩd sẽn da vɩɩmd n yã vɩɩmã zu-loees fãa. D sã n na n gese, bũmb kae nebã sẽn vɩɩmd tɩ maan-kʋʋdb kãensã sẽn yaa rĩm dãmbã nan pa vɩɩmd-a me ye. Woto, b sẽn vɩɩmd tẽng zugã na n kɩtame tɩ b paam tõog sõma n paase, n dɩ naam ninsaalbã zutu. A Zezi mengã “zãmsa sakre ne namsg nins [a, NW ] sẽn namsã.” (Hebre dãmba 5:8) Tʋm-tʋmd a Poll yeela a Zezi wɛɛngẽ: “Maan-kʋʋdba kãsma tõnd sẽn tara ka a soab sẽn ka zoet tõnd ninbãanega tõnd pãng komsem pʋgẽ ye, la bãmb dag n paama makr ne bũmb fãa wa tõndo, la bãmb ka maan yel-wẽn baa bilf ye.” (Hebre dãmba 4:15) Ad sɩd yaa bũmb sẽn kõt belsg tɩ d bãng tɩ Wẽnnaam dũni paalgã sẽn yaa tɩrgã pʋgẽ, yaa rĩm dãmb la maan-kʋʋdb sẽn tar ninbãan-zoeer n na n dɩ naam nebã zut ne nonglem!

Rĩungã ra bee Wẽnnaam daabã pʋgẽ bɩ?

10. Bõe yĩng tɩ saasẽ Rĩungã ra pa be Wẽnnaam pipi raabã pʋgẽ?

10 Saasẽ Rĩungã ra bee Wẽnnaam pipi raabã pʋgẽ, a sẽn wa n naan a Ãdem ne a Hawa wã bɩ? Sɩngr sebrã sẽn gomd naanegã yellã pʋgẽ, b pa gom Rĩung sẽn da na n dɩ naam ãdem-biisã zut yell ye. Ya a Zeova mengã n da yaa b Naaba. La b sã n da sakd-a fãa, naam a to ra pa tɩlae ye. Wõnda Sɩngr sak a 1 wã wilgdame t’a Zeova tũnuga ne a saasẽ pipi Biriblã n gom ne a Ãdem la a Hawa. Kɩbarã tara goam wala “Wẽnnaam yeel-ba,” ‘Wẽnnaam leb n yeela’ bãmba.—Sɩngre 1:28, 29, NW; Zã 1:1, NW.

11. Sɩngr bʋg sẽn zems zãng la ãdem-biisã paam-yã?

11 Biiblã yetame: “Wẽnnaam yãa bũmb nins fãa bãmb sẽn naanã, la gese, a yaa sõama wʋsgo.” (Sɩngre 1:31) Bũmb nins fãa sẽn da be Edɛn zẽedẽ wã ra zemsa zãng fasɩ. A Ãdem ne a Hawa ra vɩɩ arzãn pʋgẽ. B ra tara yam la yĩns sẽn zems zãnga. B ra tõe n goma ne b Naandã  tɩ yẽ me ra gomd ne-ba. La b sã n da kellẽ n tall kɩs-sɩda, b ra na n doga kamb sẽn zems zãnga. Saasẽ goosneema paalg ra pa na n yɩ tɩlae ye.

12, 13. Ãdem-biisã sẽn zems zãngã sã n da fɩɩge, bõe yĩng tɩ Wẽnnaam da na n ket n tõe n gom ne-ba?

12 Ãdem-biisã sẽn fɩɩgã, wãn-wãn la Wẽnnaam da na n gom ne bãmb fãa? Ges-y saasẽ ãdsã. B lagma taab sul-sul n yaa ãndũni rãmb sul tɩ b boond-b tɩ susi. Sus kẽer tara ãds milyaare. A taab tara sẽn zems bãmb milyaar tusri. Tɩ bãngdbã magb wilgdẽ tɩ yaa sẽn zems sus milyaar 100 n be ãndũniyã b sẽn tõe n vaees n yã wã pʋgẽ! Ne rẽ fãa Naandã yetame: “Zẽk-y y nens yĩngri n gese. Yaa ãnda n naan ãdsã la a mi b sõore; la a pʋd bãmb fãa b yʋya? Yaa bãmb pãng kãsenga ne b noora yĩng n kɩt tɩ bãmb fãa beẽ.”—Ezai 40:26.

13 Wẽnnaam sẽn tõe n ges yĩngr bõn-kãensa fãa yellã yĩnga, sɩd-sɩda pa yɩtẽ toog ne-a baa bilf t’a ket n get ninsaalbã sõor sẽn yaa bilf n yɩɩd rẽ zĩig sẽn zãrã yell ye. Masã menga, a sõgen dãmb milyõ rãmb n pʋʋsd-a daar fãa. Pʋʋs-kãens tata Wẽnnaam zĩig pʋgẽ. Woto, gom ne ninsaalbã fãa sẽn zems zãngã ra pa na n yɩ zu-loɛɛg ne-a ye. Saasẽ Rĩung ra pa na n yɩ tɩlae ne-a sẽn na yɩl t’a ges b yell ye. Ad woto sɩd yaa segl-kãseng menga: paam t’a Zeova yaa d Naaba, n tõe n gom ne yẽ menga, la d paam saagr sẽn yaa vɩɩmd n pa tol n ki, n vɩɩmd wakat sẽn pa sat tẽng zug arzãn pʋgẽ!

‘Ninsaal pa so a nao-yakemd sor wilgr ye’

14. Bõe yĩng tɩ ninsaalbã na n dat a Zeova naamã wakat sẽn pa sate?

14 Baasg zãnga, ninsaalbã, baa b sã n zemsa zãngã, b ra na n data a Zeova naamã wakat sẽn pa sat yĩnga. Bõe yĩnga? Bala a Zeova pa naan-b tɩ b tõog n soog b mens tɩ yɩ sõma tɩ pa tũ ne a naamã ye. Woto lebga tɩlae ne ãdem-biisã, wala no-rɛɛs a Zeremi sẽn sak n deegã: “O Zeova, mam mii neer tɩ ninsaal sẽn yi tẽng tomẽ pa so a meng sor ye. Ninsaal sẽn kẽnd pa so a nao-yakemd sor wilgr meng ye. Rems maam, Zeova.” (Zeremi 10:23, 24, NW ) Ra na n yɩɩ yalemd ne ninsaalbã tɩ b tags tɩ b tõe n zãa nebã tɩ zemse, tɩ pa tũ ne a Zeova naamã ye. Rẽ ra na n yɩɩ lebend ne b sẽn da maan-b to-to wã. Sãmbg sẽn ka be, soog-m-meng ne a Zeova naamã ra na n baasa ne rat-m-yembre, kisgri, toom, nen-kɛglem, zab la kũum. ‘Ninsaal da na n dɩɩ naam ninsaal zug a wẽng yĩngã.’—Koɛɛg Soaba 8:9, NW.

15. Tõnd pipi roagdbã yãk-wẽngã bi-wẽns yɩɩ bõe?

15 Zu-bʋko, tõnd pipi roagdbã rɩka sard tɩ b pa rat tɩ Wẽnnaam yɩ b Naab ye. La b yãkame n na n soog b mens n pa teeg-a ye. Rẽ kɩtame tɩ Wẽnnaam pa leb n teel-b zems-zãng pʋgẽ. B ra lebga wala teoog sẽn tʋmd ne kuura f sẽn feoog kuura wã selb zĩigẽ. Woto, tar-n-tarẽ, b wa n maagame n yalse, b sẽn wa n ki wã. B ra lebga wala bũmb sẽn tar zanga, la ra yaa zan-kãng bal la b ra tõe n taas b kambã. (Rom dãmba 5:12) “Pĩigã [a Zeova], a tʋʋmdã zemsa zãnga, bala a soayã fãa yaa tɩrlem. . . . B tʋma wẽnga; b pa a kamb ye, b yaa zams rãmba.” (Tõodo 32:4, 5, NW ) Yaa sɩda, bõn-naandg sẽn yaa tõat ninsaal nif sẽn pa ne sẽn lebg a Sʋɩtãan n tall pãn-tusdg a Ãdem ne a Hawa zutu, la b ra tara yam sẽn zems zãnga, n da tõe n zãgs a sagl-wẽnsã.—Sɩngre 3:1-19; Zak 4:7.

16. Wãn-wãn la kʋdemdã kõt kaset ne soog-m-meng ne Wẽnnaamã biisi?

16 Kʋdemdã kõta kaset wʋsg ne soog-m-meng ne Wẽnnaamã sẽn wom biis ninsã. Sẽn na maan yʋʋm tusa, nebã maka ninsaalb goosneema rãmb buud fãa, laog kẽgsg la nin-buiid siglg buud fãa. Ne rẽ fãa wẽnemã ket n ‘paasdame.’ (2 Tɩmote 3:13) Yʋʋm kob-gĩnd 20 soabã kõo kaset ne woto. Kisg-wẽns sẽn yɩɩd fãa wã, nen-kɛglmã, zabã, komã, naongã la namsg sẽn yɩɩd kʋdemdã wakat buud fãa pida yʋʋm kob-gĩnd kãnga. La baa logtoeemdã sẽn kẽng taoor to-to wã fãa, sã n wa beẽ beẽ, neba fãa wat n kiime. (Koɛɛg Soaba 9:5, 10) B sẽn mak n na n wilg b mens nao-yakem sorã kɩtame tɩ ninsaalbã lʋɩ a Sʋɩtãan ne a zĩn dãmbã bẽdg pʋgẽ wʋsg hal tɩ kɩt tɩ Biiblã boond a Sʋɩtãan tɩ “dũni kãnga wẽnnaam.”—2 Korẽnt dãmba 4:4.

 B naana tõnd ne yam yãkre

17. Wãn-wãn la d segd n dɩk yam yãkrã Wẽnnaam sẽn kõ-dã n tʋme?

17 Bõe yĩng t’a Zeova bas ninsaalbã tɩ b soog b mense? Ya a sẽn naan-b tɩ b tõe n yãk b yam sẽn datã, tɩ rẽ yaa kũun-kãsengã, sẽn yaa yam yãkr tõogã. “A Zeova vʋʋsmã sẽn beẽ, paam-m-meng bee be,” woto la tʋm-tʋmd a Poll yeel-yã. (2 Korẽnt dãmba 3:17, NW ) Ned ba a ye pa rat n yɩ robo, tɩ ned a to rɩkd sard a zĩigẽ ne a sẽn na n yeel la a maan bũmb ning wakat fãa daarã pʋgẽ ye. La a Zeova ra baoodame tɩ ninsaalbã rɩk yam yãkrã kũun kãngã n tʋm sõma, n bãng tɩ yaa yam bũmb tɩ b maan a raabã la b kell n sak-a. (Galat dãmba 5:13, NW ) Woto, soog-m-mengã ra pa bũmb sẽn pa na n tall koaka, sẽn da na n wa baas ne zũnd-zãnd ye. Noy n da na n wilg soog-m-mengã rɩk-n-tʋm tɩ zems ne Wẽnnaam tõodã sẽn yaa sõma wã.

18. Bõe la Wẽnnaam wilg-yã, a sẽn bas ninsaal t’a yãk a toorã?

18 Wẽnnaam sẽn bas ãdem-biisã tɩ b soog b mensã, a wilga vugr wakat fãa yĩng t’a naamã yaa tɩlae ne-ba. Ya a sẽn dɩt naamã to-to wã, a naam sẽn-ka-to wã bal n zemse. Rẽ wata ne sũ-no-kãseng sẽn yɩɩdã, la bark wʋsgo. Yaa woto, bala, a Zeova naana tõnd yamã la d yĩnsã tɩ b tʋm sõma n yɩɩda, b sã n tʋm tɩ zems ne yẽ noya. “Mam yaa Zusoaba [“a Zeova,” NW ], yãmb Wẽnnaam. Mam zãmsda yãmb y meng sõngr yĩnga. Mam yãagda yãmb sor ninga yãmb sẽn tog n tũ wã zugu.” (Ezai 48:17) B sã n da yãk b yamã sẽn datã tɩ pa kɩɩs Wẽnnaam noyã, ra pa na n yɩ zɩɩb ye, la rẽ ra na n kɩtame tɩ b kell n tall rɩɩb buud toor-toore, roto, tʋʋm sẽn be rasãnd la miziki. B sã n dɩk yam yãkrã n tʋm tɩ zemse, ra na n kɩtame tɩ vɩɩmã tall yamleoog wʋsg la a kõ sũ-noog wakat fãa tẽngã zugu.

19. Bõe la Wẽnnaam tũnugd ne sẽn na yɩl tɩ ninsaalbã leb n paam zems-n-taar ne-a?

19 La ninsaalbã yãkr sẽn yɩ wẽngã yĩnga, b zãaga b mens ne a Zeova, n lebg pa zems zãng rãmba, neb yĩns sẽn sãamd la nin-kiidsi. Woto, b ra ratame tɩ b fãag-b yel-toog kãngã pʋgẽ, la b kɩt tɩ b leb n wa paam zems-n- taar ne Wẽnnaam, tɩ b lebg a komdibli la a kompugli. Bũmb ning Wẽnnaam sẽn yãk n na n pids rẽ wã yaa Rĩungã, la Fãagdã ya a Zezi Kirista. (Zã 3:16) Ne segl-kãng maasem, sẽn sɩd tek-b yam n kos sugrã, wala a Zezi bilgrã biribl sẽn yaa laog-sãamdã, na n paama zems-n-taar ne Wẽnnaam t’a sak-b wa a kamba.—Luk 15:11-24; Rom dãmba 8:21; 2 Korẽnt dãmba 6:18.

20. Wãn-wãn la Rĩungã na n pids Wẽnnaam daabã?

20 Kɩɩsg sẽn ka be, a Zeova raabã na n paama pidsg tẽng zugu. (Ezai 14:24, 27; 55:11) Ne Rĩungã Kirist sẽn dɩt naam a pʋgẽ wã tũnugri, Wẽnnaam na n wilgame tɩ zemsame t’a tall (bʋʋm bɩ kaset sẽn wilgd t’a tara) sor n na n yɩ tõnd Naab sẽn-ka-to soaba. Rĩungã na n yiisa ninsaalbã la zĩn dãmbã naam tẽn-kãngã zugu. La yaa Rĩung kãnga a yembr bal n na n zĩnd saasẽ n dɩ naam yʋʋm tusri. (Rom dãmba 16:20; Wilgri 20:1-6) La rẽ wẽnde, yaa wãn-wãn la b na n wilg a Zeova naama sẽn dɩt to-to wã yɩɩdem? La yʋʋm tusrã poore, bõe tʋʋm la Rĩungã na n paame? Sõsg ning sẽn pʋgdã na n vaeesa sʋgs-kãensã.

Lebg-n-gese

• Biiblã gom-zu-raoog yaa bõe?

• Ãnd dãmb n be tẽngã naam paalg pʋgẽ?

• Bõe yĩng tɩ ninsaalbã naam dɩɩb soog-m-meng pʋgẽ ne Wẽnnaam pa tol n tõe n tõoge?

• Wãn-wãn la d segd n dɩk d yam yãkrã n tʋme?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng a 8]

A Zezi zãmsgã wilga sõma-sõma tɩ Wẽnnaam na n tũnuga ne Rĩungã n dɩ naam

[Foto rãmba, seb-neng 10]

Tẽnsa fãa pʋsẽ, a Zeova Kaset rãmbã sẽn kõt zãmsg bũmb ning zug n yɩɩd yaa Rĩungã

[Foto, rãmba, seb-neng 12]

Kʋdemdã kõta kaset tɩ soog-m-meng ne Wẽnnaamã wata ne yel-beedo

[Fotã soaadbã]

WWI sodaase: U.S. National Archives photo; nams-bɛɛgã zaka: Oświęcim Museum; biiga: UN PHOTO 186156/J. Isaac