Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb tara ‘Kirist tagsg’ bɩ?

Yãmb tara ‘Kirist tagsg’ bɩ?

 Yãmb tara ‘Kirist tagsg’ bɩ?

“Bɩ Wẽnnaam ning sẽn kõt tõog-toog la belsgã kɩt tɩ yãmb . . . tall tagsg buud ning Kirist Zezi sẽn da tallã.”—ROM DÃMBA 15:5, NW.

1. Wãn-wãn la dũni kiris-nedemdã gʋndb wʋsg bilgd a Zezi, la bõe yĩng tɩ woto pa a Zezi bilgr sẽn zemse?

“NED zɩ n yã-a t’a laadẽ ye.” Yaa woto la b bilg a Zezi sebr pʋgẽ b sẽn yeel tɩ yaa Rom taoor soab a yembr n gʋls tɩ yaool n pa sɩd ye. Seb-kãngã b sẽn bãng hal yʋʋm kob-gĩnd 11 soab sẽnesã b yeelame t’a talla pãng gʋndb wʋsg zutu. * Gʋlb wʋsg pʋsẽ, a Zezi pukda wala nen-gãneng soab noor sẽn pa nong n be laado bɩ sẽn pa tol n la ye. La woto zãr ne a yɩ bilgr sẽn zems ne a Zezi. Evãnzill dãmbã bilgd-a-la wa rao sẽn tar sõmblem la yĩn-sids sẽn tar pãngã.

2. Wãn-wãn la d tõe n tall “tagsg buud ning Kirist Zezi sẽn da tallã,” la bõe la rẽ na n segl tõnd tɩ d maane?

2 Vẽenega, d sã n dat n sɩd bãng a Zezi, d segdame n pids d yamã la d sũyã ne bãngr sẽn yaa takɩ sẽn tɩ loe ne a Zezi mengã sẽn sɩd ra yaa ned ning buudu, a sẽn da wa n be tẽng zug ka wã. Bɩ d vaees Evãnzill dãmbã kɩbay sẽn kõt tõnd vẽnegr ‘Kirist tagsgã’ wɛɛngẽ, sẽn ya a yĩn-sidsã, a sẽn da get yɛlã to-to wã, a tagsa wã la a sẽn wilgd a tagsa wã to-to wã. (1 Korẽnt dãmba 2:16) D sẽn maand woto wã sasa, bɩ d gese wãn-wãn la d tõe n bɩɩs “tagsg buud ning Kirist Zezi sẽn da tallã.” (Rom dãmba 15:5, NW ) Woto, d tõe n paama seglg sõma n yɩɩd d vɩɩmã pʋgẽ la d manesmã ne neb a taabã pʋgẽ sẽn na yɩl n tũ mamsg ning a sẽn bas tõnd yĩngã.—Zã 13:15.

A pẽnegr da pa toog ye

3, 4. a) Kɩbar ning sẽn be Mark 10:13-16 pʋgẽ wã gʋlsa yel-bʋs pʋsẽ? b) A Zezi manesem yɩɩ wãn-wãna, a karen-biisã sẽn mak n na n gɩdg kambã tɩ b ra kẽng a nengẽ wã?

3 Neba ra nonga a Zezi zĩigẽ. Yɛl wʋsg pʋsẽ, neb yʋʋm la b buud sẽn yaa toor-toor pẽneg-a lame n pa yɛɛs ye. Ges-y kɩbar ning sẽn be Mark 10:13-16 pʋgẽ wã. Yellã zĩnda a ministɛɛrã baasg sẽnese, a sẽn da wa n digd Zerizalɛm a yaoolem, n na n seg kũ-toaagã.—Mark 10:32-34.

 4 Mams-y yellã n gese. Nebã sɩng n wata ne kamba, n paas kom-bõonego, sẽn na yɩl n t’a Zezi ning-b barka. * La karen-biisã makame n na n gɩdg kambã tɩ b ra kẽng a Zezi nengẽ ye. Tõe tɩ karen-biisã tagsdame t’a Zezi pa rat tɩ kambã tiis-a semen kãsems kãensã sasa ye. La b ra tudgame. A Zezi sẽn yã karen-biisã sẽn da maand bũmb ningã, pa yɩ-a noog ye. A Zezi boola kambã a nengẽ n yeele: “Bas-y kom-bõonega tɩ b wa mam nengẽ n da gɩdg bãmb ye.” (Mark 10:14) Rẽ poore, a maana bũmb sẽn wilgd t’a sɩd tara bʋgsem la nonglem. Kɩbarã yetame: “Bãmb talla bãmb b nugẽ n tik bãmb ne b nusi n ning b zut barka.” (Mark 10:16) Vẽenega, kambã da pa zoet rabeem, a Zezi sẽn dɩk-b a nusẽ wã.

5. Bõe la kɩbar ning sẽn be Mark 10:13-16 yet tõnd a Zezi sẽn da yaa ned ning buudã wɛɛngẽ?

5 Kɩba-koɛɛg kãngã togsda tõnd yɛl wʋsg a Zezi sẽn da yɩ ned ning buud wɛɛngẽ. Bãng-y t’a pẽnegr da pa toog ye. Baa ne a sẽn da tar naam wʋsg saasẽ wã, a ra pa yɛɛsd bɩ n paoogd ninsaalbã sẽn pa zems zãngã ye. (Zã 17:5) Kambã meng sẽn da nong a zĩigã pa bũmb sẽn be yamleoog sɩda? Sɩd-sɩda b ra pa na n nong n kẽng ned zĩigẽ, a soabã toor sã n kae ne a taaba, n pa tar sũ-noog la a zɩ n yõgemd a noor bɩ n la ye! Neb yʋʋm sẽn yaa toɛ-toɛ pẽnega a Zezi, bala b yãame t’a ra yaa ned sẽn tar nonglem n get neb a taabã yelle, la b ra tara bas-yard t’a ra pa na n dig-b ye.

6. Wãn-wãn la kẽem dãmbã tõe n maan tɩ b pẽnegr yɩ nana-nana n yɩɩda?

6 D sã n tagsd kɩba-kãngã yelle, d tõe n sʋka d mense: ‘Mam tara Kirist tagsg bɩ? Mam yaa ned b sẽn tõe n pẽneg nana-nana bɩ?’ Wakat tood kãensã pʋsẽ, Wẽnnaam piisã rata pe-kɩɩmb pẽnegr sẽn yaa nana, roap sẽn wõnd “zĩ-lilldga sobg wakate.” (Ezai 32:1, 2; 2 Tɩmote 3:1) Kẽem dãmba, y sã n tagsd y saam-biisã yell ne pʋ-peelem la ne y sũur fãa la y rat n kõ-y mensã n sõng-ba, b na n yãame tɩ y geta b yelle. B na n yãa rẽ y nen-wamdẽ wã, y koe-zomẽ wã, la y sõmblem manesmã pʋgẽ. Nonglem hakɩk la y to yell gesg a woto tõe n waa ne bas-yardo, tɩ rẽ kɩt tɩ neb a taabã, n paas kambã tõog n pẽneg yãmb nana-nana. Kiris-nin-poak a yembr wilga bũmb ning sẽn kɩt t’a ra tõe n togs kẽem soab a yembr a sũur yellã: “A goma ne maam ne bʋgsem la ninbãan-zoeere. Sã n da paẽ woto fãa, m da pa na n yeel baa fʋɩ ye. A kõ-m-la bas-m-yam.”

 Neb a taabã nanebo

7. a) Wãn-wãn la a Zezi wilg t’a ra nanda neb a taabã? b) Tõe tɩ yaa bõe yĩng la a Zezi pa maag zoang a yembr vugr yelle?

7 A Zezi ra tara nanebo. A ra tara naneb ne b yĩn-sidsã. A sẽn yã neb nins sẽn namsdã bala tuk-a-la wʋsg hali n tus-a t’a yols-b ne b namsgã. (Matɩe 14:14) A leb n da pa yĩmd neb a taabã pãn-tõog tɛk la b ratem ye. (Zã 16:12) Vugri, nebã talla zoang n wa a Zezi nengẽ n bõos-a t’a sãoog-a. A Zezi sãooga rao wã zondo, la a pa maan woto vugr yell ye. Pipi wã, rao wã ra nee nebã yood-yood bala: “Mam yãta neb sẽn kẽnda, la b wẽnda wa tɩɩse.” Rẽ poore, a Zezi maaga a ninã zãnga. Bõe yĩng t’a pa maag rao wã vugr yelle? Tõe tɩ yaa sẽn na yɩl t’a ninã minim wĩntoogã vẽenem la yɛl ka tɛkã sẽn be dũniyã zugã bilf-bilfu.—Mark 8:22-26.

8, 9. a) Bõe n zĩndi, a Zezi ne a karen-biisã sẽn kẽ Dekapoll babgẽ wã poor bilfu? b) Bilg-y a Zezi sẽn sãoog wʋngã to-to.

8 Ges-y bũmb me sẽn maan yʋʋmd 32 T.W. Pakã poore. A Zezi ne a karen-biisã kẽe Dekapoll babgẽ wã, Galile Mogrã yaanga. Beenẽ, tao-tao tɩ neb kʋʋng wʋsg n yã-b n tall neb wʋsg sẽn yaa bãad dãmb la koms rãmb n wa a Zezi nengẽ, t’a sãoog-b fãa. (Matɩe 15:29, 30) Bũmb sẽn be yamleoog yaa t’a Zezi yãka rao n ges a yell zalle. A Mark sẽn yaa Evãnzill gʋlsd ning bal sẽn gom yel-kãngã yellã wilga bũmb ning sẽn zĩndã.—Mark 7:31-35.

9 Rao wã ra yaa wʋng tɩ goamã ra yaa toog ne-a. Tõe t’a Zezi bãngame tɩ ra-kãngã ra tara nin-zoeer bɩ yãn-zoeere. Rẽ, a Zezi maana bũmb sẽn yaa sãang bilfu. A talla rao wã n yi kʋʋngã sʋk bãmb b yiib bala. Rẽ, a Zezi tũnuga ne bãn sãnda sẽn na yɩl n wilg rao wã a sẽn da rat n maan bũmb ningã. A ‘ninga a nug-bi a tʋba pʋsẽ n tik a zelemda ne a kolkoodo.’ (Mark 7:33) Rẽ poore, a Zezi zẽka a neng n ges yĩngr n wẽ siri sõma. Woto ra yeta rao wã tɩ, ‘Mam sẽn dat n maan bũmb ning n kõ foo wã yaa Wẽnnaam pãng maasem yĩnga.’ Sẽn na n baase, a Zezi yeelame: “Yoke.” (Mark 7:34) A sẽn maan woto la rao wã sẽn tõe n wʋm masã la a tõe n gom sõma.

10, 11. Wãn-wãn la d tõe n tall naneb ne neb a taabã yĩn-sids tigingã pʋgẽ? la zakã pʋgẽ?

10 Ad a Zezi sɩd talla naneb meng ne neb a taabã! A ra yaa wʋmd ne b yĩn-sidsã, la a sẽn da tar ninbãan-zoeer woto wã tus-a lame t’a tall naneb ne b yĩn-sidsã. D sẽn yaa kiris-nebã, d na maan neer n bɩɩs la d wilg Kirista tagsg zĩ-kãng wɛɛngẽ. Biiblã sagenda tõnd woto: “Bɩ y fãa tall yam a woto buudu, n wilgd to yĩn-sidg võor-wʋmbo, n tar saam-biir nonglem kãsenga, n tar ninbãan-zoeer bʋgsem pʋgẽ, la sik-m-menga.” (1 Pɩɛɛr 3:8, NW ) Sɩd-sɩda, rẽ baoodame tɩ d tẽeg neb a taabã yĩn-sids yell d goamã la d manesmã pʋsẽ.

 11 Tigingã pʋgẽ, d tõe n wilgame tɩ d tara naneb ne neb a taabã yĩn-sidsi, d sã n tar waoogr manesem ne-ba, n maand-b wa d sẽn dat tɩ b maan to-to ne-dã. (Matɩe 7:12) Tõnd sẽn yet bũmb ningã, la d sẽn yet-a to-to wã bee rẽ sʋka. (Kolos rãmba 4:6) Tẽeg-y tɩ ned “sẽn ka gũusd goam zabda wa sʋʋg sẽn wãag neda.” (Yelbũna 12:18) Yaa wãn to zakã pʋgẽ? Pag ne a sɩd sẽn sɩd nong taab tara naneb ne taab yĩn-sidsi. (Efɛɛz rãmba 5:33) B lakda b mens ne toom goama, sãbgr wakat fãa, la yaalg goam sẽn zabd sũuri, tɩ woto fãa tõe n pogl yĩn-sidsã sãoogr sẽn yaa toogã. Kambã me tara yĩn-sidsi, la roagdb sẽn tar nonglem pa yĩmd rẽ ye. Remsg sã n yaa tɩlae, roagdb a woto kõta remsgã tɩ pa paoogd b kambã la pa ningd-b yãnd zaalem ye. * (Kolos rãmba 3:21) Woto, d sã n wilgd naneb ne neb a taabã, d wilgdame tɩ d tara Kirist tagsgo.

A Zezi ra tara bas-yard ne neb a taabã

12. A Zezi ra geta a karen-biisã ne kɩls tɩ zems bʋgo?

12 A Zezi ra tara tagsg sẽn kɩls tɩ zems ne a karen-biisã. A ra mii vẽeneg tɩ b ra pa zems zãng ye. A pʋd n da tõe n karma ninsaalbã sũyẽ. (Zã 2:24, 25) Baa ne woto, a ra pa get b sẽn pa zems zãngã ye, la yaa b zʋg-sõma wã la a ra geta. A ra leb n yãa roap kãensã a Zeova sẽn tak n wa a nengẽ wã sẽn da tõe n maan bũmb ninsã. (Zã 6:44) A Zezi sẽn da tar tags-sõng ne a karen-biisã ra yaa vẽeneg ne manesem ning a sẽn tall ne-bã. Bũmb sẽn be yaa t’a wilgame t’a ra tara bas-yard ne-ba.

13. Wãn-wãn la a Zezi wilgẽ t’a ra tara bas-yard ne a karen-biisã?

13 Wãn-wãn la a Zezi wilg bas-yard kãngã? A sẽn wa n yit tẽng zugã, a rɩka zɩɩb kãseng n bobl a karen-biis sẽn zaeyã. A rɩka a Rĩungã paoong sẽn be dũniyã gill zugã n ning b nugẽ tɩ b ges a yelle. (Matɩe 25:14, 15; Luk 12:42-44, NW ) A ministɛɛrã wakate a wilga baa yaa yel-bõones pʋsẽ ne yɛl a taab maasem t’a ra tara bas-yard ne-ba. A sẽn da wa n fɩɩg rɩɩbã ne yel-solemd n na n dɩlg neb kʋʋng wʋsgã, a karen-biisã la a bobl rɩɩbã pʋɩɩbo.—Matɩe 14:15-21; 15:32-37.

14. Wãn-wãn la y na n kʋmsẽ kɩbar ning sẽn be Mark 4:35-41 pʋgẽ wã?

14 Ges-y kɩbar ning me sẽn be Mark 4:35-41 pʋgẽ wã. So-kãngã, a Zezi ne a karen-biisã kẽe koom koglg n debd yaang n pasgd Galile Mogrã. B sẽn kẽng taoor bilf poore, a Zezi gãanda koom koglgã poor n gũs tao-tao. La tao-tao bal tɩ “sob-kãseng yikame.” Sob-kãsems a woto ra pa kar-kar Galile Mogrã zug ye. A sẽn yaa pãaga yĩnga (pãar n yɩɩd mogrã ne metr 200), pemsmã yaa tʋʋlg n yɩɩd zĩis a taabã sẽn gũbgã, la rẽ wata ne sob-fugdsi. Sẽn paas rẽ, sob-bɛd n yit Hɛrmo Tãngã sẽn be nug-rɩtg babgẽ zug n wat n wẽed Zʋrdẽ Longã. Zĩigã sã n yaa sɩɩ a tõe n wa yika zĩig pʋgẽ n lebg sob-kẽeng sẽn vargde. Tags-y woto yelle: Sãmbg sẽn ka be, a Zezi ra mii raasenkam sobdã, bala b wub-a-la Galile. La a gũsa ne bas-m-yam, n da tar bas-yard t’a karen-biisã neb kẽer sẽn yaa zĩm-yẽedbã, ra mii b tʋʋmdã.—Matɩe 4:18, 19, NW.

15. Wãn-wãn la d tõe n dɩk togs-n-taar ne a Zezi sẽn da sak ne yamleoog n tall bas-yard ne a karen-biisã?

15 D tõe n dɩka togs-n-taar ne a Zezi sẽn da tall bas-yard ne a karen-biisã bɩ? Yaa toog ne neb kẽer tɩ b bobl neb a taab taoor-sobendo. Sẽn dat n yeel tɩ yaa bãmb n segd n lʋɩ taoor wakat fãa. Tõe tɩ b tagsda woto: ‘M sã n dat tɩ bũmb maan tɩ yɩ sõma fãa, rẽnda m maan-a m toore!’ La d sã n segd n maan bũmba fãa  d toore, sã n pa gũusi d na n wa yaame, wall d sãam d sẽk zaalem n pa tõog n zĩnd ne d zakã rãmb ye. Sẽn paase, tõnd sã n pa bobend tʋʋm la taoor-sobend sẽn zems neb a taabã, d tõeeme n mongd-b minim la zãmsg ning b sẽn datã. Yɩta yam tʋʋmd tɩ d zãms bas-yard tallg ne neb a taabã n dɩk tʋʋm n bobl-ba. D na maan neer n sʋk d mens ne pʋ-peelem woto: ‘Mam tara Kirist tagsg rẽ wɛɛngẽ bɩ? Mam sakda ne yamleoog n dɩk tʋʋm kẽer n bobl neb a taabã, n tar bas-yard tɩ b na n maana b sẽn tõe tɛk bɩ?’

A talla bas-m-yam ne a karen-biisã

16, 17. A tẽng zug vɩɩmã yaoolem yʋngo, bas-m-yam bʋg la a Zezi kõ a tʋm-tʋmdbã, baa ne a sẽn da mi tɩ b ra na n zoe n bas-a lame wã?

16 A Zezi wilgame t’a tara tagsg sẽn yaa sõma ne a karen-biisã manesem kãseng a to pʋgẽ. A kɩtame tɩ b bãng t’a ra tara bas-m-yam ne-ba. Rẽ ra yaa vẽeneg ne a sẽn gom goam sẽn kengd pɛlg ne a tʋm-tʋmdbã a tẽng zug vɩɩmã yaoolem yʋngã. Ges-y bũmb ning sẽn zĩndã.

17 Zaab-kãngã a Zezi ra maana yɛl wʋsgo. A kõo a tʋm-tʋmdbã zãmsg sẽn yaa vẽeneg sik-m-mengã wɛɛngẽ n waas b nao wã. Rẽ poore, a lugla zaabr dɩɩbã sẽn da na n yɩ a kũumã tẽegrã. Rẽ poore, tʋm-tʋmdbã ye kẽe no-koeem-kãseng pʋgẽ n dat n bãng bãmb ned ning sẽn wõnd a yaa kãseng n yɩɩda. A Zezi talla maag-m-meng wakat fãa, n pa ning-b taal ye, la a kɩtame tɩ b tags tɩrga. A yeel-b-la bũmb ning sẽn da gũud-bã: “Yʋnga bala yãmb fãa na n zoe n basa maam, tɩ bõe, a gʋlsame: Mam na n wẽe pe-kɩɩma la piisa na n sãeegame.” (Matɩe 26:31; Zakari 13:7) A ra miimi t’a tũud-n-taas nins sẽn pẽ-a n yɩɩdã ra na n bas-a-la sasa ning a sẽn da na n dat-bã. Ne rẽ fãa a pa ning-b taal ye. Sẽn yaa lebend ne rẽ a yeel-b lame: “La mam sã n vʋʋge, mam na n denga yãmb n kẽng Galile.” (Matɩe 26:32) N-yẽe, a kõ-b-la bas-m-yam tɩ baa b sẽn da na n bas-a wã, yẽ ra pa na n bas-b ye. A mak-toaag kãng sẽn wa n looge, a ra na n seg-b lame yɛsa.

18. Galile, a Zezi bobla a karen-biisã tʋʋm-kãseng bʋgo, la yaa wãn-wãn la a tʋm-tʋmdbã tʋm tʋʋm-kãngã?

18 A maana wa a sẽn yeelã. Kaoosg poore, Galile, a Zezi sẽn vʋʋgã puka a tʋm-tʋmdb 11 wã. Vẽenega, b ra tigma ne neb wʋsg a taaba. (Matɩe 28:16, 17; 1 Korẽnt dãmba 15:6) Beenẽ, a Zezi kõ-b-la tʋʋm-kãseng woto: “Woto yĩnga kẽng-y n maan buudã fãa neb tɩ b yɩ karen-biisi, n lis-b ne Ba wã, la Biriblã la vʋʋsem sõng yʋʋre, n zãmsd-b tɩ b tũ bũmb nins fãa mam sẽn kõ yãmb noor tɩ y maanã.” (Matɩe 28:19, 20, NW ) Tʋʋmã sebr kõta tõnd kaset sẽn yaa vẽeneg tɩ tʋm-tʋmdbã tʋma tʋʋm-kãngã. Ne kɩs-sɩda, b lʋɩɩ taoor koe-moonegã tʋʋmd pʋgẽ yʋʋm kob-yendẽ wã.—Tʋʋma 2:41, 42; 4:33; 5:27-32.

19. Bõe la a Zezi tʋʋmã a vʋʋgrã poorã zãmsd tõnd Kirista tagsg wɛɛngẽ?

19 Yaa bõe la kɩba-kãngã sẽn kõt vẽnegrã zãmsd tõnd Kirista tagsgã wɛɛngẽ? A Zezi ra yãa a tʋm-tʋmdbã zʋg-wẽns sẽn tɩ yɩɩdã, la a “talla nonglem ne-b hal n tɩ ta baasgẽ wã.” (Zã 13:1, NW ) Baa ne b pãn-komslmã, a kɩtame tɩ b bãng t’a tara bas-m-yam ne-ba. Bãng-y tɩ bas-yard ning a Zezi sẽn tallã pa tik vɩʋʋgẽ ye. Sãmbg sẽn ka be, bas-yard la tẽeb ning a sẽn da tall ne-bã kõ-b-la pãng tɩ b rɩk sard kãn-kãe b sũyã pʋsẽ n na n kẽng taoor ne tʋʋmd ning a sẽn kõ-b noor tɩ b maana.

20, 21. Wãn-wãn la d tõe n wilg tɩ d tagsda sõma d tẽed-n-taasã zutu?

 20 Wãn-wãn la d tõe n wilg tɩ d tara Kirista tagsg zĩ-kãng wɛɛngẽ? Ra tags-y wẽng y tẽed-n-taasã zut ye. Y sã n tags wẽng b zutu, na n puka y goamẽ wã la y tʋʋmẽ wã. (Luk 6:45) La Biiblã yeta tõnd tɩ nonglem “tẽeda bũmb fãa.” (1 Korẽnt dãmba 13:7) Nonglem tara yam-sõngo, pa yam-wẽng ye. A manegdame lakae a pa sãamd ye. Nebã sakda sõma, b sã n wilg-b nonglem la b kõ-b raoodo, n yɩɩd sẽn na n yaa tãsga. Tõnd tõe n kengame la d kõ neb a taabã raoodo, d sã n tall bas-yard ne-ba. (1 Tesalonik rãmba 5:11) Wala Kirista, tõnd sã n tagsd sõma d saam-biisã zutu, d na n talla manesem sẽn kengd b tẽebã, la sẽn na n kɩt tɩ b puk b zʋgd nins sẽn yaa sõma n yɩɩdã.

21 Kirist tagsgã bɩɩsg la a pukr yɩɩda rɩk togs-n-taar ne yɛl kẽer a Zezi sẽn maan bala. Wala b sẽn wilg sõsg ning sẽn loogã pʋgẽ wã, tõnd sã n sɩd rat n maan yɛla wa a Zezi, d segd n deng n zãmsame n ges yɛlã wa yẽ. Evãnzill dãmbã kɩtdame tɩ d tõe n yã a nedemdã, a tagsa wã la a yĩn-sidsã sẽn tɩ loe ne a tʋʋmdã neng a to, wala sõsg ning sẽn pʋgdã sẽn na n wilgã.

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 1 Sebrã pʋgẽ, ziri gʋlsd bilgda a Zezi yĩngã, b sẽn tagsd t’a ra wõnda woto wã, n paas a zoobda, a toɛɛngã ne a ninã kõbgo. Biibl lɛbgd a Edgar J. Goodspeed wilgame tɩ ziri bilgr kãngã “yaa sẽn na yɩl n kõ bilgr ning sẽn be gʋndbã sɛbẽ wã sẽn tɩ loe ne a Zezi wõnegã pãnga.”

^ sull 4 Wõnda kambã yʋʋm da yaa toor-toore. Gom-biig ning b sẽn lebg ka tɩ “kom-bõonega” b le tũnuga ne-a b sẽn wa n gom a Zairus yʋʋm 12 bipuglã yellã. (Mark 5:39, 42, NW; 10:13) Baasg zãnga, kɩbar sẽn wõnd woto pʋgẽ, a Luk tũnugda ne gom-biig me b sẽn tũnugd ne n gomd yãas yelle.—Luk 1:41; 2:12; 18:15, NW.

^ sull 11 Ges-y sõsg ning sẽn yaa “Respectez-vous leur dignité?” sẽn be yʋʋmd 1998, tʋʋl-nif kiuug 1 daar Gũusg Gasgã (ne farend) pʋgẽ wã.

Y tõe n wilga a võor bɩ?

• A Zezi manesem yɩɩ wãn-wãn a karen-biisã sẽn wa n mak n na n gɩdg kambã tɩ b ra wa a nengẽ wã?

• Wãn-wãn la a Zezi wilg naneb ne neb a taabã?

• Wãn-wãn la d tõe n dɩk togs-n-taar ne a Zezi sẽn da sak ne yamleoog n tall bas-yard ne a karen-biisã?

• Wãn-wãn la d tõe n dɩk togs-n-taar ne bas-m-yam ning a Zezi sẽn tall ne a tʋm-tʋmdbã?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng a 9]

Kambã ra nonga a Zezi zĩigẽ

[Foto, seb-neng 10]

A Zezi talla ninbãan-zoeer manesem ne neb a taabã

[Foto, seb-neng 11]

Kẽem dãmb pẽnegr sẽn yaa nana yaa barka