Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

‘Wakatã taame!’

‘Wakatã taame!’

 ‘Wakatã taame!’

“Wakat taame tɩ b na n bas dũniyã n kẽng b Ba nengẽ.”—ZÃ 13:1.

1. Yʋʋmd 33 T.W. Pãntekotã sẽn da kolgdã, Zerizalɛm wɩnga ne sʋgs-bʋse, la yaa bõe yĩnga?

A LISGẼ wã yʋʋmd 29 T.W., a Zezi kẽesa a meng tʋʋmd pʋgẽ sẽn da na n wa tall-a n kẽng a kũumã, a vʋʋgrã la a ziirã paoong ‘wakate.’ Masã ra yaa yʋʋmd 33 T.W. tɩ-tobend wakate. Yaa semen a wãn bal n nan looge, Zʋɩf rãmbã bʋ-kaoodb sul-kãseng sẽn yaa Sãnedrẽ wã sẽn kao a Zezi bʋʋdo, n yẽs ne taab n na n kʋ-a wã. Tõe tɩ ya a Nikodɛm sẽn yaa Sãnedrẽ wã ned a yembrã sẽn tall zood ne-a wã n yɩ sabab t’a Zezi bãng tɩ b magd n na n kʋ-a lame, t’a zoe n yi Zerizalɛm n pasg Zʋrdẽ kʋɩlgã n kẽng tẽn-kɩrenga. Pakã kibs sẽn da kolgda yĩnga, neb wʋsg yii tẽngã babs a taabẽ n kẽng Zerizalɛm, tɩ galʋ-tẽngã pid ne sʋgsg a Zezi wɛɛngẽ. Neba sʋka taab woto: “Yãmb tẽeda bõe? Bãmb kõn wa kibsa sɩda?” Maan-kʋʋd kãsem dãmbã la Fariziẽ rãmbã zẽna yɛlã n kõ noor tɩ ned ning fãa sẽn yã a Zezi segd n togsa bãmba a sẽn be zĩig ninga.—Zã 11:47-57.

2. Bõe la a Maari maan tɩ wa ne no-koɛɛma, la a Zezi sẽn gom n sõng-a wã wilgdame t’a ra mii bõe ‘a wakatã’ wɛɛngẽ?

 2 Nizã rasem a 8, tɩ Pakã ket rasem a yoobe, a Zezi leba Zerizalɛm sẽnese. A kẽnga Betani, sẽn ya a zo-nongds a Marte, a Maari la a Lazaar ba-yirã, zĩig sẽn pa yɩɩd kɩlometr a tãab ne Zerizalɛmã. Ra yaa arzũm zaabre, t’a Zezi ra maand Vʋʋsg daarã be. Zaabr ning sẽn pʋglã, a Maari sẽn da wa n sõgend a Zezi n dɩk kaam ligd sẽn yaa toog sẽn tar yũ-noog n zae-a wã, karen-biisã sũy pa yɩ noog ne rẽ ye. T’a Zezi leoke: “Bas-a t’a maan woto ne tidar kaama mam mumba daar yĩnga. Naong rãmb bee ne yãmb daar fãa. La yãmb ka na n paam maam daar fãa ye.” (Zã 12:1-8; Matɩe 26:6-13) A Zezi ra miime “tɩ wakat taame tɩ b na n bas dũniyã n kẽng b Ba nengẽ.” (Zã 13:1) Rasem a nu poore, a ra na n ‘kõo a vɩɩm n yao neb wʋsg yĩnga.’ (Mark 10:45) Rẽ tɛka, a Zezi sẽn da maand bũmb ning fãa wã la a sẽn da kõt zãmsg ningã fãa ra yaa yãgb bũmbu. Ad woto sɩd kõta tõnd mak-sõngo, d sẽn gũud yɛl siglg kãngã saabã wakate! Bɩ d ges bũmb ning sẽn maan a Zezi vẽk-n-beoogã.

A Zezi sẽn kẽ Zerizalɛm ne ziirã daare

3. a) Wãn-wãn la a Zezi kẽ Zerizalɛm hatã daare, Nizã rasem a 9 wã, la neb wʋsg sẽn yɩɩd sẽn gũbg-a wã manesem yɩɩ bõe? b) Leok-bʋg la a Zezi kõ Fariziẽ rãmbã sẽn yẽgem kʋʋngã wɛɛngẽ wã?

3 Hatã, Nizã rasem a 9, a Zezi waa Zerizalɛm ne ziiri. A sẽn da wa n kolgd galʋ-tẽngã, n zao bõn-bil tɩ rẽ pids Zakari 9:9 bãngr-gomdã, neb wʋsg sẽn yɩɩd sẽn tigim n gũbg-a wã yadga b futã sorã zugu, tɩ neb a taab yãk tɩɩsã vãad n yadg tẽngã. “Wẽnd na bark rĩm ninga sẽn wat ne Zusoaba yʋʋrã!” woto la b ra zẽkd b koees n yetẽ. Fariziẽ rãmb kẽer sẽn be kʋʋngã sʋk da ratame t’a Zezi tãs a karen-biisã tɩ b sĩndi. La a Zezi leok-b lame: “Mam yeta yãmb tɩ bãmb sã n sĩndi, kuga na n kelmame.”—Luk 19:38-40; Matɩe 21:6-9.

4. Bõe yĩng tɩ Zerizalɛm da be rãmbg pʋgẽ, a Zezi sẽn da wa n kẽed galʋ-tẽngẽ wã?

4 Semen a wãn bal sẽn deng rẽ, neb wʋsg sẽn da be kʋʋngã sʋk ra yãa a Zezi sẽn vʋʋg a Lazaare. Masã bãmb ra ket n togsda neb a taabã yel-solem-kãnga. Woto, a Zezi sẽn kẽ Zerizalɛmã, galʋ-tãngã tõr yik n dãmbdame. “Yaa yɛ ned la woto?” nebã sẽn sʋke. La kʋʋngã ra ket n yetame: “Yaa Wẽnnaam no-rɛɛs a Zezi sẽn yi Galile Nazarɛt.” Fariziẽ rãmbã sẽn yã bũmb ning sẽn da maandã, b yẽgma woto: “Neba fãa tũuda bãmba.”—Matɩe 21:10, 11; Zã 12:17-19.

5. Bõe n maane, a Zezi sẽn da wa n kẽ wẽn-doogẽ wã?

5 Wala a sẽn da minim n maandẽ a sã n da kẽng Zerizalɛmã, a Zezi sẽn yaa Karensaam Kãsengã kẽnga wẽn-doogẽ wã n na n tɩ kõ zãmsgo. Zoensã la koms rãmbã waa a nengẽ be, t’a sãoog-ba. Maan-kʋʋd kãsem dãmbã la gʋlsdbã sẽn yã rẽ, la b wʋm komdibli wã sẽn kaasd wẽn-doogẽ wã n yetẽ tɩ: “Hosanna! a Davɩɩd Biiga,” b sũyã yikame, tɩ b kɩɩs n yeele:  “Yãmb wʋmda kamba sẽn yeta bɩ?” T’a Zezi leoke: “N-yẽe, yãmb nan ka karem gom-kãens sẽn yeta: Yãmb paama pẽgre sẽn yit kom-bõonego la kamb sẽn ket n yẽsemda noe pʋsẽ bɩ?” A Zezi sẽn da ket n kõt zãmsgã, a ra nee bũmb ning fãa sẽn da maand wẽn-doogã pʋgẽ wã.—Matɩe 21:15, 16; Mark 11:11.

6. Wãn-wãn la a Zezi manesmã yaa toor masã ne a sẽn da maand pĩndã, la bõe yĩnga?

6 Ad a Zezi manesmã masã sɩd yaa toor wʋsg ne a sẽn da maan kiis a yoob sẽn da rengã! Rẽ a sẽn kẽng Zerizalɛm Zãn Kibsẽ wã, “b ka kẽng tɩ neb bãng ye, b soosame n kẽnge.” (Zã 7:10) La wakat fãa a ra rɩkda segls sẽn na yɩl n põse, a yõorã sã n da be yell pʋgẽ. Masã wã a kẽe galʋ-tẽngã pʋgẽ n pa solge, tɩ b yaool n da kõ noor tɩ b yõk-a be! A Zezi ra leb n pa minim n yetẽ tɩ yẽ la Mesi wã ye. (Ezai 42:2; Mark 1:40-44) A ra pa rat tɩ b kils-a ne bʋʋre, bɩ b wilg kɩba-golems nebã sẽn na n togsd taab yẽ mengã wɛɛngẽ ye. So-kãngã kʋʋngã ra togsda vẽeneg t’a yaa Rĩm la Fãagda, Mesi, la a zaba tũudma taoor dãmba, b sẽn da baood tɩ nebã sĩndã yĩnga! Bõe yĩng t’a pa maan wa pĩndã? Yaa tɩ wala a Zezi sẽn togs vẽk-n-beoogã menga, “wakat taame tɩ Ninsaal Biiga na n paam waoogre.”—Zã 12:23.

Raood tʋʋmde, rẽ poore, zãmsg sẽn fãagd vɩɩm

7, 8. Wãn-wãn la a Zezi tʋʋmã yʋʋmd 33 T.W. Nizã rasem 10 wõnd a sẽn da maan bũmb ning wẽn-doogẽ wã yʋʋmd 30 T.W. Pakã?

7 A Zezi sẽn ta wẽn-doogẽ wã talaatã, Nizã rasem 10, a manesmã tika a sẽn da yã bũmb ning wĩnd-kaoor ning sẽn da loogã zugu. A sɩngame “n dig neb nins sẽn koosda la b raad Wẽnnaam dooga pʋgẽ wã. La b luba ligd tekdba taabl dãmba, la b luba neb nins sẽn koosd wala goeelse. La bãmb ka sak tɩ ned ba a ye zã bũmb n pɩʋʋg Wẽnnaam dooga pʋgẽ ye.” A ninga wẽng maandbã taal n togs woto: “A gʋlsame: B na n boola mam dooga tɩ pʋʋsg roog buud fãa yĩnga. La yãmb maan-a lame t’a yɩ fãadb zĩiga.”—Mark 11:15-17.

8 A Zezi tʋʋmã wõnda a sẽn da maan bũmb ning yʋʋm a tãab sẽn denge, a sẽn da wa n kẽng wẽn-doogẽ wã yʋʋmd 30 T.W. Pakã. La so-kãngã bãongã pukr yɩɩ toaag n yɩɩda. Masã a goma lɛɛbdbã sẽn da be wẽn-doogẽ wã n yeel tɩ b yaa “fãadb[a].” (Luk 19:45, 46; Zã 2:13-16) B yaa fãadba, bala b kotame tɩ neb nins sẽn dat rũms n maan maandã yao ligd tɩ looge. Maan-kʋʋd kãsem dãmbã, gʋlsdbã la nin-bɛdã wʋma a Zezi sẽn da maand bũmb ningã kɩbare, la b ra baooda soay yɛs n na n kɩt tɩ b kʋ-a.  La b pa mi b sẽn na n maaneg n kʋ a Zezi ye, bala a zãmsgã linga neba fãa tɩ b ra kelgd-a sõma-sõma.—Mark 11:18; Luk 19:47, 48.

9. Zãms-bʋg la a Zezi kõ-yã, la bool-bʋg la a taas a kɛlgdbã sẽn da be wẽn-doogẽ wã?

9 A Zezi sẽn da ket n kõt zãmsg wẽn-doogẽ wã sasa a togsame: “Wakat taame tɩ Ninsaal Biiga na n paam waoogre.” N-yẽe, a miime t’a ra tara rasem a wãn bal n na n vɩɩmd a ninsaal vɩɩmã. A sẽn bilg ble beel sẽn segd n ki n tõog n wom biisã to-to wã, (tɩ rẽ zems ne a mengã kũum, la a sẽn na n yɩ sabab n kõ neb a taabã vɩɩm sẽn pa satã) poore, a Zezi maana a kɛlgdbã boolle, n yeele: “Ned sã n dat n maan mam tʋʋmde, bɩ a tũ maam. La mam sẽn be zĩig ninga, mam tʋm-tʋmd me na n zĩnda be. Ned sã n maan mam tʋʋmde, mam Ba na waoog-a.”—Zã 12:23-26.

10. A Zezi tagsg yaa wãn to ne kũ-toaag ning sẽn da gũud-a wã?

10 A Zezi ra tagsda a kũ-toaagã sẽn da ket rasem a naas balã yelle, n paas woto: “Masã sũ-sãoong n tar maam. La mam na n yeelame tɩ bõe? Mam na n yeelame tɩ m Ba, fãag maam ne wakat kãngã bɩ?” La bũmb ning sẽn gũud a Zezi wã pa bũmb sẽn tõe n gil ye. A yeelame: “Yaa bõn-kãng yĩng la mam wa n be ka masã.” Sɩda, a Zezi saka a Ba wã sẽn segl bũmb ningã zãnga. A rɩka sard kãn-kãe n na n bas tɩ Wẽnnaam daabã soog a tʋʋmã hali n tɩ tãag a kũumã sẽn yaa maoongã. (Zã 12:27) Ad sɩd yaa mak-sõng meng la a sẽn kõ tõndã: A saka Wẽnnaam daabã zãng-zãnga!

11. Zãms-bʋs la a Zezi taas kʋʋngã sẽn nan wʋm koɛɛg sẽn yit yĩngrã?

11 A Zezi kũumã sẽn da na n mad a Ba wã yʋ-noogã pak-a-la wʋsg hal t’a pʋʋs woto: “M Ba, waoog-y y yʋʋrã.” Koɛɛg n yi yĩngr n moon woto tɩ ling kʋʋngã sẽn da tigim wẽn-doogẽ wã: “Mam da waoog-a lame, la m na n le waoog-a lame.” Karensaam Kãsengã tũnuga ne yel-kãngã n togs kʋʋngã bũmb ning sẽn kɩt tɩ b wʋm koɛɛgã, a kũumã sẽn da na n tall biis ninsi, la bũmb ning sẽn kɩt tɩ b segd n tall tẽebã. (Zã 12:28-36) Yaoolem day a yiibã sɩd talla tʋʋm wʋsg ne a Zezi. La ra-kãseng n da ket n wate.

Bãong pukr daare

12. Talaatã daare, Nizã rasem 11 wã, wãn-wãn la tũudmã taoor dãmb mak n na n bẽd a Zezi n yõke, la a baasa ne bõe?

12 Talaatã, Nizã rasem 11, a Zezi ye kẽnga wẽn-doogẽ wã n na n tɩ kõ zãmsgo. Yaa kɛlgdb sẽn yaa bɛɛb n be be. Maan-kʋʋd kãsembã la kãsem dãmbã goma a Zezi sẽn da maan tʋʋm nins daar ning sẽn da loogã yell n sʋk-a: “Yãmb maanda bõn-kãens ne ãnda noore, la ãnda n kõ yãmb no-kãnga?” Karensaam Kãsengã leokr ning-b-la yãnde, la a kõo bilsg a tãab sẽn tar pãnga. Bãmb b yiib tɩ loee ne viyn pʋʋgo, t’a to wã tɩ loe ne kãadem kibsa, sẽn wilgd a bɛɛbã sẽn yaa wẽns to-to ninga. Tũudmã taoor dãmb sẽn wʋm bũmb ningã yika b sũyã tɩ b rat n yõk-a. La b zoeta kʋʋngã, sẽn get t’a Zezi yaa no-rɛɛsã. Woto, b baoome n na n tus-a t’a yeel bũmbu, tɩ b tũnug ne rẽ n kɩt tɩ b yõk-a. Leokr nins a Zezi sẽn kõ wã kɩtame tɩ b ye pa tõe n yaag b noor ye.—Matɩe 21:23-22:46.

13. Sagl-bʋg la a Zezi kõ a kɛlgdbã gʋlsdbã la Fariziẽ rãmbã wɛɛngẽ?

13 Gʋlsdbã la Fariziẽ rãmbã sẽn yet tɩ b zãmsda Wẽnnaam Tõogã yĩnga, masã a Zezi sagenda a kɛlgdbã woto: “Bɩ y maane la y sak bũmb nins bãmb sẽn yeel yãmb tɩ y maanã, la y ra togs bãmb tʋʋma ye. Tɩ bõe, bãmb yetame la b ka maand ye.” (Matɩe 23:1-3) Ad sɩd yaa b bãong pukr zãma sʋka! La a Zezi ra nan pa sa ne-b ye. Woto ya a yaoolem daar wẽn-doogẽ wã, la a puka b bãongã ne sõss sẽn pʋg taaba, tɩ yaa wa saag sẽn wẽed n yɩlemdẽ.

14, 15. Taal-gom-bʋs la a Zezi togs gʋlsdbã ne Fariziẽ rãmbã?

14 “Gʋlsdbã ne Fariziẽ dãmba, zãmb dãmba, yãmb na paam toogo.” Woto la a Zezi togs naoor a yoobe. B sɩd yaa woto, bala wa a sẽn wilgdã, b pagda saasẽ Rĩungã ninsaalbã taoore, n pa kõt neb nins sẽn be b sorẽ wã sor tɩ b kẽ be ye. Zãmb rãmb kãensã pasgda mogrã la tẽn-koɛɛngã n maan karen-biisi, sẽn na yɩl bal tɩ b zems ne sãoong sẽn pa sate. B sẽn pa tũud “bũmb nins sẽn yaa neer n yɩɩd tõog pʋgẽ sẽn yaa tɩrlem la nimbãan-zoeere la sɩda” yĩnga, b getame tɩ yaa piig pʋɩɩrã n tar yõod n yɩɩda.  Sɩda, b “nedgda wamde la lengr poore, la bãmb pʋsa pida ne fãabo la yĩng ratem sakre,” bãmb mensã sũy sẽn põog sẽn solg ziri wẽn-zoeer manesmã poorã yĩnga. Sẽn paase, b sakdame n met no-rɛɛsdbã yaad la b nags-ba, sẽn na yɩl tɩ nebã yã tɩ b yaa kõtba, baa ne b sẽn “yaa neb nins sẽn kʋ Wẽnnaam no-rɛɛsdba kamba.”—Matɩe 23:13-15, 23-31.

15 A Zezi ninga a bɛɛbã taal b tẽeb kaalmã yĩng n yeele: “Yãmb na paam toogo.” B yaa zoens sã n yaa ne bãng sõma ne wẽng n bakã wɛɛngẽ, bala bãmb nee wẽn-doogã sãnem n yɩɩd baleng zĩ-kãngã yõod tẽebã wɛɛngẽ. A Zezi kẽnga taoor n puk b bãongã ne manesem sẽn tar pãng n yɩɩda. A yeelame: “Yãmb wẽnda wiis sẽn yaa wag-toos buudu. Yãmb na n yɩɩ wãn n põs bug-tẽnga [Zeɛɛn, NW ] sɩbgre?” N-yẽe, a Zezi ra yet-b lame tɩ b sẽn tar manesem wẽngã, b ra na n paama sãoong sẽn pa sate. (Matɩe 23:16-22, 33) Bɩ tõnd me tall raood n moon Rĩungã koɛɛga, baa rẽ sã n baoodẽ tɩ d puk ziri tũudmã bãongo.

16. B sẽn da wa n zĩ Oliiv tɩɩs Tãngã zugã, bãngr-gom-bʋg sẽn tar yõod la a Zezi kõ a karen-biisã?

16 Masã, a Zezi yii wẽn-doogẽ wã. Zĩigã sẽn da maagd wĩnd-kaoorã sasa, yẽ ne a tʋm-tʋmdbã rʋʋ Oliiv tɩɩs Tãngã zugu. A Zezi sẽn da zĩ be wã, a kõo bãngr-gomd sẽn tɩ loe ne wẽn-doogã sãoongo, la a belmã n paas yɛl siglgã baasg bãnde. Bãngr-gom-kãens võorã tɩ paka tõnd wakatã me. Baraar zaabrã, a Zezi yeela a karen-biisã woto me: “Yãmb mii t’a keta rasem a yiibu tɩ Pak ta, la b na n zãmba Ninsaal Biiga tɩ b ka bãmb [ra-luk, NW ] zugu.”—Matɩe 24:1-14, NW; 26:1, 2.

A Zezi ‘nonga a nebã hal tɩ ta a tɛka’

17. a) Nizã rasem 14 Pakã sasa, zãms-bʋg la a Zezi kõ tʋm-tʋmdb 12 wã? b) Tẽeg-bʋg la a Zezi lugl-yã, a sẽn wa n yiis a Zida Iskariotã poore?

17 Rasem a yiibã sẽn pʋglã, Nizã rasem 12 la 13, a Zezi pa wilg a mengã vẽeneg wẽn-doogẽ wã ye. Tũudmã taoor dãmb ra baoodame n na n kʋ-a, la a ra pa rat tɩ bũmb gɩdg-a t’a pa maan Pakã ne a tʋm-tʋmdbã ye. Wĩndgã kõom lamusã daar sɩngda Nizã rasem 14, sẽn ya a Zezi vɩɩmã yaoolem daar tẽng zug wa ninsaalã. Zaab-kãngã, a Zezi ne a tʋm-tʋmdbã zĩnda ne taab roog pʋgẽ Zerizalɛm, zĩig ning b sẽn segl n na n maan Pakã. B sẽn da maand Pakã ne taabã sasa, a kõo tʋm-tʋmdb 12 wã zãmsg sẽn be rasãnd sik-m-mengã wɛɛngẽ n waas b nao wã. A sẽn yiis a Zida Iskariot sẽn sak n na n zãmb a Zusoaba ne wanzũri ligd 30, sẽn da yaa yamb ligd bal sã n yaa ne a Moiiz Tõogã poore, a Zezi sɩnga a kũumã Tẽegr maanego.—Yikri 21:32; Matɩe 26:14, 15, 26-29; Zã 13:2-30.

18. Zãms-bʋs sẽn paas la a Zezi kõ tʋm-tʋmdb 11 sẽn tar kɩs-sɩdã ne nonglem, la wãn-wãn la a segl-b a loogrã sẽn da kolg wʋsgã yĩnga?

18 Tẽegrã maaneg poore, tʋm-tʋmdbã yika no-koeem kãseng n dat n bãng ãnd n yaa  kãseng n yɩɩd bãmb sʋkã. A Zezi pa kãas-b raad ye. La a maaga a yĩng n zãms-b tɩ b bãng tɩ tara yõod tɩ b sõgen neb a taaba. A wilg-b lame tɩ b sẽn kell n pa ne yẽ a makrã sasa wã yaa sõma, n maan kaool yẽ bal ne bãmb sʋk rĩung yĩnga. (Luk 22:24-30, NW ) A Zezi leb n kõ-b-la noor tɩ b nong taab wa yẽ sẽn nong bãmbã. (Zã 13:34) A Zezi sẽn da wa n ket n be roogã pʋgẽ, ne nonglem, a segl-b-la a loogrã sẽn kolg wʋsgã yĩnga. A kõ-b-la bas-m-yam t’a yaa b zoa, n daool-b tɩ b tall tẽebo, la a kãab-b tɩ vʋʋsem sõngã na n sõng-b lame. (Zã 14:1-17; 15:15) A Zezi kosa a Ba wã woto n yaool n yi roogẽ wã: “Wakat taame. Bɩ y waoog y Biiga tɩ yãmb Biiga me waoog yãmba.” Sɩda, a Zezi segla a tʋm-tʋmdbã a loogrã yĩnga, la a sɩd talla ‘nonglem ne a nebã hal tɩ ta a tɛka.’—Zã 13:1, NW; 17:1.

19. Bõe yĩng t’a Zezi ra be yɩɩr kãseng pʋgẽ Gɛtsemane zẽedẽ wã?

19 Tõe tɩ yʋʋn-sʋk looga wʋsgo, a Zezi ne a tʋm-tʋmdb 11 wã sẽn tar kɩs-sɩdã sẽn wa n ta Gɛtsemane zẽedẽ wã. A kẽnga be naoor wʋsg ne a tʋm-tʋmdbã. (Zã 18:1, 2) Lɛɛr dãmb sẽn wat pʋgẽ, a Zezi ra na n kii wala a sã n da yaa tʋʋm-wẽns maand sẽn ka barka. A sã n deng n tags a sẽn na n namsã yelle, la rẽ sẽn da na n wa ne paoogr ning a Ba wã zugã paka a Zezi wʋsg hal n kɩt t’a sẽn da wa n pʋʋsdẽ wã, a tʋʋlgã lebg wa zɩɩm sẽn tosd tẽnga. (Luk 22:41-44) A Zezi yeela a tʋm-tʋmdbã: “Wakat taame.” La a paase: “Gese, ned ninga sẽn zãmbd maama kolgdame.” A sẽn da ket n gomdã bala, a Zida Iskariot kolgame, tɩ kʋʋng kãseng ra yãagd-a n zãad bug-vɩlens la fɩtl dãmb ne zab-teedo. B waame n na n yõk a Zezi, t’a pa kɩɩs-b ye. A yeelame: “La a sã n yɩ woto Gʋlsg Sõamyã nins sẽn wilg tɩ yaa tɩlae tɩ yɩ woto wã na n yɩɩ wãn n paam pidsgu?”—Mark 14:41-43; Matɩe 26:48-54.

B ninga ninsaal Biriblã ziiri!

20. a) Nams-toos bʋs n wa a Zezi zug a yõkrã poore? b) Wakat a wãn bal sẽn deng a kũumã, bõe yĩng t’a Zezi kelem n yeel tɩ: “A sɛɛme”?

20 A Zezi yõkrã poore, ziri kaset rãmb n dõd-a. Bʋ-kaoodb sẽn yaa bak-n-kisg rãmb n kao a bʋʋdo, n ning-a taale, t’a Põns Pɩlat kao a bʋʋd tɩ zems ne sɩbgre, tɩ maan-kʋʋdbã ne kʋʋngã paoog-a, tɩ sodaasa yaal-a la b nams-a wʋsgo. (Mark 14:53-65; 15:1, 15; Zã 19:1-3) Arzũmã wĩnd-kaoor sẽn ta, b kaa a Zezi namsg ra-luk zugu, t’a nams wʋsgo, a yĩngã zɩslem sẽn da takd kulã sẽn ka a nusã la a nao wã tɩ nodã yãsgd n paasdẽ wã yĩnga. (Zã 19:17, 18) Sẽn zems wakat a tãab wĩnd-kaoorã sasa, a Zezi kelem n yeela woto: “A sɛɛme.” N-yẽe, a pidsa bũmb ning fãa a sẽn wa tẽng zug n na n maana. A rɩka a vʋʋsmã n ning Wẽnnaam nugẽ, n sulg a zug n ki. (Zã 19:28, 30; Matɩe 27:45, 46; Luk 23:46, NW ) Rasem a tãab-n-soabã poore, a Zeova vʋʋga a Biriblã. (Mark 16:1-6) Rasem 40 a vʋʋgrã poore, a Zezi rʋʋ saasẽ n paam ziiri.—Zã 17:5; Tʋʋma 1:3, 9-12; Filip rãmba 2:8-11.

21. Wãn-wãn la d tõe n dɩk a Zezi togs-n-taare?

21 Wãn-wãn la d tõe n ‘tũ a Zezi nao wã neere’? (1 Pɩɛɛr 2:21, NW ) Wala yẽ, bɩ d modg sõma-sõma ne Rĩungã mooneg la karen-biisã maaneg tʋʋmde, la d tall yẽesem ne raood n togs Wẽnnaam goamã. (Matɩe 24:14; 28:19, 20; Tʋʋma 4:29-31; Filip rãmba 1:14) Bɩ d ra tol n yĩm tõnd sẽn be zĩig ning wakatã pʋgẽ wã ye, la d ra tol n bas taab tusb nonglem wilgr la tʋʋm sõma maaneg yĩng ye. (Mark 13:28-33; Hebre dãmba 10:24, 25) Bɩ d bas tɩ Wẽnnaam a Zeova raabã la d sẽn mi tɩ d vɩɩ ‘sɛɛba wakatã’ soog d vɩɩmã fãa.—Daniɛll 12:4.

Wãn to la y na n leokẽ?

• A Zezi sẽn da mi t’a kũumã kolgame wã ra talla pãn-tusd-bʋg a baasg ministɛɛrã zug wẽn-doogẽ wã Zerizalɛm?

• Bõe n wilgd t’a Zezi ‘talla nonglem ne a nebã hal tɩ ta a tɛka’?

• Bõe la yɛl nins sẽn zĩnd a Zezi vɩɩmã yaoolem lɛɛr dãmb sasa wã wilgd yẽ mengã wɛɛngẽ?

• Wãn-wãn la d tõe n dɩk Kirist Zezi togs-n-taar d ministɛɛrã pʋgẽ?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 15]

A Zezi “talla nonglem ne-b hal tɩ ta a tɛka”