Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Karemdbã sʋgsgo

Karemdbã sʋgsgo

 Karemdbã sʋgsgo

D sã n ges Biiblã noy zɩɩmã rɩk-n-tʋm sẽn zems wɛɛngẽ wã, wãn-wãn la a Zeova Kaset rãmbã get tɩbsg so-tũudi sẽn tɩ loe ne f meng zɩɩm rɩk-n-tʋmã?

D pa na n dɩk sard n tik d meng sẽn dat n yɩɩd zugu, bɩ b sẽn sagl tɩ d tũ tɩbsg buud zug bal ye. Sẽn yaa lebende, kiris-ned fãa segd n tagsa Biiblã sẽn yet bũmb ningã zug neere. Yaa yẽ ne a Zeova sʋk yelle.

A Zeova, tõnd vɩɩmã sẽn yit a soab nengẽ wã yiisa noor n yeel tɩ d pa segd n dɩ zɩɩm ye. (Sɩngre 9:3, 4) Tõog ning b sẽn kõ pĩnd wẽndẽ Israɛllã pʋgẽ, Wẽnnaam yãka koak ne zɩɩmã rɩk-n-tʋme, bala a makda vɩɩmã. A kõo noor woto: “Yĩng vɩɩm bee zɩɩm pʋgẽ. La mam kõo yãmb zɩɩm kãnga tẽng-kugra zug tɩ y maan paasg y vɩɩma yĩnga.” Yaa wãn to, ned sã n kʋ rũng n na n wãbe? Wẽnnaam yeelame: “Bɩ a raag a zɩɩm n bus ne tom.” * (Maankʋʋre 17:11, 13) A Zeova togsa no-kãngã n yɩlem naoor ka tɛka. (Tõodo 12:16, 24; 15:23) Zʋɩf rãmbã Soncino Chumash yetame: “B pa segd n bĩng zɩɩm ye, la b na n kɩtame tɩ b ye pa tõe n dɩ-a, n daag-a tẽnga.” Israɛll ned ba a yembr da pa segd n talle, n bĩngi, bɩ a rɩk bõn-naandg a to zɩɩm n tʋm ye. Bõn-naandg vɩɩm yaa Wẽnnaam n so.

A Moiiz Tõogã tũub sẽn da yaa tɩlae wã saa ne Mesi wã kũum. La Wẽnnaam tagsgã sẽn tɩ loe ne zɩɩmã sẽn yaa bõn-sõngã ket n pa toeem ye. Wẽnnaam vʋʋsem sõngã tusa tʋm-tʋmdbã tɩ b kõ kiris-nebã noor tɩ b ‘lak b mens ne zɩɩm.’ B ra pa segd n dɩk no-kãngã faag-faag ye. A yõodã ra zema noor ning b sẽn kõ vɩɩm manesmã wɛɛngẽ n yeel tɩ d lak d mens ne yoob la bõn-naands pʋʋsgã. (Tʋʋma 15:28, 29, NW; 21:25) Zɩɩm kũun ne a ningrã sẽn wa n lebg bũmb b sẽn maand wʋsg yʋʋm kob-gĩn 20 soabã pʋgẽ wã, a Zeova Kaset rãmbã bãngame tɩ minung kãngã kɩɩsda Wẽnnaam Gomdã. *

Logtor tõe n wa sagla bãad t’a bĩng a meng zɩɩm semen dãmb sẽn deng wopeerã (f meng zɩɩm kũun sẽn deng f wopeerã) sẽn na yɩl tɩ raab sã n wa zĩndi, bɩ a tõog n dɩk bãada meng zɩɩm n wẽneg n ning-a. La zɩɩmã tigisgu, a bĩngr la a ningr woto kɩɩsda bũmb ning b sẽn yeel Maankʋʋre la Tõod sebrẽ wã vẽenega. B pa segd n bĩng zɩɩm ye. B segd n daag-a lame: n lebs-a Wẽnnaam sã n yaa ne makr wɛɛngẽ. Yaa sɩd tɩ d ye pa tũud a Moiiz Tõogã ye. Baasg zãnga, a Zeova Kaset rãmbã waoogda noy nins Wẽnnaam sẽn ning pʋgẽ be wã, la b rɩka sard kãn-kãe n na n ‘lak b mens ne zɩɩm.’ Woto yĩnga, d pa kõt d zɩɩm ye. La d pa bĩngd d zɩɩmã b sẽn segd n ‘daagã,’ n wa rɩk-a n ning d yĩngã pʋgẽ ye. Minung kãngã kɩɩsda Wẽnnaam tõogã.

So-tũudi bɩ mak-n-gɛsg a taab sẽn tɩ loe ne ned meng zɩɩmã pa bũmb sẽn kɩɩsd Wẽnnaam noyã a sẽn wilgã vẽeneg woto ye. Wala makre, kiris-neb wʋsg sakame tɩ b yãk b zɩɩm n vaees n gese, tɩ rẽ poor bɩ b lob-a. Logtoɛɛmbã tõe n saglame me tɩ y sak so-tũudi a taab võor wʋmb sẽn yaa toogo.

Wala makre, wopeer kẽer sẽn maand to-to wã sasa, b tõe n gõdga zɩɩmã t’a yi yĩngẽ wã  n tɩ kẽ zĩig ning b sẽn boond tɩ zɩɩm yalgre (hémodilution). B maandame tɩ zɩɩm ning sẽn ket bãadã yĩngẽ wã lebg koaaga. Rẽ poore, b kɩtdame tɩ zɩɩm ning sẽn be soay a taabẽ sẽn pa be a yĩngã pʋgẽ wã lebgd n wa kẽ a yĩngẽ wã. Rẽ kɩtdame t’a zɩɩmã waooglem pẽneg sẽn segdã zem-zem n paase. Woto me, b tõe n dɩka zɩɩm ning sẽn zoet sãmpogrẽ wã n yɩlge, sẽn na yɩl tɩ zɩ-biis nins sẽn yaa miidã tõog n leb bãada yĩngẽ. B boonda rẽ tɩ zɩɩm sẽn yi kokre. Tõeeme me n pa yɩ woto ye. B tõe n kɩtame tɩ zɩɩmã kẽ masĩn pʋgẽ n tʋmd tʋʋmd wakat bilf pʋgẽ, tɩ sã n yaa ne sẽn segde, yaa yĩngã wils n da segd n tʋm tʋʋm-kãngã (wala makre, sũurã, fulfuudã bɩ yaam-biisã). Rẽ poore, zɩɩmã yita masĩnẽ wã n lebg n tɩ kẽ bãada yĩng pʋgẽ. So-tũudi a taab n ye be. B gõdgda zɩɩmã n kẽes masĩn sẽn balgde (masĩn sẽn yilimd n yaa toak buudu), sẽn na yɩl tɩ zɩɩmã babs nins sẽn sãam bɩ sẽn pa sõma wã tõog n yi. Bɩ b tõeeme me n dat n welg zɩɩmã babse, n ning-a zĩig a to yĩngã pʋgẽ. Sẽn paase, b tõe n maana vaees-n-gɛsga, n yãk zɩɩm sẽn na yɩl n ning-a bãnde, bɩ sẽn na yɩl n naag-a ne tɩɩm, tɩ rẽ poor bɩ b lebs-a bãadã yĩngẽ.

Tõeeme tɩ yel-bõonegã pa yɩ yembr ye. La sɩd-sɩda, so-tũudi paalse, tɩbsg la vaeesg-n-gɛsg a taab n na n wa. Pa tõnd zɩɩb tɩ d vaees toeeng fãa la d rɩk sard ye. Kiris-ned segdame n dɩk sard a meng yĩnga, ne a sẽn dat to-to tɩ b rɩk a zɩɩmã n tʋm wopeer so-tũudi sasa, tɩbsg vaees-n-gɛsg bɩ tɩbsg sasa. A segd n dengame n bãng logtorã bɩ mitã sẽn na n dɩk a zɩɩmã n maan bũmb ning tɩbsgã so-tũudi sasa. Rẽ poore, ya a rɩk sard tɩ zems ne a sũur kasetã sẽn kõt-a sor t’a maan bũmb ningã. (Ges-y zĩ-gũbrã.)

Kiris-nebã segd n ninga b yamẽ tɩ b rɩka b mens n kõ Wẽnnaam, la b tara zɩɩb n na n ‘nong-a ne b sũur fãa, la ne b sɩɩg fãa, la ne b pãnga fãa, la ne b yam fãa.’ (Luk 10:27) Sẽn yaa lebend ne neb wʋsg sẽn yɩɩd sẽn be dũni wã pʋgẽ wã, a Zeova Kaset rãmbã geta b zems-n-taarã ne Wẽnnaamã wa bũmb sẽn tar yõod wʋsgo. Vɩɩmã Kõt sagenda tõnd tɩ d tall bas-yard ne a Zezi zɩɩmã sẽn daagã. D karemda woto: “Yaa bãmb [a Zezi Kirist] maasem yĩng la tõnd paamd fãagre ne bãmb zɩɩm, fãagre sẽn yaa yel-wẽna sugri.”—Efɛɛz rãmba 1:7.

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 4 Porfesɛɛr a Frank H. Gorman gʋlsame: “B wʋmda zɩɩmã raagrã võor sõma n yɩɩda, wala waoogr sẽn yaa kãseng tʋʋmde. Rẽ wilgda waoogr ning f sẽn tar ne rũngã vɩɩmã, la woto wilgda waoogr ne Wẽnnaam sẽn naan vɩ-kãng la a ket n get a yellã.”

^ sull 5 Yʋʋmd 1951, sẽoog kiuug pipi daar Gũusg Gasgã (ne ãngilindã) leoka sʋgs-bɛd sẽn tɩ loe ne gom-zu-kãngã, n wilg bũmb ning sẽn kɩt tɩ zɩɩm b sẽn kõ reegrã pa zemsã.

[Zĩ-gũbri/Seb-​neng 31]

SƲGSG Y SẼN SEGD N SƲK Y MENSE

B sã n na n gõdg mam zɩɩm n yiis mam yĩngẽ wã, t’a zoeesã yaas baa yaa wakat bilfu, mam sũur kasetã na n kõo maam sor tɩ m ges tɩ zɩ-kãng ket n yaa mam yĩngã babgo, tɩ woto bɩ rẽ pa baoodẽ tɩ b ‘raag-a tẽng’ bɩ?

Mam sũur kasetã sẽn paam Biiblã zãmsgã na n zaba maam, b sã n yiis mam mengã zɩɩm, n toeem-a, n lebs n ning-a mam yĩngẽ wã vaees-n-gɛsg bɩ tɩbsg so-tũudi wakat bɩ?