Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

D tall Wẽnnaam tagsg vɩɩm manesmã yɩlemd wɛɛngẽ

D tall Wẽnnaam tagsg vɩɩm manesmã yɩlemd wɛɛngẽ

 D tall Wẽnnaam tagsg vɩɩm manesmã yɩlemd wɛɛngẽ

“Mam yaa Zusoaba [“a Zeova,” NW ], yãmb Wẽnnaam. Mam zãmsda yãmb y meng sõngr yĩnga. Mam yãagda yãmb sor ninga yãmb sẽn tog n tũ wã zugu.”—EZAI 48:17.

1, 2. a) Wãn-wãn la neb wʋsg get noy nins sẽn tɩ loe ne poglmã la raoolmã yɛlã? b) Tags-bʋg la kiris-nebã tar noy nins sẽn tɩ loe ne raoolmã la poglmã yɛlã?

RŨNDÃ-RŨNDÃ, dũniyã babs wʋsg pʋsẽ, b wa n getame tɩ ned vɩɩm manesmã pa bũmb sẽn pak neb a taabã ye. Nebã geta pag ne rao lagengã wa nonglem wilgr sẽn zemse, tɩ b tõe n maan wakat ning b sẽn date. B pa get-a wa bũmb b sẽn segd n maan kãadem pʋgẽ bal ye. B tagsdame t’a sã n pa maand ned ba a ye wẽnga, pa wẽng tɩ f rɩk f toorẽ sard ne f sẽn na n tall manesem ningã ye. Ne bãmb tagsgo, ned pa segd n kao a to bʋʋd vɩɩm manesmã wɛɛngẽ ye, sẽn tɩ yɩɩd fãa, raoolmã bɩ poglmã rɩk-n-tʋmã wɛɛngẽ.

2 Neb nins sẽn paam n bãng a Zeova wã tagsg yaa toore. B tũuda Gʋlsg Sõamyã noy ne sũ-noogo, bala b nonga a Zeova la b rat n ta a yam. B sak n deegame t’a Zeova nong-b lame, la a kõt-b sor-wilgr b neer yĩnga, sẽn na n sɩd naf-b la a kɩt tɩ b tall sũ-noogo. (Ezai 48:17) Sẽn mik tɩ Wẽnnaam yaa vɩɩmã Yẽgrã, zemsame tɩ b bao a sor-wilgri, ne b sẽn na n dɩk b yĩnsã n tʋm to-to, sẽn yɩɩd fãa, yel-kãngã sẽn tɩ loe wʋsg ne vɩɩmã taasgã.

Yaa kũun sẽn yit Naand sẽn tar nonglem nengẽ

3. Bõe la b zãms neb wʋsg dũni kiris-nedemdã pʋgẽ pag ne rao lagengã wɛɛngẽ, la b sã n mak rẽ ne Biiblã sẽn kõt zãmsg ninga yaa wãn-wãna?

3 Sẽn yaa lebend ne rũndã-rũndã dũniyã, dũni kiris-nedemdã neb kẽer zãmsa nebã tɩ pag ne rao lageng yaa yãnd bũmbu, yel-wẽnde, la tɩ “pipi yel-wẽndã” sẽn maan Edɛn zẽedẽ wã ra ya a Hawa sẽn kɩt t’a Ãdem kẽ ne-a wã yĩnga. Tagsg a woto yaa lebend ne Gʋlsg Sõamyã vʋʋsem sõng sẽn vẽneg tɩ b gʋlsã sẽn yet bũmb ningã. Biiblã gomda pipi rao wã ne a pagã yell n yetẽ tɩ b yaa “raoa ne a paga.” (Sɩngre 2:25) Wẽnnaam yeel-b lame tɩ b paam kambã, a sẽn yeel-b tɩ b “rog kamb n pid dũniyã.” (Sɩngre 1:28) Ra pa na n tallẽ võor tɩ Wẽnnaam kõ a Ãdem ne a Hawa noor tɩ b rog kamb n yaool n sɩbg-ba, b sẽn tũ no-kãngã wã yĩng ye.—Yɩɩl Sõamyã 19:9.

4. Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam kɩt tɩ ninsaalbã tõe n maan pag ne rao lagengo?

4 No-kãngã a sẽn kõ tõnd pipi roagdbã, n ye togs-a a Nowe ne a komdibli wã pʋgẽ, d nee pag ne rao lagengã bõn-datl kãsenga: yaa kamb rogem. (Sɩngre 9:1) Baasg zãnga, Wẽnnaam Gomdã wilgdame tɩ pa tɩlae ne a sõgen dãmb nins sẽn kẽ kãadmã tɩ b tek pag ne rao lagengã kambã rogem yĩng bal ye. Lagem-taab kãng tõe n pidsa yĩn-sidgã la yĩngã ratem tɩ zemse, la a tall yamleoog ne kẽed-n-taase. B tõe n tũnuga ne rẽ n wilg nonglem sẽn tar pãng ne taaba.—Sɩngre 26:8, 9; Yelbũna 5:18, 19; 1 Korẽnt dãmba 7:3-5.

Gɩdgr nins Wẽnnaam sẽn yãkã

5. Gɩdg-bʋs la Wẽnnaam ning pag ne rao lageng yɛlã wɛɛngẽ?

5 Pag ne rao lagengã yaa Wẽnnaam kũun  yaa sɩda, la d pa segd n tʋm ne-a tɩ gɩdgr kaẽ ye. No-kãngã tɩ loee ne kãadmã menga. (Efɛɛz rãmba 5:28-30; 1 Pɩɛɛr 3:1, 7) Sã n pa kãadem pʋgẽ, pag ne rao lageng gɩdgame. Biiblã gomda yel-kãngã zug takɩ. Tõog ning Wẽnnaam sẽn kõ Israɛll buudã pʋgẽ, a togsame: “Ra yo ye.” (Yikri 20:14) Kaoosg poore, a Zezi rɩka “yoobo” n tɩ naag ne “tags-wẽnse” sẽn yit sũurẽ n dẽgemd nedã. (Mark 7:21, 22) Tʋm-tʋmd a Poll paama vʋʋsem sõngã vẽnegr n sagl kiris-nebã sẽn da be Korẽntã woto: “Bɩ y zoe yoobo.” (1 Korẽnt dãmba 6:18) La a lɛtr ning a sẽn taas Hebre dãmbã pʋgẽ, a Poll gʋlsame: “Bɩ kãadem zĩnd waoogre ne neba fãa, la y ra sak tɩ gãag sãam ne wẽng ye. Tɩ bõe, Wẽnnaam na n kaoo raglem dãmba ne nin-yoaadba bʋʋdo.”—Hebre dãmba 13:4.

6. Biiblã pʋgẽ, gom-biig ning sẽn yaa ‘yoobã’ tɩ loee ne bõe la bõe?

6 Gom-biig ning sẽn yaa ‘yoobã’ võor yaa bõe? A yita Gerɛk gom-biigẽ sẽn yaa porneia, b sẽn dɩkd wakat ning n tɩ loe ne yoob neb sẽn pa kẽ kãadem sẽn maand ne taabã. (1 Korẽnt dãmba 6:9) Zĩig a to wala Matɩe 5:32 la Matɩe 19:9 pʋgẽ, gom-biigã võor yalem yɩɩda woto, la a tɩ loee ne yoobo, gãand ne ned f sẽn kĩ ne, la yaglemtɩɩlem fãa sẽn naag taaba. B tõe n yeelame me tɩ pag ne rao lageng tʋʋm a taab neb sẽn pa kẽ kãadem ne taab sẽn maand yaa porneia. Wala makre taoor mogsg bɩ rɩk n ning sɛɛgẽ, la taab taoor salengo. B gɩdga minung a woto fãa vẽeneg bɩ ne manesem buud Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ.—Maankʋʋre 20:10, 13, 15, 16; Rom dãmba 1:24, 26, 27, 32. *

D rɩ Wẽnnaam vɩɩm manesem noya nafa

7. Nafa bʋs la d paamda, d sã n kell n tall vɩɩm manesem sẽn yaa yɩlemde?

7 A Zeova sor-wilgrã sakr sẽn tɩ loe ne tõnd manesmã poglmã la raoolmã wɛɛngẽ tõe n yɩɩ toog ne ninsaalb sẽn pa zems zãngã. Yʋʋm kob-gĩn 12 soab filozof sẽn yaa Zʋɩf yʋʋr sẽn yi, a Maimonides gʋlsame: “Toora wã [a Moiiz Tõogã] fãa pʋgẽ, gɩdgr ka be sẽn yaa toog n zem gɩdgr nins b sẽn yãk pag ne rao lageng yɛl wala kẽ ne ned f sẽn kĩ ne la yoobã yɛl zutã ye.” La, d sã n sak Wẽnnaam sor-wilgrã, naf-d-la wʋsgo. (Ezai 48:18) Wala makre, sakr zĩ-kãngã wɛɛngẽ sõngdame n kogend tõnd ne taoor bãase, tɩ bã-kãens kẽer ka tɩɩm, la b tõe n kʋ neda. * D paamda koglg ne pʋs rɩkr sẽn pa tũ ne kãadem. D sã n tũ yam ning sẽn yit Wẽnnaam nengẽ wã, sõngdame me tɩ d paam sũur kaset sẽn yaa yɩlemde. Woto maaneg kɩtdame tɩ d nand d mengã, la kɩtdẽ tɩ neb a taabã waoog-do, wala makre d roagdbã, d kẽed-n-taasã, d kambã la d saam-biisã ne d saam-bi-pogsã sẽn yaa kiris-nebã. Woto me, kɩtdame tɩ d tall manesem sẽn yaa sõma ne pag ne rao lageng yɛlã, tɩ rẽ na n sõng n paas sũ-noogã kãadem pʋgẽ. Pag a yembr sẽn yaa kiris-ned gʋlsa woto: “Yaa Wẽnnaam Gomdã sɩdã n yaa koglg ning sẽn yaa sõma n yɩɩdã. M gũudame n na n kẽ kãadem, la m sã n wa kẽ kãadem, m na n zẽka m zug n yeel kiris-nin-daoog ning m sẽn na n kẽ kãadem ne wã tɩ m paa yɩlemd m vɩɩm manesmã pʋgẽ.”

8. Wãn-wãn la d manesem yɩlemdã tõe n kõ baleng yɩlemdã pãnga?

8 Tõnd sã n kell n tall vɩɩm manesem sẽn yaa yɩlemde, d tõeeme me n maan yɛl wʋsg n kɩɩs ziri tagsa nins sẽn tɩ loe ne sɩd balengã, n kɩt tɩ nebã rat n kẽng Wẽnnaam ning d sẽn  balemdã nengẽ. Tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr gʋlsame: “Bɩ y kɩt tɩ yãmb yel-manesem yɩ sõama neb nins sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaama sʋka, tɩ baa bãmb sẽn kãnegd yãmb wa nin-wẽnsã, bãmb na waoog Wẽnnaam b waoonga daare bãmb sẽn na n yã yãmb tʋʋm sõama wã yĩnga.” (1 Pɩɛɛr 2:12) Baa neb nins sẽn pa sõgend a Zeova wã sã n pa sakd n deeg bɩ b pa nong tõnd manesem yɩlemdã, d tõe n kɩsa sɩd tɩ tõnd yĩngr Ba wã neeme, a nandame la a sũur pʋd n nooma modgr nins tõnd sẽn maand n na n tũ a sor-wilgrã yĩnga.—Yelbũna 27:11; Hebre dãmba 4:13.

9. Bõe yĩng tɩ d segd n tall bas-yard ne Wẽnnaam sor-wilgrã, baa d sã n pa wʋmd a võorã sõma zãnga? Rɩk-y makre.

9 Tẽeb ne Wẽnnaam tɩ loee ne bas-yard ning d sẽn tar t’a mii sẽn yaa sõma n yɩɩd ne tõndã, baa d sã n pa wʋmd bʋʋm nins yĩng sẽn kɩt t’a kõt tõnd noor tɩ d maan bũmb ningã. D rɩk makr sẽn be a Moiiz Tõogã pʋgẽ. Noor a yembr sẽn tɩ loe ne sodaasã tãb-sigs ra baoodame tɩ b yi tãb-sikã n kẽng yɩɩg n tɩ maan we-kɛɛngã la b bus bĩndã. (Tõodo 23:14, 15) Tõe tɩ Israɛll nebã sʋka b mens tɩ bõe yĩng tɩ b kõ sor-wilgr kãngã. Tõe tɩ kẽer tagsame tɩ rẽ ra pa tɩlae ye. La rẽ tɛka, logtoeemdã bãngr wa n sak n deegame tɩ tõog kãngã sõng n kɩtame tɩ koomã pa rẽgem ye, la a kogl neba ne bãas wʋsgo, bõn-yɩgdɩ wã sẽn dɩkd n tɩ bẽegã. Woto me, bʋʋm sẽn tik tẽebã, nebã zĩnd-n-taar ne taabã, yĩn-sidgã, yĩngã la f tagsa wã zut yĩng kɩtame tɩ Wẽnnaam yãk koak ne pag ne rao lagengã n wilg tɩ yaa kãadem pʋgẽ bal la rẽ tõeyã. Masã, bɩ d ges Biiblã makr a wãn sẽn tɩ loe ne neb sẽn kell n tall b vɩɩm manesem yɩlemdã.

A Zozɛf paama bark a vɩɩm manesmã yĩnga

10. Ãnd n mak n na n kɩt t’a Zozɛf gãand-a, la a Zozɛf manesem yɩɩ wãn-wãna?

10 Tõe tɩ y mii Biiblã makr ning sẽn tɩ loe ne a Zozɛf sẽn ya a Zakoob biriblã. A yʋʋm 17 t’a ra yaa yamb a Potifaar sẽn da yaa Ezipt Faraõ wã gũudb naabã nugẽ. A Zeova ninga a Zozɛf barka, la wakat n zĩnd tɩ b yãk-a t’a soog a Potifaar doogã zãnga. A Zozɛf sẽn wa n ta yʋʋm 20, t’a lebga ned sẽn “tar yasr sõama, la a yaa rasãnga.” A yamleoog kẽe a Potifaar pagã, tɩ pagã mak n na n kɩt t’a gãand-a. A Zozɛf wilga a sẽn tagsd vẽenega, n wilg t’a sã n sak woto a ra pa zãmbd a zu-soabã bal ye, la ra yaa ‘Wẽnnaam beegr’ me. Bõe yĩng t’a Zozɛf tags woto?—Sɩngre 39:1-9.

11, 12. Baa ne Wẽnnaam sẽn da pa tar noor ba a ye sẽn gʋls n gɩdg yoobã, bõe yĩng t’a Zozɛf ra segd n tags woto?

11 Vẽenega, pa a Zozɛf sẽn da zoet tɩ nebã na n wa bãng n kɩt t’a pa yo ne pagã ye. A Zozɛf zakã neb ra zãra ne be, sẽn paase, a ba wã ra tẽedame t’a kiime. A Zozɛf sã n da maanẽ yoob me a zakã neb ra pa na n tol n bãng ye. B ra tõe n solga  yel-wẽnd a woto t’a Potifaar ne a yemb-raadã pa bãng ye, bala wakat n be tɩ b ra pa be yir ye. (Sɩngre 39:11) La a Zozɛf ra miime tɩ manesem a woto ra pa tõe n solg Wẽnnaam ye.

12 A Zozɛf ra tagsa a sẽn da mi bũmb ning a Zeova wɛɛngẽ wã zugu. Sãmbg sẽn ka be, a ra mii a Zeova sẽn togs bũmb ning Edɛn zẽedẽ wã: “Yaa yõ wã yĩng n kɩt tɩ rao na n bas a ba ne a ma n zĩnd ne a paga; la bãmb na n yɩɩ yĩng a yembre.” (Sɩngre 2:24) Rẽ poore, wõnda a Zozɛf bãnga bũmb ning a Zeova sẽn da yeel Filisti rĩm sẽn da bao n dat n gãand yẽ a Zozɛf yaab poak a Saara wã. A Zeova yeela rĩm kãng woto: “Fo na n kii pag ninga fo sẽn peega poorẽ; tɩ bõe, yẽ yaa pag sẽn tar sɩda. . . . La mam gɩdga foom tɩ f ra wa beeg maam ye. Yaa woto n kɩt tɩ mam ka sak tɩ fo sɩɩs-a ye.” (Sɩngre 20:3, 6) (Yaa tõnd n ning italikã.) Woto yĩnga, baa ne a Zeova sẽn da pa kõ tõog sẽn gʋlsã, a Zozɛf tagsa wã ra yaa vẽeneg kãadmã wɛɛngẽ. A Zozɛf vɩɩm manesmã la a sẽn da rat n ta a Zeova yamã kɩtame t’a zãgs yoobã.

13. Wõnda yaa bõe yĩng t’a Zozɛf ra pa tõe n gil a Potifaar pagã?

13 La a Potifaar pagã yẽ ra pẽdgdame bala, n kot-a “daar fãa” t’a gãand ne-a. Bõe yĩng t’a Zozɛf ra pa tõe n gil-a bala? Be neere, a sẽn da yaa yambã, a ra tara tʋʋm n na n tʋme, la a ra pa tõe n maan bũmb n toeem yɛlã ye. Tẽn-gãong vaeesgã wilgdame tɩ Ezipt rotã sẽn da me to-to wã kɩtame tɩ ra yaa tɩlae tɩ f pasg roogã bab-kãsengẽ n yaool n ta te-bĩngr ro-pʋsẽ wã. Woto yĩnga, a Zozɛf ra pa tõe n gil a Potifaar pagã ye.—Sɩngre 39:10.

14. a) Bõe n paam a Zozɛf, a sẽn zoe a Potifaar pagã poore? b) Wãn-wãn la a Zeova ning a Zozɛf bark a kɩs-sɩdã yĩnga?

14 Daar n zĩnd tɩ b yɩ b yen-yen doogã pʋgẽ. A Potifaar pagã taa a Zozɛf nengẽ n kaas woto: “Gãand ne maam!” A Zozɛf zoeeme. Pagã sũur sãama a Zozɛf sẽn zãgs-a wã yĩnga, t’a rõd a Zozɛf t’a ra rat n yõg-a lame. Rẽ waa ne bõe? A Zeova keoa a Zozɛf zĩig pʋgẽ a burkĩndlmã yĩng bɩ? Ayo. B ninga a Zozɛf bãens roogẽ n sẽb-a ne bãn-sogdse. (Sɩngre 39:12-20; Yɩɩl Sõamyã 105:18) A Zeova yãa kɛgrã n yiis a Zozɛf bãensã roogẽ n kẽng ne-a na-zakẽ wã, n zẽk-a. A lebga nin-kãseng a yiib-n-soab Ezipti, n paam bark ne pag la kamba. (Sɩngre 41:14, 15, 39-45, 50-52) Sẽn paase, b gʋlsa a Zozɛf burkĩndã kɩbar yʋʋm 3 500 sẽn looge, sẽn na yɩl tɩ Wẽnnaam sõgen dãmb sẽn zĩnd hal wakat kãng tɛkã n tõk rũnda wã tags a zugu. Ad sɩd Wẽnnaamã no-tɩrs gãdb sɩd wata ne bark kãsemse! Woto me, rũndã-rũndã d tõeeme n pa yã burkĩndã tallg vɩɩm manesmã wɛɛngẽ nafa zĩig pʋgẽ ye. La d tõe n kɩsa sɩd t’a Zeova neeme, la a na n ning-d-la bark wakat sẽn zems pʋgẽ.—2 Kɩbaya 16:9.

A Zoob sẽn maan ‘kaool ne a ninã’

15. A Zoob ‘kaool ne a ninã’ ra yaa bõe?

15 Ned a to sẽn kell n tall burkĩnd yɩɩ a Zoobe. Makr ning Munaafɩɩkã sẽn wa ne a zugã sasa, a Zoob lebg n gesa a vɩɩmã n togs t’a ratame tɩ b sɩbg-a sõma, sã n mikame t’a ra kɩɩsa a Zeova noyã sẽn tɩ loe ne pag ne rao lageng yɛlã wɛɛngẽ. A Zoob yeelame: “Mam maana kaool ne m ninã. Woto, m na n yɩɩ wãn n ges pʋgsad ne ratem?” (Zoob 31:1, NW ) Ne rẽ, a Zoob ra rat  n wilgame t’a sẽn dɩk sard sẽn pa vigsd n na n tall a burkĩndã ne Wẽnnaamã, a ra rɩka sard kãn-kãe n pa na n ges pag ne yoob ratem meng ye. Yaa sɩd t’a ra nee pagb daar fãa a vɩɩmã pʋgẽ, n da sõngd-ba, b sã n da wa rat sõngre. La a ra pa sak n ges-b ne yoob ratem ye. Sẽn deng a makrã, a ra yɩɩ rao sẽn tall arzɛk wʋsgo, “yẽ ra yaa yaang nin-kãsenga.” (Zoob 1:3) La a pa tũnug ne arzɛkã pãng n nek pagb wʋsg ratem ye. Vẽenega, a zɩ n maan rolsem deem n dat n maan yoob ne pʋg-bɩɩs ye.

16. a) Bõe yĩng t’a Zoob yaa mak-sõng n kõ kiris-neb nins sẽn kẽ kãadmã? b) Wãn-wãn la roapã manesem a Malaki wakatã ra yaa toor wʋsg ne a Zoob rẽndã, la yaa wãn to rũndã-rũndã?

16 Woto, nana la toog wakate, a Zoob talla burkĩnd a vɩɩmã manesem pʋgẽ. A Zeova yãa rẽ n ning-a bark wʋsgo. (Zoob 1:10; 42:12) Ad a Zoob sɩd yaa mak-sõng n kõ kiris-neb nins sẽn kẽ kãadmã, roap la pagb fãa! Ad a Zeova sẽn da nong-a wã pa lingr ye! Sẽn yaa lebende, neb wʋsg manesem rũndã-rũndã wõnda bũmb ning sẽn zĩnd a Malaki wakatã n yɩɩda. No-rɛɛs kãngã ninga sɩdb wʋsg taale, b sẽn da basd b pagbã to-to wã, tɩ naoor wʋsgo yaa sẽn na yɩl n dɩk pʋg-bɩɩsã. A Zeova tẽn-kugrã ra pida ne pagb b sẽn bas nintãm, la Wẽnnaam ninga neb nins sẽn “tall zãmb manesem” ne b kẽed-n-taasã taale.—Malaki 2:13-16, NW.

Pʋg-bɩɩg manesem sẽn yaa yɩlemde

17. Wãn-wãn la Sulamitã ra yaa wala “zẽed zĩig sẽn tar yãgre”?

17 Ned a tãab-n-soab sẽn tall a burkĩnd yɩɩ Sulamit poaka. A ra yaa bi-bɩɩg la neere. A yamleoog yõka rũm-kɩɩmã la Israɛll rĩm a Salomo sẽn tall arzɛkã me. Kɩbar sẽn be rasãndã fãa b sẽn togs a Salomo Yɩɩla pʋgẽ wã, Sulamitã kell n talla vɩɩm manesem sẽn yaa yɩlemde, tɩ woto kɩt tɩ neb nins sẽn mi-a wã waoog-a. Baa ne a sẽn zãgs a Salomo wã, Wẽnnaam vẽnega a Salomo t’a gʋls a kɩbarã. Rũm-kɩɩmã a sẽn da nongã me talla waoogr ne a noangã manesem sẽn yaa yɩlemdã. Wa n zĩndame t’a wa tags n yeel tɩ Sulamitã ra yaa wa “zẽed zĩig sẽn tar yãgre.” (A Salomo Yɩɩllã 4:12) Pĩnd Israɛllẽ wã, zẽ-rãmbã ra tara bõn-vãad toɛ-toɛ sẽn noom wʋsgo, puud sẽn tar yũ-noog la tɩ-bɛda. B ra wẽeda yãgr n gũbg zẽed a woto, bɩ b me lalg n gũbg-a, la b ra pa tõe n kẽ be tɩ sã n da pa tũ ne kʋɩlengã noor sẽn pagdã ye. (Ezai 5:5) Sã n yaa ne rũm-kɩɩmã, Sulamitã sẽn tall vɩɩm manesem sẽn yaa yɩlemdã la a neermã ra wõnda zẽed rasãnd sẽn pa wɛ. A ra yaa yɩlemd fasɩ. A ra na n wilga a nonglmã sẽn tar pãngã ne a beoog-daar sɩdã bala.

18. Bõe la a Zozɛfo, a Zoob la Sulamitã kɩbay tẽegd tõndo?

18 Sã n yaa ne tall burkĩnd manesmã wɛɛngẽ, Sulamitã kõo rũndã-rũndã kiris-nin-pogsã mak-sõngo. A Zeova yãa Sulamit bipuglã vɩɩm manesem sõng n tall naneb ne rẽ, la a ning-a-la bark wa a sẽn ning a Zozɛf la a Zoob barkã. B gʋlsa b burkĩndã tʋʋm Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ sẽn na yɩl n kõ tõnd sor-wilgri. Baa b sẽn pa gʋls tõnd sẽn modgd n na n tall burkĩndã  Biiblã pʋgẽ wã, a Zeova tara ‘sebr’ neb nins sẽn baood n na n maan a raabã ‘tẽegr yĩnga.’ Bɩ d ra tol n yĩm tɩ d sã n maood ne kɩs-sɩda n na n kell n tall vɩɩm manesem sẽn yaa yɩlemde, a Zeova ‘gũusd n getame’ la a sũur noomame ye.—Malaki 3:16, NW.

19. a) Wãn-wãn la d segd n ges yɩlemdã vɩɩm manesmã wɛɛngẽ? b) Bõe yell la d na n gom sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ?

19 Baa neb nins sẽn ka tẽebã sẽn tõe n yaal-dã, d kɩdemda d sẽn sakd d Naandã sẽn tar nonglmã yĩnga. D tara vɩɩm manesem sẽn yaa sõma wʋsg n yɩɩda, vɩɩm manesem sẽn yit Wẽnnaam nengẽ. D segd n zẽka d zug ne rẽ, n ges-a wa bũmb sẽn tar yõod wʋsgo. D sã n kell n tall vɩɩm manesem sẽn yaa yɩlemde, d tõe n maana sũ-noog ne Wẽnnaam barkã, la d tõog n tall saagr sẽn be rasãnd n paam beoog-daar bark sẽn ka saabo. La vẽeneg-vẽenega, bõe la d tõe n maan n pa n yɩ yɩlem vɩɩm manesmã wɛɛngẽ? Sõsg ning sẽn pʋgdã na n wɛgsa sʋk-kãngã sẽn tar yõodã.

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 6 Ges-y Gũusg Gasgã, yʋʋmd 1983, sigr kiuug rasem 15, seb-nens 29-31 (farende).

^ sull 7 Zu-bʋko, tõe n wa zĩndame tɩ kiris-ned sẽn ka taal paamd bẽegr ne taoor bãag sẽn yit kẽed-n-taag sẽn pa tẽed sẽn pa tũ Wẽnnaam sor-wilgrã nengẽ.

Y tõe n wilga a võor bɩ?

• Bõe zãmsg la Biiblã kõt pag ne rao lagengã wɛɛngẽ?

• Gom-biig ning sẽn yaa ‘yoobã’ tɩ loee ne bõe la bõe Biiblã pʋgẽ?

• Bõe nafa la d paamda, d sã n kell n tall vɩɩm manesem sẽn yaa yɩlemde?

• Bõe yĩng t’a Zozɛfo, a Zoob la Sulamit poakã yaa mak-sõma n kõ kiris-nebã rũndã-rũndã?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 21]

A Zozɛf zoee yoobo

[Foto, seb-neng 22]

Sulamit poaka ra yaa wa “zẽed zĩig sẽn tar yãgre”

[Foto, seb-neng 23]

A Zoob ra maana ‘kaool ne a ninã’