Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb makda bũmb nins y tũudmã neb sẽn tẽedã ne Biiblã sẽn yetã bɩ?

Yãmb makda bũmb nins y tũudmã neb sẽn tẽedã ne Biiblã sẽn yetã bɩ?

YÃMB yaa kiris-ned bɩ? Y sã n yaa kiris-neda, bɩ y bãng tɩ neb sẽn yet tɩ b yaa kiris-neb waoogame. Dũniyã gill zugu, b sõorã yɩɩda milyaar a yiibu. Rũndã-rũndã, tũudum nins sẽn yet tɩ b yaa Kirist tũudmã waoogame. La b taoor dãmbã sẽn zãmsd nebã bũmb ninsã kɩɩsda taaba. Woto yĩnga, tõe tɩ yãmb tũudmã neb sẽn tẽed bũmb ninsã yaa toor fasɩ ne tũudum a taab sẽn yet tɩ b yaa Kirist tũudum. La rẽ yĩnga, tara yõod tɩ y bao n bãng y tũudmã taoor dãmb sẽn zãmsd-y bũmb ninsã sã n yaa sɩd bɩ ziri bɩ? N-ye, tara yõodo. Bala, rẽ n na n kɩt tɩ y bãng y tũudmã sã n sɩd yaa Kirist tũudum ning yell b sẽn gomd Biiblã pʋgẽ wã.

B wa n boonda a Zeezi Kirist pipi karen-biisã tɩ ‘kiris-neba.’ (Tʋʋmã 11:26) Sẽn yaa Kirist tũudum a ye tãa n da be wã, ra pa weel tɩ yʋyã yaa toɛy-toɛy ye. Kiris-nebã fãa ra tũuda bũmb nins a Zeezi Kirist sẽn yaa b tũudmã lugundã sẽn zãms nebã. La yãmb tũudmã yẽ? Yãmb kɩsa sɩd tɩ taoor dãmbã sẽn zãmsd nebã yaa bũmb nins Kiristã sẽn yeelã bɩ? Y kɩsa sɩd tɩ yaa pipi kiris-nebã sẽn da tũud bũmb ninsã bɩ? Y maanda wãn n bãng rẽ? Bũmb a ye tãa n tõe n sõng-yã. Yaa Biiblã. Bõe yĩng tɩ d yet woto?

A Zeezi ra nanda Biiblã hal wʋsgo, n kɩs sɩd tɩ yaa Wẽnnaam sebre. A wilgame t’a sũur pa  noom ne neb nins sẽn pund Wẽnnaam goamã wall b basd-a kɛɛng n sakd ninsaalb minindã ye. (Mark 7:9-13) Dẽnd d tõe n yeelame tɩ Kirist tũudum hakɩɩkã sẽn zãmsd nebã bũmb ninsã tog n zemsa ne Biiblã sẽn yetã. Yɩta sõma tɩ kiris-ned fãa sok a meng woto: ‘B sẽn zãmsd maam bũmb nins m tũudmã pʋgẽ wã zemsa ne Biiblã sẽn yetã bɩ?’ Sẽn na yɩl n leok sok-kãngã, bɩ y mak b sẽn zãmsd yãmbã ne Biiblã sẽn yetã.

A Zeezi yeelame tɩ Wẽnnaam Goamã la sɩda, la tɩ d sẽn tũud Wẽnnaam to-to wã segd n zemsa ne rẽ. (Zã 4:24; 17:17) Tʋm-tʋmd a Poll me yeelame tɩ yaa neb nins sẽn na n “tõog n bãng sɩdã” n na n wa paam fãagre. (1 Tɩmote 2:4) Rẽ n so tɩ yaa tɩlɛ tɩ d bao n bãng d sẽn tẽed bũmb ninsã sã n zemsa ne Biiblã sẽn yetã. Yaa yõor yelle!

D MAANDA WÃN N BÃNG D SẼN TEEDÃ SÃ N ZEMSA NE BIIBLÃ SẼN YETÃ?

Karm-y sogsg a yoobã, la Biiblã sẽn leokd-b to-to wã. Rɩk-y Biiblã meng n lak n karem vɛrse-rãmbã b sẽn wilgã, la y maag y yĩng n tags b sẽn yetã zugu. Rẽ poor bɩ y sok y meng woto: ‘Bõe la tõnd wẽnd-doogã karen-saam-dãmbã yeta? Yaa a ye ne Biiblã sẽn yetã bɩ?’

Y sã n maan woto, na n sõng-y lame tɩ y mak bũmb nins y wẽnd-doogã neb sẽn tẽedã ne Biiblã sẽn yetã. Sogsg a taab n kete, tɩ y tõe n bao b leoorã Biiblã pʋgẽ, n mak ne b sẽn yet yãmb y wẽnd-doogẽ wã. Y sã n dat n bãng Biiblã sẽn yet bũmb ninsã, a Zeova Kaset rãmbã na n sõng-y lame. Y tõe n baoo b zĩig tɩ b sõng-y tɩ y zãms Biiblã. Pa yaood ye. Y sã n dat me y tõe n kẽe jw.org sẽn yaa tõnd sɩtã pʋgẽ.