Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Zʋg-sõng yõod sẽn yɩɩd bõn-neebã fãa

Zʋg-sõng yõod sẽn yɩɩd bõn-neebã fãa

Pĩnd wẽndẽ n tãag masã, diama yaa bũmb sẽn tar yõod wʋsg nebã nifẽ. Diama kẽer ligd taa dolaarã milyõ-rãmba. La rẽ yĩnga, Wẽnnaam nifẽ, bũmb n be t’a yõod yɩɩd diama la bõn-neeb a taabã fãa bɩ?

 Armeni, pag a ye sẽn yaa koe-moond sẽn pa reeg lisg n yã rao paspoor a zakã sɛɛg n dɩke. Pagã yʋʋr la a Haykanush. A sẽn lak paspoorã, a mikame tɩ kart dekredi-rãmb n be be, n paas ligd wʋsgo. A tɩ wilga a sɩdã. Yẽ me ra yaa koe-moond sẽn pa reeg lisgu.

A Haykanush ne a sɩdã ra tara ligd zu-loeese, hal n da kẽ sama. La baa ne rẽ, b yãka yam tɩ b na n tɩ kɩsa paspoorã ne ligdã a soaba. A yʋʋrã ne b sẽn tõe n paam-a zĩig ningã ra gʋlsa paspoorã zugu. B sẽn ta raoã zakẽ n na n lebs paspoorã, linga yẽ ne a zakã rãmb fãa. A Haykanush ne a sɩdã togs-b lame tɩ bãmb zãmsda Biiblã, la tɩ yaa b sẽn bãng bũmb ning be wã n kɩt tɩ b maan pʋ-peelem woto. B kell n tũnuga ne rẽ n gom a Zeova Kaset rãmbã yelle, la b kõ-b tõnd sɛba.

Raoã ne a zakã rãmb yãka ligd n na n kõ a Haykanush n pʋʋs-a barka, t’a zãgse. Vẽkembeoogã, a pagã kẽnga a Haykanush rãmb zakẽ wã, n tɩ kõ-a nug-bĩng sẽn maan ne diama, n na n pʋʋs-a b zaamẽ. A Haykanush tõdga kũunã, la pagã pẽdg-a lame.

A Haykanush ne a sɩdã sẽn maan pʋ-peelem to-to wã tõe n linga neb wʋsg wa sẽn ling raoã ne a zakã rãmbã. La b pʋ-peelmã yaa bũmb sẽn ling a Zeova bɩ? A tagsg yɩɩ wãn ne b sẽn maanã? B pʋ-peelmã talla yõod bɩ?

ZƲG-SÕMA YÕOD SẼN YƖƖD ARZEGSE

Sogs-kãensã leokr pa toog ye. Bala, sẽn tũud-b a Zeova wã miime t’a nifẽ, zʋg-sõma sẽn kɩtd tɩ b wõnd-a tara yõod n yɩɩd diama, sãnem bɩ bõn-neeb buud fãa. Naoor wʋsgo, bũmb nins nebã sẽn get tɩ tara yõodã, ne a Zeova sẽn get tɩ tara yõodã pa yembr ye. (Eza. 55:8, 9) Neb nins sẽn tũud-a wã modgdame n na n yɩ wa yẽ, n kɩs sɩd tɩ rẽ yõod yɩɩda bũmb fãa.

Biiblã sẽn yet bũmb ning yamã la bãngrã wɛɛngẽ wã wilgda rẽ vẽenega. Sɩd me, Yel-bũnã 3:13-15 yetame: “Bark bee ned ning sẽn tar-a yamã zugu. Bark bee ned ning sẽn paam-a bãngr zugu. Bala, yam tara yõod n yɩɩd wanzuri, la a tara nafr n yɩɩd sãnem. Yam tara yõod n yɩɩd kĩndi halaale. La bõn-neebã fãa ka tõe n dɩk n mak ne-a ye.” Hakɩɩka, a Zeova nifẽ, zʋg-sõma a woto yõod yɩɩda arzɛk buudã fãa.

La pʋ-peelmã yẽ?

A Zeova mengã yaa pʋ-peelem soaba, bala Biiblã yetame t’a yaa “Wẽnnaam sẽn ya sɩd soaba.” (Tit 1:2) Pipi kiris-nebã wakate, a kɩtame tɩ tʋm-tʋmd a Poll yeel Korẽnt tigingã neb woto: “Bũmb ning sẽn kõt tõnd sũ-noogã, yaa tõnd sũ-bãngrã sẽn kɩt kaset tɩ dũni wã neb sʋka, tõnd kẽna ne sõmblem la pʋ-peelem sẽn yit Wẽnnaam nengẽ wã yĩnga, la d kẽna yãmb sʋk a woto n yɩɩda.”—2 Kor. 1:12.

A Zeezi Kirist me kõo mak-sõng pʋ-peelmã wɛɛngẽ. Wala makre, maan-kʋʋdb kãsem a Kayif ra yeel-a-la woto: “Mam kota yãmb ne Wẽnnaam sẽn vɩ wã yʋʋr tɩ y togs tõnd yãmb sã n yaa Kirisi, Wẽnnaam Bi-riblã.” A Zeezi togs-a-la sɩda, n yeel tɩ yaa yẽ la Mesi wã, baa ne a sẽn da mi tɩ tõe n kɩtame tɩ Sãnedrẽ wã neb rõd-a t’a tʋʋsa Wẽnnaam, n kɩt tɩ b kʋ-a wã.—Mat. 26:63-67.

La tõnd yẽ? Yell ning pʋgẽ, sã n mik tɩ d sã n pa togs sɩd zãnga, tõe n naf-d lame, d na n kell n maana pʋ-peelem bɩ?

YƖL N YƖ PƲ-PEELEM SOAB PA NANA YE

D fãa miime tɩ yɩl n yɩ pʋ-peelem soab rũndã-rũndã pa nana ye. Bala, d vɩɩ yaoolem wakate, tɩ nebã wʋsg yaa “beed-rãmba,” la “ligd-noangdba.” (2 Tɩm. 3:2) Ligd zu-loees  sã n kẽ tẽnga, pa rẽ bɩ tʋʋm paoong sã n yaa toogo, tõe n kɩtame tɩ neb kẽer pa le ne pʋ-peelem yõod ye. Kẽer tagsdame tɩ vɩɩmã sã n wa lebg woto, b sã n zu, n yag wall b tʋm pʋ-lik buud a taab n paam b noorã rɩɩbo, pa maneg n yaa wẽng ye. Lebga woto zĩig fãa, hal tɩ neb wʋsg getẽ tɩ baoobã wɛɛngẽ, pʋ-peelem yell pa le gomd ye. Baa kiris-neb kẽer n pa tags neer yel-kãngã wɛɛngẽ, n ‘maan zãmb n bao ligdi,’ n sãam b yʋʋr tigingã pʋgẽ.—1 Tɩm. 3:8; Tit 1:7.

La kiris-nebã fãa la bal rɩkda a Zeezi naoore, n yaa pʋ-peelem-dãmba. B neeme tɩ zʋg-sõma-kãensã tara yõod wʋsg Wẽnnaam nifẽ n yɩɩd arzɛk buud fãa. Rẽ n so tɩ lekoll-dãmbẽ wã, kom-bɩɩs nins sẽn tũud a Zeova wã pa maand zãmb ye. (Yel. 20:23) Yaa sɩd tɩ pa wakat fãa la d na n wẽneg n yã d pʋ-peelmã yõod wa a Haykanush nengẽ wã ye. La d sã n maand pʋ-peelem, d yaa nin-tɩrg Wẽnnaam nifẽ, d sũur-kasetã pa na n ningd-d taal me. Rẽ yõod pa tõe n bãng n bilg ye.

A Gagik kibarã wilgdame tɩ pʋ-peelmã yõod sɩd waoogame. Ad a sẽn yeele: “Nand tɩ m lebg kiris-nedã, m da tʋmda ãnterepriiz-bedr pʋgẽ. La tʋʋmdã taoor soab ra pa togsd lampo wã rãmb d sẽn paamdã zãnga, n da wẽgd-ba. Maam n da yaa dɩrɛktɛɛr zenerallã, n da tog n yẽs ne lampo-rɛɛsdã, n kõ-a bũmb t’a ra puk ãnterepriizã zãmbã ye. Woto kɩtame tɩ nebã ra mi tɩ m yaa pʋ-lik soaba. Mam sẽn wa n zãms Biiblã n bãng sɩdã, m tõdgame tɩ m kõn le maan rẽ ye. Baa ne tʋʋmdã yaood sẽn da yaa sõma wã, m basame, n pak m toorẽ tʋʋm-zĩiga. M maana tʋʋmdã sɛb fãa n yaool n na n sɩnge. Rẽ tɛk me, m yaooda m lampo-rãmbã fãa.”—2 Kor. 8:21.

A Gagik paasa woto: “Ligd ning m sẽn paamd masã wã zemsa m sẽn da paamd pĩndã pʋɩ-sʋka, tɩ yɩl n ges m zakã rãmb yell pa nana ye. La m sũ-noogã yɩɩda pĩndã. M miime me t’a Zeova nee m pʋ-peelmã. M sẽn maand woto wã me, m kõta m kamb a yiibã mak-sõngo. Sẽn paase, m paamame tɩ b kõ-m tʋʋmd tigingã pʋgẽ. Lampo wã rãmb la neb nins fãa sẽn tʋmd ne maamã miime tɩ m yaa pʋ-peen-neda.”

A ZEOVA BEE TÕND SÕNGR YĨNGA

A Zeova nonga neb nins sẽn tũud-a, n modgd n maand pʋ-peelem la b tar zʋg-sõma a taabã. B yel-manesmã wilgdame tɩ b rɩkda a togs-n-taare, tɩ rẽ waoogd-a. (Tit 2:10) A Zeova pʋlmame tɩ ned sã n maand woto, a na n sõnga a soaba. A ra kɩtame tɩ rĩm a Davɩɩd yeel woto: “Mam yɩɩ yãaga, moasã, mam lebga nin-kẽema, la mam zɩ n yãnd tɩ b bas nin-tɩrga, wall a yageng t’a bõsd rɩɩb ye.”—Yɩɩn. 37:25.

A Rut kibarã wilgdame t’a Davɩɩd gomdã yaa sɩda. A kell n zĩnda ne a sɩdã ma a Naomi sẽn da kʋʋlã, n pa loog n bas-a ye. B tɩ zĩnda Israyɛll soolmẽ wã. Be la a Rut ra tõe n tũ a Zeova sẽn yaa Wẽnnaam sɩd-sɩdã sõma. (Rut 1:16, 17) A Rut yɩɩ pʋ-peelem soaba, la ned sẽn da nong tʋʋmã. A tʋma wʋsg n yiis koodo, wa tõogã sẽn da kõ noor tɩ naong rãmbã tõe n maanã. A Zeova pa tol n bas a Rut ne a Naomi ye. Wa a Davɩɩd sẽn yeel kaoosg zugẽ wã, yẽ me paamame t’a Zeova sõng-a. (Rut 2:2-18) La pa rɩɩbã wɛɛngẽ bal la a Zeova ges a Rut yell ye. A kɩtame t’a yɩ rĩm a Davɩɩd yaaba, n naag Mesi wã yaab-rãmbã.—Rut 4:13-17; Mat. 1:5, 16.

Mi n yaa toog ne a Zeova Kaset rãmb kẽer tɩ b paam b noorã rɩɩbo. La baa b mi soay b sẽn tõe n tũ n paam ligd nana-nana, sã n yaa pʋ-lika, b pa sakd ye. B kelld n tʋma ne b  sũur fãa n paam b sẽn datã. B sẽn maand woto wã wilgdame tɩ ne bãmba, pʋ-peelmã la zʋg-sõma a taabã sẽn tat Wẽnnaam yamã tara yõod n yɩɩd arzɛk buudã fãa.—Yel. 12:24; Efɛ. 4:28.

Dũniyã gill zugu, kiris-nebã kɩsa sɩd wa a Rut t’a Zeova tõe n sõng-b lame. Yaa ne b sũy fãa la b teeg a soab ning sẽn pʋlem a Gomdã pʋgẽ t’a na n gesa b yellã. A yeela woto: “Mam kõn bas yãmba, wall m mong yãmb abada ye.” (Ebre. 13:5, Wẽnnaam Sebre 1983) Naoor wʋsgo, a Zeova wilgame t’a rat n sõnga nimbãan-dãmb nins sẽn maand pʋ-peelem wakat fãa wã, la t’a sɩd tõeeme. Sɩd me, hal n tãag masã, a geta a nin-buiidã yell wa a sẽn pʋlmã.—Mat. 6:33.

Yaa sɩd tɩ diama yaa bũmb sẽn tar yõod wʋsg nebã nifẽ. La d tõe n kɩsa sɩd tɩ tõnd saasẽ Ba wã nifẽ, pʋ-peelmã la zʋg-sõma a taabã yõod yɩɩda bõn-neer buudã fãa.

D sã n maand pʋ-peelem, d sũur-kasetã pa na n ningd-d taale, d na n tõog n gomda ne raood koɛɛgã mooneg sasa me