Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Gom-biig ning sẽn yaa “kiris-nedã” võor tara meneng bɩ?

Gom-biig ning sẽn yaa “kiris-nedã” võor tara meneng bɩ?

 Gom-⁠biig ning sẽn yaa “kiris-nedã” võor tara meneng bɩ?

YƖ KIRIS-NED rat n yeelame tɩ bõe? Wãn-wãn la yãmb ra na n leoke? Neb sẽn yit tẽns toɛ-toɛ la b yãk yaar n sʋk sʋk-kãngã, la ad leoor kẽer b sẽn kõ:

“Yaa tũ a Zezi la rɩk a togs-n-taare.”

“Yaa yɩ nin-sõng la pʋɩ f sẽn tar ne neb a taabã.”

“Yaa sak Kirist wa Soaal la Fãagda.”

“Yaa f sẽn na n kẽngd Meese, n pʋʋsd ne sapele la f reegd Kominyõ.”

“Mam pa tẽed tɩ yaa tɩlae tɩ f kẽnd Egiliizẽ n yɩ kiris-ned ye.”

Baa gom-biis võor sɛb kõta võor wilgr wʋsg sẽn kẽesd weoogo. Sɩda, sebr a yembr wilga gom-biig ning sẽn yaa “kiris-nedã” võor toɛ-toɛ piiga, sẽn sɩng ne “ned sẽn tẽed bɩ sẽn be a Zezi Kirist tũudmã pʋgẽ” n tɩ ta “ned sẽn tar vɩɩm-manesem sẽn yaa sõma bɩ nin-sõngo.” Pa lingr tɩ neb wʋsg neẽ tɩ yaa toog tɩ b wilg yɩ kiris-ned sẽn dat n yɛɛlg ye.

Maan-m-yam manesem

Rũndã-rũndã, kiris-neb ne yʋʋrã sʋka, baa neb nins sẽn be egiliiz a yembrẽ wã sʋka, f tõe n yãa tagsa toɛ-toɛ wʋsg sẽn tɩ loe ne gom-zut wala Wẽnnaam sẽn vẽneg tɩ b gʋls Biiblã, lebg-m-meng-m-toor zãmsgã, egiliizã kẽes-m-meng politikã yɛlẽ, la togs f tẽebã neb a taabã wɛɛngẽ. Yɛl nins sẽn tɩ loe ne vɩɩm manesmã wala pʋs-yiisgã, roap ne roap bɩ pagb ne pagb sẽn gãe taabã, la pag ne rao sẽn vɩ ne taab n yaool n pa kẽ kãadmã nong n lebgda no-koeemd bũmbu. Vẽenega, manesmã yaa maan-m-yam manesem.

Wala makre, bʋ-kaoodb sull sẽn yaa Portɛstã rãmb egiliiz vota sẽn pa kaoos pʋgẽ n na n teel dʋrwa ning egiliiz sẽn tar n “na n vot kẽem soab sẽn yaa rao sẽn gãe ne roapã, t’a yɩ b taoor dãmbã sull ned a ye,” yaa woto la zʋrnall a yembr (Christian Century) wilg-yã. Tũudum mitb kẽer yeelame meng tɩ pa tɩlae tɩ f tẽ a Zezi n yaool n paam fãagr ye. B tẽedame tɩ Zʋɩf rãmba, Moeemba, la neb a taab “tõe n kẽnga saasẽ [wa kiris-nebã],” woto la The New York Times togsda.

Y sã n tõe bɩ y mams n ges Magsist sẽn yet nebã tɩ b sak kapitalismã bɩ demokarasi wã sẽn na n kilsd na-toomã, bɩ tɩɩs la bõn-vɩɩs kogendb sẽn na n tusd nebã tɩ b kɛ tɩɩsã. “Nin-kãngã sɩd pa Magsist bɩ demokarat wall tɩɩs la bõn-vɩɩs kogend ye,” woto la y na n yeele, la y bee bʋʋm. La y sã n ges tagsa toɛ-toɛ nins rũndã-rũndã kiris-neb ne yʋʋrã sẽn tarã, y yãtame tɩ b sẽn tẽed bũmb ninsã kɩɩsda taaba, la naoor wʋsgo, a kɩɩsda kiris-nedemdã Yẽbgd a Zezi Kirist sẽn zãms bũmb ningã. Bõe la tagsa toɛ-toɛ kãensã yet b kiris-nedemdã buud wɛɛngẽ?​—1 Korẽnt dãmba 1:10.

Wa d sẽn na n yã wã, yam ning sẽn tus neb tɩ b na n toeem kiris-nemdã zãmsgã t’a zems ne b wakatã neb tagsgã kɩbar wogmame. Wẽnnaam ne a Zezi Kirist tagsg yaa wãn-wãn ne toeeng kãensã? Egiliiz rãmb nins sẽn kõt zãmsg sẽn pa tik Kirist zugã tõe n yeela wa sẽn zems tɩ b yaa kiris-neb bɩ? B na n leoka sʋgs-kãensã sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ.