Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Nonglem Wẽnnaamã paam n bãnge

Nonglem Wẽnnaamã paam n bãnge

 Rĩungã koe-moondb togsdame

Nonglem Wẽnnaamã paam n bãnge

A YƲƲM 16, Berzil ned yʋʋr sẽn boond t’a Antônio sũur da zoe n sãama ne vɩɩmã. A sẽn tagsd t’a ka yõodã kɩtame t’a kẽ dorg la rãam yũubu. Naoor wʋsgo a ra geenda a meng kʋʋbo. Yaa sasa kãng la a tẽeg a ma wã sẽn da yeel-a bũmb ningã: “Wẽnnaam yaa nonglem.” (1 Zã 4:8) La nonglem Wẽnnaam kãng ra bee yɛ?

Sẽn na yɩl n bas a dorgã la a rãamã yũubu, a Antônio baoa paroaasã prɛtr sõngre. Baa ne a Antônio sẽn da kẽnd Katolik Egiliizẽ wã sõmb-sõmbã, a ra ket n tara sʋgsg wʋsgo. Wala makre, a Zezi goam nins sẽn yaa “Yãmb na bãng sɩda, la sɩda na kõ yãmb lohorem,” da yaa goam võor wʋmb sẽn da yaa toog ne-a. (Zã 8:32) Yaa soog-m-meng bʋg la a Zezi sẽn kãabã? Egiliizã ra pa tõe n leok sʋgs-kãensã tɩ ta a yam ye. Sẽn na n baase, a Antônio wẽneg n leba a pĩnd minungẽ wã. Sɩda, a yembdã wẽnem yɩɩga pĩndã.

Wakat kãng sẽnesã, a Antônio pag a Maria sɩnga Biiblã zãmsg ne a Zeova Kaset rãmbã. Baa ne a sẽn da pa kɩɩsd a pagã zãmsgã, a Antônio laka Kaset rãmbã n get-b wa “Amerik tũudum sẽn baood n na n sõng Amerik t’a soog tẽn-zẽmse.”

A Maria pa koms raood ye, la roogã pʋgẽ a basa Gũusg Gasgã ne Réveillez-vous! wã sẽn gomd sõss a sẽn tags tɩ tõe n talla yamleoog ne a Antônio. A Antônio sẽn da nong karengã yĩnga, wakat-wakate a karemda sɛbã var-vare, a pagã sã n ka be. A vɩɩmã pʋgẽ, yaa pipi la a paam sʋgsg nins a sẽn da maand Biiblã wɛɛngẽ wã leoore. “M sɩngame me n yãt nonglem la sõmblem ning m pagã la Kaset rãmbã sẽn da tar ne-ma,” woto la a tẽegda.

Yʋʋmd 1992 pʋɩ-sʋk sẽnese, a Antônio rɩka sard tɩ yẽ me rat n zãmsa Biiblã ne a Zeova Kaset rãmbã. La a kell n kẽnga taoor ne dorgã la rãamã yũub wʋsgo. Raar a yembre, zĩig sẽn wa n zʋʋge, yẽ ne a zoa n da yi galʋ-tẽn-bilẽ n kuusẽ, tɩ polɩɩs rãmbã yalsg-ba. Polɩɩs rãmbã sẽn yã kokayin a Antônio nengẽ wã, b sɩng-a-la pãbre. Polɩɩs a yembr n lob-a tẽng bɛgdã pʋgẽ n dɩk bug-raoog n pẽneg a nengã. “Baas-a!” woto la polɩɩs rãmb a taabã yeel-yã.

A Antônio sẽn da gãe bɛgdẽ wã, a tagsa a vɩɩmã tõr yelle. Bõn-sõms nins bal a sẽn da tõe n tẽegã ra ya a zakã la a Zeova. A pʋʋsa koɛɛg-koɛɛga, n kos a Zeova sõngre. Polɩɩs rãmbã bas-a lame tɩ ned pa wʋm yellã võor ye. A kula yiri, n kɩs sɩd tɩ ra ya a Zeova n da kogl-a.

A Antônio sɩnga Biiblã zãmsg ne pãn-paalga. Bilf-bilfu, a maana toeeng sẽn na yɩl n ta a Zeova yam. (Efɛɛz rãmba 4:22-24) A sẽn bɩɩs yõk-m-mengã, a sɩngame n maood n dat n bas dorgã yũubu. Baa ne rẽ, a ra rata logtoɛɛmb sõngre. A sẽn maan kiis a yiib logtor yir sẽn sõngd bãad dãmb tɩ b ye paam b laafɩ wã, a paama sor n karem sɛb wʋsg sẽn tik Biiblã zugu, tɩ Bãngr Sẽn Tar n Debd Vɩɩm Sẽn-Kõn-Saẽ Wã be sʋka. Rẽ, a Antônio rɩka a sẽn da zãms n bãng bũmb ning seb-kãensã pʋsẽ wã n taas bãad dãmb a taabã.

A Antônio sẽn yi logtor yirã poore, a kẽnga taoor ne a Biiblã zãmsg ne Kaset rãmbã. Rũndã-rũndã, a Antônio, a Maria la b kompugli a yiibã, ne a Antônio ma wã lagma taab n sõgend a Zeova n yaa zak sẽn tar sũ-noog la zems-n-taare. A Antônio yeta woto: “Masã m wʋmda goam nins sẽn yaa ‘Wẽnnaam yaa nonglmã’ võore.”

[Foto, seb-neng 18]

Mooneg Rio de Zaneiro