Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Tẽeba tõe n toeema yãmb vɩɩmã

Tẽeba tõe n toeema yãmb vɩɩmã

 Tẽeba tõe n toeema yãmb vɩɩmã

“NED sɩd tõe n tũuda noy sẽn yaa sõma tɩ pa tũ ne Wẽnnaam ye.” Yaa woto la yel-sɩd-kõn-bãng soab togs-yã. Pʋg-kãngã yeelame t’a wuba a kambã n zãms-b noy sẽn yaa sõma wʋsgo, tɩ bãmb me wub b kambã ne no-kãensa sẽn yaa sõma wʋsgã, tɩ rẽ fãa pa tũ ne Wẽnnaam tẽeb ye.

Woto rat n yeelame tɩ Wẽnnaam tẽeb pa tɩlae bɩ? Vẽenega, yaa woto la nin-kãngã tags-yã. La yaa sɩd tɩ neb nins fãa sẽn pa tẽed Wẽnnaamã n yaa nin-wẽns ye. Tʋm-tʋmd a Poll goma “bu-zẽms” neb sẽn pa mi Wẽnnaam sẽn ‘sakd tõoga sẽn yeel bũmb ninsã’ yelle. (Rom dãmba 2:14) Neba fãa, n paas yel-sɩd-kõn-bãng tẽedbã roga ne sũur-kaseto. Neb wʋsg makdame n na n tũ b sũur-kasetã sẽn yetã, baa b sã n pa tẽed Wẽnnaam sẽn kõ-b pãn-tõog kãng b sẽn dog ne n tõe n bãng sẽn yaa sõma la wẽngã.

Baasg zãnga, tẽeb sẽn yaa kãn-kãe ne Wẽnnaam, tẽeb sẽn yẽbg Biiblã zug tara pãng n tõe n tus ned t’a maan neer n yɩɩd sũur-kasetã sor-wilgr sẽn pa tar sõngre. Tẽeb sẽn yẽbg Wẽnnaam Gomdã sẽn yaa Biiblã zug kibenda sũur-kasetã, n kɩtdẽ t’a yaa sõma wʋsg n tõe n bãng sẽn yaa sõma la wẽnga. (Hebre dãmba 5:14) Sẽn paase, tẽebã kõta ned pãng t’a kell n tũ noy sẽn yaa sõma wʋsg weoogrã sẽn yaa kãsengã taoore. Wala makre, yʋʋm kob-gĩnd 20 soabã sasa, politik nanambs sẽn yaa zãmb rãmb rɩɩ naam tẽns wʋsg pʋsẽ. Wõnda rẽ tusa neb sẽn yaa sõma tɩ b tʋm tʋʋm-beedo. La neb nins sẽn tar tẽeb hakɩk ne Wẽnnaam zãgsame tɩ b kõn kɩɩs noy nins b sẽn tũudã, baa sã n na n tũu ne b yõyã. Sẽn paase, tẽeb sẽn tik Biiblã zug tõe n toeema neda. A tõe n fãaga neb sẽn wõnd b  menemame, la a sõng neb tɩ b gil beeg-kãsemse. Ges-y makr a wãn sẽn wilgd rẽ.

Tẽeb tõe n toeema zak pʋgẽ vɩɩm

“Ne yãmb tẽebã maasem, y maana bũmb maaneg sẽn yaa toog wʋsgo.” Yaa woto la Ãngeletɛɛr bʋ-kaood yeel a sẽn wa n taasd a sardã a John la a Tani kambã zãab wɛɛngẽ wã. A John ne a Tani sẽn waa n wa zu-soben dãmbã taoorã tɩ b ra pa kẽ kãadem ye, la b zak pʋgẽ vɩɩmã ra wulumdame. A John sẽn da kẽ dorg yũub la reem n bao ligd minung pʋgẽ wã yĩnga, a kẽe bi-beer sẽn na yɩl n paam ligd a minim wẽnsã yĩnga. A raaga a kambã ne b ma wã n base. La yaa bõe “yel-solemd” n maane?

Daar a yembre, a John wʋma a kẽemã biribl sẽn gomd Arzãn yelle. Rẽ waa ne sʋgsg a yamẽ wã t’a sʋk biigã roagdba. Biigã roagdb yaa a Zeova Kaset rãmba, la b sõnga a John t’a zãms n bãng Arzãnã wɛɛngẽ Biiblã pʋgẽ. Bilf-bilfu, a John ne a Tania bɩɩsa tẽeb sẽn tik Biiblã zug tɩ rẽ toeem b vɩɩmã. B tɩ gʋlsa b kãadmã tɩ zems ne laloa wã la b tõog n bas b minim wẽnsã. Zu-soben dãmb nins sẽn ges b zakã yãa bũmb sẽn da wõnd pa tõe wakat bilf bal sẽn deng rẽ: b yãa zak sẽn tar sũ-noog ro-yɩlemd pʋgẽ, zĩig sẽn zems ne kamb wubri. Bʋ-kaoodã ra bee bʋʋm la a sẽn yeel tɩ ‘yel-solemdã’ yaa a John la a Tania tẽeb paalgã yĩnga.’

Kɩlometr tusa ne Ãngeletɛɛre, pʋg-bɩɩg sẽn be Pors Oriã da na n kẽe sũ-sãoong wʋsg pʋgẽ wa neb sõor wʋsgo. A ra magdame n na n maan wa neb milyõ rãmb kãadem sẽn baasd ne kaoob yʋʋmd fãa wã. A ra tara biiga, la a sɩdã yʋʋm da yɩɩd-a-la wʋsgo. Rẽ kɩtame t’a roagdbã ra sagend-a t’a kao kãadmã, la a sɩd ra sɩngame n segend n na n maan woto. Baasg zãnga, a ra zãmsda Biiblã ne a Zeova Kaset soab a yembre. Kaset soabã sẽn bãng yellã, a wilga Biiblã sẽn yet bũmb ning kãadem wɛɛngẽ. Wala makre, a wilgame tɩ kãadem yaa kũun sẽn yit Wẽnnaam nengẽ, la pa bũmb b sẽn segd n deem ne ye. (Matɩe 19:4-6, 9) Pagã tagsa woto: ‘Ad yaa bõn-sãanga, pʋg-kãngã ne a sẽn yaa sãana makdame n na n fãag mam zakã, tɩ neb nins sẽn pẽ maamã yaool n dat n wã-a.’ Tẽeb paalg ning a sẽn paamã sõng-a lame t’a kogl a kãadmã.

Vaees-n-gɛsg sẽn tɩ loe ne zak pʋgẽ vɩɩmã la b maan pʋs yiisgã wɛɛngẽ. Nasiõ Zĩni rapoor dãmb magame n wilg tɩ yʋʋmd fãa pʋs la b yiisd ne yamleoog tɩ sẽn na ta kom-peels milyõ rãmb pa paam n dog ye. Yell a woto fãa yaa yel-beedo. Biiblã bãngr sõnga pag Filipin tẽngã t’a pa maan wa pʋg-kãensã ye.

A Zeova Kaset rãmbã sõsa ne pʋg-kãngã, t’a sak n deeg seb-bil zug b sẽn tikd n zãmsd Biiblã, t’a gom-zugã yaa: Bõe la Wẽnnaam baood tɩ tõnd maane?, * tɩ Biibl zãmsg sɩng ne-a. Kiis loogr poore, pagã wilga bũmb ning sẽn kɩt t’a sak Biibl zãmsgã. Pagã ra tara pʋga, Kaset rãmbã sẽn wa n ges-a pipi wã, la yẽ ne a sɩdã ra rɩka sard n na n yiis pʋgã. La, fot ning sẽn be seb-bilã seb-vã-neng 24 sẽn wilgd bi-pɛɛlgã sẽn pa rogã tuka pagã sũuri. Biiblã võor wilgr sẽn naag ne fotã sẽn wilg tɩ vɩɩmã yaa bõn-sõngã ‘Wẽnnaam sẽn yaa vɩɩmã yẽgrã’ yĩng kɩtame tɩ pagã sak n na n tall a bi-pɛɛlgã. (Yɩɩl Sõamyã 36:9, NW) Masã, a roga bi-neere sẽn keem sõma.

Tẽebã sõngda neb nins b sẽn pa nandã

Etiopi, roap a yiib sẽn pa ning fut sõma n wa a Zeova Kaset rãmbã baleng tigisgẽ. Tigisgã saabẽ, Kaset soab a ye tɩ pʋʋs-b lame la a togs a yʋʋr ne zood manesem. Roapã kos-a-la ligdi. Kaset soabã pa kõ-b ligd ye, la yaa bũmb sẽn yɩɩd ligdi. A raool-b lame tɩ b bɩɩs tẽeb ne Wẽnnaam, sẽn tar ‘yõod n yɩɩd sãnem wʋsgã.’ (1 Pɩɛɛr 1:7) Bãmb ned a yembr n sak n sɩng Biiblã zãmsgo. Rẽ toeema a vɩɩmã. A sẽn bɩ tẽebã wɛɛngẽ wã yĩnga, a basa sɩgaar yũubu, rãama yũub wʋsgã, yoobã la qat (sẽn yaa dorg sẽn ningd ned yembd pʋgẽ wã) rɩkre. A zãmsa a meng noor dɩɩb baoob la a bas bõosgã, la masã a vɩɩmã manegame n tar barka.

Itali, rao sẽn tar yʋʋm 47 bʋʋd la b kao t’a segd n kẽ bãens-roog yʋʋm piiga, la b ra ning-a-la bʋ-kaoor logtor yirẽ sẽn get yam-gãag laafɩ wã yelle. A Zeova Kaset soab b sẽn kõ sor t’a tɩ kẽ bãens-roogẽ wã n kõ tẽeb sõngrã n zãms Biiblã  ne-a. Rao wã bɩɩ tẽebã wɛɛngẽ tao-tao. Tẽebã toeema a vɩɩmã wʋsg hal n kɩt tɩ bãens-roog kamb a taabã baood sagls a nengẽ n dat n bãng b sẽn na n maan to-to n mao ne b zu-loeesã. A tẽebã sẽn tik Biiblã zugã kɩtame tɩ bãens-roogã taoor dãmb waoogd-a, n nand-a, la b tar bas-yard ne-a.

Yʋʋm sẽn pa kaoos pʋgẽ, zʋrno rãmbã wilgame tɩ tẽng-n-biis n zabd taab Afirik tẽng a yembrẽ. Sẽn tɩ yaa wẽng n yɩɩd fãa yaa b sẽn togsd tɩ komdibli la b zãmsd sodaarã. B yũnugda kom-kãens dorge, n maand-b pãng wʋsgo, la b modgd-b tɩ b tall nen-kɛglem manesem ne b roagdbã, sẽn na yɩl n sɩd bãng tɩ kom-kãens na n loee b mens ne sull ning yĩng b sẽn zabdã bala. Tẽeb sẽn tik Biiblã zug tara pãng n sek a na toeem kom-bɩɩs a woto vɩɩm bɩ? Sẽn na ta makr a yiib pʋsẽ, yɩɩ woto.

Liberia, a Alex ra yaa biribl sẽn sɛrved mees Katolik Egiliizẽ wã. La a sẽn da wa n tar yʋʋm 13, a tɩ naaga sull sẽn maand zabre, n lebg soda-bil yʋʋr sẽn yi. Sẽn na yɩl n yɩ gãndaoog zabrã pʋgẽ n paase, a kẽnga tɩɩm soab nengẽ. A Alex yãa a tũud-n-taas wʋsg b sẽn kʋ, la yẽ põsame. Yʋʋmd 1997, a sega a Zeova Kaset rãmbã n mik tɩ b pa paoogd-a ye. Wall tɩ yɩ woto, b sõng-a lame t’a bãng Biiblã sẽn yet bũmb ning nen-kɛglmã wɛɛngẽ. A Alex basa sodaarã. A tẽebã sẽn sɩng bɩʋʋngã, a tũu Biiblã no-kãngã: “Bɩ a zãag ne wẽnga la a maan neere. Bɩ a bao laafɩ la tũ-a.”—1 Pɩɛɛr 3:11.

Sʋkendã, biig sẽn da yɩ sodaag yʋʋr sẽn boond t’a Samson n wa tẽng ning pʋgẽ a Alex sẽn vɩ masã wã. A ra bee korall pʋgẽ, la yʋʋmd 1993, a lebga sodaaga, n kẽ dorg yũubu, tɩɩm saoog la yoob pʋgẽ. Yʋʋmd 1997 tɩ b yiis-a-la sodaarã. A Samson ra teesda Monrovia n na n tɩ kẽ sodaas sull sẽn yaa zall sẽn zabd n kogend nebã pʋgẽ, t’a zoa kɩt t’a sak n na n zãms Biiblã ne a Zeova Kaset rãmbã, tɩ rẽ kɩt t’a bɩɩs tẽeb sẽn tik Biiblã zugu. Rẽ kõ-a-la raood t’a bas a zabr manesmã. Masã a Alex ne a Samson vɩɩ ne bãan la b tar vɩɩm manesem sẽn yaa sõma. Sã n pa Biiblã bõe n da tõe n toeem neb b sẽn da nams wʋsg woto vɩɩm?

Tẽeb ning sẽn zemsã

Makr wʋsg n be b sẽn tõe n sõdg n wilg tẽeb hakɩk sẽn yẽbg Biiblã zugã pãng sẽn yaa to-to. La bãmbã yaa makr a wãn bala. Yaa sɩd tɩ pa ned ning fãa sẽn yet bal t’a tẽeda Wẽnnaamã n tũud Biiblã noy sẽn yaa sõma wʋsgã a vɩɩmã pʋgẽ ye. Sɩda, wẽnd-kae rãmb kẽer tõe n tara vɩɩm manesem sẽn são neb kẽer sẽn yet tɩ b yaa kiris-neba. Yaa woto, bala tẽeb sẽn tik Biiblã zug baoodame tɩ f maan tɩ yɩɩg f sẽn na n yetẽ bal tɩ f tẽeda Wẽnnaam.

Tʋm-tʋmd a Poll yeelame tɩ tẽeb yaa “yɛl gũub sẽn be bas-m-yam d sẽn saagd n na n paame, yel-sɩd poeer kũun sẽn yaa vẽenega, baa ne b sẽn pa ne yel-sɩd kãensa wã.” (Hebre dãmba 11:1, NW) Woto yĩnga, tẽ rat n yeelame me tɩ f tall tẽeb sẽn tar pãng wʋsg sẽn yẽbg kaset b sẽn pa tõe n kɩɩs zugu, yɛl b sẽn pa ne zutu. Rẽ baoodame tɩ d ra tall sãmb-sãmb baa bilf ne Wẽnnaam belmã, tɩ d ra maan sãmb-sãmb ne a sã n tagsda tõnd yelle, la a na n ninga neb nins sẽn maand a raabã bark ye. Tʋm-tʋmdã yeelame me tɩ: “Ned ninga sẽn wat Wẽnnaam nengẽ, a tog n tẽeme tɩ bãmb beeme la tɩ bãmb yaa neb nins sẽn baood bãmba roanda.”—Hebre dãmba 11:6.

Yaa tẽeb kãngã buudã la sẽn toeem a John, a Tania la neb a taab nins yell d sẽn gom sõs-kãngã pʋgẽ wã vɩɩmã. Rẽ tus-b lame tɩ b tall bas-yard zãng ne Wẽnnaam Gomdã sẽn yaa Biiblã sẽn na yɩl n paam sor-wilgr b sardã rɩkr pʋsẽ. Rẽ sõng-b lame tɩ b maan modgr wakat bilf pʋgẽ sẽn na yɩl n bas manesem sẽn noom bãmb n yaool n pa sõma wã. Baa b ned kam fãa yɛl sẽn da yaa toor ne a taabã, b fãa sɩnga so-yɛng tũubu. A Zeova Kaset soab n zãms Biiblã ne nin-kãensã, tɩ b wa bãng tɩ Biiblã sẽn yet woto wã yaa sɩda: “Wẽnnaam goama vɩɩme la a tara pãnga.” (Hebre dãmba 4:12) Wẽnnaam Gomdã pãng sõnga ned kam fãa t’a tall tẽeb sẽn tar pãng sẽn toeem a vɩɩmã tɩ maneg n paase.

A Zeova Kaset rãmbã tʋmda sẽn yɩɩd tẽns la ko-sʋk-tẽns 230 pʋsẽ. B sagend-y lame tɩ y paam Biibl zãmsgo. Bõe yĩnga? Bala b kɩsa sɩd tɩ tẽeb sẽn tik Biiblã zug tõe n manega yãmb me vɩɩmã.

[Tẽngr note]

^ sull 10 Yaa Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania n yiis seb-kãngã.

[Foto rãmba, seb-neng a 3]

Tẽeb sẽn tik Biiblã zug toeema neb vɩɩm tɩ lebg sõma n paase