Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Y tẽrame bɩ?

Y tẽrame bɩ?

Yãmb karma Gũusg Gasg nins b sẽn yiis yaoolmã sõma bɩ? Bɩ y ges y sã n tõe n leoka sogs-kãensã:

Bõe yĩng t’a Zeova ra kõt pĩnd wẽndẽ Israyɛll nebã sor tɩ b zabd zaba?

A Zeova nonga ninsaalbã. Baasgo, neb sã n da wa namsd a nin-buiidã wall b tʋmd tʋʋm-beedo, a kɩtdame t’a nin-buiidã zab ne-ba. La yaa Wẽnnaam meng n da wilgd b rãmb nins sẽn segd n kẽng zabrã, la wakat ning b sẽn segd n zabã.—w15-MM 1/11, s. n. a 4-5.

Bõe la roagdbã tõe n maan n sõng b kambã tɩ b tũ a Zeova?

Roagdbã segd n nonga b kambã, la b yɩ sik-m-mens rãmb tɩ kõ-b mak-sõngo. Sẽn paase, b segd n tʋma ne yam, n bao n bãng b kambã sõma.—w15-MM 1/11, s. n. a 9-11.

Bõe yĩng tɩ d pa tõe n yeel tɩ papã yaa a Pɩyɛɛr lɛdgda?

Matye 16:17, 18 goamã pa wilgd t’a Pɩyɛɛr n da na n yɩ kiris-nebã tiging taoor soab ye. Biiblã wilgame tɩ yaa a Zeezi la tigingã pãng kugri, rat n yeel t’a taoor soab lakae, pa a Pɩyɛɛr ye. (1 Pɩy. 2:4-8)—w15 12/1, s. n. 12-14.

Nand tɩ d sɩng goama, bõe la d segd n tẽege?

Sẽn na yɩl tɩ d goamã naf d taabã, yɩta sõma tɩ d bãng 1) wakat ning d sẽn segd n gome (Koɛ. 3:7), 2) d sẽn na n yeel bũmb ning tɩ zemse, (Yel. 12:18), 3) la d sẽn na n gom to-to (Yel. 25:15).—w15-MM 12/1, s. n. 19-22.

Pʋ-lik tʋʋmã kiris-nebã sẽn segd n zãag b mens ne wã kẽer la bʋse?

Kiris-nebã zãagda b mens ne ziri la tẽn-kãnem. B pa gomd goam sẽn na n sãam ned yʋʋr ye. B leb n pa zuudi, b pa maand zãmb me.—wp16.1, s. n. a 5.

“Maan-kʋʋdbã kãsem-dãmb” nins yell b sẽn gomd Biiblã pʋgẽ wã ra yaa ãnd dãmba?

“Maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã” ra yaa neb nins b sẽn yãk tɩ b lʋɩt taoor maan-kʋʋrã tʋʋmd pʋgẽ wã. B ra ket n boonda sẽn da yaa-b maan-kʋʋdb kãsem-dãmb tɩ b wa yiis b tʋʋmdẽ wã me woto.—wp16.1, s. n. 10.

D manesem segd n yɩɩ wãn ne ned sẽn wãbd a Zeezi kũumã tẽegr burã la a yũud divẽ wã?

D pa waoogd-b tɩ loog noor ye. Ned sẽn sɩd paam vʋʋsem sõngã zaeeb pa segd n bao tɩ b waoog-a tɩ loog noore, wall a baoodẽ tɩ b bãng tɩ yẽ paama vʋʋsem sõngã zaeeb ye. (Mat. 23:8-12)—w16.01-MM, s. n. 23-24.

A Abrahaam sẽn maan to-to n paam Wẽnnaam zoodã wilgda tõnd bõe?

A Abrahaam bao n bãnga a Zeova. Tõe tɩ yaa a Sɛm n sõng-a. Sẽn paase, a Abrahaam yãa Wẽnnaam sẽn sõng yẽ ne a zakã rãmb to-to wã, n dɩk yam. Tõnd me tõe n maana wa a Abrahaam.—w16.02-MM, s. n. a 9-10.

Maana wãn tɩ Biiblã sɛb wa tar sags la vɛrse-rãmba?

Yaa a Étienne Langton sẽn yɩ prɛtrã n pʋɩ Biiblã sɛbã, n maan tɩ sebr fãa tar sagse. Yɩɩ yʋʋmd 1200 soabã sẽnese. La yaa zʋɩf-rãmbã seb-gʋlsdb n yɩ pipi n pʋɩ Biiblã babg ning sẽn da yaa ne ebre wã, tɩ tar vɛrse-rãmba. Yʋʋmd 1550 soabã sẽnes la Biibl-mit a Robert Estienne pʋɩ Biiblã babg ning sẽn da yaa ne gɛrkã, tɩ tar vɛrse-rãmba.—wp16.2, s. n. 14-15.

A Sʋɩtãan sẽn na n mak a Zeezi wã, a sɩd tall-a lame n kẽng wẽnd-doogẽ wã bɩ?

D pa mi sã n sɩd yɩɩ woto ye. Tõe tɩ Matye 4:5 ne Luk 4:9 goamã wilgdame tɩ yɩɩ yãab pʋgẽ la a tall a Zeezi n kẽng wẽnd-doogẽ wã, pa rẽ bɩ tõe t’a Zeezi ra yasa zĩ-zãntgẽ sẽn da pẽ ne wẽnd-doogã.—w16.03, s. n. 31-32.

Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ d koe-moonegã sasa, d goamã yaa wa meenem?

Meenem sigda bilf-bilfu, n bʋkd zĩiga, n kɩtdẽ tɩ tɩɩsã la moodã pa kiidẽ ye. Meenem yaa bark sẽn yit Wẽnnaam nengẽ. (Tõo. 33:13) Wẽnnaam nin-buiidã sẽn naag taab n moond koɛɛgã tɩ b goamã nafd nebã to-to wã yaa wa meenem.—w16.04-MM, s. n. a 4.