Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb baood n na n tʋma Wẽnnaam tʋʋmã n paas bɩ?

Yãmb baood n na n tʋma Wẽnnaam tʋʋmã n paas bɩ?

“Wɩng ne sɛbã kaoreng nebã sʋka, la saglgo, la zãmsgo.”—1 TƖM. 4:13.

YƖƖLA: 45, 70

1, 2. a) Bõe n wilgd tɩ Ezayi 60:22 goamã pidsda rũndã-rũndã? b) Bõe yĩng tɩ d rat tʋm-tʋmdb n paase?

A ZEOVA ra kɩtame tɩ no-rɛɛs a Ezayi yeel woto: “Ned ning sẽn yaa-a bilfã na n lebga neb tusri, la sẽn paood-a n yɩɩdã na n lebga buud sẽn tar pãnga.” (Eza. 60:22) Bãngr-gom-kãngã pidsda rũndã-rũndã sẽn yaa yaoolem wakatã. Sɩd me, yʋʋmd 2015 soabã, koe-moondb milyõ a nii la tus-kobs-yi la pisi, la bãmb koabg la a nu n moon Rĩungã koe-noogã dũniyã gill zugu. Bãngr-gomdã pʋgẽ, Wẽnnaam paasa woto: “Maam a Sẽn-Ka-Saab na n kɩtame t’a wakatã sã n ta bɩ yɩ tao-tao.” Neb sã n be mobill pʋgẽ tɩ mobillã wa kẽnd tao-tao n yɩɩd pĩndã, b miime. Tõnd me neeme t’a Zeova kɩtame tɩ koe-moonegã la karen-biisã maaneg paamd pãng n paasdẽ. Woto wã, tõnd ned kam fãa manesem yaa wãna? D maneg n moonda koɛɛgã ne yẽesem bɩ? D tẽed-n-taas wʋsg lebga wakat fãa so-pakdb wall sõngr so-pakdba. Kẽer tɩ sõngd n moonda koɛɛgã zĩis koe-moondbã sõor sẽn pa waooge. Sãnda me sõngdame n met Rĩungã roto.

2 La fɩɩgrã kɩtame tɩ d rat tʋm-tʋmdb n paase. Yʋʋmd fãa, na maan tigims tus a yi la b lugunda. D sã n mag tɩ tigin-paall  fãa tog n paama kãsem-dãmb a nu, rat n yeelame tɩ kãsemb-sõngdb tus-piig n segd n modg n lebg kãsem-dãmb yʋʋmdã pʋgẽ. Woto wilgdame me tɩ rẽnda saam-biis tusa modg n lebg kãsemb-sõngdba. La d yaa saam-biig tɩ d yaa saam-bi-poak me, d tara tʋʋm wʋsg “Zu-soabã tʋʋmd pʋgẽ.”—1 Kor. 15:58.

TƲM A ZEOVA TƲƲMDÃ N PAAS RAT N YEELAME TƖ BÕE?

3, 4. Wẽnnaam tʋʋmã sʋka, bʋs la y rat n wa tʋme?

3 Karm-y 1 Tɩmote 3:1. Tʋm-tʋmd a Poll yeelame tɩ ned sã n dat tʋʋmd tigingã pʋgẽ, yaa bũmb sẽn sek pẽgre. Ned sã n dat n gãd bũmb sẽn zãr ne-a, rẽnda a tẽeg a nugã n tõog n paam bũmbã. Rẽnd a Poll gomdã wilgdame tɩ yɩl tɩ ned paam tʋʋmd tigingã pʋgẽ, yaa tɩlɛ t’a mao. D rɩk makr wa saam-biig sẽn na n dat n lebg kãsemb-sõngda. A miime t’a segd n mao n bɩɩsa zʋg-sõma nins rẽ sẽn baood t’a bɩɩsã. A sã n wa lebg kãsemb-sõngda, a na n ket n modgd n bɩɩsda zʋg-sõma a taaba, n wa tõog n lebg kãsem-soaba.

4 Woto me, togame tɩ d tẽed-n-taas nins sẽn dat n lebg so-pakdb wall Betɛllẽ tʋm-tʋmdba, pa rẽ bɩ sẽn dat n tɩ sõngd n met Rĩungã rotã me modg n wa tõog n pids b magbã. Sõs-kãngã pʋgẽ, d na n yãame tɩ Wẽnnaam Gomdã sagenda tõnd ned kam fãa t’a mao n tʋm tũudum hakɩɩkã tʋʋmã n paase.

BAO-Y N TƲM-Y WẼNNAAM TƲƲMÃ N PAASE

5. Rĩungã tʋʋm-bʋs la kom-bɩɩsã tõe n tʋme, b sẽn tar keelmã yĩnga?

5 Kom-bɩɩsã tara keelem, n tõe n tʋm a Zeova tʋʋmdã wʋsgo. (Karm-y Yel-bũn 20:29.) Kom-bɩɩs kẽer yaa Betɛllẽ tʋm-tʋmdba, n tʋmd zĩis nins b sẽn yiisd Biibl-dãmb la siglgã sɛb a taabã. Kom-dibli la kom-pugli n sõngd n met Rĩungã rot la b get b yelle. Sabab-wẽng sã n paam d tẽed-n-taase, kom-bɩɩs n sakd n naag saam-biis sẽn tar minim, n sõng yel-beedã sẽn paam-b rãmbã. Kom-bɩɩs wʋsg sẽn yaa so-pakdb me zãmsa buud-gomd sẽn na yɩl n moon koɛɛgã, tɩ kẽer sak n kẽng n tɩ moond koɛɛgã tẽn-zẽmse.

6-8. a) Bõe n sõng bi-bɩɩg t’a paam sũ-noog Wẽnnaam tʋʋmã pʋgẽ, la woma bi-bʋse? b) Bõe n tõe n sõng-d tɩ d ‘bãng t’a Zeova yaa noogo’?

6 Tõnd nonga a Zeova, n dat n tʋm a tʋʋmdã ne d sũur fãa. La tõe tɩ y tagsda wa d saam-biig a Aarõ. A roagdbã wub-a-la a Zeova tũudmã pʋgẽ. La a yeela woto: “Tigissã kẽnd la koɛɛgã mooneg yamleoog ra pa tar maam ye.” A Aarõ ra rata ne a sũur fãa n tʋm Wẽnnaam tʋʋmdã ne sũ-noogo, la a pa mi bũmb ning sẽn kɩt t’a sũur pa noomẽ wã ye. A maana wãna?

7 A modgame n karemd Biiblã daar fãa, n segend tigissã, t’a sã n kẽng me bɩ a zẽk a nug n leok sogsgo. Sẽn yɩɩd fãa, a ra pʋʋsda wʋsg n yɩɩd pĩndã. Woto fãa sõnga a Aarõ t’a tẽebã bɩ n paase. A bãnga a Zeova n paase, la a maneg n nong-a. Rẽ tɛka, a Aarõ sũurã lebga noogo. A wa n lebga so-pakda, n wa paam me tɩ b yãk-a t’a tɩ naag n sõng d tẽed-n-taas sabab-wẽng poore, la a tɩ moon koɛɛgã tẽn-zẽnga. Rũndã-rũndã, a Aarõ tʋmda Betɛllẽ, n yaa kãsem-soab me. A sẽn tõog n maan woto fãa wã, a tagsg yaa wãna? Ad a sẽn yeele: “Mam ‘lembame n bãng t’a Zeova yaa noogo.’ A ninga maam barka, tɩ m dat n wilg tɩ m pa zɩ-beoog soab ye. Kɩtame tɩ m maneg n tʋm a tʋʋmã n paase, t’a leb n ning-m bark n paase.”

 8 Yɩɩn-gʋlsdã ra goma sẽn zoet-b a Zeova wã yelle, n yeel woto: “Bũmb kõn tol n paoog sẽn zoet-b bãmbã ye.” (Karm-y Yɩɩn-sõamyã 34:9-11.) Sɩd me, a Zeova geta neb nins sẽn tũud-a ne yẽesmã yell wa a sẽn pʋlmã. D sã n tʋmd a Zeova tʋʋmã wa d sẽn tõe fãa, d na n ‘bãngame tɩ Sẽn-Ka-Saab yaa noogo.’ Hakɩɩka, bũmb kae n kõt sũ-noog n ta d sẽn na n tũud a Zeova ne d sũur fãa ye.

RA KOMS-Y RAOOD YE

9, 10. Bõe yĩng tɩ d segd n tall sũ-mar n gũ?

9 Tõe tɩ y tʋll n tʋma a Zeova tʋʋmã n paase, n dat tʋʋmd tigingã pʋgẽ. La y sã n dat tʋʋmd ning tɩ kaoosdẽ, pa rẽ bɩ y yɛlã sẽn yaa to-to wã sã n kɩt tɩ y nan pa tõe, y maanda wãna? Rẽndame tɩ y tall sũ-mar n gũ. (Mii. 7:7) Baa a Zeova sã n bas tɩ y gũ n kaoose, y tõe n kɩsa sɩd t’a na n kell n teel-y lame. A Abrahaam kibarã wilgda rẽ. A Zeova ra pʋlmame t’a na n paama bi-ribla, la a gũume n kaoos yʋʋm wʋsg n yaool n dog a Izaak. A Abrahaam maana sũ-mar n gũ, la a kell n tall tẽebo.—Sɩng. 15:3, 4; 21:5; Ebre. 6:12-15.

10 Yaa sɩd tɩ bũmb gũub pa nana ye. (Yel. 13:12) D sã n tagsd gũubã sẽn kaoosdã me yell n pa satẽ, tõe n komsa d raoodo. Sẽn são yaa d sẽn na n bɩɩsd zʋg-sõma sẽn na n sõng-d tɩ d wa tõog tʋʋmdã. Bɩ d ges bũmb a tãab d sẽn tõe n maane.

11. Zʋg-sõma bʋs la d segd n bɩɩse, la bõe yĩng tɩ tar yõod tɩ d bɩɩs-ba?

11 Bɩɩs-y zʋg-sõma. D sã n karemd Biiblã la d bʋgsdẽ, d na n gala yam la  yam-vẽenem, d na n wa tõe n wʋma bũmb võor sõma, tɩ d sã n wa rat n maan bũmb bɩ d bãng n yãk yam tɩ zemse. Zʋg-sõma-kãensã yaa tɩlɛ ne saam-biis nins sẽn get tigingã yellã. (Yel. 1:1-4; Tit 1:7-9) D sã n zãmsd Biiblã, la d karemd siglgã sɛbã, d na n bãnga Wẽnnaam tagsg sẽn yaa a soab yɛl wʋsg wɛɛngẽ. Rẽ na n sõng-d lame tɩ d sã n wa na n yãk yam n maan bũmbu, bɩ d bãng sẽn tat a Zeova yam. Wala makre, d manesmã ne d taabã wɛɛngẽ, ligdã zãabo, reemã la futã wɛɛngẽ.

12. Bõe la tigingã neb tõe n maan n wilg tɩ b yaa neb b sẽn tõe n kɩs sɩda?

12 Yɩ-y ned b sẽn tõe n kɩs sɩda. D yaa saam-biig tɩ d yaa saam-bi-poaka, b sã n bobl-d tʋʋmde, d segd n tʋm-a-la wa d sẽn tõe tɛka. Wẽnnaam nin-buiidã sẽn wa n na n lebs n me wẽnd-doogã, guvɛrneer a Neemi ra segd n yãka neb n bobl tʋʋma. Ãnd dãmb la a yãk-yã? A yãka neb sẽn yaa wẽn-zoɛtba, sɩd dãmba, neb b sẽn tõe n teege. (Nee. 7:2; 13:12, 13) Rũndã-rũndã me, “b sẽn dat bũmb ning yel-gɛtb nengẽ bala, yaa tɩ b yãnd tɩ b maanda sɩd ne b tʋʋmde.” (1 Kor. 4:2) Ned sã n tʋmd tʋʋm-sõma, a taabã pa tõe n pa yã ye.—Karm-y 1 Tɩmote 5:25.

13. Neb sã n maan-y sẽn pa segde, wãn to la y tõe n dɩk a Zozɛf togs-n-taare?

13 Bas-y bũmb fãa a Zeova nugẽ. Neb sã n maan yãmb sẽn pa segde, y maanda wãna? Tõe tɩ y na n dat n wilga zĩig pʋgẽ tɩ b sẽn maanã yaa kɛgre. La wakat ninga, y sã n nangd n na n wilg tɩ y tara bʋʋm, zẽnda yellã. Y tõe n dɩka yam a Zozɛf kibarã pʋgẽ. A ba-biisã maan-a-la wẽnga. Rẽ zugẽ, neb n dõd-a, tɩ b yõk-a n sui bãens roogo. La a basa bũmb fãa a Zeova nugẽ. A ra tagsda a Zeova pʋlemsã yelle, tɩ sõng-a t’a kell n maan sɩd ne-a. (Yɩɩn. 105:19) A zu-loeesã yɩɩ sabab t’a bɩɩs zʋg-sõma. B sẽn wa n bobl-a tʋʋm-kãseng kaoosg zugẽ wã, zʋg-sõma nins a sẽn bɩɩsã naf-a-la wʋsgo. (Sɩng. 41:37-44; 45:4-8) Neb sã n maan yãmb sẽn pa segde, pʋʋs-y-yã a Zeova n kos yam. A na n sõng-y lame tɩ y tall sũ-mar n da yik y sũur ne-ba, la y ket n gomd ne-b ne bʋgsem.—Karm-y 1 Pɩyɛɛr 5:10.

MOOND-Y KOƐƐGÃ SÕMA

14, 15. a) Bõe yĩng tɩ d segd n gũus ne d sẽn moond koɛɛgã to-to wã? b) Nebã sẽn pa yembre, tɩ b yɛlã me toeemdẽ wã, bõe la y tõe n maan n paam n taas-b koɛɛgã? (Ges-y sõsgã sɩngrẽ fotã, n paas zĩ-gũbrã.)

14 A Poll sagla a Tɩmote woto: “Wɩng ne sɛbã kaoreng nebã sʋka, la saglgo, la zãmsgo. Mao n gũus f menga, la f gũus ne zãmsgã.” (1 Tɩm. 4:13, 16) A Tɩmote ra zoe n yaa koe-moond sẽn tar minim. La bõe yĩng t’a ra segd n gũus ne a zãmsgã? Rẽ la a koe-moonegã ra na n wom biisi. A ra miime tɩ nebã pa yembre, la tɩ b yɛlã me toeemdame. A ra ratame tɩ nebã ket n kelgd koɛɛgã a sẽn moondã. Rẽ n so t’a ra segd n paas a minimã, la a mi n toeem a sẽn zãmsd nebã to-to wã. Tõnd me sẽn moond koɛɛgã, d segd n maana wa a Tɩmote.

15 Zĩis kẽere, d sã n moond koɛɛgã zak-zaka, d pa mikd neb ye. Zĩis a taab me, rotã sẽn yaa to-to wã kɩtame tɩ d pʋd n pa tõe n paam n kẽ ye. Sã n yaa woto, yɩta sõma tɩ y mak koe-moonegã neng a to sẽn na yɩl n paam nebã.

16. Wãn to la d tõe n maan n tõog n sɩng sõsg ne nebã zãma wã zĩisẽ?

16 D tẽed-n-taas wʋsg nonga zãma wã zĩisẽ moonegã. Wala makre, b kẽnda gaar-dãmbẽ, biis-rãmbã yalsg zĩisẽ, raasẽ, la zĩis a taab neb sẽn waooge. Koe-moond tõe n tika kibar a sẽn kelge,  wall a sẽn karem zʋrnall pʋgẽ n sɩng sõsg ne neda. A leb n tõe n pẽga ned kamba, wall a sok a tʋʋmd kibar n paam n sɩng sõsga. Sõsgã sã n noom kɛlgdã, koe-moondã tõe n goma bũmb sẽn be Biiblã pʋgẽ yelle, la a sok-a a tagsgo. Naoor wʋsgo, kɛlgdã sẽn na n leok to-to wã pakda sor tɩ sõsgã kẽng taoore.

17, 18. a) Bõe n tõe n sõng-y tɩ y paam raood n moon koɛɛgã zãma zĩisẽ? b) D sẽn yaa koe-moondbã, bõe yĩng tɩ d segd n tall a Davɩɩd yamã buudu?

17 Zãma wã zĩisẽ moonegã sã n yaa toog ne-y bɩ y ra koms raood ye. Yɩ a Eddie zu-loɛɛga. Yaa so-pakd sẽn be Niuyork. La bõe n sõng-a? Ad a sẽn yeele: “Zak pʋgẽ Biibl zãmsgã sasa, maam ne m pagã maana vaeesgo, n na n bãng nebã sẽn mi n leokd sogsg kẽer to-to, la d sẽn tõe n leok kɩɩsg goam to-to. D kosa d tẽed-n-taas kẽer sagls me.” Masã, zãma wã zĩisẽ moonegã nooma a Eddie wʋsgo.

18 Yãmb minimã sã n paasdẽ, tɩ y moond koɛɛgã ne raoodo, y taabã na n neeme tɩ y bɩtame. (Karm-y 1 Tɩmote 4:15.) Sẽn paase, y na n pẽgda d saasẽ Ba wã ne y no-goamã wa yɩɩn-gʋlsd a Davɩɩd. A ra yeelame: “Mam na n pẽga Sẽn-Ka-Saab wakat fãa, mam noorã na n pẽgda bãmb wakat fãa. Mam na n kɩdma ne Sẽn-Ka-Saabo! Naong rãmbã sã n wʋme, b maanda sũ-noogo!” (Yɩɩn. 34:2, 3) Y leb n tõe n paam n sõnga sik-m-mens rãmb tɩ b wa naag-d n tũ a Zeova, n paam sũ-noogo.

TƲM-Y WẼNNAAM TƲƲMÃ N PAASE, TƖ RẼ WAOOGD-A LAME

19. Bõe yĩng t’a Zeova Kaset soab segd n ket n maand sũ-noogo, baa yɛl sã n kɩt t’a pa le tõe n maan wa pĩndã?

19 A Davɩɩd leb n yeelame: “Sẽn-Ka-Saabo, yãmb tʋʋmã fãa na n pẽga yãmba, la sẽn tũud-b yãmbã na n pẽga yãmba. Bãmb na n togsa yãmb naamã ziiri, la b na n goma y pãn-kãsengã yelle, n kɩt tɩ ninsaalb bãng yãmb tʋʋm-kãsemsã, ne yãmb naamã ziir sẽn yaa kãsengã.” (Yɩɩn. 145:10-12) Neb nins fãa sẽn nong a Zeova, la b rat n kell n sak-a wã me tẽeda woto. La bãag wall kʋʋlem sã n kɩt tɩ y pa le tõe n moon koɛɛgã wa pĩndã? Ra yĩm-y tɩ y sã n gomd a Zeova yell ne logtoɛɛmb wall ne neb a taab sẽn get y yelle, y waoogd-a lame ye. Y sã n be bãens roogẽ y sẽn tũud a Zeova wã yĩnga, n baas n maand y sẽn tõe fãa n moond koɛɛgã, a sũur noomame. (Yel. 27:11) Sã n mik me tɩ y zakã rãmb pa tũud a Zeova, tɩ yãmb ket n wɩngd ne a tũubu, a sũur noomame. (1 Pɩy. 3:1-4) Baa sẽn yaa bũmb ning n namsd-y, y tõe n ket n waoogda a Zeova, n paasd yãmb ne yẽ zoodã, la y tʋm a tʋʋmã n paase.

20, 21. Y sã n tar tʋʋm wʋsg a Zeova siglgã pʋgẽ, wãn to la tõe n naf y taabã?

20 Y sã n baood n na n tʋm a Zeova tʋʋmã n paase, yaa vẽeneg t’a na n ning-y-la barka. Y sã n toeem y vɩɩmã yɛl kẽere, tõe tɩ y paam n moon koɛɛgã n paase, la y sõng nebã tɩ b bãng a Zeova pʋlemsã. Y tẽed-n-taasã sã n ne y sẽn modgd n na n tʋm a Zeova tʋʋmã n paasã, la bũmb nins y sẽn mongd y meng rẽ yĩngã, na n naf-b lame. Y sã n sikd y meng n tʋmd wʋsg tigingã pʋgẽ, y tẽed-n-taasã na n nand-y lame, n nong-y wʋsgo, la b teend-yã. Rẽ me yaa barka.

21 D sẽn tũud a Zeova kaoosame tɩ pa kaoose, d tõe n bao n tʋma a tʋʋmã n paase. La bõe la kiris-neb nins tẽeb sẽn bɩ wã tõe n maan n sõng sẽn nan sɩng-b a Zeova tũubã, tɩ b bɩɩs b tẽebã? Sõsg ning sẽn pʋgdã na n goma rẽ yelle.