Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SEBRÃ GOM-ZUG SÕSGÃ | BIIBLÃ, SEBR SẼN PÕS BƐƐB NUGẼ

Tara yõod tɩ y bãng rẽ

Tara yõod tɩ y bãng rẽ

Tũudmã sɛb fãa sʋka, Biiblã to kae ye. Hal pĩnd wẽndẽ n tãag rũndã, nebã wʋsg sẽn tẽed bũmb ninsã tika Biiblã zugu. Sebr kae sẽn tall pãng nebã zug n ta Biiblã ye. La sebr kae me b sẽn wɩd n ta Biiblã, la b vaees n na n ges a goamã sã n yaa sɩd ye.

Wala makre, bãngdb n yet tɩ d pa tõe n kɩs sɩd tɩ Biibl-dãmb nins d sẽn tarã goamã yaa sẽn da be pipi Biibl-dãmbã pʋgẽ wã ye. Tũudmã yɛl-mit a ye yeela woto: “D pʋd n pa tõe n kɩs sɩd tɩ d tõog n bãnga goam nins sẽn da be Biiblã pʋgẽ sɩngrẽ wã takɩ ye. Yaa b sẽn ges pipi Biibl-dãmbã n lebs n gʋlsã bal la d tõog n paame. Rẽ me, zĩis wʋsg la b tudg-yã. Sẽn paase, b sẽn wa n na n gʋls seb-kãensã tɩ b sẽn da gʋls pipi Biibl-dãmbã taa yʋʋm kobse, tɩ d sã n mak-b taab bɩ d ne bũmb wʋsg sẽn pa wõnd taaba.”

Neb kẽer nengẽ, yaa b tũudmã n kɩt tɩ b tagsdẽ tɩ d pa tõe n kɩs sɩd ne rũndã-rũndã Biibl-dãmbã ye. A Faizal kibarã wilgda rẽ. A zakã rãmb ra yet-a lame tɩ Biiblã yaa Wẽnnaam sebre, la tɩ bʋko, b toeema a goamã. Ad a sẽn yeele: “Kɩtame tɩ ned sã n wa gomd Biiblã yell ne-ma, m yamã yooda ne a sẽn yetã. M da yeta m meng yaa: ‘Pa Biibl sɩd-sɩdã la b sẽn tarã ye. B toeema a goamã!’ ”

La tara yõod tɩ d bao n bãng Biiblã goamã sã n toeemame bɩ? Bɩ d sok d meng woto: M sã n pa mi Biiblã goamã sã n toeemame bɩ pa toeeme, m tõe n tẽe pʋlem-noodã sẽn be be wã sɩda? (Rom-dãmbã 15:4) Sẽn ges-b pĩnd Biibl-dãmb n lebs n gʋlsã tudgame, hal tɩ d pa tõe n kɩs sɩd ne rũndã-rũndã Biibl-dãmbã bɩ? Sã n yaa rẽ, d na n sak n teega sagls nins sẽn be be wã n yãk d sẽn segd n maaneg tʋʋmã wɛɛngẽ, zakã pʋgẽ vɩɩmã la tũudmã wɛɛngẽ sɩda?

Yaa sɩd tɩ pipi Biibl-dãmbã pa le be ye. La d ket n tõe n paama Biibl-kʋda, baa b rãmb nins b sẽn gʋls ne nugã. Bõe n sõng tɩ Biibl-kʋd-kãensã pa sãam zãnga? Neb n bao n na n kɩt tɩ Biiblã menem fasɩ, tɩ sãnda bao n na n toeem a goamã, la b pa tõog ye. Bõe yĩnga? Wãn to la woto fãa kɩt tɩ y tõe n kɩs sɩd ne rũndã-rũndã Biibl-dãmbã? D na n leoka sogs-kãensã sõss nins sẽn pʋgdã pʋgẽ.