Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bõe yĩng tɩ d segd n wɩng ne gũubu?

Bõe yĩng tɩ d segd n wɩng ne gũubu?

‘Yãmb ka mi daar ning yãmb Zu-soabã sẽn na n wa wã ye.’—MAT. 24:42.

YƖƖLA: 136, 129

1. Rɩk-y makre, n wilg tɩ ned sã n gũud bũmbu, yaa tɩlɛ t’a gũusdẽ? (Ges-y fotã sẽn be yĩngrã.)

MAMS-Y wa yãmb sẽn kẽng tigis-kãsengẽ. Tigsgã wa n dat n sɩngame, tɩ taoor lʋɩtã rʋ ɛstraadã zug n pʋʋs nebã ne b waoongo, n yeel tɩ b na n ninga mizikã masã. A sẽn sɩng goamã bala, nebã bãngame tɩ b segd n tɩ zĩndame. Ned fãa rat n zĩndame, n paam n kelg mizikã. B yãgdame n dat tɩ sõssã sɩnge. La tõe tɩ kẽer pa bãng meng tɩ tigsgã sɩngame ye. B ket n gilgdame, pa rẽ bɩ b sõsd ne b zo-rãmba. Woto tẽegda tõnd tɩ d sã n pa maan gũusgu, d tõe n gũuda bũmb ninga, t’a wakatã wa ta n ling-du. D tõe n dɩka yam mak-kãngã pʋgẽ, bala, yel-kãseng n na n maan ka la bilfu, tɩ d segd n segl d meng n gũ. Yel-bʋg la rẽ?

2. Bõe yĩng t’a Zeezi yeel a karen-biisã tɩ b wɩng ne gũubu?

2 A Zeezi sẽn wa n gomd dũniyã sɛɛb yell ne a karen-biisã, a sagl-b lame tɩ b wɩng ne gũubu, la b segl b mense. A yeel-b lame yaa: “Gũus-y neere. Neend-y-yã,  bala, yãmb ka mi ra-kãng sẽn na n wa wakat ning ye.” Rẽ poore, a leb n yeel-b-la naoor wʋsg tɩ: “Neend-y-yã.” (Mat. 24:3; karm-y Mark 13:32-37.) A Matye evãnzillã me wilgdame t’a Zeezi sagla a karen-biisã tɩ b wɩng ne gũubu. A yeel-b-la woto: ‘Neend-y-yã, yãmb sẽn ka mi daar ning yãmb Zu-soabã sẽn na n wa wã yĩnga. . . . Yãmb me segl n sɛ, bala, Ninsaal Bi-riblã na n waa wakat ning yãmb sẽn ka tagsd tɩ b na n waame wã.’ A leb n yeelame: ‘Bɩ y gũ! Bala, yãmb ka mi daarã, wall wakatã ye.’ (Mat. 24:42-44; 25:13)

3. Bõe yĩng tɩ d pa reemd ne keoogr ning a Zeezi sẽn keoog a karen-biisã?

3 Tõnd a Zeova Kaset rãmbã pa reemd ne keoogr ning a Zeezi sẽn keoog a karen-biisã ye. D miime tɩ d vɩɩ ‘yaoolem wakatã,’ la tɩ ‘to-kãsengã’ na n sɩnga ka la bilfu. (Dãn. 12:4; Mat. 24:21) Sɩd me, zaba, nen-kɛglem la bi-bee-tʋʋm a taaba, bãase, tẽn-digimds la kom bee zĩis wʋsgo. D neeme t’a Zeova nin-buiidã moonda Rĩungã koe-noogã zĩig zãng me. (Mat. 24:7, 11, 12, 14; Luk 21:11) Masã, d gũuda ne yãgb tɩ wakat ning a Zeezi sẽn na n wa pids a Ba wã raabã ta.—Mark 13:26, 27.

DŨNIYÃ SƐƐB TARA KOLGRE

4. a) Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ masã, a Zeezi mii Armagedõ sẽn na n sɩng wakat ningã? b) Baa d sẽn pa mi to-kãsengã sẽn na n sɩng wakat ningã, d tõe n kɩsa sɩd ne bõe?

4 D sã n kẽng tigis-kãsenga, d mii sõssã sẽn na n sɩng wakat ninga. La baa d sẽn maand fãa, d pa tõe n bãng to-kãsengã sẽn na n sɩng wakat ning takɩ ye. Sɩd me, a Zeezi sẽn wa n be tẽng zugã, a yeela a karen-biisã woto: “Sã n yaa ne a daarã la a wakatã, ned baa a yembr ka mi ye: malegsã sẽn be arzãnã ka mi, Bi-riblã ka mi. Yaa d ba wã bal n mi.” (Mat. 24:36) La a Zeova kõ a Zeezi sor t’a na n sãam a Sʋɩtãan dũniyã. (Vẽn. 19:11-16) Rẽnd d tõe n yeelame tɩ masã a Zeezi mii Armagedõ zabrã sẽn na n sɩng wakat ningã. La tõnd yẽ ket n pa mi ye. Yaa rẽ yĩng la d sẽn segd n ket n maand gũusg la d gũudẽ wã. A Zeova zoe n yãka wakat ning to-kãsengã sẽn na n sɩngã, la wakat-kãng me tara kolgre. “A ka na n pa n ka paam pidsg ye.” (Karm-y Habakuk 2:1-3.) Bõe yĩng tɩ d tõe n kɩs sɩd ne rẽ?

5. Rɩk-y makr n wilg t’a Zeova pidsda a pʋleng fãa tɩ zems wakat ning a sẽn yãkã.

5 A Zeova sã n pʋlem bũmbu, a pidsd-a lame tɩ zems wakat ning a sẽn yãkã. Wala makre, d tẽeg a sẽn na n yiis Israyɛll nebã Ezɩptã. Yɩɩ yʋʋmd 1513 sẽn deng a Zeezi rogmã, Nizã kiuugã rasem 14. A Moyiiz wa n goma daar-n-kãng yelle, n yeel woto: ‘Yʋʋm kobs-naas la pis-tã wã zugẽ, Sẽn-Ka-Saab nebã fãa yii Ezɩpt tẽngã. Badaar yʋngo, Sẽn-Ka-Saab gesa bãmb yell tɩ b tõog n yi Ezɩpte.’ (Yik. 12:40-42) “Yʋʋm kobs-naas la pis-tã” wã sõdg sɩnga yʋʋmd 1943 sẽn deng a Zeezi rogmã. Wakat-kãng la kaool ning a Zeova sẽn maan ne a Abrahaamã sɩng-yã. (Gal. 3:17, 18) Rẽ zugẽ, a Zeova yeela a Abrahaam woto: “Bãng tɩ fo yagensã na n yɩɩ sãamb n zĩnd tẽng sẽn ka bãmb tẽng pʋga. Bãmb na n lebga yembse, la b na n namsa bãmb yʋʋm kobs-naase.” (Sɩng. 15:13; Tʋʋ. 7:6) ‘Yʋʋm kobs-naas’ namsgã sɩnga yʋʋmd 1913 sẽn deng a Zeezi rogmã,  wakat ning a Saara sẽn yãk a Izaak bĩisrẽ t’a Ismayɛll da yaand-a wã. (Sɩng. 21:8-10; Gal. 4:22-29) Rẽnd yaa yʋʋm kobs la a Zeova reng n yãk wakat ning takɩ a sẽn na n fãag a nin-buiidã.

6. Bõe yĩng tɩ d tõe n kɩs sɩd t’a Zeova na n fãaga a nin-buiidã?

6 A Zeova sẽn wa n na n yiis Israyɛll nebã Ezɩptã, a Zozue zĩnda be. A wa n tẽega Israyɛll nebã woto: “Yãmb mens mi y sũyã pʋse, tɩ Sẽn-Ka-Saab sẽn yaa yãmb Wẽnnaamã sẽn dag n kãab yãmb kãab-nood ninsã fãa paama pidsg n ka vaal ye. Kãabdã fãa paama pidsg yãmb yĩnga, la bãmb ba a yembr ka vaal ye.” (Zoz. 23:2, 14) A Zeova pʋlmame t’a na n fãaga tõnd to-kãsengã sasa, tɩ d paam n vɩɩmd wakat sẽn kõn sa dũni-paalgã pʋgẽ. D tõe n kɩsa sɩd t’a na n pidsa a pʋlengã. La d sã n dat n wa paam n põs dũniyã sãoong sasa, rẽnda d wɩng ne gũubu.

D SÃ N DAT N WA PAAM N PÕSE, RẼNDA D WƖNG NE GŨUBU

7, 8. a) Pĩnd wẽndẽ, bõe la gũudbã ra maanda, la rẽ wilgda tõnd bõe? b) Rɩk-y makr n wilg tɩ gũud sã n gũsi, tõe n waa ne yelle?

7 Pĩnd wẽndẽ, tẽns wʋsg ra gũbga ne lal-bɛd sẽn yaa wogdo, sẽn na yɩl tɩ bɛɛb ra tõog n kẽ tẽngã ye. Wala makre, Zerizalɛm ra gũbga woto. Gũudb n da rʋʋd lalsã zug n get yɩɩga, t’a taab gũud tẽngã kʋɩlensã. B ra gũuda tẽngã wĩntoog la yʋngo, tɩ b sã n yã bɛɛb sẽn wat bɩ b keoog nin-buiidã. (Eza. 62:6) Gũudbã ra miime tɩ b pa segd n gũsi, la tɩ b segd n gũusa sõma me. Sã n pa rẽ, tõe n tũu ne neb wʋsg yõyã.—Eze. 33:6.

8 A Zozɛf sẽn yɩ zʋɩf-rãmbã kʋdemd yel-mitã wilga sẽn yɩ to-to tɩ Rom sodaasã tõog n kẽ Zerizalɛm yʋʋmd 70 soabã. B ta n mikame tɩ gũudbã sẽn da gũud tẽngã kʋɩlensã ra gõeeme. Rẽ kɩtame tɩ b tõog n kẽ, n tɩ ning wẽnd-doogã bugum, la b sãam tẽngã fãa. Yɩɩ to-kãseng tɛkẽ! Zʋɩf-rãmbã ra nan zɩ n yãa a buud ye.

9. Rũndã-rũndã, bõe la neb wʋsg pa mi?

9 Rũndã-rũndã, goosneema wʋsg tara sodaas sẽn gũud b tẽnsã todsã, la b tar masĩn-dãmb sẽn sõngd-b ne gũubã. Yaa tẽnsã koglg yĩnga, sẽn na yɩl tɩ bɛɛb wall bũmb ra wa kẽ n wa ne zu-loees ye. La ninsaalbã goosneema-rãmbã pa mi tɩ goosneema n be saasẽ n tar pãng wʋsgo, la tɩ Wẽnnaam kɩtame t’a Zeezi yaa goosneem-kãng naab ye. Ka la bilfu, Wẽnnaam goosneema wã na n zaba ne dũniyã goosneem-rãmbã fãa. (Eza. 9:5, 6; Dãn. 2:44) D gũuda wakat-kãng ne yãgbo, la d ratame me n segl d mense. Rẽ n so tɩ d gũusd n get Biiblã bãngr-goam sẽn pidsd to-to wã, la d wɩngd ne a Zeova tũubu.—Yɩɩn. 130:6.

D RA BAS TƖ BŨMB TIIS-D TƖ D PA GŨ YE

10, 11. a) D segd n maana gũusg ne bõe, la bõe yĩnga? b) Bõe n wilgd t’a Sʋɩtãan luda nebã yam tɩ b pa tẽed Biiblã bãngr-goamã?

10 Mams-y wa gũud sẽn na n gũ hal yʋng tõre. Zĩigã sã n wa sɩng yẽegre, yaamsã tõe n kɩtame tɩ gõeemã rat n tõog-a. Tõnd me vɩɩ dũniyã yaoolem wakate. Dũniyã sɛɛb sẽn tar kolgrã, yɩl n tõog n kell n gũ tõe n wa lebgda toog n paasdẽ. La d sã n yaool n pa kell n gũ, na n yɩɩ kaeto! D ges yɛl a tãab sẽn tõe n wa kɩt tɩ d pa tõog n kell n gũ ye.

11 A Sʋɩtãan belgda nebã. A Zeezi kũumã sẽn wa n kolgdẽ wã, a yeela a  karen-biisã naoor a tãab t’a Sʋɩtãan la “dũni-kãngã naabã.” (Zã 12:31; 14:30; 16:11) A Sʋɩtãan tũnugda ne ziri tũudmã n belgd nebã. Yaa rẽ yĩng la neb wʋsg sẽn pa tẽed tɩ dũni-kãngã sɛɛbã sɩd kolgame wã. (Sof. 1:14) Rẽnd yaa vẽeneg t’a Sʋɩtãan luda neb nins sẽn pa tẽedã yam. (2 Kor. 4:3-6) Rẽ n kɩt tɩ d sã n yeel nebã tɩ dũniyã sɛɛb kolgame, la t’a Zeezi zoe n dɩta naam, wʋsg pa rat n deeg ye. Kẽer meng pʋd n yetame tɩ b pa na n kelg ye.

12. Bõe yĩng tɩ d segd n gũus t’a Sʋɩtãan da wa tõog n belg tõndo?

12 Baa nebã sã n maand b toog kae ne Biiblã bãngr-goamã, d pa segd n bas tɩ rẽ koms d raood ye. Tõnd mii bũmb ning sẽn kɩt tɩ d segd n kell n wɩng ne gũubã. A Poll ra yeela a tẽed-n-taasã woto: “Yãmb mens mii sõama tɩ Zu-soabã waoong na n yɩɩ wa wagdr sẽn wat yʋngo.” (Karm-y 1 Tesalonik-rãmb 5:1-6.) A Zeezi keooga tõnd woto: “Ninsaal Bi-riblã na n waa wakat ning yãmb sẽn ka tagsd tɩ b na n waame wã.” (Luk 12:39, 40) Ka la bilfu, a Sʋɩtãan na n belga nebã tɩ b tẽed tɩ ‘laafɩ la bãan’ bee dũniyã zugu. A na n belg-b lame tɩ b tagsdẽ tɩ bũmba fãa yaa sõma, tɩ yell kaẽ ye. La tõnd yẽ? D sã n kell n wɩng ne gũubu, a Zeova daarã pa na n “ling [tõnd] wa wagdr ye.” Rẽ n so tɩ d segd n karemd Wẽnnaam Gomdã daar fãa, la d bʋgsd d sẽn karemdã zugu.

13. Dũniyã yamã kɩtame tɩ nebã maand bõe? Bõe n na n sõng tõnd tɩ d ra maan wa bãmba?

13 Dũniyã yamã kẽe nebã, n kɩt tɩ b pa baood Wẽnnaam ye. Neb wʋsg pa tagsd tɩ b tog n baoo Wẽnnaam ye. (Mat. 5:3, MN) B rɩka b sẽkã la b pãngã fãa n baood bũmb nins sẽn be dũniyã pʋgẽ wã. (1 Zã 2:16) Rũndã-rũndã, reemã la yõ-noogrã teed yaa ka tɛka. Kɩtame tɩ nebã pidsd b tʋl-wẽns buud toor-toorã, la b ‘nong sũ-noogã’ n yɩɩd bũmb fãa. (2 Tɩm. 3:4) Yõ-noogrã la reemã kɩtame tɩ nebã pa tagsd sẽn tar yõod n yɩɩdã yell ye. B pa mi tɩ b tog n baoo Wẽnnaam zood ye. Yaa rẽ yĩng la a Poll sẽn sagl  kiris-nebã tɩ b “nek n bas gõeem,” la tɩ b “ra bʋ yĩngã yelle, n dat n pids a sẽn datã ye.”—Rom. 13:11-14.

14. Bõe la a Zeezi yeel Luk 21:34, 35 wã pʋgẽ, tɩ yaa keoogre?

14 Tõnd datame tɩ Wẽnnaam vʋʋsem sõngã soog-do, d pa rat tɩ dũniyã yamã kẽ-d ye. A Zeova sõnga tõnd ne a vʋʋsem sõngã maasem tɩ d bãng bũmb ning sẽn na n maan ka la bilfu. [1] (1 Kor. 2:12) La d miime tɩ rẽnda d maan gũusgu. Bala, baa bũmb sẽn pa wẽng tõe n kɩtame tɩ d pa tõog n tũ a Zeova wa sẽn segdã ye. (Karm-y Luk 21:34, 35.) Nebã tõe n yaanda tõndo, n getẽ tɩ d sẽn tẽed tɩ dũniyã sɛɛb kolgame wã yaa yalemdo. (2 Pɩy. 3:3-7) D pa segd n bas tɩ b koms d raood ye. Bala, tõnd mii vẽeneg tɩ dũniyã sɛɛb ta n saame. D sã n dat tɩ Wẽnnaam vʋʋsem sõngã soog-do, d segd n tigimda ne d tẽed-n-taasã n pa vaandẽ ye.

Yãmb maanda y sẽn tõe fãa n wɩngd ne gũub bɩ? (Ges-y sull 11-16)

15. Bõe la a Pɩyɛɛr ne a Zak la a Zã pa tõog n maane? Bõe yĩng t’a buud tõe n paam tõnd me?

15 D sẽn yaa pãn-komsem dãmbã tõe n kɩtame tɩ gũubã lebg toogo. A Zeezi ra miime tɩ ninsaalbã sẽn pa zems zãngã, b mi n konga pãnga. D tẽeg bũmb ning sẽn maan yʋng ning b sẽn yõk a Zeezi wã. Baa ne a Zeezi sẽn da zems zãngã, a ra miime t’a sã n dat n tõog n kell n sak Wẽnnaam, yaa tɩlɛ t’a pʋʋs-a n kos sõngre. A yeela a Pɩyɛɛr ne a Zak la a Zã tɩ b gũ la b ra gũsi, la a bas n kẽng n na n tɩ pʋʋse. La b sẽn pa tags tɩ wakat-kãng pa gõeem wakatã, b pa tõog n gũ ye. Yaamsã yĩnga, b gũsame. A Zeezi me ra yaame, la a pa gũs ye. A wɩnga ne a Ba wã pʋʋsgo. Yaa woto la a tʋm-tʋmdbã me ra segd n maane.—Mark 14:32-41.

16. A Zeezi sẽn yeel Luk 21:36 wilgdame tɩ d segd n maana bõe n tõog n kell n wɩng ne gũubu?

16 Bõe n tõe n sõng-d tɩ d segl d mens n gũ a Zeova daarã? Rẽndame tɩ d yɩ neb sẽn dat ne b sũy fãa n maan sẽn yaa tɩrga. La rẽ bal pa sek ye. A Zeezi kũumã ket tɩ rasem a wãna, a yeela a karen-biisã tɩ segdame tɩ b wɩng ne pʋʋsgo, n kos a Zeova t’a sõng-ba. (Karm-y Luk 21:36.) Tõnd me sẽn vɩ dũniyã yaoolem wakatã, d sã n dat n kell n wɩng ne gũub la gũusgu, d tog n pʋʋsda a Zeova wakat fãa.—1 Pɩy. 4:7.

BƖ D KELL N WƖNG NE GŨUBU

17. Bõe la d segd n maan tɩ dũniyã sɛɛb sã n ta bɩ mik tɩ d segl n saame?

17 A Zeezi yeelame tɩ dũniyã sɛɛb na n yɩɩ wakat ning d sẽn ka tagsde. (Mat. 24:44) Rẽ n so tɩ d segd n segl d mens n gũ. Pa masã la d segd n bao vɩɩm ning dũniyã nebã sẽn tẽed tɩ kõta sũ-noogã ye. Bala, yaa belgre. Ne Biiblã maasem, a Zeova ne a Zeezi wilgda tõnd d sẽn tog n maan to-to n kell n wɩng ne gũubu. Bɩ d ket n gũusd n get Biiblã bãngr-goamã sẽn pidsd to-to. D modgd n paasd tõnd ne a Zeova zoodã pãnga, la d wilgdẽ tɩ Wẽnnaam Rĩungã yell n pak-d n yɩɩda. Rẽ, dũniyã sɛɛb sã n ta, na n mikame tɩ d segl n saame. (Vẽn. 22:20) Yaa yõor yelle!

^ [1] (sull 14) Ges-y Wẽnnaam Rĩungã Rĩm rɩta naam! sebrã sak 21 wã.