Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SEBRÃ GOM-​ZUG SÕSGÃ | Y NED SÃ N MAAN KAALEM

D sã n wilgd d sũ-sãangã, yaa wẽng bɩ?

D sã n wilgd d sũ-sãangã, yaa wẽng bɩ?

Yãmb yĩns zoe n zabame, n pa kaoos la sig bɩ? Tõe tɩ sẽn pa kaoos n sigã kɩtame tɩ y yĩm toogã. La sũ-sãang ning kũum sẽn wat ne wã pa sat tao-tao ye. Bãngd a Alan Wolfelt yeela a sebr pʋgẽ woto: “Toog kae n kaoosd n yɩɩd sũ-sãang ning kũum sẽn wat ne wã ye.” A paasame tɩ “nebã sã n sõngd kiidã roagdba, tarẽ-tarẽ, sũ-sãangã wat n boogame.”

D ges a Abrahaam manesem sẽn yɩ to-to, a pag a Saara kũumã poore. Biiblã wilgame t’a ‘Abrahaam yãba a Saara kʋʋrã.’ B sẽn yeel t’a yãbame wã pa rat n yeel t’a yãba vugr bal tɩ sa ye. Yaa bũmb sẽn kaoose. * B sẽn wa n belg a Zakoob tɩ rũms n kũ a biig a Zozɛfã, yẽ me maana sũ-sãang “n kaoos rasem wʋsgo,” hal t’a zakã rãmb bels-a n konge. Maana yʋʋm wʋsgo, t’a Zozɛf kũumã ket n namsd-a.—Sɩngre 23:2; 37:34, 35; 42:36; 45:28.

Rũndã-rũndã me, neb wʋsg roagdb n maan kaalem sẽn kaoose, la ket n namsd-b lame. Ad makr a yiibu.

  • A Gail sẽn tar yʋʋm pis-yoobã yeela woto: “Yʋʋmd 2008 sẽoog kiuug rasem a 9 wã, mam sɩd a Robert maana agsɩdã tɩ tũ ne a yõore. Baraare, bũmb da pa wilgd t’a na n maana kaalem ye. D reng n naaga taab n sok d noore. A sẽn wa n na n loog tʋʋmã, wa d sẽn minim n maandẽ wã, d mobga taaba, n mok taaba, tɩ ned fãa yeel a to t’a nong-a lame. A kaalmã yʋʋm a yoob la woto, la ket n namsd-m lame. Mam pa tẽed tɩ m tõe n yĩma a Robert kũumã ye.”

  • A Etienne tara yʋʋm 84. Ad a sẽn yeele: “Mam pagã sẽn maan kaalem yɩɩda yʋʋm 18 masã. La m ket n tagsda a yelle, hal tɩ m sũur sãamdẽ. M sã n wa yã bũmb sẽn yaa neere, m tẽegda a yelle, n tagsd a sũur sẽn da na n yɩ noog to-to, yẽ me sã n da yã.”

Dẽnd y ned sã n maan kaalem tɩ y sũ-sãangã kaoosdẽ, y pa segd n tags tɩ pa zems ye. La ned kam fãa sẽn wilgd a sũ-sãang to-to wã yaa toore. Dẽnd d pa segd n kao ned bʋʋdo, n tags t’a sẽn wilgd a sũ-sãang to-to wã pa zems ye. Sã n yaa tõnd me n maand sũ-sãang wʋsg d ned kaalem poore, d pa segd n ning d meng taal ye. La wãn to la d tõe n mao ne d sũ-sãangã?

^ sull 4 Maana yʋʋm a tãab t’a Abrahaam biig a Izak me ma wã kũum ra ket n namsd-a.—Sɩngre 24:67.