Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

‘Fãag-y y menga la neb nins sẽn kelgd yãmbã’

‘Fãag-y y menga la neb nins sẽn kelgd yãmbã’

 ‘Fãag-y y menga la neb nins sẽn kelgd yãmbã’

“Gũus f meng ne koɛɛg ninga fo sẽn zãmsd nebã . . . n da bas ye, tɩ bõe, yaa woto la fo na n fãag f menga la neb nins sẽn kelgd foomã.”—1 TƖMOTE 4:16.

1, 2. Yaa bõe n tusd kiris-neb hakɩkã tɩ b kẽngd taoor ne b yõe fãagr tʋʋmdã?

TẼN-ZÃRG sẽn be Tailãnd rɩtg babgẽ wã pʋgẽ, ned ne a pag sẽn ya a Zeova Kaset rãmb n mak n na n gom buud gom-paalg b sẽn zãmsã ne neb sẽn vɩ tãng zugu. Sẽn na yɩl n taas Wẽnnaam Rĩungã koɛɛg ne tẽn-kãng nebã, pagã ne a sɩdã zãmsa buud gomd sẽn boond tɩ Lahu sẽn pa kaoose.

2 Rao wã yeta woto: “Yaa toog tɩ d bilg sũ-noog ning d sẽn tare, d sẽn tʋmd nin-kãensã sẽn be yamleoog sʋkã yĩnga. Sɩd-sɩda, d neeme tɩ d naagdame n pidsd Wilgri 14:6, 7 goamã, n togsd koe-nood “soolem fãa la buud fãa la goam toɛ-toɛya fãa” wã. Koe-noogã sẽn pa ta tẽns nins paooda, la sɩd-sɩda kada yaa tẽn-kãensa a yembre. D tara Biibl zãms rãmb tɩ yɩɩd d sẽn tõe n ges b yell la bala.” Vẽenega, ra-kãngã ne a pagã pa tʋll n fãag b mens bal ye, la yaa neb nins sẽn kelgd-bã me. Tõnd sẽn yaa kiris-nebã, d fãa pa saagd woto sɩda?

‘Gũus y mengã n da bas ye’

3. Sẽn na yɩl n fãag neb a taabã, bõe la d segd n deng n maane?

3 Tʋm-tʋmd a Poll sagla a Tɩmote tɩ, “Gũus f meng ne koɛɛg ninga fo sẽn zãmsd nebã,” tɩ rẽ pak kiris-neba fãa. (1 Tɩmote 4:16) Sɩda, sẽn na yɩl n sõng neb a taabã tɩ b paam fãagre,  d segd n deng n gũusa d mengã. Wãn to la d tõe n maan woto? Bũmb sẽn be, d segd n paa gũusg pʋgẽ wakat ning pʋgẽ d sẽn vɩyã. A Zezi kõo bãnd sẽn tar yɛl wʋsg sẽn na yɩl t’a karen-biisã bãng “yɛl siglgã baasg” taab wakate. La a Zezi togsame me tɩ d ra pa na n bãng saabã waoong wakat takɩ ye. (Matɩe 24:3, NW, 36) D manesem segd n yɩɩ wãn-wãn ne yel-kãngã?

4. a) Manesem bʋg la d segd n tall ne wakat ning sẽn ket yɛl siglg kãngã yĩngã? b) Manesem bʋg la d segd n lak d mens ne?

4 Tõnd ned kam fãa tõe n sʋka a menga: ‘Mam tũnugda ne wakat ning fãa sẽn ket yɛl siglg kãngã yĩngã n na n fãag m meng la neb nins sẽn kelgd maamã bɩ? Bɩ m tagsda woto: “D sẽn pa mi saabã sẽn na n wa sasa ning takɩ wã yĩnga, m pa na n maan yɩɩr a yĩng bɩ”?’ Manesem kãngã yaa yelle. Rẽ yaa lebend fasɩ ne saglg ning a Zezi sẽn kõ wã: “Bɩ y segle tɩ Ninsaal Biiga wata wakat ninga yãmb sẽn ka tẽeda.” (Matɩe 24:44) Sɩd-sɩda, masã pa wakat ning d sẽn na n bas d yẽesmã a Zeova tʋʋmdã yĩngã, bɩ n bao dũniyã bãan bɩ a sũ-noog ye.—Luk 21:34-36.

5. Mak-sõng bʋg la a Zeova kaset rãmb nins sẽn deng kiris-nebã wakatã kõ-yã?

5 Manesem a to tõnd sẽn tõe n tũnug ne me n wilg tɩ d gũusda d mensã yaa d sẽn na n tõogd toog ne kɩs-sɩd d kiris-nedemd vɩɩmã pʋgẽ. Pĩnd wẽndẽ wã, Wẽnnaam sõgen dãmbã  kell n tõoga toogo, b sã n da gẽegda fãagr zĩig pʋgẽ tɩ pa woto me. A sẽn sõdg kaset rãmb sẽn deng kiris-nebã wakat wala a Abɛl, a Enok, a Nowe, a Abrahaam, la a Saara makrã, a Poll wilgame: “Neb kãens fãa . . . ka paam bũmb nins Wẽnnaam sẽn kãab bãmba ye, la bãmb yãa bõn-kãens n beel bãmb yɩɩga. La bãmb miimi tɩ bãmb yaa sãamba la pa-wet dũniyã zugu.” B pa bao vɩ-nana, b leb n pa sak n lʋɩ yoob kʋɩɩbgã sẽn da gũbg-bã pʋgẽ me ye, la b gẽega ‘bũmb nins b sẽn kãab bãmbã pidsgu.’—Hebre dãmba 11:13; 12:1.

6. Wãn-wãn la yʋʋm kob-yendẽ kiris-nebã sẽn da get fãagrã to-to wã mad b vɩɩm manesmã?

6 Yʋʋm kob-yendẽ kiris-nebã me ra geta b mens wala “sãamb” dũni kãngã pʋgẽ. (1 Pɩɛɛr 2:11) Baa b sẽn paam fãagr ne Zerizalɛm sãoongã yʋʋmd 70 T.W., kiris-neb hakɩkã pa bas mooneg bɩ n lebg n vɩɩmd wa dũniyã neb ye. B bãngame tɩ fãagr kãseng n da gũud neb nins sẽn kell n tall b kɩs-sɩdã. Sɩda, hal yʋʋmd 98 T.W. menga, tʋm-tʋmd a Zã gʋlsame: “Dũniyã ne a ratem wẽnga me loogdame, la ned ninga sẽn maand Wẽnnaam daab paada wakat sẽn-ka-sɛta.”—1 Zã 2:17, 28.

7. Wãn-wãn la a Zeova Kaset rãmbã wilg tõog-toog rũndã-rũndã?

7 Masã wakatã, a Zeova Kaset rãmbã me nanga pãng kiris-neb tʋʋmdã pʋgẽ, baa b sã n da paama nams-toose. B tõog toogã yɩɩ zaalem bɩ? Sɩd-sɩda ayo, bala a Zezi kõo tõnd bas-m-yam woto: “Ned ninga sẽn na n tall a tẽeb hal tɩ wakat ta, a na n paama fãagre,” baa rẽ sã n yaa yɛl siglg kʋdrã saab tɩ yaa f masã vɩɩmã saabo. Vʋʋgrã wakate, a Zeova na n tẽega a sõgen dãmb nins fãa sẽn tall kɩs-sɩd n ki wã yell n keo-ba.—Matɩe 24:13; Hebre dãmba 6:10.

8. Wãn-wãn la d tõe n wilg tɩ d nanda pĩnd wakatẽ kiris-nebã tõog toogo?

8 Sẽn paase, d sũy yaa noogo, kiris-neb sẽn yaa kɩs-sɩd dãmb sẽn zĩnd pĩnd wakatã sẽn da pa tagsd b mensã fãagr yell balã yĩnga. Sɩd-sɩda, tõnd sẽn zãms n bãng Wẽnnaam Rĩungã bãmb modgrã maasem yĩngã, d tara mi-beoog ne b sẽn da tõog toog n kẽngd taoor ne a Zezi tẽn-tʋmd kãngã wã: “Woto yĩnga kẽng-y n maan buudã fãa neb tɩ b yɩ karen-biisi, . . . n zãmsd-b tɩ b tũ bũmb nins fãa mam sẽn kõ yãmb noor tɩ y maanã.” (Matɩe 28:19, 20, NW ) Sor sã n beẽ fãa, d tõe n wilga d mi-beoog n moon neb a taabã sẽn nan pa wʋm koe-noogã. Baasg zãnga, moonegã yaa pipi bũmb bal sẽn tar n debd karen-biis maanegã zĩigẽ.

‘Maan-y gũusg ne y zãmsgã’

9. Wãn-wãn la yam-sõng tõe n sõng tõnd tɩ d sɩng Biibl zãms rãmba?

9 Tõnd tʋʋmdã pa moonegã bal ye, yaa zãmsgã me. A Zezi kõo tõnd noor tɩ d zãms nebã tɩ b tũ bũmb nins fãa a sẽn kõ noorã. La bũmb sẽn be, mooneg zĩis kẽer pʋsẽ, yaa wa neb wʋsg pa rat n bao n bãng a Zeova ye. La d sã n pa tar yam-sõng ne d moonegã zĩiga, a tõe n kɩtame tɩ d pa modg n sɩng Biibl zãms rãmb ye. A Yvette sẽn yaa so-pakd mooneg zĩigẽ neb kẽer sẽn da yeel tɩ zĩ-kãng pa womd biisã mikame tɩ sãamb nins sẽn tɩ moon bab-kãng nebã n pa tall yam-wẽngã sɩnga Biibl zãms rãmba. A sẽn tall yam-sõng n paas poore, a Yvette me yãa neb sẽn da rat n zãms Biiblã.

10. Tõnd sẽn yaa Biiblã karen-saam dãmbã, d tʋʋmd yaa bõe??

10 Tõe tɩ kiris-neb kẽer maanda sãmb-sãmb ne kãab neb nins sẽn nong sɩdã Biibl zãmsgo, b sẽn pa tagsd tɩ b tõe n maana zãmsg ne nedã yĩnga. Sɩda, tõnd tõodã pa taab ye. La pa tɩlae tɩ d tall minim wʋsg n tõog n zãms nebã Wẽnnaam Gomdã ye. Biiblã koɛɛg sẽn yaa koe-yɩlemdã tara pãnga, la a Zezi yeelame tɩ neb nins sẽn wõnd piisã mii Pekɩɩm hakɩkã koɛɛga, b sã n wʋm-a. Rẽ, tõnd tʋʋmdã yaa d taas Pekɩɩm Sõng a Zezi koɛɛgã tɩ yɩ vẽeneg wa d sẽn tõe tɛka.—Zã 10:4, 14.

11. Wãn-wãn la y tõe n sõng Biibl karen-biig sõma n paase?

11 Wãn-wãn la y tõe n taas a Zezi koɛɛgã sõma n yɩɩda? Pipi, bɩ yãmb mengã bãng Biiblã sẽn yet bũmb ning gom-zugã wɛɛngẽ wã sõma. Yãmb mengã segd n wʋma gom-zugã võore, n yaool n tõog n zãms-a neb a taaba. Modg-y  me n tall burkĩnd la zood manesem zãmsgã wakate. Karen-biisã, kom-bõonega sẽn paase, zãmsda sõma n yɩɩda, manesmã zãmsgã wakat sã n be yamleoog tɩ karen-saambã tar waoogr la sõmblem ne-ba.—Yelbũna 16:21.

12. Wãn-wãn la y tõe n kɩs sɩd tɩ karen-biigã wʋmda bũmb ning y sẽn zãmsd-a wã võore?

12 Y sẽn yaa karen-saambã y pa rat bal n wilg yɛlã tɩ karen-biigã togs-b n yɩlem bal ye. Sõng-y-yã t’a wʋm a sẽn zãmsd bũmb ningã võore. Karen-biigã lekoll zãmsg sẽn ta zĩig ningã, yɛl nins a sẽn vɩɩmdã, la a Biiblã bãngr na n mada a sẽn wʋmd yãmb sẽn yet bũmb ningã. Woto yĩnga, y tõe n sʋka y menga: ‘A wʋmda verse rãmbã b sẽn ning zãmsgã pʋgẽ wã võor bɩ?’ Y tõe n bãnga a tagsgã n maan-a sʋgsg a sẽn pa tõe n leok ne n-yẽe bɩ ayo bal ye, la yaa sʋgsg sẽn baood t’a wilg yɛlã võore. (Luk 9:18-20) La karen-biis me n be n maand sãmb-sãmb ne sʋkr maanego. Woto, b tõe n kẽnga taoor woto n pa wʋm b sẽn zãmsd-b bũmb ningã võor sõma ye. Raool-y karen-biigã t’a maan sʋgsgo, la y yeel-a t’a sã n pa wʋm bũmb võor zãng bɩ a togs-yã.—Mark 4:10; 9:32, 33.

13. Wãn-wãn la y tõe n sõng karen-biig t’a lebg karen-saamba?

13 Biibl zãmsg maanegã bõn-datl kãseng a yembr yaa sõng karen-biigã t’a lebg karen-saamba. (Galat dãmba 6:6) Sẽn na yɩl tɩ yɩ woto, y tõe n maana zãmsgã leb-n-ges n kos-a t’a wilg-y bũmb võor nana-nana, tɩ yaa wala a wilgd-a-la ned sẽn kelgd bõn-kãngã a pipi. Rẽ poore, a sã n wa paam tõog n na n kẽes a meng koe-noogã mooneg pʋgẽ, y tõe n bool-a lame t’a naag-y pʋʋgã tʋʋmdẽ. A na n tʋma ne yãmb ne yamleoogo, la yẽ mengã sẽn na n vɩɩmd bũmb ningã na n sõng-a lame t’a paas a bas-yardã hal t’a wa tõe n yi koe-noogã mooneg pʋgẽ a toore.

Sõng-y karen-biigã t’a lebg a Zeova zoa

14. Yãmb sẽn yaa karen-saambã y pipi bõn-datl yaa bõe, la bõe n na n sõng n kɩt tɩ y tõog n maan woto?

14 Karen-saamb fãa sẽn yaa kiris-ned pipi bõn-datl ya a sõng karen-biigã t’a lebg a Zeova zoa. Y na n maana woto, pa ne y no-goamã bal ye, la yaa ne y mak-sõngã me. Zãmsg kũun ne mak-sõng tara pãn-tusdg sõma karen-biisã sũy zutu. Sɩd-sɩda tʋʋm pãng yɩɩda goama, sẽn yɩɩd fãa kɩt tɩ karen-biigã paam zʋg-sõma la kɩt t’a tall yẽesmã wɛɛngẽ. A sã n yã tɩ yaa y zems-n-taarã ne a Zeova wã n kɩtd tɩ y gomd woto la y tʋmd woto, a tõe n datame n bao zems-n-taar a woto a toore.

15. a) Bõe yĩng tɩ tar yõod tɩ karen-biigã bɩɩs yam-tusdɩ sẽn zems a Zeova sõgenegã pʋgẽ? b) Wãn-wãn la y tõe n sõng karen-biigã t’a ket n bɩt tẽebã wɛɛngẽ?

15 Yãmb ratame tɩ karen-biigã sõgen a Zeova, pa a sẽn pa rat n sãam Armagedõ wã yĩng bal ye, la ya a sẽn nong-a wã yĩnga. Y sã n sõngd-a t’a bɩɩs yam-tusdi sẽn yaa sõma woto, y na n mee ne meeb teed bugum sẽn pa tõe n dɩ sẽn na n kɩt t’a tõog a tẽebã makre. (1 Korẽnt dãmba 3:10-15) Yam-wẽng wala tʋll t’a rɩk yãmb bɩ ninsaal a to togs-n-taar tɩ loog noor pa na n kɩt t’a paam pãng n yals pãn-tusdɩ sẽn kɩɩsd kiris-neb noyã taoore, bɩ a paam daood n na n maan sẽn yaa tɩrg ye. Tẽeg-y tɩ y pa na n yɩ a karen-saamb wakat fãa ye. Y sã n wa paam sor fãa, bɩ y yeel-a t’a baood n pẽnegd a Zeova n paasdẽ, n karemd Wẽnnaam Gomdã daar fãa la a tagsd a zugu. A sã n maan woto, a na n ket n deegda ‘goam sõama wã mamsg’ sẽn yit Biiblã la sɛb nins sẽn tik Biiblã zugã pʋgẽ, baa y sã n wa zãms ne-a n sa tɩ kaoose.—2 Tɩmote 1:13.

16. Wãn-wãn la y tõe n zãms karen-biigã t’a maan pʋʋsg sẽn yit a sũur pʋgẽ?

16 Y leb n tõe n sõnga karen-biigã t’a pẽneg a Zeova n paase, y sã n zãms-a t’a maan pʋʋsg sẽn yit a sũurã pʋgẽ. Wãn-wãn la y tõe n maan woto? Y tõe n wilg-a-la a Zezi pʋʋsgã sẽn yaa makrã, n paas pʋʋsg wʋsg neb sẽn maan ne b sũy fãa tɩ be Biiblã pʋgẽ wala pʋʋsg nins sẽn be Yɩɩl Sõamyã pʋsẽ wã. (Yɩɩl Sõamyã 17, 86, 143; Matɩe 6:9, 10) Sẽn paase, karen-biigã sã n wʋmd yãmb sẽn pʋʋsd n yaool n sɩng la y baas zãmsgã, a tõe n bãnga y tagsgã sẽn yaa to-to ne a Zeova. Woto, wakat fãa y pʋʋsgã segd n  wilgame tɩ y tara pʋ-peelem la y togsda sẽn be y sũurẽ, la kɩls tɩ zems tẽebã ne yĩn-sidgã wɛɛngẽ.

Modg-y n fãag y kambã

17. Wãn-wãn la roagdbã tõe n sõng b kambã tɩ b pa fãagrã sor zugu?

17 Yaa sɩd tɩ tõnd zakã neb bee d sẽn dat n fãag b rãmbã sʋka. Roagdb sẽn yaa kiris-neb kamb wʋsg tara pʋ-peelem la b ‘yas kãn-kãe tẽeb pʋgẽ.’ La ne kamb a taaba, tõe tɩ sɩdã pa kɩ yẽg sõma b sũy pʋsẽ ye. (1 Pɩɛɛr 5:9; Efɛɛz rãmba 3:17; Kolos rãmba 2:7, NW ) Kom-bɩ-kãensã wʋsg basda kiris-nedemdã sore, b sã n wa bɩtẽ, bɩ b sã n wa bɩ n ta. Y sã n yaa roagda, bõe la y tõe n maan n boog yel-kãngã buudu? Pipi, y tõe n modgame n kɩt tɩ zakã pʋgẽ vɩɩm tall yamleoog sõma. Zak pʋgẽ vɩɩm sẽn yaa sõma kõta yẽbgr sẽn yaa sõma tɩ b tall tagsg sẽn zems ne zu-sobendã, naneb ne noy sẽn zemsã, la zems-n-taar sẽn kõt sũ-noog ne neb a taabã. (Hebre dãmba 12:9) Woto, zood sõma ne zakã neb tõe n yɩɩ sabab tɩ biig zoodã ne a Zeova bɩ. (Yɩɩl Sõamyã 22:11) Zags nins sẽn yaa kãn-kãe wã lagemda taab n maan yɛlã ne b zakã neba, baa sã n yaa tɩlae ne roagdbã tɩ b rɩk sẽk b sẽn da tõe n dɩk b mens nafr yĩngã. Rẽ wɛɛngẽ wã, ne y mak-sõngã y tõe n zãmsa y kambã tɩ b rɩk sard sẽn zems b vɩɩmã pʋgẽ. Roagdba, yãmb kambã sẽn dat n yɩɩd yãmb nengẽ pa laog ye, la yaa yãmba, y sẽkã, y pãngã la y nonglmã. Yãmb kõta y kambã bõn-kãensã bɩ?

18. Sʋgs-bʋs buud la roagdbã segd n sõng b kambã tɩ b leoke?

 18 Roagdb nins sẽn yaa kiris-nebã pa segd n tags abada tɩ b kambã me na n lebga kiris-neb nana-nana ye. A Daniel sẽn yaa kẽem soab la a tar kamb a nu wã yetame: “Roagdbã segd n dɩka sẽk n sõng b kambã tɩ b yiis sãmb-sãmb nins b sẽn na n wa paam lekollẽ bɩ zĩis a taabẽ tɩ sik kaẽ wã. Ne maag-m-menga, b segd n sõnga b kambã tɩ b paam sʋgsg wala bãmbã leoore: ‘Tõnd sɩd vɩɩ saabã wakat bɩ? Sɩd yaa sɩd tũudum a yembr bal n be bɩ? Bõe yĩng tɩ karen-bi-taag sẽn wõnd nin-sõng pa tũud-n-ta-sõngo? Yaa wakat fãa la pag ne rao lageng sẽn deng kãadem yaa wẽng bɩ?’ ” Roagdba, y tõe n teega a Zeova t’a ning y modgrã barka, bala y kambã yɩ-neer paka yẽ me.

19. Bõe yĩng tɩ são tɩ roagdbã mens zãms b kambã?

19 Roagdb kẽer tõe n tagsdame tɩ b pa tõe n zãms b mensã kamb ye. La y pa segd n tags woto ye, bala ned pa be n tõe n zãms yãmb kambã sõma n yɩɩd yãmb ye. (Efɛɛz rãmba 6:4) Y sã n zãms ne y mensã kamba, na n sõng-y lame tɩ y bãng sẽn be b sũyẽ wã la b yamẽ wã. B goamã yita b sũyẽ bɩ yaa ne yam-kaalgo? B sɩd tẽeda b sẽn zãmsd bũmb ningã bɩ? Ne bãmba, a Zeova sɩd beeme bɩ? Y tõe n yãa sʋgs-kãensã la a taab sẽn tar yõod wʋsg leoore, yãmb mengã bal sã n zãms ne y kambã.—2 Tɩmote 1:5.

20. Wãn-wãn la roagdbã tõe n kɩt tɩ zak pʋgẽ zãmsgã tall yamleoog la nafre?

20 Yaa wãn-wãn la y tõe n tall y zak pʋgẽ zãmsg geelg-n-tʋmã, y sã n wa sɩng-a? A Joseph sẽn yaa kẽem soab la a tar biribl ne bipugl sẽn yaa kom-bɩɩsã yetame: “Wala Biibl zãms rãmb a taabã fãa, zak pʋgẽ zãmsgã segd n talla yamleoogo, a segd n yɩɩ bũmb neba fãa sẽn gẽegde. Sẽn na yɩl n tõog n maan woto tõnd zakã pʋgẽ, d pa segd n yɩ pa-vigsd soab tɩ loog ne wakatã ye. D zãmsgã tõe n kaoosa lɛɛr a yembre, la wakat ning menga, d sã n tar baa yaa minit piiga, d na n zãmsame. Bũmb a ye sẽn kɩt tɩ tõnd semen fãa zãmsgã yaa bõn-kãseng ne kambã yaa d sẽn makd yɛl nins sẽn be Mam Biibl kɩbay sebrã pʋgẽ wã n wilgã. * Rẽ sẽn kẽed-b wʋsg la b sẽn wʋmd a võor wʋsg to-to wã yaa kãseng n yɩɩd sul wʋsg d sẽn na n zãms zĩig sẽn zãre.”

21. Wakat bʋg la roagdbã tõe n zãms b kambã?

21 Yaa sɩd tɩ yãmb kambã zãmsg pa tek zãmsg wakat sẽn yãk bal ye. (Tõodo 6:5-7) Kaset soab ning sẽn be Tailãnd yell d sẽn gom sɩngrẽ wã yetame: “Mam ket n tẽra sõma tɩ m baaba ra nong n peegda maam tɩ d zombd kut wiid n kẽngd moonegã, tõnd tigingã mooneg zĩ-zãrsẽ. Sɩd-sɩda, yaa tõnd roagdbã mak-sõng la zãmsg ning b sẽn taas tõnd wakat fãa wã n sõng tõnd tɩ d rɩk sard n kẽes d mens wakat fãa koe-mooneg tʋʋmdẽ. La zãmsgã ket n tara yõodo. M ket n tʋmda pʋʋgã zĩ-zãrsẽ!”

22. Bõe n na n yɩ, ‘y sã n gũus y mengã la y zãmsgã’?

22 Ka la bilfu, wakat sẽn zemsã takɩ sasa, a Zezi na n waame n pids Wẽnnaam bʋ-kaoorã dũni kãngã zugu. Rẽ, ra-kãseng kãngã na n zĩnda ãndũniyã kʋdemd pʋgẽ, la a Zeova sõgen dãmb nins sẽn tar kɩs-sɩdã na n ket n sõgend-a lame n saagd fãagr sẽn ka saab paoongo. Yãmb saagdame n na n zĩnd b sʋk ne y kambã la y Biibl zãms rãmbã bɩ? Rẽ, bɩ y tẽeg woto: “Gũus f meng ne koɛɛg ninga fo sẽn zãmsd nebã, la ges bõn-kãens n da bas ye, tɩ bõe, yaa woto la fo na n fãag f menga la neb nins sẽn kelgd foomã.”—1 Tɩmote 4:16.

[Tẽngr note]

^ sull 20 Yaa Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. n yiis-a.

Y tõe n wilga a võor bɩ?

• Tõnd manesem segd n yɩɩ wãn-wãna, d sẽn pa mi Wẽnnaam bʋ-kaoorã wakat takɩ wã yĩnga?

• Wãn-wãn la d tõe n ‘gũus d zãmsgã’?

• Wãn-wãn la y tõe n sõng karen-biig t’a lebg a Zeova zoa?

• Bõe yĩng tɩ tar yõod tɩ roagdbã rɩk sẽk n zãms b kambã?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 25]

Burkĩnd la zood manesem paasda zãmsg pãnga

[Foto, seb-neng 28]

D sã n makd yɛl b sẽn togs Biiblã pʋgẽ wã n wilgdẽ, wala a Salomo sẽn kaood pʋg-yoaadb a yiibã bʋʋdã, kɩtdame tɩ zak pʋgẽ zãmsgã tall yamleoogo