Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

D wilg tɩ d sũur nooma ne a Zeova, a bark sẽn ka to wã yĩnga

D wilg tɩ d sũur nooma ne a Zeova, a bark sẽn ka to wã yĩnga

‘Tõnd fãa . . . reegda bãmb barkã n paasd wakat fãa.’—ZÃ 1:16.

YƖƖLA: 95, 13

1, 2. a) Togs-y-yã a Zeezi yel-bũnd ning sẽn gomd viyn pʋʋg soab yellã. b) Wãn-wãn la kibarã wilgd Wẽnnaam bark sẽn ka saabã?

DAAR a yembre, viyn pʋʋg soab n kẽng raagẽ yibeoog pĩnda, n na n tɩ rɩk tʋm-tʋmdb tɩ b tɩ tʋm a pʋʋgẽ. A yãa rap tɩ b sare, tɩ b sak yaood ning a sẽn sar ne-bã, n kẽng n na n tɩ tʋme. La pʋʋgã soab mikame tɩ rẽnda a paam tʋm-tʋmdb n paase. A lebg n leba raagẽ wã naoor wʋsg n tɩ rɩk tʋm-tʋmdba, n pʋlem t’a na n kõ-b-la yaood sẽn zemse. Zaabr sẽn wa n ta, pʋʋgã soab tigim-b lame n na n yao-ba. A kõo ned kam fãa ra-n-yɛng tʋʋmd yaoodo, baa tʋm-tʋmdb nins sẽn tʋm lɛɛr a ye balã. La sẽn tʋm-b daarã tõrã sẽn yã rẽ wã, b yẽgma ne pʋʋgã soaba. A leok-b-la woto: ‘Tõnd ka sar ne taab tɩ yãmb sak sɩda? Dẽ yĩnga, mam ka tar noor tɩ maan m sẽn dat ne m sẽn so wã bɩ? Bɩ yãmb getame tɩ mam maan-neerã ka sõma?’—Mat. 20:1-15.

2 Kiba-kãngã yaa a Zeezi yel-bũndi. A wilgda tõnd tɩ Wẽnnaam barkã ka to ye. (Karm-y 2 Korẽnt-rãmb 6:1.) Bõe yĩng tɩ d yet woto? Neb kẽer tõe n tagsdame tɩ tʋm-tʋmdb nins sẽn tʋm daarã tõrã yaood ra segd n yɩɩga b  taabã. La pʋʋgã soab yãka yam bala, n na n maan sẽn pa tʋm-b daarã tõrã neere, n kõ-b daar tõr yaoodo. Biibl-mit a yembr yeelame tɩ gom-bil ning b sẽn lebg Biibl-dãmb wʋsg pʋgẽ tɩ “barkã” bilgda f sẽn na n maan ned neere, wall f kõ-a kũuni, t’a yaool n da pa segd ne ye.

A ZEOVA BARK KŨUN NING SẼN KA TO WÃ

3, 4. Bõe la a Zeova maan ãdem-biisã yĩng tɩ yaa bark sẽn ka to, la bõe yĩng t’a maan woto?

3 Biiblã wilgdame tɩ tõnd da pa segd ne “Wẽnnaam barkã” ye. (Efɛ. 3:7) Sɩd me, tõnd sẽn pa tõe n tũ Wẽnnaam noyã tɩ zems zãngã, d pa segd ne a bark buud baa a yembr ye. Tõnd sẽn da segd ne bũmb ning yaa kũum. Rĩm a Salomo yeela woto: “Nin-tɩrg ka be dũniyã zug n maand tɩrg n ka maand yel-wẽnd ye.” (Koɛ. 7:20) Kaoosg zugẽ, tʋm-tʋmd a Poll me yeelame tɩ “nebã fãa maana yel-wẽna, n kong Wẽnnaam ziirã,” la tɩ “yel-wẽnã yaood yaa kũum.”—Rom. 3:23; 6:23a.

4 A Zeova sẽn nong ãdem-biisã yĩnga, a tʋma a “Bi-ribl-yendã” t’a wa ki n na n fãag-ba. Woto yaa a Zeova bark kũun ning sẽn sɩd ka to wã. (Zã 3:16) A Poll yeelame t’a Zeezi ‘paama ziir la waoogre, kũum ning a sẽn nams n ki wã yĩnga,’ la tɩ “Wẽnnaam nimbãan-zoeerã yĩnga, a Zeezi lemba kũum tõnd fãa sõngr yĩnga.” (Ebre. 2:9) Sɩd-sɩdã, “kũun ning Wẽnnaam sẽn kõt zaalmã yaa vɩɩm sẽn kõn sa, tõnd Zu-soab a Zeezi Kiris pʋgẽ.”—Rom. 6:23b.

5, 6. a) Yel-wẽnã sã n so neda, baasda wãna? b) La sã n yaa Wẽnnaam barkã n so neda, wãn to la nafd-a?

5 Bõe yĩng tɩ ninsaalbã yaa yel-wẽn-maandb la kiidba? Ad Biiblã sẽn yete: “Nin-yend yel-wẽnd waa ne kũum dũni pʋgẽ, la kũum lebga naaba, nin-kãng manesem yĩnga.” (Rom. 5:17, Sebr Sõngo) Rẽnd yaa tõnd sẽn yaa a Ãdem yagensã yĩng la d sẽn yaa yel-wẽn-maandb la kiidbã. (Rom. 5:12, 14) La d sã n data, d tõeeme tɩ yel-wẽnã ra soog-d ye. Bõe la d segd n maane? Yaa d sẽn na n wilgdẽ tɩ d tẽeda a Zeezi sẽn ki tɩ rol tõnd yel-wẽnã. Rẽ, d paamda a Zeova barkã. Biiblã yeela woto: “Zĩig ning yel-wẽn sẽn paam pãnga, barkã paama paoosg n yɩɩda. Woto, a wa yel-wẽnã ne kũum sẽn soog zĩigã, barkã sooga zĩig me tɩrlmã yĩnga, tɩ d tõe n paam vɩɩm sẽn kõn sa, tõnd Zu-soab a Zeezi Kiris maasem yĩnga.”—Rom. 5:20, 21.

6 Baasgoe, d ket n yaa yel-wẽn-maandba. La d segd n maoome tɩ yel-wẽnã ra soog-d ye. D sã n maan bũmb sẽn pa segde, d kota a Zeova sugri. A Poll yeela kiris-nebã tɩ yaa Wẽnnaam barkã n so-ba, la tɩ pa le yaa tõogã n so-b ye. La a paas tɩ rẽ kɩtame tɩ b pa segd n bas tɩ yel-wẽnã le soog-b ye. (Rom. 6:14) Dẽnd lebga Wẽnnaam barkã n so tõndo. Rẽ yõod yaa bõe? A Poll yeelame tɩ Wẽnnaam barkã “zãmsda tõnd tɩ d bas wẽn-kɩɩsgo la dũniyã ratem wẽnsã la d vɩɩmd zamaan kãnga pʋgẽ ne gũus-m-menga la tɩrlem la d sak Wẽnnaam.”—Tit 2:11, 12.

WẼNNAAM BARK KŨUNÃ YAA TOƐY-TOƐYA

7, 8. B sẽn yeel t’a Zeova barkã kũun yaa toɛy-toɛyã rat n yeelame tɩ bõe? (Ges-y sõsgã sɩngrẽ fot-rãmbã.)

7 Tʋm-tʋmd a Pɩyɛɛr da yeela woto: “Yãmb ned kam fãa sẽn deeg kũunã, rɩk-y-b n tʋm n sõng neb a taaba, wa Wẽnnaam barkã kũun toay-toayã  yel-gɛtb sẽn yaa sõama.” (1 Pɩy. 4:10) A sẽn yeel tɩ Wẽnnaam barkã kũunã yaa toɛy-toɛyã rat n yeelame tɩ bõe? Wilgdame tɩ sẽn wa n yaa zu-loɛɛg buk ning fãa n paam tõndo, d na n paama Wẽnnaam barkã kũun buk me sẽn na n sõng-d tɩ d tõog n welg d zu-loɛɛgã.—1 Pɩy. 1:6.

8 Tʋm-tʋmd a Zã yeelame tɩ tõnd deegda Wẽnnaam “barkã n paasd wakat fãa.” (Zã 1:16) Sɩd me, Wẽnnaam barkã kũun sẽn yaa toɛy-toɛyã, d paamdame t’a maand tõnd neer wʋsgo. D ges bũmb kẽer a sẽn maand tõnd neer yĩnga.

9. Wẽnnaam barkã sẽn ka to wã kɩtame tɩ d tõe n paam bõe? Wãn to la d tõe n wilg tɩ d sũur nooma ne rẽ?

9 A kõta tõnd d yel-wẽnã sugri. A Zeova barkã sẽn ka to wã yĩnga, a zoeta tõnd nimbãaneg n kõt d yel-wẽna sugri. La yaa d sã n tek yam n kos sugri, la d maand d sẽn tõe fãa sẽn na yɩl n mao ne d tʋls-wẽnsã. (Karm-y 1 Zã 1:8, 9.) A Poll da yeela kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeeb wa yẽ wã woto: “[Wẽnnaam] fãaga tõnd n yiis likã pãngẽ, n tall-d n kẽng b bi-ribl-nongrã soolmẽ, soab ning maasem yĩng tõnd sẽn paam fãagre, la yel-wẽna sugrã.” (Kol. 1:13, 14) La Wẽnnaam sẽn kõt tõnd d yel-wẽnã sugrã kɩtame tɩ d paamd bark buud a taaba.

10. Bõe la d tõe n paam a Zeova barkã sẽn ka to wã yĩnga?

10 D tõe n paama Wẽnnaam zoodo. Tõnd sẽn yaa yel-wẽn-maandbã, d rogem tɛka, beem n be tõnd ne Wẽnnaam sʋka. La a Poll yeela woto: “Tõnd sẽn dag n ket n ya bɛɛbã, tõnd yellã ne Wẽnnaam paama yiisg bãmb Bi-riblã kũum yĩnga.” (Rom. 5:10) Wẽnnaam sẽn welg yell ning sẽn da be tõnd ne yẽ sʋkã kɩtame tɩ d tõe n paam a zood masã. A Poll wilgame tɩ rẽ fãa yaa Wẽnnaam barkã yĩnga. A goma ne sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã n yeel woto: “Tõnd sẽn paam zemsg tẽeb yĩngã, tõnd tara zems-n-taar ne Wẽnnaam tõnd Zu-soab a Zeezi Kiris maasem yĩnga. Yaa bãmb maasem yĩng la tõnd paam n kẽ barkã pʋgẽ ne tẽebo, la tõnd yasa kãenkãe bark-kãng pʋgẽ.” (Rom. 5:1, 2) D sẽn tõe n paam a Zeova zoodã sɩd yaa bark tɛkẽ!

Wẽnnaam barkã kũun yaa toɛy-toɛya: D sẽn paam n wʋm koe-noogã (Ges-y sull 11)

11. Wãn to la sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã sõng ‘piis a taabã’ tɩ b lebg nin-tɩrse?

11 D paamame tɩ Wẽnnaam geelg tõnd wa nin-tɩrse. No-rɛɛs a Dãniyɛll ra yeelame tɩ yaoolem wakatã, “yam dãmbã,” rat n yeel tɩ sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeeb n ket tẽng zugã na n ‘zãmsa neb a taab tɩ b tũ tɩrlem sorã.’ (Karm-y Dãniyɛll 12:3.) Wãn to la sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã maand woto? B moonda koe-noogã la b zãmsd neb milyõ-rãmb a Zeova raabã, tɩ b lebgd nin-tɩrs a nifẽ. Nin-kãens la a Zeezi sẽn bool t’a ‘piis a taabã.’ (Zã 10:16) Woto me yaa Wẽnnaam barkã sẽn ka to wã yĩnga. Ad a Poll sẽn yeele: “Wẽnnaam barkã kɩtdame tɩ b zems fãagre Kirist Zezi maasem yĩnga, la bãmb paam-a-la zaalem.”—Rom. 3:23, 24, Wẽnnaam Sebre, 1983.

D sẽn paam n tõe n pʋʋs Wẽnnaamã (Ges-y sull 12)

12. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ yaa Wẽnnaam bark sẽn ka to wã yĩng la d sẽn tõe n pʋʋs-a wã?

12 D paam n tõe n pʋʋsa Wẽnnaam t’a kelg-do. A Zeova barkã sẽn ka to wã yĩnga, a sakame tɩ d tõe n pʋʋs-a. Sɩd me, a Poll boola a Zeova geerã tɩ “bark soab a Wẽnnaam geere,” la a yeel tɩ d kolg be ne “pɛl-kɛgenga.”  (Ebre. 4:16a) D tõe n pʋʋsa a Zeova wakat buud fãa, a Zeezi yʋʋr yĩnga. Woto sɩd yaa zu-zẽkr tɛkẽ! A Poll yeelame tɩ tõnd sẽn tẽed Kiristã yĩnga, “tõnd tara lohorem tɩ kolg Wẽnnaam ne pɛl-kɛgenga.”—Efɛ. 3:12.

D sẽn tõe n paam sõngr d sẽn dat sõngr wakatã (Ges-y sull 13)

13. Bõe yĩng tɩ yaa Wẽnnaam bark sẽn ka to wã yĩng la d sẽn tõe n paam a sõngrã?

13 D tõe n paama sõngr d sẽn dat sõngr wakate. A Poll sagla tõnd tɩ d sã n wa rat sõngr fãa, bɩ d pʋʋs a Zeova, “n paam tɩ b zoe d nimbãanega, la d zĩnd bark bãmb nifẽ, tɩ d tõe n paam sõngr wakat ning d sẽn tog n paame.” (Ebre. 4:16b) Rẽnd sẽn wa n yaa zu-loɛɛg ning fãa la d tara, d tõe n kosa a Zeova sõngre. La baa tõnd sẽn pa segd ne a sõngrã, a na n sak n deega d kosgã, n sõng-do. Naoor wʋsgo, a tũnugda ne d tẽed-n-taasã. A Zeova sẽn leokd tõnd pʋʋsgã kɩtame tɩ d “tõe n yeel ne raood tɩ: ‘Zu-soabã yaa mam sõangda, mam kõn zoe rabeem ye. Bõe la ninsaal tõe n maan maam?’ ”—Ebre. 13:6.

14. Wãn to la a Zeova bark sẽn ka to wã kengd tõnd sũyã?

14 D paamdame t’a belsd tõndo. D sẽn paamd t’a Zeova belsd tõnd d sũ-sãoong fãa sasa wã sɩd yaa bark tɛkẽ. (Yɩɩn. 51:19, Wẽnnaam Sebre, 1983) B sẽn wa n namsd Tesalonik tigingã neb b tũudmã yĩngã, a Poll yeel-b-la woto: “Bɩ tõnd Zu-soab a Zeezi Kiris mengã, la tõnd ba a Wẽnnaam sẽn nong tõndo, n bels tõnd ne belsg sẽn kõn sa, bãmb nimbãan-zoeerã yĩnga, la b kõ tõnd saag-sõngã bels yãmb sũyã, la b kɩt tɩ y pɛlg yɩ kãenkãe ne tʋʋm-sõng fãa, la ne gom-sõng fãa.” (2 Tes. 2:16, 17) D sẽn mi t’a Zeova nonga tõndo, la tɩ d yell pak-a lame wã pa kengd sũur sɩda?

15. Wẽnnaam bark sẽn ka to wã yĩnga, bõe la d na n wa paame?

15 D tõe n wa paama vɩɩm sẽn kõn sa.  Tõnd sẽn yaa yel-wẽn-maandbã, d ra pa tẽed fãagr ye. (Karm-y Yɩɩn-sõamyã 49:8, 9.) La a Zeova maana bũmb n na n fãag tõnd tɩ d tõog n wa vɩɩmd wakat sẽn kõn sa. A Zeezi yeela a karen-biisã woto: “Ad m ba raabo: Yaa tɩ ned ning fãa sẽn yã Bi-riblã n tẽ bãmb na paam vɩɩm sẽn kõn sa.” (Zã 6:40) Hakɩɩka, yaa a Zeova bark sẽn ka to wã yĩng la d sẽn na n wa paam n vɩɩmd wakat sẽn kõn sa wã. A Poll sũur sẽn da noom ne rẽ wã, a yeela woto: “Wẽnnaam puka b barkã, bark ning sẽn wat ne fãagr ninsaalbã fãa yĩngã.”—Tit 2:11.

D RA TEEG WẼNNAAM BARKÃ N MAAN YEL-WẼN YE

16. Bõe yĩng tɩ d yetẽ tɩ kiris-neb kẽer da teega Wẽnnaam barkã n maand sẽn pa segde?

16 Yaa sɩd t’a Zeova bark sẽn ka to wã yĩnga, a maanda tõnd neer wʋsgo. La d pa segd n tẽ t’a barkã yaa bʋʋm sẽn kõt tõnd sor tɩ d maan yel-wẽn ye. Pipi kiris-nebã sʋka, kẽer n wa n ‘tekd Wẽnnaam bark koɛɛgã n maand raglem.’ (Zʋʋd 4) Wõnda nin-kãens ra tagsdame tɩ baa bãmb sẽn maan yel-wẽn to-to, a Zeova na n kõ-b-la sugri. Sẽn yaa wẽng n yɩɩda, b ra pirsda b tẽed-n-taasã n dat tɩ b maan wa bãmba. Rũndã-rũndã me, ned ning fãa sẽn maand woto paoogda Wẽnnaam barkã.—Ebre. 10:29.

17. Sagl-bʋg la a Pɩyɛɛr kõ kiris-nebã?

17 Rũndã-rũndã, a Sʋɩtãan belga kiris-neb kẽer tɩ b tẽ tɩ Wẽnnaam nimbãan-zoeerã yĩnga, b tõe n maana yel-wẽn wa b sẽn date, t’a pa sɩbg-b ye. La baa a Zeova sẽn sakd n kõ yel-wẽn-maand sẽn tek yam sugrã, a ratame tɩ d mao n tõog d tʋls-wẽnsã. A kɩtame t’a Pɩyɛɛr yeel kiris-nebã woto: “M ba-bi-nongdse, yãmb sẽn pĩnd n paam tɩ b keoog yãmbã, maan-y gũusgu, tɩ neb nins toog sẽn ka be ne Wẽnnaam sakrã bʋdgrã da wa tus yãmb tɩ y ka leb n yas kãenkãe yɛs ye. Bɩ yãmb bɩ tõnd Zu-soabã la d Fãagd a Zeezi Kiris barkã pʋgẽ, la y bãngd-b yellã n paasdẽ.”—2 Pɩy. 3:17, 18.

WẼNNAAM BARKÃ SẼN KƖT TƖ D SEGD N MAANE

18. A Zeova bark sẽn ka to wã kɩtame tɩ d segd n maan bõe?

18 D sũur nooma wʋsg ne a Zeova, a barkã sẽn ka to wã yĩnga. La tõnd ned kam fãa sẽn deeg bark kũun toor-toor a Zeova nengẽ wã, d segd n tũnuga ne rẽ n pẽg-a, la d sõng d taabã. Wãn to la d tõe n maan dẽ? Ad a Poll sẽn yeele: “Tond paama kũun toay-toayã, n zems ne bark ning Wẽnnaam sẽn maan tõndã: . . . Sã n yaa yel-gesg tʋʋmde, bɩ a yɩ ne tʋʋmd tagsgo. Bɩ ned ning sẽn zãmsd neb wɩng ne zãmsgã. Ned ning sẽn sagend nebã, bɩ a wɩng ne saglgo. . . . Sẽn yaa-a nimbãan-zoɛta, bɩ yɩ ne sũ-noogo.” (Rom. 12:6-8) A Zeova sẽn maan tõnd neer to-to a bark sẽn ka to wã yĩngã kɩtame tɩ tõnd ned kam fãa segd n wɩng ne koɛɛgã moonego, la d zãmsd nebã Biiblã, la d kengd d tẽed-n-taasã raoodo, la d sakd n kõt ned ning fãa sẽn beeg tõnd sugri.

19. Bõe yell la d na n gom sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ?

19 D sẽn paam tɩ Wẽnnaam maan-d neer a bark sẽn ka to wã yĩngã, bɩ d mao “n moon Wẽnnaam barkã koe-noogã” ne d sũur fãa. (Tʋʋ. 20:24) Sõsg ning sẽn pʋgdã na n goma rẽ yelle.