Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Vɩɩm manesmã noy lebda poorẽ

Vɩɩm manesmã noy lebda poorẽ

 Vɩɩm manesmã noy lebda poorẽ

“YEL-KÃNGÃ buud zɩ n zĩnd woto ye,” woto la a Helmut Schmidt sẽn yɩ Alemayn naabã yeel-yã. A ra maanda sũ-sãoong ne zãma wã sʋk nin-bɛd sẽn maan zãmb kãseng tɩ b gom a yell kɩbayẽ wã wʋsgã yell sẽn pa kaoos pʋgẽ. “Rat-tɩ-loogã kɩtame tɩ burkĩndã noy sa,” woto la a yeel-yã.

Neb wʋsg na n sak n deega a sẽn yeelã. Vɩɩm manesmã noy sẽn kɩ yẽg wʋsg Wẽnnaam Gomdã sẽn yaa Biiblã pʋgẽ, tɩ b sak-a zĩis wʋsg hal sẽn kaoos wa sor-wilgrã, sã n yaa ne sẽn yaa sõma bɩ wẽng wɛɛngẽ wã, yaa bũmb b sẽn get masã tɩ ka yõod ye. Yaa woto ne tẽns nins meng sẽn yet tɩ b yaa kiris-nebã.

Biiblã vɩɩm-manesem noy yaa sõma bɩ?

Pʋ-peelem la burkĩnd bee vɩɩm manesem noy sẽn yẽbg Biiblã zãmsg zugã pʋgẽ. Baasgo, belgrã, zãmbã la foroodã bee zĩig fãa. The Times sẽn yaa Lõndr zʋrnallã wilgdame tɩ sã n yaa ne taal gẽesdbã, “b yeelame tɩ b suiida sẽn na ta liivr stɛrling 100 000 wakat ning fãa b sẽn deeg dorg n tɩ kɩs nin-wẽnsã tɩ b lebs n koose, bɩ b sã n wa yeel tɩ b ye pa tar kaset n na n kɩɩs bi-be-bɛdã ye.” B yeelame tɩ Ostrali zãmbã asirãensã wɛɛngẽ yaa bũmb sẽn wɛ. La Alemayn, linga bãngdbã sull wʋsgo, vaeesdbã sẽn yã sẽn pa kaoos pʋgẽ tɩ “zãmb nins sẽn yaa b wẽns n yɩɩdã a yembr n maan Alemayn siãnsã yɛl pʋgẽ wã.” B yeelame tɩ porfesɛɛr sẽn yaa “nin-bedr Alemayn zenetisiẽ rãmbã sʋkã” maana zãmb n toeem

 bãngrã vaeesg yɛl wʋsgo, bɩ a wãaga koom wʋsgo.

Vɩɩm manesem sẽn tik Biiblã zugã baoodame me tɩ d tall kɩs-sɩd kãadem pʋgẽ, sẽn segd n yɩ loees sẽn kaoosd wakat fãa wã. La kãadem wʋsg sẽn tar paasg n baasd ne kaoob bʋ-kaoodb taoore. Katolik kɩbay sebr sẽn yaa Christ in der Gegenwart (Rũndã-rũndã kiris-neda) wilgame tɩ “baa kãadem nins b sẽn maan Sʋɩs babg ning sẽn gãd ‘rog-n-mikã’ yɛl pʋgẽ wã tara kaoob n paasdẽ.” Peyiba, yaa kãadem 33 koabg zug n kaoode. Pag sẽn yã nin-buiidã manesem toeeng Alemayn yʋʋm a wãnã sẽn loog pʋgẽ wã gʋls n wilga yellã sẽn pak-a to-to wã woto: “B geta kãadmã wa bũmb sãng sẽn lʋɩ la bũmb sẽn ye ka yõodo. Nebã ye pa kẽed kãadem ne ned b vɩɩmã tõr yĩng ye.”

Sẽn yaa lebende, neb milyõ rãmb n get vɩɩm manesem noy b sẽn zãmsd Biiblã pʋgẽ wã wala noy d sẽn tõe n tall bas-yard ne, la sẽn zems ne tõnd zãmaanã vɩɩm. Rao ne pag sẽn kẽ kãadem ne taab sẽn vɩ Sʋɩs la Alemayn toadgã sʋk mikame tɩ b sẽn zãms vɩɩmd tɩ zems ne vɩɩm manesem noy nins sẽn be Biiblã pʋgẽ wã, b sũ-noogã paasame. Sã n yaa ne bãmba, “sor-wilgd a ye bal n be vɩɩmã nens fãa yĩnga. Sor-wilgd kãng yaa Biiblã.”

Yãmb tagsda wãn to? Biiblã tõe n yɩɩ sor-wilgd sẽn tar yõod bɩ? Vɩɩm manesem sẽn yẽbg Biiblã zugã tũub bee yõod tõnd wakatã bɩ?