Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kelg-y Wẽnnaam no-rɛɛsdbã goam tõnd wakatã yĩnga

Kelg-y Wẽnnaam no-rɛɛsdbã goam tõnd wakatã yĩnga

 Kelg-y Wẽnnaam no-rɛɛsdbã goam tõnd wakatã yĩnga

“Ninsaal biiga, ad bõn-makrã wilgda yaoolem [sɛɛba, NW ] wakat yɛla.”—DANIƐLL 8:17.

1. Bõe la a Zeova rat tɩ ãdem-biisã fãa bãng tõnd wakatã wɛɛngẽ?

A ZEOVA pa basd bãngr sẽn tɩ loe ne beoog-daar yɛlã n pa vẽneg ye. Walla tɩ yɩ woto, a yaa yel-solgds Vẽnegda. Sɩda, a ratame tɩ tõnd fãa bãng tɩ d zãaga zĩig wʋsg ‘sɛɛba wakat’ pʋgẽ. Ad wã yaa kɩbar sẽn tar yõod wʋsg n kõ neb milyaar a yoobã sẽn vɩ tẽng zug rũndã-rũndã wã!

2. Bõe yĩng tɩ neba maand yɩɩr ne ãdem-biisã beoog-daare?

2 Dũni wẽng kãngã sɛɛb sẽn kolgdã yaa bũmb sẽn sɩd lingd bɩ? Ninsaal tõe n kẽna kiuugã zugu, la zĩis wʋsg tẽngã zug ka, a pa tõe n saag soayã zut n pa maan dabeem ye. A tõe n pidsa a roog ne nasaar teedo, la a pa tõe tɩ zagsã wãab ra paas ye. A tõog n waa ne kɩbay taasg sõma-sõma zãmaana, la a pa tõe n zãms nebã tɩ b vɩɩmd ne taab laafɩ pʋgẽ ye. Ninsaal kong-kãensã teenda kaset wʋsg ning sẽn be Gʋlsg Sõamyã pʋgẽ sẽn wilgd tɩ tõnd vɩɩ sɛɛbã wakatã.

3. Wakat bʋg la b tũnug ne gom-biis nins sẽn yaa ‘sɛɛba wakatã’ pipi tẽng zugu?

3 “Sɛɛba wakate.” Gom-kãngã sẽn nekd ratem wʋsgã yaa malɛk a Gabriɛll n da tũnug ne-a pipi yʋʋm 2 600 la woto. Wẽnnaam no-rɛɛs sẽn yaɛɛg n wʋm a Gabriɛll sẽn yeele: “Ninsaal biiga, ad bõn-makrã wilgda yaoolem [sɛɛba, NW ] wakat yɛla.”—Daniɛll 8:17.

Yaa ‘sɛɛbã wakat’ la woto!

4. Ne goam a taab bʋs la Biiblã gomd sɛɛba wakat yelle?

4 Gomd ning sẽn yaa ‘sɛɛbã wakatã’ la ‘sɛɛbã wakat Wẽnnaam sẽn yãkã’ pukda naoor a yoob a Daniɛll sebrã pʋgẽ. (Daniɛll 8:17, NW, 19; 11:35, 40; 12:4, 9) B tɩ loee ne ‘yaoolem wakatã’ tʋm-tʋmd a Poll sẽn deng n togsã. (2 Tɩmote 3:1-5) A Zezi Kirist goma wakat kãng yell n yetẽ tɩ  ya a “belmã” wakat a sẽn yaa Rĩm b sẽn zĩnig naam geer zug saasẽ.—Matɩe 24:37-39, NW.

5, 6. Ãnd dãmb n ‘kẽng ka la ka’ sɛɛbã wakate, la a biisã yɩɩ bõe?

5 Daniɛll 12:4 yetame: “La masã, Daniɛll, solg bõn-kãensã n pag a sebra hal tɩ ta sɛɛba wakate. Neb wʋsg na n kẽnga ka la ka, la bãngr na n paasa wʋsgo.” Yɛl wʋsg a Daniɛll sẽn gʋls ra solgame n pag tɩ ninsaalb pa tõog n wʋm b võor yʋʋm kob-gĩn pʋsẽ. La yaa wãn to yẽ rũndã-rũndã?

6 Sɛɛba wakat kãngã pʋgẽ, kiris-neb wʋsg sẽn tar kɩs-sɩd “kẽnga ka la ka” Wẽnnaam Gomdã sẽn yaa Biiblã pʋgẽ. A biisã yɩɩ bõe? A Zeova sẽn ning b modgrã barkã yĩngã, bãngr hakɩkã lebga wʋsgo. Wala makre, b barka a Zeova Kaset rãmb nins sẽn zaeyã n kõ-b yam-welgre, tɩ rẽ kɩt tɩ b tõog n bãng t’a Zezi Kirist lebga Rĩm saasẽ yʋʋmd 1914. Sẽn zems ne tʋm-tʋmdã goam sẽn be 2 Pɩɛɛr 1:19, NW, 20, 21 wã, nin-zaeeds kãensã ne b tũud-n-taasã sẽn tar kɩs-sɩdã ‘kelgda no-rɛɛsdbã goam’ la b tara hakɩk tɩ wakat kãngã yaa sɛɛba wakate.

7. Kɩbay sãnda bʋs n kɩt t’a Daniɛll sebrã pa wõnd a taabã?

7 A Daniɛll sebrã yaa toor zĩis sãnda wɛɛngẽ. Seb-kãng pʋgẽ, y yãta rĩm sẽn yik n yetẽ t’a na n kʋʋ a yam dãmbã, b sẽn pa tõe n vẽneg n togs la b bilg a zãmsd võor wʋmb sẽn yaa toog võorã yĩnga, la Wẽnnaam no-rɛɛsã tõogame n wilg zãmsdã la a võorã. Kom-bɩɩs a tãab sẽn zãgs tɩ b kõn balem bõn-naandg sẽn yaa parwẽnd la b lob wʋng sẽn wɩng wʋsg pʋgẽ, la b põsame tɩ bugmã pa yõog-b baa fɩ ye. Tigr wakate, neb kobs n yã tɩ nug n puk n gʋlsd gom-biis sẽn yaa yel-soalem na-zakẽ lalg zugu. Neb sẽn gãand tẽng n maan wẽng n kɩt tɩ b lob nin-kẽem gɩgma bok pʋgẽ, la a yiime tɩ bũmb pa maan-a ye. We-rũms a naas la b yã yãab pʋgẽ, t’a võorã b sẽn kõ wã yaa bãngr-gomd sẽn tɩ loe ne sɛɛba wakat menga.

8, 9. Wãn-wãn la a Daniɛll sebrã tõe n naf tõndo, sẽn yɩɩd fãa masã sẽn yaa sɛɛba wakatã?

8 Vẽenega a Daniɛll sebrã tara bugs a yiib sẽn yaa toɛ-toɛ wʋsg ne taaba. Buk a yembrã yaa yɛl sẽn zĩnd togsgo, t’a to wã yaa bãngr-goamã. B yiiba fãa tõe n paasa tõnd tẽebã pãnga. Yɛl sẽn zĩndã togsg wilgda tõnd t’a Zeova Wẽnnaam barkda neb nins sẽn kelld n tall kɩs-sɩd ne yẽ wã. Tɩ babs nins sẽn yaa bãngr-goamã paasd tõnd tẽebo, b sẽn wilgd t’a Zeova mii beoog-daar yɛlã yʋʋm kobse, baa yʋʋm tusa menga, tɩ b nan pa zĩndã.

9 Bãngr-goam toɛ-toɛy a Daniɛll sẽn gʋls takda tõnd yamã n sikd Wẽnnaam Rĩungã zugu. D sẽn ne bãngr-goam a woto sẽn paamd pidsgã, tõnd tẽebã paamda pãng n paasdẽ. Tɩ bas-yard hakɩk ning me d sẽn tar tɩ d vɩɩ sɛɛba wakat pʋgẽ wã me pãng paasdẽ. La wɩtb kẽer n kɩɩsd a Daniɛlle, n yetẽ tɩ bãngr-goamã sẽn be a sebrã pʋgẽ wã, sɩd-sɩda b gʋls-b-la yɛl nins sẽn wõnd pidsda bãngr-gom-kãensa wã yɩɩb poore. Togsg a woto sã n yaa sɩda, rẽ ra na n waẽ-la ne sʋgsg sẽn pa reem yell bũmb nins a Daniɛll sebrã sẽn togs sɛɛbã wakatã zug wɛɛngẽ. Sãmb-sãmb rãmb me n kɩɩsd yɛl sẽn zĩndã sebrã sẽn togsdã. Dẽ bɩ d vaees n gese.

Bʋʋd taoore!

10. Wãn-wãn la b rõt a Daniɛll sebrã?

10 Mams-y y sẽn na n be bʋ-kaoodb roogẽ bʋʋd wakate. Tɩ bʋʋd boolg yel-sʋgdã (porkɩrɛɛrã) tarẽ tɩ b sẽn bool-a soab bʋʋdã maana zãmbo. Be neere, a Daniɛll sebrã wilgda a meng wala sebr hakɩk no-rɛɛs sẽn yaa Hebre sẽn gʋlse. No-rɛɛs kãng vɩɩmda yʋʋm kob-gĩnd a yopoe la a yoob soabã S.D.T.W. La wɩtb n yet tɩ seb-kãngã yaa zãmbo. Woto, bɩ d reng n ges sebrã babg ning sẽn yaa yɛl sẽn zĩnd togsgã sã n zemsa ne kʋdemdã yɛla.

11, 12. B sẽn yeel t’a Bɛlsazaar da yɩɩ ned b sẽn mams balã wa n baasa wãna?

11 Bɩ d rɩk makr ne yell ning d sẽn tõe n bool tɩ rĩm ning sẽn paoogã kɩbare. Daniɛll sak a 5 wã togsdame t’a Bɛlsazaar ra yaa rĩm n dɩt naam Babilone, wakat ning b sẽn da wa n lub galʋ-tẽngã yʋʋmd 539 S.D.T.W. Wɩtb n kɩɩs yel-kãngã, bala b pa yã a Bɛlsazaar yʋʋrã zĩig a to tɩ sã n pa Biiblã pʋgẽ ye. Sẽn yaa lebende, pĩnd kʋdemd yel-gɛtbã ra yetame tɩ ya a Naboniid la Babilon yaoolem rĩma.

12 La yʋʋmd 1854, te-yagdem bõones kẽer  la b bugs pĩnd Babilonã galʋ-tẽng sẽn boond tɩ Ur raboodẽ, sẽn be rũndã Irak pʋgẽ wã. Te-kãens sẽn tar gʋlsmã zugu pʋʋsg me n da gʋls be. Pʋʋs-kãng pʋgẽ rĩm a Naboniid goma “Bel-sar-ussur, sẽn yaa mam biribl kãsengã” yelle. Yɩɩ tɩlae tɩ wɩtbã meng sak n deeg woto: Yão wã ya a Bɛlsazaar ning sẽn be Daniɛll sebrã pʋgẽ wã. Dẽ, rĩm ning sẽn da paoogã pa le paoog ye, la yaa b sẽn da pa mi-a dũniyã rãmb sɛbẽ wã bala. Yão wã yaa kaset a ye bal kaset wʋsgã sʋka, sẽn wilgd t’a Daniɛll sẽn gʋlsã sɩd yaa hakɩka. Kaset kãngã wilgdame t’a Daniɛll sebrã yaa Wẽnnaam Gomdã babg a yembre, la a zemsa ne d na vaees-a sõma masã menga, sɛɛbã wakat pʋgẽ.

13, 14. A Nebukadnezaar da yaa ãnda, la sẽn yɩɩd fãa ziri wẽn-bʋg la a ra balemda?

13 Bãngr-goam sẽn tɩ loe ne dũni gill pãn-soaadbã sẽn pʋg taabã la b nanambsã kẽer tʋʋm n lagem n be a Daniɛll sebrã pʋgẽ. B tõe n boola nin-kãensã ned a yembr tɩ zab-zabd sẽn me soolem. A sẽn da wa n yaa Babilon na-bi-kẽenga, yẽ ne a tãb-biisã zab n tõoga Ezipt Faraõ a Neko sodaasã Karkemis. La koɛɛg n kɩt tɩ yɩ tɩlae tɩ na-bi-tõaagdã bas t’a soda-nanambsã baas zaabrã. A sẽn tɩ wʋm t’a ba a Nabopolazaar da kiime, a Nebukadnezaar sẽn da yaa bi-bɩɩgã reega naamã yʋʋmd 624 S.D.T.W. A naamã sẽn kaoos yʋʋm 43 wã pʋgẽ, a mee soolem. Tẽns nins Asiiri sẽn da reng n soogã ra bee soolem kãng pʋgẽ, la a Nebukadnezaar yalga a soolmã n paase, n deeg Siiri ne Palɛstin n tɩ tãag Ezipt toadgã.

14 Sẽn yɩɩd fãa a Nebukadnezaar ra balemda a Marduk, sẽn yaa Babilon wẽn-naabã. Tẽns nins fãa rĩma sẽn zab n deegã a yeelame tɩ ya a Marduk maasem yĩnga. Babilone, a Nebukadnezaar meeme la a nags a Marduk la Babilon wẽn dãmb wʋsg a taab wẽn-doto. Tõeeme tɩ sãnem bõn-naandg ning Babilon rĩm kãng sẽn me n yals Dura zĩ-lamdẽ wã ra yɩɩ a Marduk yĩnga. (Daniɛll 3:1-3a) La wõnda a Nebukadnezaar ra teega bagr wʋsgo, a sã n da maand gɛɛlã sẽn na yɩl n tɩ zabe.

15, 16. Bõe la a Nebukadnezaar maan n kõ Babilone, la bõe n maane, a sẽn wa n wuk a meng n yeel t’a yaa kãsengã?

15 A Nebukadnezaar mee Babilon lal-kẽengã sẽn pʋgl a yiibã a ba wã sẽn sɩngã n baase. A sẽn maan dẽ wã, ra wõnda b pa tõe n zab n deeg na-tẽngã ye. A pagã ra yaa Meed poak sẽn da nong tãn-puus la kãg a ba-yirã sẽn da tarã. Sẽn na yɩl n noog a na-poakã sũuri, b yeelame t’a Nebukadnezaar tilga zardẽ rãmb sẽn yag yĩngri, sẽn yɩ tẽn-kʋdem wẽndẽ yel-solem yɛl a yopoe wã a yembre. A kɩtame tɩ Babilon yɩ galʋ-tẽng sẽn me n gũbg ne lals sẽn tar pãng n yɩɩd ninsaal kʋdemdã pʋgẽ wã. La a sɩd ra wukda a meng wʋsg ne ziri balengã nif kãngã!

16 Vugri a Nebukadnezaar yeela ne wuk-m-meng woto: “Gese, Babilon yaa kãsenga! Yaa . . . m[aam n] me-a.” La Daniɛll 4:27-33 yetame tɩ “rĩma sẽn ket n gomda,” zu-lɛbg n paam-a. Yʋʋm a yopoe pʋgẽ a ra pa tõe n dɩ naam ye, a wãba yamd wa a Daniɛll sẽn da reng n togsã. Rẽ poore b lebs-a-la a naamã. Yãmb mii yão wã võor bãngr-goamã wɛɛngẽ bɩ? Yãmb tõe n wilga yão wã pids-kãsengã sẽn talld tõnd n taasd sɛɛba wakat to-to bɩ?

Bãngr-goam a wãn vaeesgo

17. Wãn-wãn la y ra na n bilgẽ zãmsd ning Wẽnnaam sẽn kɩt t’a Nebukadnezaar zãmse, a sẽn da wa n dɩt dũni gill naamã a yʋʋm a yiib-n-soabẽ wã?

17 Masã bɩ d ges bãngr-goam a wãn sẽn be Daniɛll sebrã pʋgẽ. A Nebukadnezaar sẽn da rɩt naam tɩ yʋʋm a yiib wakat wala dũni gill pãn-soaad sã n yaa ne Biiblã bãngr-goam (yʋʋmd 606/605 S.D.T.W.), Wẽnnaam kɩtame  t’a zãms zãmsd sẽn yɛɛsde. Sã n yaa ne Daniɛll sak a 2 wã, zãmsdã tɩ loee ne bõn-naandg sẽn yaa parwẽnde. Bõn-naandgã zug yaa sãnem, t’a yãoogã ne a nusã yaa wanzũri, t’a pʋgã ne a gɛya yaa zũudu, t’a karsã yaa kutu, t’a nao wã yaa kut ne yagd sẽn kalem taaba. Bõn-naandgã babs toɛ-toɛyã ra makda bõe?

18. Bõe la bõn-naandgã zug sẽn yaa sãnemã, a yãoogã ne a nusã sẽn maan ne wanzũri wã, a pʋgã la a gɛyã sẽn yaa zũudã ra makda?

18 Wẽnnaam no-rɛɛsã yeela a Nebukadnezaar: “N-na, . . . Yãmb n yaa zug ninga sẽn maan ne sãnema.” (Daniɛll 2:37, 38) A Nebukadnezaar yɩɩ naam doog sẽn dɩ naam Babilon soolmã zugã reng-taoor soaba. Yaa Meed ne Pɛrse, bõn-naandgã yãoog ne a nusã sẽn maan ne wanzũri wã sẽn makdã n lub naam-do-kãnga. Sẽn pʋgl yɩɩ Gerɛs Soolmã, pʋgã ne gɛyã sẽn yaa zũudã sẽn makdã. Wãn to la dũni gill naam kãngã sɩng-yã?

19, 20. A Alɛgsãndr Kãseng ra yaa ãnda, la bõe la a maan n kɩt tɩ Gerɛs lebg dũni gill pãn-soaada?

19 Yʋʋm kob-gĩnd a naas soab S.D.T.W., rao sẽn yaa bi-bɩɩg n tall tʋʋm-kãseng a Daniɛll bãngr-gomdã pidsg pʋgẽ. A roga yʋʋmd 356 S.D.T.W., la dũniyã neb wa n bool-a lame t’a Alɛgsãndr Kãsenga. Yʋʋmd 336 S.D.T.W., a Alɛgsãndr reega Masedoan naam a yʋʋm 20 zugu, a ba a Filip kʋʋbã poore.

20 Yʋʋmd 334 S.D.T.W. sig-noy kiuugã pʋgẽ pĩnd-pĩnda, a Alɛgsãndr yiime n na n zab n deeg tẽnse. A ra tara tãb-biis sõor sẽn paood la sẽn da tõe zabre, tãb-biis 30 000 sẽn kẽnd nao, la bãmb 5 000 sẽn zomb wed-moose. Garnik Kʋɩlgẽ wã, sẽn be Azi Mineer (masã Tirki wã) rɩtg ne nin-taoor sʋkã, a Alɛgsãndr tõoga a pipi zabre, a sẽn zab ne Pɛrs rãmbã yʋʋmd 334 S.D.T.W. Yʋʋmd 326 S.D.T.W. ne a ta tɩ tõogd kãngã sẽn pa yaadã tõoga Pɛrs rãmbã la a zãag zĩig yaang pʋgẽ hali n ta Indus Kʋɩlgã, sẽn be rũndã-rũndã Pakistã wã. La a Alɛgsãndr konga a yaoolem zabrã a sẽn da wa n be Babilon wakate. Yʋʋmd 323 S.D.T.W., sigr kiuug rasem 13, a yʋʋm 32 la kiis a 8 zug bala, a Alɛgsãndr konga pãng bɛ sẽn yɛɛsd n yɩɩd fãa wã taoore, sẽn dat n yeel tɩ kũumã. (1 Korẽnt dãmba 15:55) La a sẽn zab n dees tẽnsã kɩtame tɩ Gerɛs lebg dũni gill pãn-soaada, wala a Daniɛll bãngr-gomdã sẽn deng n togsã.

21. Rom Soolmã toor sẽn ka be, dũni gill pãn-soaad a to bʋg la zãmsdã bõn-naandg kars sẽn yaa kutã ra makda?

21 Bõn-naandg sẽn yaa parwẽndã kars sẽn yaa kutã makda bõe? Be neere, a ra makda Rom sẽn wõnd kutã sẽn wã Gerɛs soolmã t’a beds n sãeegã. Rom sẽn pa tall waoogr ne Wẽnnaam Rĩungã a Zezi Kirist sẽn moonã kʋ a Zezi namsg ra-luk zug yʋʋmd 33 T.W. Rom namsa a Zezi karen-biisã sẽn na yɩl n sãam kiris-nedemd hakɩkã. Baasg zãnga, a Nebukadnezaar zãmsdã bõn-naandg kars sẽn yaa kutã ra pa makd Rom soolmã bal ye, a ra makda naam toɛ-toɛy sẽn da na n yi a pʋgẽ me: yaa Ãngletɛɛr la Amerik sẽn fãoog taab n yaa Dũni gill Pãn-soaadã.

22. Wãn-wãn la zãmsdã bõn-naandg sõngd tõnd tɩ d bãng tɩ d zãaga zĩig wʋsg sɛɛbã wakat pʋgẽ?

22 D sã n maan vaeesg neere d paamda kaset sẽn wilgd tɩ d zãaga zĩig wʋsg sɛɛbã wakat pʋgẽ, bala d taa zãmsdã bõn-naandg nao sẽn maan ne kut la yagdã wakate. Rũndã-rũndã goosneema rãmb kẽer wõnda kut bɩ na-toose, t’a taab yaool n yaa wa yagdo. Baa ne yagd sẽn ka pãnga, tɩ b maan “ãdem-biisã kamb” ne-a wã, yɩɩ tɩlae ne naam sẽn yaa kãn-kãe wa kutã tɩ b bas nin-buiidã tɩ b togs b sẽn dat goosneema rãmb nins tɩ b rɩ naam bãmb zutã. (Daniɛll 2:43; Zoob 10:9) Yaa sɩda, na-toomã ne nin-buiidã pa tabend taab ye, wala kut ne yagd sẽn pa tabended taabã. La ka la bilfu, Wẽnnaam Rĩungã na n sãama dũni kãngã sẽn welg politikã wɛɛngẽ wã.—Daniɛll 2:44.

23. Wãn-wãn la y na n bilgẽ zãmsdã la yãabã a Daniɛll sẽn da paam a Bɛlsazaar naama rɩɩb pipi yʋʋmdã?

23 A Daniɛll bãngr-gomdã sẽn nekd ratem wʋsgã sak a 7 soabã me tallda tõnd n taasd sɛɛba wakate. Sag-kãng togsda yell sẽn zĩnd Babilon rĩm a Bɛlsazaar naamã pipi yʋʋmdẽ. Rẽ t’a Daniɛll ra yɩɩda yʋʋm 70. A “gãanda a gãagẽ n zãms zãmsdo n yã bõn-makre.” Yãab kãensã sɩd yɛɛsa a Daniɛlle! A zẽka a koɛɛg n yeel woto: “Mam gesame n yã tɩ yĩngr sobd a  naasa dãmbd ko-kãsengã. La rũm-bɛd a naas n yi ko-kãsenga pʋgẽ. Bãmb b naasa fãa yaa toor-toore.” (Daniɛll 7:1-8, 15) Ad yaa we-rũms sẽn yaa bõn-bãn menga! Pipi soabã yaa gɩgemd sẽn tar pɩgsa, t’a yiib-n-soaba wõnd ursi. Rẽ poore, ade, ãbg sẽn tar pɩgs a naas la zut a naas n puki! We-rũng a naas soabã tara pãng buud sẽn pa wɛ la kut yẽn-bɛd ne yɩɩl piiga. A yɩɩl piigã sʋka, ‘yɩɩl bil’ sẽn tar ‘nin wa ninsaal sẽn tarã’ la ‘noor sẽn gomd gom-bɛd’ n puki. Ad yaa bõn-naands sẽn yaa rawẽen-gɛɛba tɛkẽ!

24. Sã n yaa ne Daniɛll 7:9-14 (NW ) bõe la a Daniɛll yã saasẽ, la bõe la yãab kãngã wilgda?

24 Rẽ poore a Daniɛll yãabã tɩ loee ne saasẽ yɛla. (Daniɛll 7:9-14, NW ) D yãtame tɩ “Wakat fãa Kãsmã” sẽn yaa Wẽnnaam a Zeova wã zao geer ne ziiri, n yaa Bʋkaooda. ‘Neb tus-kẽema n da tʋmd bãmb tʋʋma, la neb tus ka tɛk n da yas bãmb taoorã.’ Wẽnnaam kaoo we-rũmsã bʋʋd n ning-b taale, n deeg naamã b nengẽ la a sãam we-rũng a naas soabã. Naam-dɩɩb sẽn kaoosd “tẽnsa fãa neb sẽn yaa soolem toɛ-toɛya n gomd goam toor-toora” zutã, b kõ-a-la “ned sẽn wẽnd ninsaal biribla.” Woto wilgda yell sẽn tɩ loe ne sɛɛba wakat la ninsaal Biriblã sẽn ya a Zezi Kiristã naam geer zug zĩnigr yʋʋmd 1914.

25, 26. Sʋgs-bʋs n tõe n wa, d sã n karemd Daniɛll sebrã, la seb-bʋg n tõe n sõng tõnd tɩ d leok-ba?

25 A Daniɛll sebrã karemdb pa tõe n pa tall sʋgsg ye. Wala makre, Daniɛll sak a 7 wã we-rũms a naasã makda bõe? Bãngr-goam pʋgẽ “semen pis-yopoe” wã, b sẽn gom a yell Daniɛll 9:24-27 (NW ) pʋgẽ wã võor yaa bõe? Yaa wãn to yẽ ne Daniɛll sak 11, la “rɩtg rĩma” la “goabg rĩma” zabr sẽn yaa bãngr-goam bũmbã? La bõe la d tõe n gũ tɩ rĩm kãensã maan sɛɛba wakate?

26 A Zeova kõo a sõgen dãmb nins sẽn zae sẽn be tẽng zugã yam tɩ b bãng yel-kãensã. Yaa bãmb la b sẽn bool tɩ “Sẽn yɩɩd fãa Soabã nin-sõms” Daniɛll 7:18 (NW ) pʋgẽ wã. Sẽn paase, “kɩs-sɩd la gũusd yambã” rɩka segls sẽn na yɩl tɩ tõnd bãng no-rɛɛs a Daniɛll gʋlsmã vʋʋsem sõng sẽn vẽnegã võor n paase. (Matɩe 24:45, NW ) Masã d tõe n paama bãngr a woto ne seb-paall b sẽn yiis gom-zug sẽn yaa Prêtons attention à la prophétie de Daniel! maasem. Seb-kãngã sẽn tar seb-nens 320 wã tara fot neeba, la a wɛgsd Daniɛll sebrã babs fãa. A gomda bãngr-goam nins fãa sẽn kengd tẽebã yelle, la a togsd yɛl sẽn zĩnd fãa no-rɛɛs nongr a Daniɛll sẽn gʋlsã.

Võor hakɩk tõnd wakatã yĩnga

27, 28. a) Bõe n yaa sɩda, bãngr-goam nins sẽn be a Daniɛll sebrẽ wã pidsg wɛɛngẽ? b) Tõnd vɩɩ wakat bʋg pʋgẽ, la bõe la d segd n maane?

27 Bãng-y woto tɩ tara yõod wʋsgo: Sã n pa yel-bõoneg a wãn bala, bãngr-goam nins fãa sẽn be Daniɛll sebrã pʋgẽ wã paama pidsgu. Wala makre, masã d nee dũniyã yɛl nins Daniɛll sak a 2 zãmsdã bõn-naandg nao wã sẽn makdã. B yãka Daniɛll sak a 4 tɩ-viukã balgre, Rĩm a Zezi Kirist sẽn yaa Mesi wã b sẽn lugl geerã zug yʋʋmd 1914 tɛka. N-yẽe, wala b sẽn deng n togs Daniɛll sak a 7 pʋgẽ wã, rẽ poore Wakatã fãa Kãsem kõo ninsaal Biriblã naam.—Daniɛll 7:13, 14, NW; Matɩe 16:27-17:9.

28 Daniɛll sak a 8 wã rasem 2 300 ne sak 12 wã rasem 1 290 wã la a rasem 1 335 wã fãa loogame. Daniɛll sak 11 wã vaeesg wilgdame tɩ zabr ning sẽn maand “rɩtg rĩma” la “goabg rĩma” sʋkã taa a baasg zĩigẽ. Woto fãa paasda kaset ning sẽn yit Gʋlsg Sõmyã pʋgẽ wã, sẽn wilgd tɩ d zãaga zĩig wʋsg sɛɛba wakat pʋgẽ wã. D sẽn yã tɩ tõnd sẽn be wakat ning pʋgẽ wã pa wõnd a taabã yĩnga, bõe la d segd n dɩk sard kãn-kãe n maane? Sãmbg sẽn ka be, d segd n kelga Wẽnnaam a Zeova no-rɛɛsdbã-goamã.

Wãn to la y na n leokẽ?

• Bõe la Wẽnnaam dat tɩ ãdem-biisã fãa bãng tõnd wakatã wɛɛngẽ?

• Wãn-wãn la a Daniɛll sebrã tõe n keng tõnd tẽebã?

• A Nebukadnezaar zãmsdã bõn-naandg ra tara bõe ne bõe, la bõe la b ra makda?

• Bõe n yaa vẽeneg bãngr-goam nins sẽn be a Daniɛll sebrẽ wã pidsg wɛɛngẽ?

[Zãmsgã sogsgã]