Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Masorɛt-rãmbã maaga b yĩng n ges Gʋls-sõamyã n lebs n gʋlse

 SEBRÃ GOM-ZUG SÕSGÃ | BIIBLÃ, SEBR SẼN PÕS BƐƐB NUGẼ

Neb n bao n na n toeem Biiblã goamã

Neb n bao n na n toeem Biiblã goamã

YELLÃ: Baa sẽn yɩ papiris la gãnd zug la b sɩng Biiblã gʋlsgo, tɩ ra tõe n kɩt t’a pa le beẽ wã, n paas b sẽn bao n na n menes-a fasɩ wã, a ket n beeme. Neb me n bao n na n toeem Biiblã goamã. Yɩɩ Biibl lɛbgdba, la neb sẽn da get-a n lebgd n gʋlsdẽ. B sẽn pa rat n toeem bãmb sẽn tẽed bũmb ninsã tɩ zems ne Biiblã sẽn yetã, b baoome n na n wẽn a goamã. Ad makr a wãna:

  • Pʋʋsg zĩiga: Nand tɩ yʋʋmd 200 sẽn deng a Zeezi rogmã ta, Samari seb-gʋlsdb sẽn da get Biiblã pipi sɛb a nu wã b sẽn boond tɩ Pẽntatekã n lebsd n gʋlsdẽ wã paasa goam Yikr 20:17 wã pʋgẽ. Ad b sẽn paasã: “Gerizim tãngã zugu. Be la y segd n me tẽn-kugri.” B da ratame tɩ nebã tẽ tɩ bãmb sẽn me wẽnd-doog Gerizim tãngã zugã yaa bũmb sẽn zems ne Biiblã sẽn yetã.

  • B sẽn yet tɩ Wẽnnaam yaa mens a taabã: Biiblã gʋlsg sẽn sa wã, pa maan yʋʋm 300 la rao a ye sẽn da tẽed tɩ Wẽnnaam yaa mens a tãab paas goam 1 Zã 5:7 wã pʋgẽ ye. A paasa woto: “Arzãn pʋga: Yaa ba wã, la gomdã, la Sɩɩg-sõngo. La bãmb b tãabã yaa yembre.” Gom-kãensã pa be Biibl-kʋdã pʋgẽ ye. Biibl-mit a Metzger yeelame tɩ yʋʋmd 500 wã tɛka, seb-gʋlsdbã sã n da rɩk Biiblã b sẽn lebg ne latẽ-kʋdgã, n paas Biibl ning b sẽn boond tɩ Vulgatã sẽn yaa ne latẽ wã n na n ges n lebg n gʋlse, b wʋsgã ra wae n paasda gom-kãensã.

  • Wẽnnaam yʋʋrã: Biibl-lɛbgdb n yãk Wẽnnaam yʋ-peellã Biibl-dãmb nins b sẽn lebgã pʋgẽ, n yetẽ tɩ bãmb tika zʋɩf-rãmbã minung a ye zugu. B ledga yʋʋrã ne naam yʋy wa “Zu-soaba,” bɩ “Wẽnnaam” bala. La Biiblã pʋgẽ, pa Naandã bal la b boond ne yʋ-kãensã ye. B boola ninsaalba, wẽn-naandse, la baa a Sʋɩtãan mengã woto.—Zã 10:34, 35; 1 Korẽnt-rãmbã 8:5, 6; 2 Korẽnt-rãmbã 4:4, Wẽnnaam Sebre, 1983. *

SẼN YƖ TO-TO TƖ BIIBLÃ KETẼ: Pipi, baa ne sẽn ges-b Biibl-kʋdã n lebs n gʋlsã kẽer sẽn pa maag b yĩnga, tɩ  sãnda me toeem goamã, wʋsgã ra tara minim sõma, n maag b yĩng n tʋm tʋʋmdã neere. Yʋʋmd 500 n tãag yʋʋmd 900 wã, seb-gʋlsdb nins b sẽn da boond tɩ Masorɛt-rãmbã gesa Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne ebre wã n lebs n gʋlse. Yaa seb-kãens la b sẽn boond tɩ tɛgs masoretikã. B ra maagda b yĩng n sõd gom-biisã, n ges b sã n pa yĩm bɩ n paas gom-bila. B sã n yã gomd Biibl-kʋdã pʋgẽ, n tagsdẽ tɩ sẽn gʋls-b rẽ wã tudgame, b gʋlsda sebrã kɩreng n wilgi. B pa saag n na n toeem bũmb ye. Bãngd a Goshen-Gottstein yeelame tɩ masorɛt-rãmbã ra getame tɩ bãmb sã n soog b meng n toeem bũmb Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ, yaa yel-wẽn-kãseng meng-menga.

Yiib-n-soaba, Biibl-kʋd b sẽn da gʋls ne nugã wʋsg keta rũndã-rũndã, tɩ bãngdbã tõe n ges n bãng zĩis nins seb-gʋlsdbã sẽn tudgã. Wala makre, maana yʋʋm wʋsg tɩ tũudum a ye taoor dãmb da yetẽ tɩ yaa Biibl ning bãmb sẽn tar ne latẽ wã la Biibl sɩd-sɩdã. La 1 Zã 5:7 wã, b paasa goam nins d sẽn da zoe n togs zugẽ wã. Baa ãngilindã Biibl ning b sẽn boond tɩ La Bible du roi Jacques pʋgẽ, b paasa gom-kãense. La bãngdbã sẽn yã Biibl-kʋd kẽerã, bõe la b bãng-yã? A Metzger yeela woto: “Sã n pa latẽ wã Biibl-kʋdã pʋgẽ bala, goam nins b sẽn paas 1 Zã 5:7 pʋgẽ wã pa be Biibl-kʋd a taabã sẽn yaa ne siriyake, kopte, armeniyẽ, etiopiyẽ, araabe, la ɛslavon wã ye.” Woto kɩtame tɩ b yãk gom-kãens La Bible du roi Jacques b sẽn lebs n yiisã pʋgẽ, la Biibl-dãmb a taab pʋgẽ.

Papiris Chester Beatty P46. Yaa Biiblã goam b sẽn lebs n gʋls papiris zugu, yʋʋmd 200 wã sẽnese

Biibl-kʋd a taab n be tɩ d tõe n tik rẽ n wilg tɩ Biiblã goam pa toeem bɩ? Yʋʋmd 1947 wã, b yãa Biiblã seb-pindim b sẽn boond tɩ mog-kɩɩngã seb-pindmã. B sẽn gʋls seb-pindim-kãens yɩɩda yʋʋm tusri. Bãngdbã ra tõeeme masã n mak sẽn be seb-kãens pʋgẽ wã ne tɛgs masoretikã. Rao a ye sẽn naag n maan vaeesg mog-kɩɩngã seb-pindmã pʋgẽ yeelame t’a yembr seka na wilg tɩ yʋʋmd 500 n tãag 1500 wã, zʋɩf-rãmb nins sẽn ges Biiblã goam n lebs n gʋlsã sɩd maaga b yĩng n tʋme.

Dublẽ sẽn be Irlãnd soolmẽ wã, sɛb bĩngr zĩig n be tɩ b boond tɩ Chester Beatty. Biiblã goam b sẽn lebs n gʋls papiris zug la b yã, n tɩ bĩng be. Yaa Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne gɛrkã fãa la bala. Na maan yʋʋm 100 b sẽn gʋls Biiblã bab-kãng n sa wã poor la b lebs n gʋls papiris-kãense. Sebr a ye yeelame tɩ papiris-kãensã sõngame tɩ b paam vẽenem n paas Biiblã sɛb zugu, la tɩ leb n wilgdame tɩ b sẽn ges Biiblã n lebs n gʋlsã pa toeem a goamã ye.

Pĩnd wẽndẽ sebr kae b sẽn ges n lebs n gʋls naoor wʋsgo, tɩ tʋʋmdã yɩ sõma wa Biiblã nengẽ wã ye

RŨNDÃ-RŨNDÃ: Baa ne Biiblã seb-kʋdã sẽn waooge, n leb n yaa kʋd wʋsgã, a goamã pa toeeme ye. Pʋd n sõngame tɩ d paam vẽenem n paas Biiblã zugu. A Frederic Kenyon yeelame tɩ bũmb toɛy-toɛy n be hal sẽn kaoose, n wilgdẽ tɩ Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne gɛrkã goamã pa toeem wʋsgo, la tɩ seb-kʋdr a to kae n yaa woto ye. A yeelame me tɩ bãngdbã sʋka, pʋ-peelem soab pa na n yeel tɩ rũndã-rũndã Biibl-dãmbã goamã toeema wʋsg ye. Bãngd a Green me goma Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne ebre wã yelle, n yeel tɩ d tõe n yeelame tɩ pĩnd wẽndẽ sebr kae b sẽn ges n lebs n gʋls naoor wʋsgo, tɩ tʋʋmdã yɩ sõma wa Biiblã nengẽ wã ye.

^ sull 6 Y sã n dat n bãng bũmb a taab bɩ y ges Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã neng 195-197 wã. Y tõe n paam-a-la www.jw.org pʋgẽ.