Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bõe yĩng tɩ zu-sobendã waoogr tar yõod wʋsgo?

Bõe yĩng tɩ zu-sobendã waoogr tar yõod wʋsgo?

 Bõe yĩng tɩ zu-sobendã waoogr tar yõod wʋsgo?

ÃND n pa tar mi-beoogo, polɩɩs rãmbã sẽn tar sor n tõe n yõg tʋʋm beed rãmbã sẽn zuud tõnd paoongã la b baood n na n yɛɛs tõnd zakã? La rẽ yĩnga d sũy pa noome, bʋ-kaoodbã sẽn tar sor n tõe n sɩbg tʋʋm beed dãmbã sẽn na yɩl n kogl zãma wã sɩda?

Tʋʋm sẽn nafd zãma wã wala soayã zãabo, yɩlemdã la zãmsgã kũuni, sẽn nong n tõe n yɩ ne lampo b sẽn yaood goosneemã, tõeeme me n wa d yamẽ. Sẽn yɩɩd fãa, kiris-neb hakɩkã sakd n deegdame tɩ tara yõod wʋsg tɩ b waoog zu-sobend ning b sẽn yãk tɩ zemsã. La waoog-kãng segd n taa hal zĩ-bʋgo? La yaa vɩɩmã nen-bʋg pʋgẽ la b baood tɩ d waoog zu-sobendã?

Zu-sobendã zãma wã sʋka

Biiblã sagenda neba fãa, b yaa tẽedb bɩ b pa tẽedb me, tɩ b tall waoogr ne tẽngã zu-sobend sẽn tʋmd zãma wã neer yĩngã. Tʋm-tʋmd a Poll sẽn yaa kiris-nedã gʋlsa a tẽed-n-taasã sẽn be Romã rẽ wɛɛngẽ, la yaa sõma ne tõnd tɩ d ges a sẽn yeel tɩ be Rom dãmba 13:1, NW, 2-7 pʋgẽ wã.

A Poll da yaa Rom tẽng-n-biiga, la Rom da yaa dũniyã gill pãn-soaad rẽ wẽnde. A Poll lɛtrã a sẽn gʋls sẽn zems yʋʋmd 56 T.W. sagla kiris-nebã tɩ b yɩ tẽng-n-biis sẽn kõt mak-sõngo. A gʋlsame: “Bɩ sɩɩg fãa sak zu-soben dãmb sẽn yɩɩdã, bala zu-sobend ka be tɩ sã n ka tũ ne Wẽnnaam ye; zu-sobend nins sẽn be wã lugla b zĩis sẽn tar kogsã pʋsẽ ne Wẽnnaam maasem.”

Ka wã a Poll da wilgdame tɩ ninsaal zu-sobend ba a yembr da pa na n zĩndi, Wẽnnaam sã n da pa bas tɩ rẽ zĩnd ye. Rẽ wɛɛngẽ wã, zu-soben dãmb sẽn yɩɩd-bã tara yasr sẽn tar koak sẽn tɩ zems ne Wẽnnaam daabã wɛɛngẽ. Yaa rẽ n so tɩ “ned ninga sẽn zãgsd naab noore, a kɩɩsda Wẽnnaam tõogo.”

Tẽng-n-biis nins sẽn maand neerã tõe n paama zu-soben dãmb sẽn yɩɩd-bã pẽgre, la zu-soben kãens paama pãng me n na n sɩbg wẽng maandbã. Sẽn tʋmd-b wẽngã bee bʋʋm wʋsg n na n zoe zu-soben dãmbã sẽn tar sor n na n tʋm wa “sũ-roakda,” bala  goosneema rãmbã maanda woto n yaa “Wẽnnaam tʋm-tʋmd[a].”

A Poll baasa a goamã n yeel woto: “Dẽ, a bee fo zug tɩ f sake, ka sɩbgra yĩng bal ye, la yaa sũur kaset yĩng me. Yaa yõ wã yĩng me n kɩte tɩ yãmb yaood yõor yaoodo. Tɩ bõe, nanambsa yaa Wẽnnaam tʋm-tʋmdb sẽn get tʋʋm kãng yell neer wakat fãa.”

Ra yaa zu-soben dãmb sẽn yɩɩdã n tar zɩɩb n na n yãk lampo rãmbã, la pa ned ning sẽn segd n yao lampo wã ye. Kiris-ned sẽn yaa tẽng-n-biig sẽn tar pʋ-peelmã tara sũur-kaset sẽn yaa sõma. A miime t’a sã n sak zu-soben dãmb sẽn yɩɩd-bã, la a yao lampo rãmb nins b sẽn segd n yao wã, pa zãma wã pʋgẽ b sẽn vɩyã noor la a tũud bal ye, la zemsa ne Wẽnnaam sẽn baood t’a maan bũmb ninsã.

Zakã la zu-sobendã

Yaa wãn to ne zak pʋgẽ zu-sobendã? Bi-pɛɛlg sã n dog paalem, naoor wʋsgo, a kotame tɩ b ges a yelle, n tũnugd ne kelems bɩ yãbr wʋsg menga. La roagd ning sẽn tar yam na n bãnga bi-pɛɛlgã ratem sɩd-sɩd n welge, n pa bas tɩ biig sũ-yikr kelems soog-a ye. Kamb kẽer sã n wa bɩtẽ, b kõt-b-la sor tɩ b maan b sẽn date, la sor tɩ b yãk b mens noyã. B sẽn pa tar minimã yĩnga, b tõe n tʋma tʋʋm-beed bɩ wẽng buud a to, n wã zakã la b sãam nin-buiidã vɩɩm, wa tẽns wʋsg pãn-soaadb sẽn mi rẽ tiir sõma wã.

“Yaa sẽn wat n kẽe n bõog la roagdbã kibind kambã. Kiblgã sɩngr yaa biigã rogem tɛka,” woto la a Rosalind Miles, sẽn gʋls sebr (Children We Deserve) yeel-yã. Hal sɩngrã tɛk tɩ roagdbã sã n zẽkd b koɛɛg n gom ne sõmblem, n tʋmd sõma ne b zu-sobendã la b tar manesem sẽn zems wakat fãa, b kambã pa na n kaoos la b sak zu-sobend kãngã la kiblg ning b sẽn kõt ne nonglmã sẽn yit rẽ pʋgẽ wã ye.

Biiblã tara zãmsg wʋsg sẽn tɩ loe ne zak pʋgẽ zu-sobendã. Yelbũnã sebr pʋgẽ, yam soab a Salomo taka nebã yam n sik zems-n-taar ning sẽn be roagdb sẽn zoet Wẽnnaamã b kambã taoor zut n yeele: “M biiga, reeg f ba zãmsgo, la ra bas bũmb nins f ma sẽn wilg fooma ye.” (Yelbũna 1:8) Roagdbã sã n kell n tall zems-n-taar kãng buud sẽn zemsã b kambã taoore, kambã mii b sẽn na n maanega. B tõe n wa rat n maaname tɩ roagd a yembr yik n kɩɩs a to sẽn na yɩl n maan bãmb mens sẽn datã, la roagdbã sã n zems taab b zu-sobendã rɩk-n-tʋm pʋgẽ, yaa koglg bũmb n kõ kambã.

Biiblã wilgdame tɩ sɩdã n tar zɩɩb pipi n segd n ges a kambã la a pagã me tẽeb yɩ-neer yelle. B wilgame tɩ yaa rẽ la zu-sobendã. Wãn to la b segd n tʋm ne zu-sobend kãngã? A Poll wilgame tɩ wala Kirist sẽn yaa tigingã Zugã, woto me, rao ya a pag zugu. Rẽ a Poll paasame: “Roapa, bɩ y nong y pagba wa Kirist sẽn nong bãmb tẽedbã [a tẽeb pʋg-paalã] n kõ bãmb meng bãmb yĩngã.” (Efɛɛz rãmba 5:25) Rao sã n tũud a Zezi makrã la a tʋmd ne zu-sobendã ne nonglem, a na n paamame t’a pagã “tall waoogr sẽn yaa kãseng” ne-a. (Efɛɛz rãmba 5:33, NW ) Kamb nins sẽn be zak a woto pʋgẽ wã me na n yãa zu-sobend ning Wẽnnaam sẽn boblã yõodo, la b na n datame n sak zu-sobend kãngã.—Efɛɛz rãmba 6:1-3.

Wãn-wãn la roagdb nins sẽn yaa b yen-yen n wubd b kambã, n paas neb nins kẽed-n-taag sẽn maan kaalmã tõe n mao ne yel-kãngã? B yaa ba tɩ b yaa ma me, b tõeeme n dell Wẽnnaam a Zeova la  a Zezi Kirist zu-sobendã. Wakat fãa a Zezi goma ne zu-sobendo, a Ba wã zu-sobend la Gʋlsg Sõamyã rẽnda.—Matɩe 4:1-10; 7:29; Zã 5:19, 30; 8:28.

Biiblã kõta noy wʋsg sẽn tar yõod sẽn tɩ loe ne yɛl kamb sẽn sege. Roagd sã n yã no-kãens la a tũ-ba, a na n tõog n kõo a kambã sagls sẽn yaa sõma ne nonglem. (Sɩngre 6:22; Yelbũna 13:20; Matɩe 6:33; 1 Korẽnt dãmba 15:33; Filip rãmba 4:8, 9) Roagdbã tõeeme me n tik sɛb sẽn tik Biiblã zug b sẽn yiis sẽn na yɩl n sõng-b tɩ b zãms b kambã tɩ b bãng nafa nins b sẽn paamde, b sã n waoog Gʋlsg Sõamyã zu-sobendo. *

Kiris-neb tigingã la zu-sobendã

“Yõ wã yaa mam Bi-nongre, mam sẽn nong ne m sũur fãa zãnga. Bɩ y kelg-a!” (Matɩe 17:5) Gom-kãensã Wẽnnaam a Zeova mengã sẽn togsã n yãk a Zezi t’a yɩ ned ning sẽn gomd ne Wẽnd zu-sobendã. B gʋlsa a sẽn togs bũmb ningã Evãnzill dãmb a naasã pʋsẽ d sẽn tõe n karem nana-nana wã.

Nand t’a rʋ saasẽ bala, a Zezi togsa a karen-biisã woto: “B kõo maam zu-sobend fãa saasẽ la tẽngã zugu.” (Matɩe 28:18, NW ) A sẽn ya a tigingã zugã, a Zezi pa ges a karen-biisã sẽn zae sẽn da be tẽng zugã sẽn da tũud a makrã yell bal ye, la vʋʋsem sõngã pʋdgr yʋʋmd 33 T.W. Pãntekotã tɛka, a rɩk-b-la wala sɩdã taasd me n tʋm, tɩ b yaa “kɩs-sɩd la gũusd yamba.” (Matɩe 24:45-47, NW; Tʋʋma 2:1-36) Bõe la a maan n pids woto fãa sẽn na yɩl n kõ kiris-neb tigingã pãnga? “A sẽn dʋ yĩngrã . . . a kõo kũun sẽn yaa roapa.” (Efɛɛz rãmba 4:8, NW ) ‘Kũun sẽn yaa roap’ kãensa wã yaa kẽem dãmb sẽn yaa kiris-neb vʋʋsem sõngã sẽn yãk tɩ b kõ-b zu-sobend tɩ b ges b tẽed-n-taasã tẽeb yellã.—Tʋʋma 20:28, NW.

Bʋʋm kãng yĩnga a Poll sagla woto: “Bɩ y tẽeg yãmb taoor dãmba sẽn wilg yãmb Wẽnnaam goama yelle. La bɩ y tags bãmb baoosg sẽn yɩ bũmb ninga, la [y] maan togs-n-taar ne bãmb tẽebo.” Sẽn mik tɩ roap kãensã sẽn tar kɩs-sɩdã tũuda a Zezi nao wã neerã yĩnga, sɩd-sɩda yaa yam tʋʋmd tɩ d rɩk togs-n-taar ne b tẽebã. Rẽ poore, a Poll paasame: “Bɩ y sak yãmb taoor dãmba la y reeg bãmb goama, [“n ket n sakd zu-sobend ning b sẽn tar yãmb zutã wakat fãa,” The Amplified Bible] tɩ bõe, bãmb gũuda yãmb sɩɩse, bãmb sẽn na n wilg yɛla fãa Wẽnnaam taoora yĩnga. Bɩ a yɩ woto tɩ b maan ne sũ-noogo la ka ne sũ-sãoong sẽn ka na n yɩ yãmb nafr ye.”—Hebre dãmba 13:7, 17.

B sã n pa tũ no-kãense yaa bõe n maande? Pipi kiris-neb tigingã neb kẽer maana woto n lebg sɩdã kɩɩsdba. B goma a Hymene la a Filɛt yell n yeel tɩ b yɩɩ roap sẽn sãam neb kẽer tẽeb tɩ b gom-vɩɩdã ‘kɩɩs sẽn yaa sõngo.’ B ra yetame me tɩ vʋʋgrã zoe n zĩndame, tẽebã bɩ makr dẽndã, la tɩ woto yĩnga, vʋʋgr ye kae sẽn wat Wẽnnaam Rĩungã naam wakat ye.—2 Tɩmote 2:16 NW , 17, 18.

Zu-sobend ning b sẽn yãkã waa ne sõngre. Kẽem dãmb nins sẽn yaa kiris-nebã tõog n kɩɩsa tagsa a woto, n gom a Zezi Kirist yʋʋr yĩngã, la b tʋm ne Gʋlsg Sõamyã zu-sobendo.  (2 Tɩmote 3:16, 17) Yaa woto me rũndã-rũndã kiris-neb tigingã pʋgẽ b sẽn bilg wala “sɩd da-luka la yẽbgra sʋka.” (1 Tɩmote 3:15) B pa na n tol n bas ziri zãmsgã t’a sãam ‘gom-sõma wã mamsgo,’ b sẽn gʋls n bĩng Biiblã pʋgẽ tõnd yĩng wa bobell sẽn yaa sõma wã ye.—2 Tɩmote 1:13, 14.

Baa zu-sobendã waoogr sẽn tar meneng tʋʋll-tʋʋll dũniyã pʋgẽ wã, tõnd sẽn yaa kiris-nebã d sak n deegame tɩ zu-soben dãmb b sẽn yãk tɩ zems zãma wã sʋka, zakã pʋgẽ la kiris-neb tigingã pʋgẽ yaa bũmb b sẽn lugl tõnd nafr yĩnga. Zu-sobendã waoogr tara yõod wʋsg ne tõnd neer yĩngã, yĩn-sidgã la tẽebã wɛɛngẽ. D sã n sak la d waoog zu-sobendã Wẽnnaam sẽn kõ wã, zu-soben kãsems sẽn yɩɩd-b fãa wã sẽn yaa Wẽnnaam a Zeova la a Zezi Kirist na n kogla tõndo, d neer sẽn pa sat yĩnga.—Yɩɩl Sõamyã 119:165; Hebre dãmba 12:9.

[Tẽngr note]

^ sull 17 Ges-y Les jeunes s’interrogent: réponses pratiques, la Zak pʋgẽ sũ-noogã kʋɩlen-biiga sɛba, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. sẽn yiisi.

[Goam sẽn tar pãngã, seb-neng a 5]

Biiblã tara sagls wʋsg zak pʋgẽ zu-sobendã wɛɛngẽ

[Foto, seb-neng a 6]

Roagdb sẽn yaa b yen-yen tõe n della Wẽnnaam a Zeova la a Zezi Kirist zu-sobendã

[Foto rãmba, seb-neng a 7]

Kiris-nebã sak n deegame tɩ b lugla zu-sobend sẽn zems zakã pʋgẽ, tigingã pʋgẽ la zãmã wã sʋk bãmb nafr yĩnga

[Fotã soaadbã, seb-neng a 4]

Photo by Josh Mathes, Collection of the Supreme Court of the United States