Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

‘Wẽnnaam, bɩ y tʋm y vẽenema’

‘Wẽnnaam, bɩ y tʋm y vẽenema’

 ‘Wẽnnaam, bɩ y tʋm y vẽenema’

Bɩ y tʋm y vẽenema ne y sɩda tɩ b wa yãag maam.”—YƖƖL SÕAMYÃ 43:3.

1. Wãn-wãn la a Zeova pukd a raabã?

A ZEOVA pa pukd a raabã a sõgen dãmbã yaar ye. Wall t’a puk sɩdã vugr yell t’a yãg n libs tõnd ninã, a vẽnegda tõnd bilf-bilfu. B tõe n dɩka tõnd so-toakã vɩɩmã sor zug n mak ne kẽn-kẽnd sẽn kẽnd n zãagd zĩiga. A sɩngda yibeoog pĩnd n ne bilf-bilfu. Wĩntoogã sẽn sɩngd pukr bilf-bilfã, pɩkdã tõe n yãa bũmb kẽer sẽn gũbg-a wã sõma-sõma. A nee bõn-yood a taabã yood-yoodo. La wĩndgã sẽn tar zẽkrã a tõe n yãa zĩ-zãrgẽ n paase. Yaa woto me ne tẽebã vẽenem Wẽnnaam sẽn kõtã. A kɩtdame tɩ d bãngd yɛl bilf  n paas wakat yɛng pʋgẽ. Wẽnnaam Biribl a Zezi Kirist kõo tẽebã vẽenem woto me. Bɩ d ges a Zeova sẽn vẽneg a nin-buiidã to-to tẽn-kʋdem wẽndẽ wã, la a sẽn maand woto to-to rũndã-rũndã.

2. Wãn-wãn la a Zeova wa ne vẽenem wakat nins sẽn deng kiris-nebã wakatã?

2 Wõnda ra yaa a Koore komdibli wã n gʋls Yɩɩl 43 soabã. B sẽn da yaa Levit rãmbã, b ra tara zu-noog n zãmsd nin-buiidã Wẽnnaam Tõogã. (Malaki 2:7) Yaa sɩd tɩ ra yaa a Zeova la b Karensaam Kãsengã, la ra yaa yẽ nengẽ la b ra baood yam buud fãa. (Ezai 30:20, NW ) “Wẽnnaam, . . . bɩ y tʋm y vẽenema ne y sɩda tɩ b wa yãag maam,” woto la yɩɩl gʋlsdã pʋʋs-yã. (Yɩɩl Sõamyã 43:1, 3) Israɛll nebã sã n da yaa kɩs-sɩd dãmb ne a Zeova fãa, a ra zãmsd-b-la a soyã. Yʋʋm kob-gĩn kaoosg poore, a Zeova kõ-b-la zu-noog ne vẽenem la sɩd sẽn yaa kãseng n paase. Wẽnnaam maana woto, a sẽn wa n tʋm a Biriblã tẽngã zugã.

3. Wãn-wãn la a Zezi zãmsgã yɩ makr ne Zʋɩf rãmbã?

3 A sẽn da yaa ninsaal a Zezi Kirista, Wẽnnaam Biriblã sɩd ra yaa “dũniyã vẽenem.” (Zã 8:12) A zãmsa nebã “bũmb [sẽn yaa paals] wʋsg ne yel-bũna.” (Mark 4:2) A togsa a Põns Pɩlate: “Mam soolom ka dũniyã rẽnd ye.” (Zã 18:36) Woto ra yaa tags-paalg n kõ Rom neda, la sɩd ra yaa woto me ne Zʋɩf rãmbã sẽn da nong b tẽngã tɩ loogã, bala b ra tagsdame tɩ Mesi wã ra na n kɩtame tɩ Rom Soolmã sak-a, la a lebs n lugl Israɛll a pĩnd ziirã pʋgẽ. A Zezi ra pukda vẽenem ning sẽn yit a Zeova nengẽ wã, la a goamã ra pa noom Zʋɩf nanambsã sẽn da ‘nong neba waoogr n yɩɩd Wẽnnaam dẽnda’ ye. (Zã 12:42, 43) Neb wʋsg yãkame n na n gãd ninsaalbã rog-n-mik n bas tẽebã vẽenem la sɩdã sẽn yit Wẽnnaam nengẽ wã.—Yɩɩl Sõamyã 43:3; Matɩe 13:15.

4. Wãn-wãn la d mi t’a Zezi karen-biisã ra ket n bɩta yɛlã võor-wʋmb pʋgẽ?

4 Baasg zãnga, roap la pagb a wãn sẽn yaa pʋ-peelem dãmb n sak sɩd ning a Zezi sẽn zãmsã ne sũ-noogo. Wẽnnaam daabã võor wʋmb wɛɛngẽ b kẽnga taoor wakat fãa. La b Karensaambã tẽng zug vɩɩm sẽn da kolg saabã sasa, b ra ket n segd n zãmsa yɛl wʋsgo. A Zezi yeel-b-la woto: “Mam ket n tara bũmb wʋsg n dat n togs yãmba, la yãmb ka tõe n deeg bãmb masã ye.” (Zã 16:12) N-yẽe, karen-biisã ra ket n bɩta Wẽnnaam sɩdã võor-wʋmb wɛɛngẽ.

Vẽenemã ket n yãgdame

5. Sʋk-bʋg n wa yʋʋm kob-yendẽ wã, la ãnd n da tar zu-sobend n na n leok-a?

5 A Zezi kũumã la a vʋʋgrã poore, vẽenem ning sẽn yit Wẽnnaam nengẽ wã yãgame n yɩɩg pĩndã. Yãab b sẽn kõ a Pɩɛɛr pʋgẽ, a Zeova wilgame tɩ rẽ tɛka, Buzẽmsã neb nins sẽn pa kẽ bãongã ra tõe n lebga Kirist karen-biisi. (Tʋʋma 10:9-17) Woto ra yaa vẽnegre! Baasg zãnga, sʋkr n wa n wa: A Zeova ra baoodame tɩ Buzẽms nin-kãensã kẽ bãongo, b sã n wa lebg kiris-neb bɩ? B ra pa leok sʋk-kãngã yãabã pʋgẽ ye, la yellã lebga no-koeemd meng-meng kiris-nebã sʋka. B ra tog n welg-a lame, sẽn na yɩl tɩ b zems-n-taarã sẽn tar yõod wʋsgã ra sãam ye. Woto yĩnga Zerizalɛm, ‘tʋm-tʋmdba ne kãsem dãmbã tigma taab n ges yell kãng yelle.’—Tʋʋma 15:1, 2, 6.

6. Manesem bʋg la tʋm-tʋmdbã la kẽem dãmbã tall-yã, b sẽn wa n vaeesd bãongã kõomã?

6 Wãn-wãn la neb nins sẽn zĩnd tigis-kãng zĩigẽ wã ra tõe n bãng Wẽnnaam daabã Buzẽmsã neb sẽn yaa tẽedbã wɛɛngẽ? A Zeova pa tʋm malɛk t’a lʋɩ taoor goamã pʋgẽ ye. A leb n pa kõ neb nins sẽn da be be wã yãab ye. La b ra pa bas tʋm-tʋmdbã ne kãsem dãmbã zaalem fasɩ n pa kõ sor-wilgr ye. B gesa kiris-neb sẽn yaa Zʋɩf rãmbã kaset sẽn yã Wẽnnaam sẽn da sɩng n maand to-to ne bu-zẽmsã neba, n pʋdg a vʋʋsem sõngã Buzẽmsã neb nins sẽn pa kẽ bãongã zutã. B leb n baoo Gʋlsg Sõamyã sor-wilgri. Rẽ kɩtame tɩ karen-biig a Zak tik verse vẽnegr zug n kõ noore. B sẽn tags yel-kãens zutã, Wẽnnaam daabã lebga vẽeneg ne-ba. Ra pa tɩlae ne bu-zẽmsã neb tɩ b kẽ bãong n  yaool n ta a Zeova yam ye. Tʋm-tʋmdbã ne kãsem dãmbã pa kaoos la b gʋls sardã b sẽn dɩkã, sẽn na yɩl tɩ b kiris-nin-taasã paam sor-wilgr ne dẽ ye.—Tʋʋma 15:12-29; 16:4.

7. Wãn-wãn la yʋʋm kob-yendẽ kiris-nebã reeg zãmsg bilf-bilfu?

7 Sẽn yaa lebend ne Zʋɩf tũudmã nanambs sẽn da gãd b yaab rãmbã rog-n-migs kãn-kãyã, kiris-neb wʋsg sẽn yɩɩd sẽn yaa Zʋɩf rãmb kɩdmame, b sẽn wa n wʋm Wẽnnaam daabã võor sẽn yaa paalg la kãseng bu-zẽmsã neb wɛɛngẽ, baa ne rẽ sakr sẽn da baood tɩ b toeem b tagsgã Buzẽmsã neb wɛɛngẽ wã. A Zeova ninga b sik-m-mengã barka, la “a Zezi tẽedba sẽn be zĩig-zĩiga paama pãng tẽeb pʋgẽ, la daar fãa bãmb paasdame.”—Tʋʋma 15:31; 16:5.

8. a) Wãn-wãn la d mi tɩ vẽenem sẽn paas la b ra tõe n gẽeg yʋʋm kob-yendẽ wã saab poore? b) Sʋk-kãsems bʋs la d na n vaeese?

8 Tẽebã vẽenem kell n yãga yʋʋm kob-yendẽ wã fãa. La a Zeova pa puk pipi kiris-nebã a raabã neng fãa ye. Tʋm-tʋmd a Poll yeela yʋʋm kob-yendẽ tẽed-n-taasã: “Dũnda tõnd getame tɩ yaa wa ned sẽn get bũmb nin-gɛtg pʋgẽ t’a yaa sãmbgo.” (1 Korẽnt dãmba 13:12) Nin-gɛtg kãngã pa pukd bõn-yoodã sõma n tɩ yɩɩd ye. Rẽ, pipi, tẽebã vẽenem võor-wʋmb ra tara koaka. Tʋm-tʋmdbã kũum poore, vẽenemã lebga lik wakat a yembr pʋgẽ, la sẽn pa kaoos pʋgẽ, Gʋlsg Sõamyã bãngr lebga wʋsgo. (Daniɛll 12:4) Wãn-wãn la a Zeova vẽnegd a nin-buiidã rũndã-rũndã? La d manesem segd n yɩɩ wãn-wãna, a sã n paasd tõnd bãngrã sẽn tɩ loe ne Gʋlsg Sõamyã?

Vẽenemã yãgd n paasda bilf-bilfu

9. Biiblã zãmsg manesem bʋg sẽn pa wõnd a taab la sẽn yaa sõma la Biiblã pipi Zãmsdbã ra tũnugd ne?

9 Masã wakatã, pipi vẽenem meng-mengã sɩnga pukr bilf-bilf yʋʋm kob-gĩn 19 soabã saab sẽnese. Rẽ wẽnd tɩ b ra yaa kiris-neb sulli, pagb la roapa, sẽn sɩng Gʋlsg Sõamyã zãmsg ne b sũy fãa. B sɩnga Biiblã zãmsg ne manesem sẽn zemse. Ned n da maand sʋkre. Rẽ poore, sullã vaeesda Gʋlsg Sõamyã verse rãmb nins fãa sẽn tɩ loe ne sʋkrã. Biiblã verse sã n wõnd a kɩɩsda a to, kiris-nin-kãensã sẽn yaa pʋ-peelem dãmbã modgdame n zems verse kãensã ne taaba. Sẽn yaa lebend ne rẽ wẽndẽ tũudmã nanambse, Biiblã Zãmsdba (wa b sẽn da boond a Zeova Kaset rãmbã to-to  rẽ wẽndã) ra rɩka sard kãn-kãe n na n bas tɩ Gʋlsg Sõamyã wilg-b sore, la pa rog-n-mikã bɩ tẽeb zãmsg ning sẽn yit ninsaalbã nengẽ wã ye. B sã n da vaees Gʋlsg Sõamyã kaset fãa poore, b gʋlsda sard ning b sẽn baas n dɩkã. Woto, b võor-wʋmbã sẽn tɩ loe ne Biiblã zãms-kãsems wʋsgã lebga vẽenega.

10. A Charles Taze Russell gʋlsa seb-bʋs sẽn yɩ sõngr ne Biiblã zãmsgo?

10 A Charles Taze Russell yɩɩ kãseng Biiblã Zãmsdb sʋka. A gʋlsa sɛb a yoob sẽn sõngd ne Biiblã zãmsgo. Seb-kãens gom-zugã yaa Études des Écritures. Saam-biig a Russell da rat n gʋlsa sebr a yopoe soaba, sẽn da na n wilg Biiblã sɛb sẽn yaa Ezekɩɛll la Wilgr sebrã võore. “M sã n wa wʋm b võorã, m na n gʋlsa Sebr a Yopoe soaba,” woto la a yeel-yã, la a paase: “Soaalã sã n wa wilg b võorã ned a to, bɩ a gʋlse.”

11. Bõe loees n be wakatã la tõnd sẽn wʋmd Wẽnnaam daabã wɛɛngẽ wã sʋka?

11 A Russell gom-kãensã wilgda yel-kãseng sẽn tɩ loe ne tõog ning d sẽn tar Biiblã verse kẽer wʋmb wɛɛngẽ wã: yaa yɛlã wakate. Saam-biig a Russell ra miime t’a ra pa tõe n modg vẽenemã t’a yãg Wilgr sebrã zugu, wala kẽn-kẽnd sẽn yãgd sẽn pa tõe n kɩt tɩ wĩndgã zẽk t’a wakatã pa ta wã ye.

B puk-a lame, la yaa wakat ning Wẽnnaam sẽn yãkã sasa

12. a) Wakat bʋg la b wʋmd Biiblã bãngr-goam võor sõma n yɩɩda? b) Mak-bʋg n wilgd tɩ d Biiblã bãngr-goam võor wʋmbã bee ne Wẽnnaam sẽn yãk wakat ningã? (Ges-y seb-vã-neng tẽngr notã.)

12 Wala tʋm-tʋmdbã sẽn wʋm bãngr-goam wʋsg sẽn tɩ loe ne Mesi wã võor a Zezi kũumã la a vʋʋgrã poorã balã, rũndã-rũndã me kiris-nebã wʋma Biiblã bãngr-goam võor sõma, b sẽn wa n pidsã poore. (Luk 24:15, 27; Tʋʋma 1:15-21; 4:26, 27) Wilgr sebrã yaa bãngr-goam sebre, rẽ n so tɩ d segd n tẽ tɩ d na n wa wʋma a võor vẽeneg n paase, yɛl nins a sẽn bilgdã sã n pidsdẽ. Wala makre, a Charles Russell ra pa tõe n wʋm makr we-rũm-zẽegã yell b sẽn gom Wilgri 17:9-11 pʋgẽ wã võor sõma ye, bala sigls nins yell rũmsã sẽn makd sẽn yaa Société des Nations la Organisation des Nations Unies wã ra pa zĩnd meng tɩ sã n pa a kũumã poor ye. *

13. Wakat ninga bõe n maande, b sã n wa ne vẽenem Biiblã gomd a ye zugu?

13 Pipi kiris-nebã sẽn wa n bãng tɩ Buzẽmsã ra tõe n lebga b tẽed-n-taasã, toeen-kãng waa ne sʋkr a to sẽn yaa bao n bãnge, sã n yaa tɩlae ne bu-zẽmsã neb tɩ b kẽ bãongo. Rẽ tusa tʋm-tʋmdbã la kãsem dãmbã tɩ b lebs n vaees bãongã kõom yell zãnga. Yaa woto me rũndã-rũndã. Wakat ningã vẽenemã sã n yãg sõma Biiblã gomd a yembr zugu, kɩtdame tɩ Wẽnnaam sõgen dãmb sẽn zaeyã, “kɩs-sɩd la gũusd yambã,” lebg n vaees gom-zut sẽn tɩ loe ne-a, wala makr ning sẽn zĩnd sẽn pa kaoos sẽn pʋgdã sẽn wilgdã.—Matɩe 24:45, NW.

14-16. Wãn-wãn la tõnd tagsgã remsg sẽn tɩ loe ne tẽebã wẽn-doog toeem tõnd sẽn da wʋmd Ezekɩɛll sak 40 n tɩ ta 48 võorã to-to wã?

14 Yʋʋmd 1971, a Ezekɩɛll bãngr-gomdã võor-wilgr la b yiis sebr ning sẽn yaa “Les nations sauront que je suis Jéhovah”—Comment? pʋgẽ. Seb-kãngã sak a yembr goma a Ezekɩɛll yãabã sẽn tɩ loe ne wẽn-doogã yell koɛɛg-koɛɛga. (Ezekɩɛll sak 40-48) Rẽ wẽnde, b sẽn da wilgd n yɩɩd yaa a Ezekɩɛll yãabã sẽn tɩ loe ne wẽn-doogã sẽn da na n pids to-to dũni paalgã pʋgẽ.—2 Pɩɛɛr 3:13.

15 Baasg zãnga, sõss a yiib b sẽn yiis yʋʋmd 1973 Gũusg Gasgã (ne farende) tʋʋlg kiuug pipi daare, toeema tõnd sẽn da tagsd to-to a Ezekɩɛll yãabã wɛɛngẽ wã. B goma tẽeb wẽn-do-kãsengã tʋm-tʋmd a Poll sẽn bilg  Hebre dãmb sak 10 pʋgẽ wã. Gũusg Gasgã wilgame tɩ tẽeb wẽn-doogã Zĩsõngã la a pʋgẽ samandã tɩ loee ne sẽn zae-bã halhaale, b sẽn ket n be tẽng zugã sasa. B sẽn wa n lebg n ges Ezekɩɛll sak 40 n tɩ ta 48 yʋʋm sẽn loog poore, b bãngame tɩ wala tẽeb wẽn-doogã sẽn tʋmd to-to rũndã-rũndã wã, woto me, wẽn-doog ning a Ezekɩɛll sẽn yã yãabã pʋgẽ wã me segd n tʋmda woto rũndã-rũndã. Wãn-wãna?

16 A Ezekɩɛll yãabã pʋgẽ, b nee maan-kʋʋdbã sẽn kẽnd wẽn-doogã samanẽ n sõgend buud nins sẽn pa maan-kʋʋdbã. Vẽenega, maan-kʋʋdb kãens makda “naam maan-kʋʋdba” sẽn yaa a Zeova sõgen dãmb nins sẽn zaeyã. (1 Pɩɛɛr 2:9) Baasg zãnga, b pa na n sõgen tẽng zug wẽn-doogã samanẽ Kirist Yʋʋm Tusr Naama rɩɩb sasa ye. (Wilgri 20:4) Wakat kãng fãa la bal bɩ a tõrã sasa, sẽn zae-bã na n sõgena Wẽnnaam tẽeb wẽn-doogã Zĩsõng sẽn Yɩɩdã sẽn yaa “saasẽ mengã” pʋgẽ. (Hebre dãmba 9:24, NW ) B sẽn ne maan-kʋʋdbã tɩ b kẽnd la b wat a Ezekɩɛll wẽn-doogã samanẽ wã yĩnga, yãab kãngã segd n paamda pidsg rũndã-rũndã, sẽn zae-bã neb kẽer sẽn ket n be tẽng zugã sasa. Wa sẽn zems ne rẽ, yʋʋmd 1999, tʋʋlg kiuug pipi daar Gũusg Gasgã (ne farend) waa ne remsg gom-zu-kãngã zugu. Woto, hal tɩ wa ta kob-gĩnd 20 soabã saabẽ, b waa ne tẽeb vẽenem a Ezekɩɛll bãngr-goamã zutu.

Sak-y n dems y tagsgã tɩ zemse

17. Remsg bʋs la y maan y mengã tagsg wɛɛngẽ, y sẽn wa n bãng sɩdã tɛka, la wãn-wãn la rems-kãens naf yãmba?

17 Ned ning fãa sẽn dat n wa bãng sɩdã sakd n “yõkda ratem [tagsg, NW ] fãa tɩ b sak Kirist.” (2 Korẽnt dãmba 10:5) Rẽ pa nana wakat fãa ye, sẽn yɩɩd fãa tagsa wã sã n kɩɩ yẽg wʋsgo. Wala makre, nand tɩ y bãng Wẽnnaam sɩdã, tõe tɩ y ra nong n maanda tũudum kibs rãmb sãnda ne y zaka rãmba. Y sẽn sɩng Biiblã zãmsg poore, y mikame tɩ kibs-kãensã sɩd yita payẽ rãmbã nengẽ. Pipi wã, tõe tɩ y ra pa rat n tũ y sẽn da zãmsd bũmb ningã ye. La y nonglmã ne Wẽnnaamã pãng wa n yɩɩga y pĩnd tũudmã nonglem, tɩ y bas kibs sẽn pa tat Wẽnnaam yama maanego ye. A Zeova pa ning y sardã bark sɩda?—Mak-y ne Hebre dãmba 11:25.

18. D manesem segd n yɩɩ wãn-wãna, d sẽn wʋm Biiblã sɩd võor to-to wã sã n wa lebg vẽenega?

18 D sã n maand yɛlã wa Wẽnnaam sẽn datã, a bee nafa ne-d wakat fãa. (Ezai 48:17, 18) Woto, tõnd sẽn tagsd to-to Biiblã verse zugã sã n wa lebg vẽenega, bɩ d kɩdem sɩdã võor-wʋmb sẽn paasã yĩnga! Sɩd-sɩda, tõnd sẽn ket n paamd vẽenemã sɩd wilgdame tɩ d bee so-tɩrgã zugu. Yaa “nin-sõng” sor sẽn “yaa wa sõ-pukri n paasd vẽenem hal tɩ ta sõ-bɩɩmde.” (Yelbũna 4:18) Yaa sɩda, masã, d nee Wẽnnaam daabã nens kẽer ‘yood-yoodo.’ La wakat ning Wẽnnaam sẽn yãkã sã n ta, d na n yãa sɩdã a rasãndlmã fãa pʋgẽ, tõnd nao wã yee n pa kãn-kãe “sor[ã]” zugu. Nananda, bɩ d kɩdem sɩd nins a Zeova sẽn wilg sõma wã yĩnga, n gũud vẽnegre, b rãmb nins d sẽn nan pa wʋm vẽenegã zutu.

19. Manesem a yembr tõnd sẽn na n tũnug ne n wilg tɩ d nonga sɩdã yaa bʋgo?

19 Wãn-wãn la d tõe n wilg d nonglmã ne vẽenemã tɩ zemse? Manesem a yembr yaa d sẽn na n karemd Wẽnnaam Gomdã wakat fãa, n-ye daar fãa, tɩ sã n tõeyã. Yãmb tũuda Biiblã kareng geelg-n-tʋm n pa vaandẽ bɩ? Gũusg  Gasgã la Révéillez-vous! wã me kõta tõnd tẽeb rɩɩb wʋsg sẽn yaa sõma tɩ d rɩ. Ra yĩm-y sɛb a taabã me b sẽn segl tõnd nafr yĩngã ye. Yaa wãn to yẽ ne Rĩungã mooneg tʋʋm b sẽn ning Annuaire des Témoins de Jéhovah pʋgẽ wã?

20. Bõe loees n be vẽenem la sɩd ning sẽn yit a Zeova nengẽ wã la tõnd kiris-neb tigissẽ wã kẽngr sʋka?

20 N-yẽe, a Zeova reega pʋʋsg ning b sẽn togs Yɩɩl Sõamyã 43:3 pʋgẽ wã ne manesem kãsenga. Verse kãngã saabẽ d karemdame: “[Bɩ y vẽenema ne y sɩda] wa yãag maam n kẽng yãmb tãn-sõnga zugu la zĩis nins yãmb sẽn be wã.” Yãmb baood n na n balma a Zeova ne neb kʋʋng a taab bɩ? Tẽebã zãmsg b sẽn wilg tõnd tigissẽ wã yaa manesem kãseng a Zeova sẽn tũnugd ne n kõt vẽenemã rũndã-rũndã. Bõe la d tõe n maan n paas d nanebã ne kiris-neb tigissã? D kot-y lame tɩ y pelg y pʋs n vaees gom-zu-kãngã sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ.

[Tẽngr note]

^ sull 12 A Charles Russell kũumã poore, sebr b sẽn da rat tɩ yɩ Études des Écritures volum a yopoe soabã la b segl sẽn na yɩl n mak n wilg Ezekɩɛll la Wilgr sɛbã võore. Ne neng a yembre, sebrã ra tika wɛgsg ning a Russell sẽn maan Biiblã seb-kãensã wɛɛngẽ wã zutu. La wakat ning b sẽn da segd n puk bãngr-gom-kãensã võorã ra pa ta ye, la naoor wʋsgo, b sẽn da wilg-b võorã to-to Études des Écritures pʋgẽ wã ra pa vẽeneg ye. Yʋʋm nins sẽn pʋglã pʋsẽ, a Zeova ninbãan-zoeerã d sẽn pa segd ne wã, la dũniyã yɛl sẽn yɩ to-to wã kɩtame tɩ kiris-nebã bãng seb-kãensã sẽn yaa bãngr-goam sɛbã võor sõma takɩ n paase.

Y tõe n leokame bɩ?

• Bõe yĩng t’a Zeova puk a raabã bilf-bilfu?

• Wãn-wãn la tʋm-tʋmdbã la kẽem dãmbã sẽn be Zerizalɛmã welg bãongã yelle?

• Biiblã zãmsg manesem bʋg la pipi Biiblã Zãmsdb tũnug ne, la bõe yĩng tɩ rẽ yaa bũmb sẽn da pa wõnd a taaba?

• Bilg-y b sẽn pukd tẽebã vẽenem Wẽnnaam sẽn yãk wakat ningã pʋgẽ to-to.

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 10]

A Charles Taze Russell ra miime tɩ vẽenemã ra na n yãga Wilgr sebrã zug wakat sẽn zems sasa