Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

A Zeova pa na n kaoos tɩ loog a waoongã wakat ye

A Zeova pa na n kaoos tɩ loog a waoongã wakat ye

 A Zeova pa na n kaoos tɩ loog a waoongã wakat ye

“Baa [yãabã] sã n segd n kaoose, bɩ f gũ-a; bala a na n paama pidsg tɩ sãmbg kaẽ ye. A ka na n kaoos tɩ loog a waoongã wakat ye.”—HABAKUK 2:3, NW.

1. Sard rɩkr kãn-kãe bʋg la a Zeova nin-buiidã tall-yã, la bõe la rẽ tus-b tɩ b maane?

“MAM na n dʋʋme n ta gasg ninga mam sẽn be n gũudẽ wã n yaase.” Ra yaa woto la Wẽnnaam no-rɛɛs a Habakuk rɩk sard kãn-kãe n na n maane. (Habakuk 2:1) Yʋʋm kob-gĩnd 20 soab kãngã pʋgẽ, a Zeova Kaset rãmbã wilgame tɩ b rɩka sard kãn-kãe woto me. Woto yĩnga, tigis-kãseng b sẽn pa yĩmd sẽn zĩnd yʋʋmd 1922 bõn-bɩʋʋng kiuugã sasa, b maana booll woto: “Yaa rayã fãa raar la woto. Ges-y-yã, Rĩmã rɩta naam! Yãmb ya a koe-taasdba. Woto yĩnga, moon-y-yã, moon-y-yã, moon-y Rĩmã la a rĩungã.”

2. B sẽn wa n lebs n lugl-b b tʋʋmdã pʋgẽ Dũni Gill Pipi Zabrã poore, bõe la kiris-neb nins sẽn zaeyã ra tõe n togse?

2 Dũni gill pipi zabrã poore, a Zeova lebs n lugla sẽn zae-bã kell tɩ b yaa neb sẽn maand tʋʋm-kãsenga. Wala a Habakuki, bãmb ned kam fãa ra tõe n togsa woto rẽ wẽnde: “[M na n, NW] yaas n gũ Zusoaba sẽn na n yeel maam bũmb ninga.” Hebre gom-biig ning sẽn yaa “gũ” wã b togs-a lame n yɩlem bãngr-goam wʋsg pʋsẽ.

“A ka na n kaoos tɩ loog a waoongã wakat ye”

3. Bõe yĩng tɩ d segd n ket n gũudẽ?

3 A Zeova Kaset rãmbã sẽn moond keoogrã rũndã-rũndã wã, b segd n yɩɩ tao-tao n tũ a Zezi bãngr-gom-kãsengã baasg goamã tɩ yɩɩg pĩnda: “Bɩ y gũ; tɩ bõe, yãmb ka mi wakat ninga yir soaba sẽn na n wa ye, a sã n yaa zĩ-sobdo, walla yʋʋn-sʋka, walla no-kɛleng wakate, walla yibeoogo. Bɩ y zoe rabeem tɩ b ra wa tao-tao n mik tɩ yãmb gõeeme ye. Bũmb ninga mam sẽn yet yãmba, mam yeta neba fãa. Bɩ y gũ.” (Mark 13:35-37) Wala a Habakuki, la wa sẽn zems ne a Zezi goamã, d segd n ket n gũudame!

4. Wãn-wãn la tõnd sẽn be zĩig ningã wõnd a Habakuk rẽndã yʋʋmd 628 S.D.T.W. sẽnesã?

4 Tõe t’a Habakuk gʋlsa a bãngr-gomdã sẽn zems yʋʋmd 628 S.D.T.W., sẽn deng meng tɩ Babilon lebg dũni gill pãn-soaada. Sẽn na maan yʋʋm wʋsgo, b moona a Zeova bʋ-kaoorã Zerizalɛm sẽn yaa sɩdã kɩɩsdã zugu. La, b ra pa wilg bʋ-kaoorã pidsg wakat vẽeneg ye. Ãnd n da na n tẽ tɩ ra keta yʋʋm 21 bal tɩ ta, la tɩ Babilon ra na n yɩɩ a Zeova bʋʋdã pidsda? Woto me, rũndã-rũndã, tõnd pa mi yɛl siglg kãngã saab ‘daarã la lɛɛrã’ ye. La a Zezi reng n keooga tõnd woto: “Bɩ y segle tɩ Ninsaal Biiga wata wakat ninga yãmb sẽn ka tẽeda.”—Matɩe 24:36, NW, 44.

5. Sẽn yɩɩd fãa, bõe n kõt raood Wẽnnaam goam nins sẽn be Habakuk 2:2, 3 pʋgẽ wã wɛɛngẽ?

5 A Zeova bee bʋʋm a sẽn kõ a Habakuk tʋʋm-kãngã sẽn be yamleoogã: “Gʋls bõn-makr ninga m sẽn na n wilg fooma kug zut t’a karonga yɩ naana. Tɩ bõe, a wakata nan ka ta ye, la a pidsga kolgda tao-tao. Mam sẽn na n wilg foom bũmb ninga ka na n vaal ye. Ba a sã n wẽnd wa a kaoosdame, bɩ f gũ-a. Wakat ninga mam sẽn na n yãkã, a na n  maaname n ka vaal ye.” (Habakuk 2:2, 3, NW ) Rũndã-rũndã, wẽnemã la nen-kɛglmã piuuga dũniyã gill zugu, tɩ wilgdẽ tɩ d taa “Zusoaba ra-kãsenga sẽn tar dabeema” wakat n sa. (Zoɛll 3:4) Sɩda, a Zeova mengã goam sẽn kõt bas-m-yama kengda pɛlga: “A ka na n kaoos tɩ loog a waoongã wakat ye”!

6. Wãn-wãn la d tõe n põs bʋ-kaoorã pidsg daar ning sẽn watã?

6 Rẽ, wãn-wãn la d tõe n põs bʋ-kaoor pidsg ra-kãngã sẽn watã? A Zeova leokdame n wilgdẽ tɩ nin-tɩrsã la sẽn pa-b nin-tɩrsã yaa lebend ne taab n yeel woto: “Gese, wuk-m-meng soab ka nin-tɩrg ye. La nin-tɩrg na n vɩɩ ne tẽebo [a kɩs-sɩda yĩnga, NW].” (Habakuk 2:4) Nanambs la nin-buiid sẽn yaa wuk-m-mens rãmb la rat-tɩ-loog rãmb rẽgma tõnd wakatã n daag neb milyõ rãmb sẽn ka yell zɩɩm, sẽn yɩɩd fãa dũni gill zab a yiibã la buud zab sẽn daag zɩɩm wʋsgã pʋsẽ. Sẽn yaa lebend ne rẽ, Wẽnnaam sõgen dãmb sẽn zaeyã sẽn nong laafɩ wã tõoga toog kɩs-sɩd pʋgẽ. Yaa bãmb la ‘bu-tɩrg ning sẽn yaa sɩdã.’ Bu-kãngã ne a tũud-n-taasã sẽn yaa “piis a taab[a]” tũuda sagl-kãngã: “Teeg-y Zusoaba daar fãa. Tɩ bõe, Zusoab a Wẽnnaam yaa wa kugr wakat fãa.”—Ezai 26:2-4; Zã 10:16.

7. D sã n ket n gãt a Poll sẽn dɩk Habakuk 2:4 n tʋm to-to wã, bõe la d segd n maane?

7 Tʋm-tʋmd a Poll sẽn da wa n gʋlsd kiris-neb nins sẽn yaa Hebre dãmbã, a ra lebg n dɩkda goam nins sẽn be Habakuk 2:4 pʋgẽ wã, a sẽn da yet a Zeova nin-buiidã woto wã: “Yãmb tog n paama sũmare tɩ yãmb sẽn sak Wẽnnaam daabã n sɛ, yãmb na n paama bũmb ninga b sẽn kãab yãmbã. ‘A sã n yɩ bilf bala, sẽn tog n waa wã na n waame. La mam nin-tɩrga na n vɩɩ ne tẽebo, la yẽ sã n targe, mam sũur kõn yɩ noog ne-a ye.’ ” (Hebre dãmba 10:36-38) Tõnd wakatã pa maagr wakate, bɩ wakat d sẽn na n bas t’a Sʋɩtãan dũniyã soay sẽn yaa laog-nonglem la yõ-noogr soayã bẽdg yõk-d ye. Bõe la d segd n maan hal tɩ wakat “bilf bala” looge? Tõnd sẽn bee a Zeova bu-sõngã pʋgẽ wã, wala a Polle, d segdame n ‘maoodẽ n dat n paam bũmb nins sẽn be taoorã n baood n na n ta bõn-datlã’ sẽn yaa vɩɩm sẽn-kõn-sa wã. (Filip rãmba 3:13, 14, NW) La wala a Zezi, d segd n ‘tõoga toog sũ-noog sẽn be tõnd taoora yĩnga.’—Hebre dãmba 12:2.

8. ‘Ned’ ning yell b sẽn gom Habakuk 2:5 (NW) pʋgẽ wã yaa ãnda, la bõe yĩng t’a pa na n tõoge?

8 Sẽn yaa lebende, Habakuk 2:5 (NW) bilgda “nin-kɛgeng” sẽn pa tõogd n ta a bõn-datlã, baa yẽ “sẽn maan a sɩɩgã yaleng wa Seoolã.” Nin-kãngã sẽn “pa tõe n tɩgã” yaa ãnda? Ne volem wala a Habakuk wẽndẽ Babilonã, ‘nin-kãngã’ sẽn tar babs wʋsgã yaa politik pãense, b yaa Fasist rãmbã, Nazi rãmba, Kominist rãmba, bɩ b sẽn boond-b rãmb tɩ demokartikã, sẽn maand zab sẽn na yɩl n paas  a tẽnsã yalma. A leb n pidsda Seoollã sẽn yaa yaoogã ne sɩɩs sẽn yaa ka yell dãmba. La ‘nin-kãngã’ sẽn tar babs wʋsgã, sẽn yaa zãmb soabã sẽn yit a Sʋɩtãan dũniyã pʋgẽ wã, sẽn tar tɩtaam tɩ loogã pa tõe n ‘tigim tẽn-tẽnsã fãa la nin-buiidã fãa’ a sɛɛgẽ ye. Yaa a Zeova Wẽnnaam bal n tõe n lagem ãdem-biisã fãa taaba, la a na n maana woto ne Mesi Rĩungã tũnugri.—Matɩe 6:9, 10.

Yel-be-kãsems a nu wã pipi soaba

9, 10. a) Bõe la a Zeova tũnug ne a Habakuk n moone? b) Sã n yaa ne zãmb paoongã wɛɛngẽ, yɛlã yaa wãn to rũndã-rũndã?

9 A Zeova tũnuga ne a no-rɛɛs a Habakuk n moon yel-beed a nu sẽn pʋg taaba, sẽn yaa bʋ-kao sẽn segd n pids n segl tẽngã Wẽnnaam balemdbã sẽn tar kɩs-sɩdã zĩndg yĩnga. Nin-tɩrs a woto ‘wẽeda yel-bũndi,’ t’a Zeova reeg n yeele. D karemda Habakuk 2:6 pʋgẽ woto: “Hey [toog na paam-yã, NW]! Neb nins sẽn wʋkd b sẽn ka so wã, yãmb na n deesa neb bõn-yood hal tɩ ta dabʋre?”

10 Ka wã, b gomd n tadgda paoong sẽn yaa zãmb paoongã zugu. Dũniyã sẽn gũbg tõndã pʋgẽ, arzɛk soab arzɛk tara paasgo, tɩ naong soab naong tar paasgo. Dorog koaasdb la belg-n-dɩ rãmb wʋkda arzɛgs wʋsgo, tɩ nin-buiidã yaool n kiid kom. B yetame tɩ dũniyã babg a yembr naas zug bee naong meng-meng pʋgẽ. Vɩɩmã sẽn yaa to-to Afirik la Azi tẽns wʋsg pʋsẽ wã sãamda sũur wʋsgo. Neb nins sẽn baood tɩrlem ne b sũy fãa dũniyã zugã zẽkda b koees n yetẽ: “[Hal tɩ ta] dabʋre” la wẽnem a woto na n ket n fɩɩgdẽ? La saabã kolga wʋsgo! Sɩda, yãabã “ka na n kaoos tɩ loog a waoongã wakat ye.”

11. Bõe la a Habakuk yeel ninsaal zɩɩm daagrã wɛɛngẽ, la bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ zɩɩm daagr taal wʋsg n be tẽngã zug rũndã-rũndã?

11 No-rɛɛsã yeta nin-wẽnsã woto: “Yãmb fãa buud wʋsgo; la masã, neb nins sẽn keta na n fãa yãmba, yãmb sẽn daag ninsaalb zɩɩm la y maan dũniyã neba fãa wẽng b tẽns pʋsẽ wã yĩnga.” (Habakuk 2:8) Ad sɩd yaa zɩɩm samd wʋsg meng la d ne dũniyã zug rũndã-rũndã! A Zezi togsa vẽenega: “Neb nins fãa sẽn zãad sʋʋsã, yaa sʋʋg n na n kʋ-ba.” (Matɩe 26:52) La yʋʋm kob-gĩnd 20 soabã a yen-yen pʋgẽ, tẽn-tẽnsã ne bu-rãmb nins sẽn tar taal ne zɩɩm daagrã talla taal ne sẽn yɩɩd ninsaalb milyõ koabg kʋʋbo. Yel-beed be ne neb nins sẽn kẽesd b mens zɩɩm daagr kãensã pʋsẽ wã!

Yel-beed a yiib-n-soabã

12. Yaa yel-beed a yiib-n-soab bʋg la a Habakuk gʋls-yã, la wãn-wãn la d tõe n kɩs sɩd tɩ pʋ-lik paoong pa na n tall yõodo?

12 Yel-beed a yiib-n-soabã sẽn be Habakuk 2:9-11 pʋgẽ wã wata sẽn ‘maanda wẽng n paamd yõod a roog yĩng t’a yir zĩ bãan tɩ toog ka tõe n tõog n paam-a wã’ zugu. Paoong sẽn tũnug ne zãmb pa tar yõod ye, wala yɩɩl gʋlsdã sẽn wilg woto vẽenegã: “Da zoe-y rabeem nina sã n lebg arzɛk soaba t’a yir ziir lebg wʋsg ye. Bala, yẽ sã n ki, yẽ ka na n zã bũmb ye. Yẽ ziira ka na n tũ-a ye.” (Yɩɩl Sõamyã 49:17, 18) Rẽ, tʋm-tʋmd a Poll sagl-kãngã yaa sõma wʋsgo: “Togs neb nins sẽn tar dũniyã arzegsa tɩ b ra zẽk b mens ye, la b ra teeg arzeg-sɛtma ye, bɩ b teeg Wẽnnaam sẽn vɩya sẽn kõt tõnd bũmb fãa tɩ sek tõnd tɩ d paam ne sũ-noogo.”—1 Tɩmote 6:17.

13. Bõe yĩng tɩ d segd n ket n moond Wẽnnaam keoogrã?

13 Ad sɩd tara yõod wʋsgo, b sẽn moond Wẽnnaam bʋ-kao wã koees rũndã-rũndã wã! Fariziẽ rãmbã sẽn da pa sak tɩ kʋʋngã pẽg a Zezi wala “rĩm ninga sẽn wat ne Zusoaba [a Zeova, NW] yʋʋrã,” a leok-b lame: “Mam yeta yãmb tɩ bãmb sã n sĩndi, kuga na n kelmame.” (Luk 19:38-40) Woto me, rũndã-rũndã, Wẽnnaam nin-buiidã sã n pa puk wẽnemã sẽn  be dũniyã pʋgẽ wã, ‘kugra sẽn be lalga meeb pʋgẽ wã ra na n kelmame.’ (Habakuk 2:11) Dẽ, bɩ d ket n moond Wẽnnaam keoogrã ne raoodo!

Yel-beed a tãab-n-soabã la zɩɩm daagrã taal yelle

14. Dũniyã tũudum dãmb tara taal ne zɩɩm daagr bʋgo?

14 Yel-beed a tãab-n-soabã gomda zɩɩm daagrã taal yelle. Habakuk 2:12 yetame: “Hey! Yãmb kʋʋ neb n bas n ti y tẽnga. Yãmb tilga tẽnga ne yel-wẽna maanego.” Dũni kãngã pʋgẽ, tɩrlmã kaalem la zɩɩm daagrã nong n tũuda taaba. Sẽn yɩɩd fãa, dũniyã tũudum tara taal ne zɩɩm daagr wʋsg sẽn yɩɩd kʋdemdã pʋgẽ kisgr sẽn wa ne yĩnga. Seka d gom Kʋrwazaad dãmbã sẽn yɩ zab sẽn zĩnd kiris-neb ne yʋʋrã la moeembã sʋkã, Ẽnkizisiõ katolikã sẽn zĩnd Ɛspayn la Amerik Latinã, Erop Yʋʋm Pis-tã zabrã, sẽn zĩnd Portɛstã rãmbã la Katolik rãmbã sʋkã, n paas zab nins sẽn kʋ n yɩɩd fãa wã sẽn yaa dũni gill zab a yiibã sẽn zĩnd tõnd yʋʋm kob-gĩndẽ wã, tɩ zab-kãens b yiibã fãa sɩng dũni kiris-nedemdã soolem pʋgẽ wã.

15. a) Ne egiliizã teelg bɩ a sakre, bõe la tẽn-tẽnsã ket n maandẽ? b) O.N.U. wã tõe n kɩtame tɩ dũni kãngã meng raoolg ne zab-teedã sa bɩ?

15 Dũni gill zabr a yiib-n-soabã bũmb sẽn yɩ wẽns n yɩɩdã a yembr yɩɩ neb ka tɛk vargrã Nazi rãmbã sẽn maana, sẽn kʋ Zʋɩf rãmb milyõ rãmb la ka yell dãmb a taab Eropã. Yaa sẽn pa kaoos pʋgẽ bal la Katolik tũudum taoor dãmbã sẽn be Fãrensã sak n deeg tɩ b sẽn wa n talld neb tus kobs n na n tɩ kʋ Nazi rãmbã kũum dotẽ wã bãmb pa kɩɩs ye. La tẽn-tẽnsã ket n segenda zɩɩm daagre, tɩ egiliizã teend woto la a sakd rẽ. A sẽn gomd Egiliiz Ortodogs Rissã yelle, zʋrnall Time (sẽn pukd tẽn-tẽns wʋsg pʋsẽ wã) yeela woto sẽn pa kaoos pʋgẽ: “Egiliizã sẽn lebs n paam pãngã tara pãn-tusdg me sẽn yaa kãseng zĩig b sẽn da pa tõe n mams pĩndã pʋgẽ: yaa Riss rãmbã zab-teedo. . . . Zabr sɩls la sodaas kã rãmb bark ningrã lebga wa minung la bala. Sɩpaolg kiuugã, Mosku Danilovsky monastɛɛrã sẽn yaa Rissi tũudum Naabã zĩigã, be, egiliizã zãaga zĩig meng n kos Wẽnnaam t’a ning Rissi nikleɛɛr zab-teedã barka.” O.N.U. wã tõe n gɩdga masã dũniyã t’a ra raool a meng ne zab-teed sẽn yaa masɩɩb bɩ? Toaya! Piri Nobɛll paamd laafɩ wã yĩng wilga Lõndr Guardian zʋrnallã sẽn yit Ãngeletɛɛrã pʋgẽ tɩ: “Bũmb ning sẽn sãamd sũurã yaa tɩ O.N.U. wã Bãan Sull tẽns a nu wã sẽn be be wakat fãa wã yaa dũniyã tẽns a nu nins sẽn kõt zab-teed wʋsg n yɩɩdã.”

16. Bõe la a Zeova na n maan ne tẽn-tẽns nins sẽn tãnesd zabã?

16 A Zeova na n pidsa a bʋ-kaoorã tẽn-tẽnsã sẽn tãnesd zabrã zut bɩ? Habakuk 2:13 yetame: “Buud wʋsg tʋmda bugum yĩnga. Bãmb namsdame n yɛɛd zaalem. Ka Saasẽ-pãng-soabã [tãb-biis soab a Zeova, NW] n kɩt tɩ yɩ woto sɩda?” “Tãb-biis soab a Zeova”! N-yẽe, a Zeova tara tãb-biis sẽn yaa malɛk rãmb saasẽ, a sẽn na n tũnug ne n zab ne neb la tẽn-tẽns nins sẽn nong zabrã tɩ b menem!

17. Hal sẽn ta zĩ-bʋg la a Zeova bãngrã na n pid tẽngã bʋ-kaoorã sã n wa pids buud nins sẽn nong nen-kɛglmã zutu?

17 A Zeova sã n pids a bʋ-kaoorã tẽn-tẽns sul-kãensã sẽn tar nen-kɛglmã poore, bõe n na n pʋgle? Habakuk 2:14 kõta leokre: “Tɩ bõe, dũniyã na n pida ne Zusoaba [a Zeova, NW] ziir bãngr wa ko-kãsemsa sẽn lud tẽngã.” Ad sɩd yaa bõn-kãseng d sẽn gũudi! Harmagedõ, wakat fãa yĩnga, b na n wilgame t’a Zeova naam sẽn-ka-to wã zemsame. (Wilgri 16:16) A kõta tõnd bas-m-yam t’a na n ‘waooga zĩig  ninga a nao wã sẽn be wã,’ sẽn yaa tẽn-kãngã zug tõnd sẽn vɩyã. (Ezai 60:13) Ãdem-biisã fãa na n paama zãmsg Wẽnnaam vɩɩm sorã pʋgẽ, tɩ rẽ na n kɩt tɩ b bãngrã ne a Zeova raabã sẽn tar ziirã yɩ wa ko-kãsemsã sẽn pid mogrã zĩisã.

Yel-beed a naas la a nu soabã

18. Yel-beed a naas-n-soab bʋg la b tũnug ne a Habakuk n moone, la wãn-wãn la rẽ pukd dũniyã neb manesem pʋgẽ rũndã-rũndã?

18 B bilga yel-beed a naas-n-soabã Habakuk 2:15 pʋgẽ woto: “Hey, [toog bee ne yãmba, NW] yãmb maana y yags wẽng tɩ b lebg wa gãeems tɩ y paam n la-ba.” Woto tẽegda tõnd masã dũniyã vɩ-yook la a bʋdgre. A yoobã tũudum dãmbã meng sẽn yaa bas-yaar dãmbã sẽn teendã zɩ n yɩ wʋsg n ta woto ye. Tood wala SIDA wã la taoor bãas a taab piuuga wʋsg dũniyã gill zugu. Wall tɩ b puk a “A Zeova ziirã,” maam nandã zãmaan fõrd n kẽeda vɩ-yook pʋgẽ tɩ Wẽnnaam bʋ-kaoorã na n wa baas n pids b zutu. Kella bilf tɩ dũni wẽng kãngã “sẽn pid ne paoogr la pa ne ziirã” yũ a Zeova sũ-puugrã laagẽ. Sũ-puugr la-kãng makda a raabã ne dũni kãngã. ‘Yãnd n na n wa a ziirã zugu.’—Habakuk 2:16.

19. Yel-bãnd sẽn wilgd yel-beed a nu soabã waoongã a Habakuk sẽn moona tɩ loee ne bõe, la bõe yĩng tɩ gom-kãens võor tagem rũndã-rũndã dũniyã pʋgẽ?

19 Yel-beed a nu soabã sɩngr kõta keoogr sẽn tar pãng sẽn kɩɩsd bõn-naands b sẽn peesã balengo. A Zeova kɩtame tɩ no-rɛɛsã moon gom-kãensã sẽn tar pãngã: “Hey! [toog bee ne yãmba, NW], neb nins sẽn yet raad tɩ b neke la b yet kug sẽn ka tõe n wʋm tɩ b yikã, bũmb a woto tõe n zãmsa ned sɩda? Gese, b bolg-a-la ne sãnem la wanzũri, la a ka tar vɩɩm a pʋgẽ ye.” (Habakuk 2:19) Hal tɩ ta rũnd kãngã, dũni kiris-nedemdã la b sẽn boond-b rãmb tɩ kɩfen dãmbã wõgemdeda b pigsã, b Vɛrs Mariam  Sõng bõn-naandsã, b bõn-makdsã la bõn-yood a taab sẽn wõnd ninsaalb bɩ rũms taoore. Bõn-makds kãens ba a yembr pa na n tõog n nek n fãag b balemdbã, a Zeova sã n na n wa pids a bʋ-kaoorã ye. Baa ne b sẽn bolg-b ne sãnem la wanzũri wã, b yaa zaalem, b sã n mak-b ne Wẽnnaam a Zeova sẽn-ka-saabã ziirã la a bõn-naandsã sẽn vɩ wã ziiri. Bɩ d pẽg a yʋʋrã sẽn-ka-to wã wakat sẽn-kõn-sa!

20. Tõnd tara zu-noog n sõgend wẽn-do-bʋg pʋgẽ ne sũ-noogo?

20 N-yẽe, tõnd Wẽnnaam a Zeova zemsa ne pẽgr buud fãa. Ne waoogr sẽn yaa kãseng wʋsg a yĩnga, bɩ d kelg keoogr kãngã sẽn tar pãngã sẽn kɩɩsd bõn-naands pʋʋsgã. La kelg-yã! A Zeova ket n gomdame: “Zusoaba bee bãmb do-sõnga pʋgẽ; bɩ dũniyã neba fãa sĩnd bãmb taoore.” (Habakuk 2:20) Sãmbg sẽn ka be, ra yaa Zerizalɛm wẽn-doogã n da be no-rɛɛsã yamẽ. Baasg zãnga, rũndã-rũndã, tõnd tara zu-noog n balemd tẽeb wẽn-doogẽ sẽn yaa kãseng n yɩɩd zĩig sẽn zãre, zĩig ning b sẽn zĩnig tõnd Soaal a Zezi Kirist t’a yaa Maankʋʋd Kãsmã. Yaa wẽn-do-kãng tẽng zug samandẽ ka la tõnd tigimd taaba, n sõgendẽ la d pʋʋsdẽ, n kõt a Zeova waoogr ning sẽn tog ne a yʋʋrã sẽn tar ziirã. La ad sɩd yaa ne sũ-noog kãseng la d balemd d yĩngr Ba-nongrã!

Y tẽrame bɩ?

• Wãn-wãn la y get a Zeova gom-kãensã: “A ka na n kaoos tɩ loog a waoongã wakatã”?

• Rũndã-rũndã yel-beed nins b sẽn tũnug ne a Habakuk n moona võor yaa bõe?

• Bõe yĩng tɩ d segd n ket n moond a Zeova keoogrã?

• D tara zu-noog n na n sõgen wẽn-do-bʋg samand pʋgẽ?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, rãmba, seb-neng 21]

Wala a Habakuki, Wẽnnaam rũndã-rũndã sõgen dãmbã miime t’a Zeova pa na n kaoos tɩ loog a waoongã wakatã ye

[Foto rãmba, seb-neng 24]

Yãmb nanda zu-noog ning y sẽn tar n balemd a Zeova a tẽeb wẽn-doogã samandẽ wã bɩ?

[Fotã soaadbã, seb-neng 22]

U.S. Army photo