Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

D modg n dɩ bũmb nins fãa a Zeova sẽn kõt-dã yõodo

D modg n dɩ bũmb nins fãa a Zeova sẽn kõt-dã yõodo

“Maam a Sẽn-Ka-Saab n yaa fo Wẽnnaam, mam na n zãmsa foom f meng sõngr yĩnga.”—EZA. 48:17.

YƖƖLA: 117, 114

1, 2. a) A Zeova Kaset rãmbã tagsg yaa wãn ne Biiblã? b) Biiblã seb-bʋg la yãmb nong n yɩɩda?

TÕND a Zeova Kaset rãmbã nonga Biiblã. Bala, bũmb nins d sẽn zãmsd Biiblã pʋgẽ wã yaa sõma wʋsgo. Sõngda tõnd tɩ d paamd belsgo, la d tẽed manegre. (Rom. 15:4) Tõnd kɩsa sɩd tɩ sẽn be Biiblã pʋgẽ wã pa ninsaalb goam ye. Yaa “Wẽnnaam goama,” “wa a sẽn yaa bũmb ning sɩd-sɩdã.”—1 Tes. 2:13.

2 Yaa vẽeneg tɩ ned kam fãa tara Biiblã sɛb a sẽn nong n yɩɩda. Kẽer yaa evãnzill-dãmbã, bala, b wilgda a Zeezi sẽn dɩk a Ba wã naoor to-to wã, tɩ kɩt tɩ d tõe n bãng a Zeova sẽn yaa Wẽnnaam ning buudã, hal tɩ kẽed sũuri. (Zã 14:9) Sãnda nonga Biiblã sɛb nins sẽn tar bãngr-goam wʋsgã. Wala makre, Vẽnegr sebrã. A wilgda “bũmb nins sẽn tog n zĩnd wakat bilf sã n paase.” (Vẽn. 1:1) Sãmbg kae me tɩ tõnd wʋsg zoe n paama belsg Yɩɩn-sõamyã sebrã pʋgẽ, wall d karma Yel-bũn sebrã n dɩk yam tɩ sõng-do. Vẽenega, Biiblã sɩd yaa sebr sẽn nafd nebã fãa.

3, 4. a) Tõnd tagsg yaa wãn ne sɛb nins siglgã sẽn yiisdã? b) Sɛb nins sẽn yaa a Zeova Kaset rãmbã fãa yĩngã toor sẽn ka be, bõe me la d paamda?

3 D sẽn nong Biiblã kɩtame tɩ d nong sɛb nins siglgã sẽn  yiisdã me. Bala, b sõngdame tɩ d wʋmd Biiblã goam võore. D nonga siglgã sɛb toor-toorã. Wala makre, borsiir-dãmbã la periodik-rãmbã. D kɩsa sɩd tɩ yaa a Zeova n kõt tõnd bõn-kãens fãa, tɩ sõngd tõnd tɩ d paasd tõnd ne yẽ zoodã, tɩ d tõe n kell n yɩ “sõama tẽeba pʋga.”—Tit 2:2.

4 Bũmb nins siglgã sẽn yiisdã wʋsg yaa a Zeova Kaset rãmbã fãa yĩnga. Kẽer me yaa neb takɩ yĩnga. Wala makre, kambã bɩ kom-bɩɩsã, wall roagdbã. La sõss ne video-rãmb wʋsg sẽn be tõnd sɩtã pʋgẽ, n paas sɛb kẽer yaa neb nins sẽn pa a Zeova Kaset rãmbã yĩnga. Bõn-kãensã fãa a Zeova sẽn maand d tẽebã kengr yĩngã pidsda bũmb a sẽn da pʋlme. A ra yeelame t’a na n “maana tigr sẽn tar rɩ-nood . . . nebã fãa yĩnga.”—Eza. 25:6.

5. D tõe n kɩsa sɩd t’a Zeova sũur yaa noog ne bõe?

5 D fãa la bal ra nongẽ lame n paamd sẽk n karemd Biiblã la siglgã sɛbã fãa. Bʋko, pa mi n yaa nana ye. La d tõe n kɩsa sɩd tɩ d sã n modgd n pa sãamd d sẽkã, n maand d sẽn tõe fãa n karem d sɛbã la d zãmsd Biiblã, a Zeova sũur yaa noogo. (Efɛ. 5:15, 16) La sẽn pa wakat fãa la d tõe n paam n karme, n ges wall d kelg bũmb nins fãa siglgã sẽn yiisdã, rẽnda d gũus ne bũmb a yembre. Bõe la rẽ?

6. Bõe n tõe n kɩt tɩ d pa rɩ bũmb kẽer siglgã sẽn kõt tõndã yõodo?

6 D sã n pa gũusi, d tõe n wa tagsdame tɩ Biiblã sɛb kẽere, wall siglgã sɛb kẽer pa tar yõod wʋsg ne-d ye. Wala makre, d tõe n wa getame tɩ Biiblã sebr ning pa nafd tõnd ye. Wakat ning menga, siglgã tõe n yiisa sebr neb takɩ yĩnga, tɩ tõnd pa naag ye. D karemda seb-kãens buudã var-vare, wall d pʋd n pa karem bɩ? D sã n maand a woto, d na n konga bũmb kẽer sẽn tõe n naf-do. Segdame tɩ d tẽeg tɩ bũmb nins fãa siglgã sẽn kõt tõndã yita Wẽnnaam nengẽ. A tũnuga ne no-rɛɛs a Ezayi n yeele: “Maam a Sẽn-Ka-Saab n yaa fo Wẽnnaam, mam na n zãmsa foom f meng sõngr yĩnga.” (Eza. 48:17) D na n yãa sagls a tãab sẽn na n sõng tɩ Biiblã kareng la siglgã sɛbã kareng naf-do.

SAGLS SẼN NA N SÕNG TƖ BIIBLÃ KARENG NAF-DO

7. Bõe yĩng tɩ d sã n wa karemd Biiblã bɩ d segd n bao n bãng bõn-paala?

7 D bao n bãng bõn-paala. Yaa sɩd tɩ b gʋlsa Biiblã sɛb kẽer neb takɩ yĩnga. La Biiblã yeta vẽeneg tɩ yaa ‘Wẽnnaam n kɩt tɩ b gʋls gʋls-sõamyã fãa,’ la tɩ “b bee yõod zãmsg yĩnga.” (2 Tɩm. 3:16) Rẽ n so tɩ d sã n karemd Biiblã bɩ d segd n zʋʋg d sẽn zoe n miẽ wã, n bao n bãng bũmb a taaba. Saam-biig a yembr yeela woto: “Mam sã n wa karemd Biiblã, m tẽegdame tɩ m tõe n paama sagls toor-toor babg ning m sẽn karemdã pʋgẽ. Woto kɩtame tɩ m pa karemd zugẽ-zugẽ ye.” Nand tɩ d karem Wẽnnaam Gomdã, segdame tɩ d pʋʋs a Zeova n kos t’a sõng-d tɩ d bãng bõn-paala, la a kõ-d yam tɩ d yã sagls nins a sẽn dat tɩ d paamã.—Ɛsd. 7:10; karm-y Zak 1:5.

Y sã n wa karemd Biiblã, y modgdame n bãngd bõn-paal bɩ? (Ges-y sull a 7)

8, 9. a) D sã n wa karemd Biiblã, sogs-bʋs la d segd n sok d mense? b) Zʋgd nins sẽn dat-b n lebg kãsem-dãmbã sẽn segd n bɩɩsã wilgda tõnd bõe a Zeova zugu?

8 D sokd d meng sogsgo. Y sã n wa karemd Biiblã bɩ y mi n yals n sok y meng woto: ‘Bõe la bũmb ning m sẽn karmã wilgd maam a Zeova zugu? Wãn-wãn la m tõe n tũ m sẽn bãngã? Wãn to la m tõe n dɩk-a n sõng neda?’ Y sã n sokd y meng sogs-kãensã buudu, y karengã na n sɩd naf-y lame. D rɩk makr wa y sẽn na n karemd vɛrse nins sẽn wilgd zʋgd saam-biisã sẽn segd n bɩɩs n tõog n lebg kãsem-dãmba. (Karm-y 1 Tɩmote 3:2-7.) Sẽn  pa tigingã neb fãa n tõe n lebg kãsem-dãmbã, y tõe n wa tagsdame tɩ vɛrse-kãens pa tar yõod wʋsg ne-y ye. La y sã n yals n sok y meng sogsg nins sẽn be zugẽ wã, y na n yãame tɩ nafda d fãa.

9 Bõe la bũmb ning m sẽn karmã wilgd maam a Zeova zugu? A Zeova sẽn wilg zʋgd nins sẽn dat-b n lebg kãsem-dãmbã sẽn segd n bɩɩsã, yaa kaset t’a pa rat tɩ nin-kãens maan yaar ye. A kõo noy b sẽn segd n tũ. A ratame tɩ b kõ mak-sõngo, la b ges tigingã neb yell sõma. Sã n pa rẽ, a na n sok-b lame, bala a raa tigingã neb ne a “biigã zɩɩmã.” (Tʋʋ. 20:28) Woto wilgdame t’a Zeova ratame tɩ d bas d yam tɩ kãsem-dãmbã na n gesa d yell sõma. (Eza. 32:1, 2) Dẽnd vɛrse nins sẽn wilgd sẽn dat n lebg-b kãsem-dãmbã sẽn segd n bɩɩs zʋgd ninsã sõngda tõnd tɩ d bãng t’a Zeova sɩd rata d neere.

10, 11. a) D sã n wa karemd vɛrse sẽn wilgd zʋg kãsem-dãmbã sẽn segd n bɩɩse, wãn to la d tõe n tũ saglsã sẽn be be wã? b) Wãn to la d tõe n dɩk-a n sõng neda?

10 Wãn-wãn la m tõe n tũ m sẽn bãngã? Kãsem-soab fãa segd n mi n lebg n karma vɛrse nins sẽn wilgd kãsem-dãmbã sẽn segd n bɩɩs zʋgd ninsã, n fees a meng n ges bũmb sã n kae a sẽn tog n demse. Saam-biig sã n dat n lebg kãsem-soaba, a segd n maaga a yĩng n karem vɛrse-kãense, bala, yaa tɩlɛ t’a bɩɩs zʋgd nins yell b sẽn gomdã. (1 Tɩm. 3:1) La d fãa tõe n dɩka yam vɛrse-kãens pʋgẽ. Wala makre, a Zeova ratame tɩ kiris-nebã fãa ra yɩ neb sẽn nong ligd ye. A ratame me tɩ d yɩ neb sẽn deegd sãamb sõma. (1 Tɩm. 6:9, 10; Rom. 12:13) La kãsem-dãmbã sã n kõt tigingã neb mak-sõngo, b tõe n dɩka yam b yel-manesmã pʋgẽ, n “maan togs-n-taar ne b tẽebã.”—1 Pɩy. 5:3; Ebre. 13:7.

11 Wãn to la m tõe n dɩk-a n sõng neda? D tõe n tika vɛrse nins sẽn wilgd zʋgd nins kãsem-dãmbã sẽn segd n bɩɩsã, n sõng neb nins d sẽn zãmsd Biiblã, la neb a taab tɩ b bãng t’a Zeova Kaset rãmbã tigimsã kãsem-dãmb yaa toor fasɩ ne tũudum a taabã taoor dãmba. Sẽn paase, d sã n karemd vɛrse-kãense, tẽegda tõnd tɩ tigingã kãsem-dãmb modgda wʋsg n get d yelle. D sã n bʋgs rẽnda zugu, na n kɩtame tɩ d maneg n waoog nin-kãensã sẽn tʋmd wʋsg tõnd sʋkã. (1 Tes. 5:12) D  sã n waoogd-b ne d sũur fãa b tʋʋmdã yĩng wa sẽn segdã, b na n maneg n tʋma ne sũ-noogo.—Ebre. 13:17.

12, 13. a) D tõe n tũnuga ne tʋʋm-teed nins d sẽn tarã n bao n bãng bõe? b) Rɩk-y makr n wilg tɩ d sã n maan vaeesgo, d bãngda bũmb kẽer d sẽn da pa mi, n tõog n dɩk yam?

12 D maan vaeesgo. D tũnug ne tʋʋm-teed nins siglgã sẽn kõ-dã n bao bãngr n paase. Wala makre, d tõe n baoo sogs-kãensã leoore:

  • Ãnd soab n gʋls Biiblã sebr ning m sẽn karemdã?

  • Yɛ, la wakat bʋg la a gʋls sebrã?

  • A sẽn wa n gʋlsd sebrã tɩ yel-bʋs n da maande?

D sã n maan vaeesg n paam sogs-kãensã leoore, d na n bãnga bũmb kẽer d sẽn da pa mi, n tõog n dɩk yam.

13 D rɩk makr ne Ezekɩyɛll 14:13, 14 sẽn yetã. Be, b yeta woto: “Tẽng sã n maan sẽn kis n beeg maam, tɩ mam tẽeg m nugã yẽnda zug n kɩt tɩ rɩɩb sɛ a pʋgẽ, mam sã n kɩt tɩ kom kẽ a pʋgẽ, mam sã n menes ninsaalbã ne rũmsã sẽn be a pʋgẽ wã, la sã n mikame tɩ nin-bãmbã b tãabã be a pʋgẽ, a Nowe ne a Dãniyɛll la a Zoobe, bãmb na n fãaga b mensã vɩɩm b tɩrlmã yĩnga. Maam a Zu-soab a Sẽn-Ka-Saab n yeele.” D sã n gẽes d sɛbã pʋgẽ, d bãngdame tɩ yaa sẽn kolg yʋʋmd 612 sẽn deng a Zeezi rogmã la a Zeova kɩt t’a Ezekɩyɛll gʋls gom-kãensã. Wakat kãng t’a Nowe ne a Zoob ra zoe n maana kaalem hal sẽn kaoose, la Wẽnnaam pa yĩm b tɩrlmã yell ye. A Dãniyɛll yẽ ra ket n vɩɩme. Rẽ t’a yʋʋm tog n da zemsa 20. La yaa wakat kãng la a Zeova sẽn gom a yelle, n yeel t’a yaa nin-tɩrg wa a Nowe ne a Zoobã. Woto wilgda bõe? Wilgdame tɩ ned sã n modgd n na n sak a Zeova, baa a sã n nan paoodẽ, a Zeova neeme hal tɩ noom-a.—Yɩɩn. 148:12-14.

D MODG TƖ BŨMB NINS FÃA D SẼN PAAMDÃ NAF-DO

14. Bũmb nins b sẽn yiisd kambã la kom-bɩɩsã yĩngã sõngd-b-la wãn to? Wãn to la nafd kãsembã me? (Ges-y sõsgã sɩngrẽ fotã.)

14 Bũmb nins b sẽn yiisd kambã la kom-bɩɩsã yĩngã. D yãame tɩ d sã n modgd n karemd Biiblã sɛb fãa, nafd-d lame. D sã n modgd n karemd siglgã sẽn yiisd sɛb ninsã fãa me, na n naf-d lame. D ges makr a wãn sẽn wilgd rẽ. Yʋʋmã noore, a Zeova siglgã yiisa bũmb wʋsg sẽn sõngd kambã la kom-bɩɩsã. [1] Yaa sagls sẽn tõe n sõng-b tɩ b mao ne zu-loees nins b sẽn paamd lekollẽ wã, la zu-loees nins b sẽn tar b sẽn nan be b bɩʋʋngã zugã. La d sã n yaa kãsma, wãn to la tõe n naf-do? Tõe n sõng-d lame tɩ d bãng d kambã sẽn dat n ta a Zeova yamã sẽn maood ne zu-loees ninsã. Woto, d tõogd n sõng-b lame la d keng b raoodo.

15. Bõe yĩng tɩ kãsembã pa segd n tags tɩ bũmb nins b sẽn yiisd kambã la kom-bɩɩsã yĩngã pa tar yõod ne bãmba?

15 Bũmb nins b sẽn yiisd kambã la kom-bɩɩsã yĩngã pʋgẽ, b tõe n goma zu-loɛɛg ning yelle, tɩ yaa zu-loɛɛg sẽn paamd kãsembã me. Wala makre, tõnd fãa segd n bãng n wilga bũmb nins d sẽn tẽedã, la d bɩɩs yõk-m-menga, la d gil tũud-n-ta-wẽns la pemsem kokr bɩ reem buud fãa sẽn pa zems ne kiris-neda, la d modg n da bas tɩ d taab tõog tɩ d maan sẽn pa segd ye. Woto kɩtame tɩ kãsembã pa segd n tags tɩ bũmb nins b sẽn yiisd kambã la kom-bɩɩsã yĩngã pa tar yõod ne bãmb ye. Baa b sã n yeel tɩ yaa kambã la kom-bɩɩsã yĩnga, nafda kiris-nebã fãa. Bala, yaa sagls sẽn yit Biiblã pʋgẽ.

16. Siglgã sɛbã sõngda kambã la kom-bɩɩsã tɩ b maan bõe me?

16 Yaa sɩd tɩ bũmb nins siglgã sẽn yiisd kambã la kom-bɩɩsã yĩngã sõngd-b lame  tɩ b mao ne b zu-loeesã, la leb n sõngd-b lame tɩ b tõog tɩ bãmb ne a Zeova zoodã paam pãnga. (Karm-y Koɛɛg soab 12:1, 13.) Dẽnd tõe n sõnga kãsembã me. Wala makre, yʋʋmd 2009 tʋʋl-nif kiuug Réveillez-vous ! wã pʋgẽ, “ Les jeunes s’interrogent ” sõsg a ye n be be, t’a gom-zugã yaa: “ Comment trouver du plaisir à lire la Bible ? ” Sõsgã pʋgẽ, b wilga sagls d sẽn tõe n tũ, n karem Biiblã tõre. Zĩig meng n be d sẽn tõe n wõrg n bĩng d Biiblã pʋgẽ, n get rẽ n karemdẽ. Sõs-kãngã nafa kãsembã me bɩ? Pag a ye sẽn tar kamb yeelame: “Biiblã kareng sɩng n pa nana ne maam ye. M tũu sõsgã saglsã, n sɩd wõrg zĩig ning b sẽn yet tɩ b wõrgã, n ning m Biiblã pʋgẽ. Masã wã, Biiblã karengã noom-a maam wʋsgo. Kɩtame tɩ m neẽ tɩ Biiblã sɛb toor-toorã lokda taaba, hal tɩ be yamleoogo. Biiblã kareng zɩ n yɩ-m noog woto ye.”

17, 18. D sã n karemd bũmb nins b sẽn yiisd zãma wã yĩngã, wãn to la na n naf-do? Rɩk-y makre.

17 Bũmb nins b sẽn yiisd zãma wã yĩngã. Yʋʋmd 2008 wã tɛka, siglgã yiisda Gũusg Gasg a Zeova Kaset rãmbã zãmsg yĩnga. La a yiisda Gũusg Gasg a to, n paas Réveillez-vous ! wã neb nins sẽn pa a Zeova kaset rãmbã yĩnga. D sã n karemd-ba, na n naf-d lame bɩ? D rɩk makr wa yãmb sẽn na n bool ned t’a wa tigsga, t’a sɩd sak n wa. Sãmbg kae tɩ y sũur na n yɩɩ noog wʋsgo. Y sã n zĩ n kelgd sõsdã, y na n tagsda y sẽn bool a soabã yelle. Y na n ninga y meng a zĩigẽ, n tagsd sõsgã sẽn tõe n naf-a to-to. Woto na n kɩtame tɩ y maag y yĩng n kelg sõsgã neer tɩ kẽ-yã, hal tɩ y sũurã noom wʋsgo.

18 D sã n karemd bũmb nins sẽn yaa zãma wã yĩngã me, na n naf-y-la woto. Wala makre, Gũusg Gasg ning b sẽn yiisd zãma wã yĩngã pʋgẽ, n paas sõss kẽer sẽn be jw.org pʋgẽ wã, b sẽn wɛgsd Biiblã goam to-to wã kɩtame tɩ neb nins sẽn pa a Zeova Kaset rãmbã tõe n wʋm a võor nana-nana. D sã n karemd rẽ, na n kɩtame tɩ d maneg n nong bũmb nins d sẽn da sɩng n miẽ wã. Na n sõng-d lame me tɩ d paam yam-paal d sẽn tõe n tũ koe-moonegã sasa n tõog n wilg nebã Biiblã sẽn yetã. D sã n karemd Réveillez-vous ! wã me, d na n maneg n kɩsa sɩd tɩ Wẽnnaam beeme. Na n sõng-d lame me tɩ d tõe n bãng n wilg nebã tõnd sẽn tẽed bũmb ninsã.—Karm-y 1 Pɩyɛɛr 3:15.

19. Bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d sũur nooma ne a Zeova, bũmb nins fãa a sẽn zãmsd tõndã yĩnga?

19 Hakɩɩka, a Zeova kõo tõnd bũmb wʋsg sẽn sõngd tõnd tɩ d tõe n wʋm a goamã võor la d sake, n paam barka. (Luk 11:28) Bɩ d fãa ket n modgd sẽn na yɩl tɩ bũmb nins fãa a sẽn maand tõnd tẽebã kengr yĩngã naf-do. Rẽ na n wilgame tɩ d sũur nooma ne a Zeova, bũmb nins fãa a sẽn zãmsd tõndã yĩnga.—Eza. 48:17.

^ [1] (sull 14) Wala makre, Les jeunes s’interrogent — Réponses pratiques, Volim a 1 ne a 2, la sõss nins b sẽn ningd sɩtã pʋgẽ tɩ b gom-zugã yaa “ Les jeunes s’interrogent. ”