Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SEBRÃ GOM-​ZUG SÕSGÃ | Y NED SÃ N MAAN KAALEM

Sẽn ki-bã na n vʋʋgame!

Sẽn ki-bã na n vʋʋgame!

Tõe tɩ y tẽra a Gail yell d sẽn gom sɩngrẽ wã. A pa tẽed a tõe n yĩma a sɩd a Robert kaalmã ye. La a gũuda wakat ning a sẽn na n le wa yã-a dũni-paalgã Wẽnnaam sẽn pʋlem tɩ watẽ wã pʋgẽ. A Gail yeela woto: “Biiblã vɛrse ning sẽn noom maan n yɩɩd yaa Vẽnegr 21:3, 4.” Be, b yetame: “Wẽnnaam mengã na n paa ne bãmba. Wẽnnaam na n yẽesa nintãm fãa sẽn be b ninẽ wã. Kũum kõn leb n zĩnd ye, la sũ-sãang wall yãbre, wall toog kõn leb n zĩnd ye. Bala, dẽenem bũmbã fãa loogame.”

A Gail paasa woto: “Pʋlen-kãngã to kae ye. M kʋmda neb nins roagdb sẽn maan kaalem, tɩ b pa mi tɩ b tõe n le wa yã-b lame wã.” A Gail kɩsa sɩd ne bũmb nins a sẽn tẽedã. Bala, a yaa wakat fãa so-pakda, n moond koɛɛgã ne yamleoog n wilgd nebã tɩ Wẽnnaam pʋlmame tɩ wakat n wat tɩ ‘kũum pa na n le n zĩnd ye.’

Tõe tɩ y tagsdame tɩ b sẽn yeel tɩ ‘kũum pa na n le n zĩndã’ pa sɩd ye. La sã n yaa rẽ bɩ y tẽeg a Zoob yelle. A bẽe bã-kɛgenga, n da tagsdẽ t’a sẽn kiid n são. (Zoob 2:7) La a ra tẽedame tɩ Wẽnnaam tõe n wa vʋʋg-a lame t’a leb n vɩɩmd tẽngã zugu. A yeela woto vẽenega: “Yãmb sã n dag n solgẽ maam kɩɩm-kulg pʋgẽ  . . . Dẽ, yãmb sã n bool maam, mam na n sakame. Yãmb sũur dag n na n sãama ne mam sẽn yaa y nug tʋʋmdã.” (Zoob 14:13, 15) A Zoob ra kɩsa sɩd tɩ Wẽnnaam na n tẽega a yelle, la t’a yãgdame n dat tɩ wakat ning a sẽn yãkã ta, t’a paam n vʋʋg-a.

Ka la bilfu, Wẽnnaam na n sɩd vʋʋga a Zoob la neb ka tɛka, tɩ b vɩɩmd tẽngã sẽn na n lebg arzãnã zugu. (Luk 23:42, 43) Traduction du monde nouveau wã pʋgẽ, Tʋʋm 24:15 yeta vẽeneg tɩ “kũum fãa na n vʋʋgame.” A Zeezi paasa woto: ‘Da sak-y tɩ rẽ yɛɛs yãmb ye. Bala, wakat n wat tɩ neb nins fãa sẽn be yaadẽ na n wʋm bãmb koɛɛg n yi.’ (Zã 5:28, 29) A Zoob na n yãa pʋlen-kãensã fãa pidsgu. A na n paam n lebga wa a sẽn da yaa to-to a “bi-bɩɩlem wakatã.” A yĩngã na n leb n yɩɩ “sõamã wa yẽnda bi-bɩɩlmẽ.” (Zoob 33:24, 25) Na n yɩɩ woto me ne wẽn-sakdb nins Wẽnnaam sẽn na n vʋʋg tɩ b vɩɩmd tẽngã zugã.

Y ned sã n maana kaalem tɩ namsd-y-yã, tõe tɩ seb-kãngã saglsã pa na n kɩt tɩ y sũ-sãangã sa zãng ye. La y sã n karemd bũmb nins Wẽnnaam sẽn pʋlem tɩ be Biiblã pʋgẽ wã, n bʋgsd rẽ zugu, y na n bãngame tɩ manegr n wate, n paam pãng n tõog n mao.—1 Tesalonik-rãmbã 4:13.

Yãmb dat n bãnga bũmb a taab y sẽn tõe n maan n tõog n mao ne y sũ-sãang bɩ? Tõe tɩ y ratame me n bãng bũmb ning sẽn kɩt tɩ Wẽnnaam bas tɩ wẽnemã la namsgã beẽ wã. Sã n yaa rẽ, bɩ y kẽ jw.org sẽn yaa tõnd sɩt wɛɛbã pʋgẽ, tɩ y na n paama leoor sẽn tik Biiblã, la sẽn kengd raoodo.