Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bõe la Biiblã yeta?

Bõe la Biiblã yeta?

Tũudmã yaa ninsaalb n wa ne bɩ?

NEB KẼER YETAME tɩ tũudmã yaa ninsaalb n wa ne, tɩ sãnda yetẽ tɩ yaa Wẽnnaam n lugl tũudmã n na n sõng nebã tɩ b paam yẽ zoodo.

La yãmb yẽ tagsg yaa bõe?

BIIBLÃ SẼN YETE

Tõnd ‘Ba a Wẽnnaam taoore, wẽn-tũudum sẽn yaa yɩlemde, n ka tar wad’ n be. (Zak 1:27) Wẽnnaam lugla tũudum hakɩɩka, tũudum sẽn yaa yɩlemde.

  • RẼ WƐƐNGẼ, BÕE ME LA D TÕE N BÃNG BIIBLàPƲGẼ?

  • Tũudum ning sẽn tat Wẽnnaam yamã segd n zemsa ne Biiblã sẽn yetã.—Zã 17:17.

• Tũudum nins sẽn zãmsd nebã ninsaalb minimd bɩ b tagsa wã pa tat Wẽnnaam yam ye.—Mark 7:7, 8.

Yaa tɩlɛ tɩ d bao tũudum n kẽ bɩ?

Y NA N LEOKAME TƖ BÕE?

  • N-ye

  • Ayo

  • M pa mi ye

BIIBLÃ SẼN YETE

“Bɩ d ges taab yelle, tɩ d tõe n nek taab ratem tɩ nong taaba la maan tʋʋm-sõamyã. Bɩ d da bas d wẽnd-doogã wa neb kẽer sẽn minim n maandẽ wã ye.” (Ebre-rãmbã 10:24, 25) Wẽnnaam datame tɩ neb nins sẽn tũud-a wã tigimd taab n waoogd-a, n yɩ sull a ye dũniyã gill zugu.

RẼ WƐƐNGẼ, BÕE ME LA D TÕE N BÃNG BIIBLàPƲGẼ?

  • Tũudum hakɩɩkã neb segd n tũu Wẽnnaam ne yam a yembre, tɩ b sẽn tẽed bũmb ninsã pa kɩɩsd taab ye.—1 Korẽnt-rãmbã 1:10, 11.

  • Tũudum hakɩɩkã neb segd n nonga taaba, n yaa wa zak a ye neba, dũniyã gill zugu.—1 Pɩyɛɛre 2:17.