Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

‘A wakatã ra nan ka ta ye’

‘A wakatã ra nan ka ta ye’

 ‘A wakatã ra nan ka ta ye’

“Ned ba a ye ka sɩɩs bãmb ye, bãmb wakat sẽn nan ka ta wã yĩnga.”—ZÃ 7:30.

1. Yɛl a yiib bʋs zut la a Zezi vɩɩm manesmã tik-yã?

“NINSAAL Biriblã sẽn wa wã, pa sẽn na yɩl tɩ b sõgen-a ye, la yaa sẽn na yɩl n sõgen la a kõ a sɩɩgã tɩ yɩ yao-n-dɛɛk n tek ne neb wʋsgo.” Woto la a Zezi Kirist yeel a tʋm-tʋmdbã. (Matɩe 20:28, NW ) A yeela Rom guvɛrneer a Põns Pɩlat woto: “Yaa bõn-kãng yĩng la mam wa dũniyã n na n kɩs sɩd kaseto.” (Zã 18:37) A Zezi ra mii a sẽn da na n ki bũmb ningã yĩng takɩ, la tʋʋmd ning a sẽn da segd n tʋm n yaool n ki wã. A ra leb n mii wakat ning a sẽn tar n na n tʋm a tʋʋmdã. A ministɛɛrã tʋʋmd tẽngã zug wala Mesi wã ra segd n kaoosa yʋʋm a tãab la pʋɩ-sʋk bala. Rẽ sɩnga a koom pʋgẽ lisgã Zʋrdẽ Kʋɩlgẽ wã (yʋʋmd 29 T.W.), sẽn yaa makr semen dãmb 70 soabã b sẽn deng n togsã sɩngre, la rẽ baasa ne a kũumã namsg ra-luk zug semen kãng pʋɩ-sʋkã (yʋʋmd 33 T.W.). (Daniɛll 9:24-27, NW; Matɩe 3:16,17; 20:17-19) Woto yĩnga, a Zezi vɩɩm manesmã fãa tẽng zugã ra tika yɛl a yiib zut n yɩɩda: a waoongã bõn-datla, la wakatã sẽn da tar koakã.

2. Wãn-wãn la b bilg a Zezi Kirist Evãnzill dãmbẽ wã, la wãn-wãn la a wilg t’a ra nee a tʋʋmdã yõodo?

2 Evãnzillã kɩbay bilgda a Zezi Kirist wala rao sẽn yaa tʋmda, sẽn saag Palɛstin tẽngã fãa pʋgẽ, n moon Wẽnnaam Rĩungã koe-noog la a maan yel-soalem wʋsgo. A Zezi ministɛɛrã a sẽn maan ne yẽesmã pipi babgã sasa, b yeela a wɛɛngẽ tɩ: “Bãmb wakat . . . nan ka ta” ye. A Zezi meng yeela woto: “Mam wakat nan ka ta ye.” A ministɛɛrã saab sẽn wa n kolge, a tũnuga ne gomd ning sẽn yaa: “Wakat taame” wã. (Zã 7:8, 30; 12:23) A Zezi sẽn da ne wakatã yõodã, bɩ wakat ning b sẽn yãk n kõ-a t’a tʋm a tʋʋmdã, t’a kũumã sẽn yaa maoongã be sʋkã, ra segd n yɩɩ bũmb sẽn tall pãn-tusdg yɛl nins a sẽn yeel la a maana zugu. D sã n bãng rẽ võore, tõe n sõng-d lame tɩ d bãng a nedemdã la a sẽn tagsd to-to wã, tɩ sõng-d tɩ d “tũ a nao wã neer” n paase.—1 Pɩɛɛr 2:21, NW.

A rɩka sard kãn-kãe n na n maan Wẽnnaam daabã

3, 4. a) Bõe n zĩnd kãadem kibsẽ Kana? b) Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam Biriblã ra pa nong t’a Maari togs-a t’a segd n maana bũmb divẽ wã sẽn paoogã wɛɛngẽ, la bõe la rẽ tõe n zãms tõndo?

3 Ra yaa yʋʋmd 29 T.W., rasem a wãn bal a Zezi mengã sẽn yãk a pipi karen-biisã poore. Masã b fãa waa Kana tẽngẽ wã sẽn be Galile soolmẽ wã, n na n maan kãadem kibsa. A Zezi ma a Maari me ra bee be. Divẽ wã paoogame. A Maari wilgame t’a biriblã segd n maana bũmb n yeel-a woto: “Bãmb ka le tar rãam ye.” La a Zezi leokame: “Paga, yaa bõe tɩ f togsd maam? Mam wakat ka ta nand ye.”—Zã 1:35-51; 2:1-4.

4 A Zezi sẽn leok tɩ “Paga, yaa bõe tɩ f togsd maam[ã]?” yaa pĩnd wẽndẽ sʋkr buud sẽn wilgd tɩ f pa nong bũmb ning b sẽn yet-f tɩ f maan bɩ b sẽn dat tɩ f maana ye. Bõe yĩng t’a Zezi ra pa nong t’a Maari yell-a woto? Be neere, a ra tara yʋʋm 30 masã. Semen a wãn sẽn deng rẽ bala, a ra reega lisgu, n paam vʋʋsem sõng zaeebo. Yɩɩ Lisd a Zã n wilg t’a yaa “Wẽnnaam Pebila sẽn yiisd dũniyã yel-wẽna.” (Zã 1:29-34; Luk 3:21-23) Masã, Zusobend sẽn Yɩɩd fãa soabã, a soab ning sẽn tʋm-a wã, n segd n wilg a sẽn segd n maane. (1 Korẽnt dãmba 11:3) Ned ba a yembre, ba ya a zakã ned meng sẽn kĩ ne-a sõma-sõma, ra pa tar sor n na n kẽes a  toog n wilg tʋʋmd ning a Zezi sẽn wa tẽng zug n na n maana ye. Ad sɩd yaa sard kãn-kãe sẽn na yɩl n maan a Ba wã raab la a Zezi sẽn wilgi, a sẽn leok a Maari wã pʋgẽ! Bɩ tõnd me rɩk sard kãn-kãe woto n maan d sẽn tog n ‘maana fãa’ Wẽnnaam taoore.—Koɛɛg Soaba 12:13.

5. Yel-solem-bʋg la a Zezi Kirist maan Kana, la bõe pãn-tusdg la rẽ tall neb a taabã zutu?

5 A Maari wʋma a biriblã goam võore, n yɩ tao-tao n leb poorẽ n kõ tʋm-tʋmdbã noor woto: “Bãmb sẽn yeel yãmb tɩ y maan bũmb ninga bɩ y maane.” T’a Zezi maneg yellã. A kɩtame tɩ tʋm-tʋmdbã pids ko-yũusã ne koom, t’a kɩt tɩ koomã lebg divẽ noog sẽn yɩɩd a taaba fãa. Woto zĩndame tɩ yɩ a Zezi yel-soalem tʋʋmã sɩngre, tɩ rẽ yɩ bãnd tɩ Wẽnnaam vʋʋsem sõngã bee a zugu. Karen-bi-paalsã sẽn yã yel-solemd kãngã wã, b tẽebã pãng paasame.—Zã 2:5-11.

A tara yẽesem a Zeova roogã yĩnga

6. Bõe yĩng t’a Zezi sũur puug ne a sẽn yã bũmb ning Zerizalɛm wẽn-doogẽ wã, la bõe la a maan-yã?

6 Ra pa na n kaoos la yʋʋmd 30 T.W. tɩ-tobend wakat ta ye, la a Zezi ne a karen-biisã ra rebda Zerizalɛm n na n tɩ maan Pakã. B sẽn be be wã wakate, a karen-biisã yãa b taoor-soabã sẽn maan bũmb b sẽn zɩ n yã a sẽn maan pĩnda. Lɛɛbdb sẽn yaa Zʋɩf rãmb sẽn yaa rat-tɩ-loog rãmb n da koosd rũms la liuuli maandã yĩng wẽn-doogã meng pʋgẽ. La b ra koosda toog ne balemdb nins sẽn yaa Zʋɩf rãmb sẽn tar kɩs-sɩdã. A Zezi sũurã puuga wʋsg t’a yik n fugumd-ba. A rɩka wĩy n maan kalwaas n dig koosdbã tɩ b yi. A leeba ligd tɛkdbã taabl dãmb n sãeeg b ligdã. “Yiis-y bõn-kãens ka,” woto la a tãs neb nins sẽn da koosd walã. A Zezi karen-biisã sẽn yã a sẽn tʋmd ne yẽesem ningã, b tẽega bãngr-gomd Wẽnnaam Biriblã wɛɛngẽ: “Yãmb dooga nonglem n so maam zãnga.” (Zã 2:13-17; Yɩɩl Sõamyã 69:10) Tõnd me segd n gũusa sõma-sõma n da bas tɩ dũniyã tʋlsem bẽeg d balengã ye.

7. a) Bõe n tus a Nikodɛm t’a tɩ ges Mesi wã? b) A Zezi sẽn kõ Samari poakã kasetã zãmsda tõnd bõe?

7 A Zezi sẽn da wa n be Zerizalɛmã, a maana yel-bãn sẽn yaa kãsemse, tɩ neb wʋsg tall tẽeb ne-a. Ba a Nikodɛm, sẽn yaa Sãnedrẽ wã bɩ Zʋɩf rãmbã bʋ-kaoodb sul-kãseng ned a ye wã yãame t’a Zezi pa ned yaare, n kẽng a nengẽ yʋng n na n bãng n paase. Rẽ poore, a Zezi ne a karen-biisã paa “Zide” n maan sẽn zems kiis a nii, n moondẽ la b maand karen-biisi. La Lisd a Zã bãens roogẽ kẽesgã poore, b yii Zide n kẽng Galile. B ra pasgda Samari soolmã, t’a Zezi tũnug ne sor n kõ Samari poak kaset sõma. Rẽ tuka sor n kõ Samari neb wʋsg tɩ b lebg tẽedba. Bɩ tõnd me yɩ tao-tao n tũnug ne soay nins d sẽn paamdã n gom Rĩungã yelle.—Zã 2:23; 3:1-22; 4:1-42; Mark 1:14.

Zãmsg wʋsg Galile

8. Tʋʋm-bʋg la a Zezi sɩng Galile?

8 Sẽn deng a Zezi kũumã ‘wakate,’ a ra tara tʋʋm wʋsg n na n maan a yĩngr Ba wã tʋʋmdẽ. Galile, a Zezi sɩnga ministɛɛr kãseng sẽn yɩɩd a soab ning a sẽn maan Zide la Zerizalɛmã menga. A kẽnga “Galile soolem fãa n zãms neba karen-dot pʋsẽ n moon Wẽnnaam soolem Koe-noogo n maag bãase la yĩns tood buud fãa sẽn tar neba.” (Matɩe 4:23) Ad a goamã sẽn da baood sakrã: “Bɩ yãmb tek yam n kos sugri, tɩ arzãn soolem kolgame.” B wʋma gom-kãngã sõma babgã tõr pʋgẽ. (Matɩe 4:17) Kiis a wãn pʋgẽ, Lisd a Zã karen-biis a yiib sẽn wa n na n paam pipi kɩbay sẽn tɩ loe ne a Zezi wã, a Zezi yeel-b lame: “Kẽng n tɩ togs-y-yã a Zã bũmb nins yãmb sẽn yã la y wʋma, zõens yãtame, põe kẽndame, wãoob paamda maagre, wʋms wʋmdame, kũum vʋʋgdame, la Koe-noog moonda naong rãmb sʋka. Bark bee ned ninga zugu sẽn kõn sak tɩ bũmb ninga mam sẽn maanda maan-a t’a lʋɩ ye.”—Luk 7:22, 23.

9. Bõe yĩng tɩ neb kʋʋng wʋsg ra kaoogd n kẽngd Kirist Zezi nengẽ, la bõe zãmsg la d tõe n paam a pʋgẽ?

9 ‘A Zezi tõogra koɛɛg saaga zĩiga fãa,’ la neb kʋʋng wʋsg kaoog n kẽnga a nengẽ. Bãmb yii Galile, Dakapolle, Zerizalɛm, Zida la Zʋrdẽ Kʋlgã rʋʋnde. (Luk 4:14, 15; Matɩe 4:24, 25) B ra wata a nengẽ, pa a sẽn da maagd nebã  ne yel-solemdã yĩng bal ye, la ya a zãmsgã sẽn yaa sõma wʋsgã yĩng me. A koɛɛgã ra bee yamleoog la a kengd raoodo. (Matɩe 5:1-7:27) A Zezi goamã kelgr da noomame. (Luk 4:22) Kʋʋngã “yɛɛsa bãmb karengã yĩnga,” bala a ra tikda Gʋlsg Sõamyã zug n gomd ne tõogo. (Matɩe 7:28, 29; Luk 4:32) Ãnd n da pa na n dat n pẽneg rao a woto? Bɩ tõnd me bɩɩs zãmsg kũun tõogo, sẽn na yɩl tɩ sɩdã tall yamleoog ne pʋ-peelem dãmbã.

10. Bõe yĩng tɩ Nazarɛt nebã mak n na n kʋ a Zezi, la bõe yĩng tɩ b pa tõoge?

10 La pa a Zezi kɛlgdba fãa n sak ye. A ministɛɛrã sɩngrẽ menga, a sẽn da wa n kõt zãmsg a meng ba-yir Nazarɛt sɩnagoogẽ wã, b makame n na n kʋ-a. Baa ne galʋ-tẽngã neb sũy sẽn noom wʋsg ne a “bark goam[ã],” b ra rat n yãa yel-soalma. La a Zezi pa maan yel-soalem wʋsg be ye. Sẽn yaa lebende, a puka b rat-m-yembrã la b tẽeb kaalmã. Neb nins sẽn da be sɩnagoogẽ wã sũy ra yika wʋsgo, tɩ b yik n yõk a Zezi n tall-a ne yãgb n dʋ tãngã zugu, sẽn na yɩl n tus-a t’a lʋɩ vɩʋʋgẽ wã t’a zugã reng taoore. La a põsga b nugẽ n looge. A kũumã “wakat” ra nan pa ta ye.—Luk 4:16-30.

11. a) Bõe yĩng tɩ tũudum taoor dãmb kẽer wa a Zezi nengẽ? b) Bõe yĩng tɩ b rõd a Zezi t’a kɩɩsda Vʋʋsg daarã?

11 A Zezi sã n da moondẽ, tũudmã taoor dãmba, gʋlsdbã, Fariziẽ rãmbã, Sadiseẽ rãmbã la neb a taab me ra nong n bee be. Wʋsg ra bee be, pa sẽn na yɩl n kelg la b zãms ye, la yaa sẽn na yɩl n yã kongr n bẽd-a n yõke. (Matɩe 12:38; 16:1; Luk 5:17; 6:1, 2) Wala makre, a sẽn da kẽng Zerizalɛm yʋʋmd 31 T.W. Pakã sasa, a Zezi maaga rao sẽn da bẽed hal yʋʋm 38 sẽn da looge. Zʋɩf rãmbã tũudum taoor dãmb rõda a Zezi n yeel t’a ra kɩɩsda Vʋʋsg daarã. T’a leoke: “Mam Ba tʋmda daar fãa, la mam me tʋmdame [n pa basdẽ ye, NW ].” Masã Zʋɩf rãmbã ning-a-la taal t’a tʋʋsa Wẽnnaam, a sẽn yeel t’a yaa Wẽnnaam Biribla, n bool-a t’a Ba wã yĩnga. B ra baood n na n kʋʋ a Zezi, la a yii Zerizalɛm ne a karen-biisã n kẽng Galile. Woto me, yaa yam tʋʋmd tɩ d lak d mens ne tak-tɩ-m-tak zaalem ne kɩɩsdba, d sẽn modgd n tʋmd Rĩungã mooneg la karen-biisã maaneg tʋʋmdã sasa wã.—Zã 5:1-18; 6:1.

12. A Zezi saaga Galile soolma hal tɩ ta zĩ-bʋgo?

 12 Yʋʋmd la pʋɩ-sʋk bɩ sẽn yɩɩd woto sẽn pʋglã sasa, a Zezi tʋma a ministɛɛrã pʋgẽ Galile n yɩɩda, n kẽngd Zerizalɛm bal Zʋɩf rãmbã yʋʋmd-yʋʋmd kibs rãmb a tãabã yĩnga. Fãa yaa naoor a tãab la a gilg Galile n moone: pipi wã yɩɩ ne karen-bi-paals a 4, yiib-n-soabã yɩɩ ne tʋm-tʋmdb 12 wã, la a to sẽn yɩ kãseng yɩɩ ne tʋm-tʋmdbã sẽn paam zãmsgã a sẽn tʋm me tɩ b tɩ moona. Ad sɩd yaa kaset kãseng sɩdã zug la b sẽn kõ Galile wã!—Matɩe 4:18-25; Luk 8:1-3; 9:1-6.

A kõo kaset ne raood Zide la Peere

13, 14. a) Yel-bʋg sasa la Zʋɩf rãmbã bao n na n yõk a Zezi? b) Bõe yĩng tɩ gard dãmbã pa tõog n yõk a Zezi?

13 Ra yaa yʋʋmd 32 T.W. tɩ-sʋʋrã wakate, la a Zezi ‘wakatã’ ra ket n watame. Zãn Kibsã ra kolgame. A Zezi ma-bi-roapã sagl-a-la woto masã: “Bɩ y yi ka n kẽng Zide.” B ratame t’a Zezi wilg a yel-soalem tõodã neb nins fãa sẽn tigim kibsẽ wã Zerizalɛmã. La a Zezi bãngame tɩ rẽ yaa yelle. Woto, a yeela a ma-bi-pogsã: “Mam yẽ ka na n kẽng kibs kãng [nand] ye; tɩ bõe, mam wakat nan ka ta ye.”—Zã 7:1-8.

14 A Zezi paa Galile wakat a wãna, n yaool n kẽng Zerizalɛm, “b ka kẽng tɩ neb bãng ye, b soosame n kẽnge.” Sɩda, Zʋɩf rãmbã ra baood-a-la kibsẽ wã, n yetẽ: “Bãmb bee yɛ?” Kibsã sẽn wa n ta a pʋɩ-sʋka, a Zezi kẽnga wẽn-doogẽ wã n sɩng n kõt zãmsg ne raoodo. B baoome n na n yõk-a, tõe tɩ yaa sẽn na yɩl n ning-a bãens roogẽ bɩ sẽn na yɩl n kɩt tɩ b kʋ-a. La b pa tõog n yõk-a ye, ‘a wakatã sẽn da nan ka ta wã’ yĩnga. Masã, neb wʋsg n da tẽed a Zezi. Baa gard dãmb nins Fariziẽ rãmbã sẽn tʋm tɩ b tɩ yõk-a wã lebg n waa zaalem, n yeele: “Ned nan ka gom wa ra-kãngã abada ye.”—Zã 7:9-14, 30-46.

15. Bõe yĩng tɩ Zʋɩf rãmbã wʋk kug n na n lob a Zezi, la mooneg tʋʋm bʋg la a sɩng rẽ poore?

15 Tak-tɩ-m-tak ning sẽn da be a Zezi la a bɛɛb nins sẽn yaa Zʋɩf rãmbã sʋkã kẽnga taoore, a sẽn zãmsd nebã a Ba wã wɛɛngẽ wẽn-doogẽ wã kibsã wakatã. Kibsã yaoolem daare, Zʋɩf rãmbã sũy puuga wʋsg a Zezi sẽn gom a belem sẽn deng t’a yɩ ninsaalã yelle, tɩ b wʋk kug n na n lob-a. La a solgame n põs tɩ bũmb pa maan-a ye. (Zã 8:12-59) A sẽn yi Zerizalɛm n tɩ be kɛɛnga, a Zezi sɩnga kaset tʋʋm kãseng Zide. A tũusa karen-biis 70, la a sẽn kõ-b noy poore, a tʋm-b-la yiib-yiib tɩ b tɩ moon moonegã zĩigẽ. B reng n kẽnga zĩis nins la galʋ-tẽns nins a Zezi mengã ne a tʋm-tʋmdbã sẽn da magd n na n kẽngẽ wã.—Luk 10:1-24.

16. Yel-bʋg la a Zezi põs Rɩk-n-kõ wã Kibs sasa, la tʋʋm bʋg la a leb n tʋm wʋsgo?

16 Yʋʋmd 32 T.W. waood wẽnde, a Zezi ‘wakatã’ ra tara kolgre. A waa Zerizalɛm Rɩk-n-kõ Kibsẽ wã. Zʋɩf rãmbã ra ket n baood n na n kʋ-a lame. A Zezi sẽn da wa n kẽnd wẽn-doogã ra-lug-bɛdã sʋka, b gũbg-a lame. B ning-a-la taal yɛs n yeel t’a tʋʋsa Wẽnnaam, n wʋk kug n dat n lob-a n kʋ. La wala a sẽn maan tɩ loogã, a Zezi põsga b nusẽ n looge. Rẽ poor bilfu, a yii Zide n kẽng Zʋrdẽ kʋɩlgã rʋʋnd Peere. So-kãngã ra yaa galʋ-tẽng galʋ-tẽnga, la tẽn-bil tẽn-bil la a ra kẽnd n zãmsd nebã. La neb wʋsg talla tẽeb ne-a. La koe-yãgdem b sẽn tʋm a zo-nongr a Lazaar wɛɛngẽ n bool-a t’a lebg n wa Zide.—Luk 13:33; Zã 10:20-42.

17. a) Koe-yãgdem bʋg la a Zezi paam-yã, a sẽn da wa n moond Peere wã? b) Bõe n wilgd t’a Zezi ra mii tʋʋm nins a sẽn da segd n maana bõn-datɩ la yɛlã wakat yõodo?

17 Koe-yãgdmã ra yita a Mart la a Maari sẽn ya a Lazaar tãopã nengẽ. Bãmb ra vɩɩ Betani sẽn be Zide wã. “Zusoaba, ges-y yã, yãmb sẽn nong a soaba ka keem ye,” woto la koe-taasdã yeel-yã. T’a Zezi leoke: “Bã-kãng kõn yɩ a yõor ye, a yaa Wẽnnaam waoogr yĩnga, tɩ Wẽnnaam Biiga na n paam waoogr ne bõn-kãnga.” Sẽn na yɩl n pids raab kãngã, a Zezi yãkame n na n pa a sẽn da beẽ wã n maan rasem a yiibu. Rẽ poore, a yeela a karen-biisã: “Wa-y tɩ d lebg n kẽng Zide.” Yellã sakr yɩɩ toog ne karen-biisã tɩ b leoke: “Karensaamba, Zʋɩf rãmba da baooda yãmb n na n lob ne kug mas-masã bala, tɩ yãmb dat n le leb be.” La a Zezi ra miime tɩ “wĩntoogo,” bɩ wakat ning  Wẽnnaam sẽn kõ a tẽng zug ministɛɛrã yĩngã yaa koɛɛga. A mii a sẽn segd n maan bũmb ningã takɩ la sẽn yaa bũmb ning yĩnga.—Zã 11:1-10.

Yel-solemd ned ba a yembr sẽn pa tõog n kɩɩse

18. A Zezi sẽn wa n ta Betani wã, yɛlã ra yaa wãn to beenẽ, la bõe n maan a sẽn ta wã poore?

18 Betani, a Mart yɩɩ pipi soab sẽn seg a Zezi, n yeele: “Zusoaba, yãmb sã n da beẽ ka, mam tão wã ra kõn ki ye.” A Maari ne neb nins sẽn da wa b yirã tũume. B fãa ra yãbdame. T’a Zezi sʋke: “Yãmb muma yẽ yɛɛnẽ.” Tɩ b leoke: “Zusoaba, wa n ges-y-yã.” B sẽn ta tẽegr yaoogẽ wã, sẽn yaa yaoog ne kugr sẽn lud a noorã, a Zezi yeelame: “Bɩ y lak kugrã.” A Mart sẽn da pa mi a Zezi sẽn da rat n maana kɩɩs n yeelame: “Zusoaba, yẽ zoe n põogame; tɩ bõe, yaa rasem a naas masã la a ki-yã.” La a Zezi sʋkame: “Mam ka yeel foo tɩ fo sã n tẽ f na yã Wẽnnaam waoogr sɩda?”—Zã 11:17-40.

19. Bõe yĩng t’a Zezi pʋʋs zãma wã taoor n yaool n vʋʋg a Lazaare?

19 B sẽn lak kugrã sẽn da lud a Lazaar yaoogã, a Zezi zẽka a koɛɛg n pʋʋs sẽn na yɩl tɩ nebã bãng t’a sẽn dat n maana yaa ne Wẽnnaam pãnga. Rẽ poore, a zẽka a koɛɛg wʋsg n yeele: “Lazaare, yi!” A Lazaar yii yɩng t’a nao wã la a nusã vil ne mumbã pɛɛla, la a nengã ra pila ne fuugu. T’a Zezi yeele: “Bɩ y vilg pɛɛlã n bas-a t’a kẽnge.”—Zã 11:41-44.

20. Neb nins sẽn yã a Zezi t’a vʋʋg a Lazaarã manesem yɩɩ wãn-wãna?

20 Zʋɩf rãmb wʋsg sẽn da wa n na n bels a Mart ne a Maari wã sẽn yã yel-solemd kãngã wã talla tẽeb ne a Zezi. Neb a taab kẽngame n tɩ yeel Fariziẽ rãmbã bũmb ning sẽn maana. B manesem yɩɩ wãn-wãna? Tao-tao tɩ bãmb ne maan-kʋʋd kãsem dãmbã tigma Sãnedrẽ wã. B yẽgma woto n pa mi b sẽn maandg ye: “Tõnd na n maana bõe? Tɩ bõe,  dao kãng maanda bõn-bãn wʋsgo. Tõnd sã n bas bãmba, neba fãa na n tẽe bãmba. La Rom dãmba na n wa sãama tõnd Wẽn-dooga ne tõnd buudã.” La maan-kʋʋd kãsem a Kaif yeel-b lame: “Yãmb ka mi baa fɩ ye. Yãmb ka mi tɩ yaa neer yãmb yĩng tɩ rao a yembr ki neba yĩng tɩ tõnd buuda fãa ra sãam la?” Woto yĩnga, baraar tɛka, b yẽsa ne taab n dat n kʋ a Zezi.—Zã 11:45-53.

21. A Lazaar vʋʋgrã yel-solemd yaa bãnd sẽn wilgd bõe waoongo?

21 Woto, ya a sẽn kaoos Betani kẽngrã la a Zezi tõog n maan yel-solemd ned ba a yembr sẽn pa tõe n kɩɩsã. Wẽnnaam kõo a Zezi pãng t’a vʋʋg rao sẽn da ki tɩ rasem a naase. Yɩɩ tɩlae ne Sãnedrẽ wã meng b sẽn get ne waoogrã tɩ b sak tɩ yɩɩ bũmb sẽn sɩd zĩndi, tɩ b kao Yel-soalem Maandã bʋʋd tɩ zems ne kũum! Woto, yel-solemdã yɩɩ bãnd sẽn wilgd tɩ toeeng wʋsg n da wat a Zezi ministɛɛrã pʋgẽ. A “wakat sẽn da nan ka ta wã” saame. Masã “wakat taame.”

Wãn to la y na n leokẽ?

• Wãn-wãn la a Zezi wilg t’a ra nee tʋʋmd ning Wẽnnaam sẽn bobl-a wã yõodo?

• Bõe yĩng t’a Zezi sũur pa yɩ noog ne a ma wã sẽn sagl-a divẽ wã wɛɛngẽ wã?

• A Zezi sẽn da nong n tar manesem ning ne kɩɩsdbã tõe n zãmsa tõnd bõe?

• Bõe yĩng t’a Zezi kaoos n yaool n maan bũmb a Lazaar bãagã taoore?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto rãmba, seb-neng 10]

A Zezi rɩka a pãngã n tʋm tʋʋmd ning Wẽnnaam sẽn bobl-a wã