Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Biiblã ket n toeemda yãmb bɩ?

Biiblã ket n toeemda yãmb bɩ?

“Paam-y yam-wek-paalle, tɩ rẽ tek yãmba.”—ROM. 12:2.

YƖƖLA: 61, 52

1-3. a) Baa d sã n deega lisgu, tõe tɩ bõe la d segd n toeeme, tɩ yaa toogo? b) Yɩl n toeema sã n pa nana, d tõe n wa sokda d meng sogs-bʋse? (Ges-y fot-rãmbã sẽn be yĩngrã.)

A KEVIN yaa rao sẽn da yũud sɩgaar la dorge, n yũud rãam tɩ looge, la a pard n baood ligdi. [1] A maana woto yʋʋm wʋsgo, la a wa n bãnga a Zeova, n dat n lebg a zoa. Sẽn na yɩl n ta a Zeova yam, ra yaa tɩlɛ t’a toeem wʋsgo. A tõogame. La yɩɩ ne Biiblã sẽn tar pãng n tõe n toeem nedã maasem, la ne a Zeova sõngre.—Ebre. 4:12.

2 A Kevin sẽn wa n paam n deeg lisgã, toeengã saame bɩ? Ayo. A ra segd n ket n maooda sẽn na yɩl n wõneg Kiristã n paase. (Efɛ. 4:31, 32) Wala makre, a ra yaa sũ-tʋʋlem soaba, n da segd n mao n base. La a mikame tɩ yɩl n toeema yaa toogo, hal tɩ ling-a. A Kevin yeelame tɩ yɩl n tõog a sũ-tʋʋlmã yɩɩ toog n yɩɩd a sẽn da segd n mao n bas minim-wẽns nins n yaool n deeg lisgã. La ne a Zeova sõngr la Biiblã zãmsg maasem, a tõog n toeemame.

3 Nand tɩ neb wʋsg sẽn be tõnd sʋkã reeg lisgu, yɩɩ tɩlɛ tɩ b toeem hal wʋsgo, tɩ b sẽn vɩ to-to wã zems ne Biiblã  noyã. La tõe tɩ hal ne masã, d neeme tɩ yɩl n wõneg Wẽnnaam ne Kiristã n paase, yel-bõoneg n be d sẽn segd n toeeme. (Efɛ. 5:1, 2; 1 Pɩy. 2:21) Wala makre, tõe tɩ d neeme tɩ d nong n yẽgemda d tẽed-n-taasã manesem kẽer poorẽ, wall d wɩt-ba. Tõe me tɩ wakat ninga, d bʋʋda nebã tagsg sẽn na n yɩ a soab d zugu, wall d zoet b sẽn na n wa yeele, tɩ yɩl n maan sẽn segd yaa toogo. Tõe meng tɩ d sẽn maood n dat n toeemã kaoosa yʋʋma, la d nan pa tõog ye. Sã n yaa rẽ, tõe tɩ y sokda d meng yaa: ‘Bõe yĩng tɩ yɩl n toeem yel-bõoneg a woto pa nana? Bõe la m tõe n maan n tõog n tũ Biiblã sẽn yetã, n ket n toeemdẽ?’

Y TÕE N TA A ZEOVA YAM

4. Bõe yĩng tɩ yɩl n maan sẽn noom a Zeova wakat fãa pa nana?

4 Tõnd nonga a Zeova, n dat ne d sũur fãa n ta a yam. La bʋko, d sẽn pa zems zãngã yĩnga, yɩl n maan sẽn noom a Zeova wakat fãa pa nana ye. Tõnd me mi n tagsa wa tʋm-tʋmd a Polle. A yeelame: ‘Mam tõe n paama ratem tɩ maan neere, la m ka tar pãn-tõog tɩ maan-a ye.’—Rom. 7:18; Zak 3:2.

5. Bõe la d bas n yaool n tõog n lebg kiris-neda, la tõe tɩ pãn-komsem-bʋs n ket n namsd tõndo?

5 Yɩɩ tɩlɛ tɩ d bas bũmb nins a Zeova sẽn kisã, n yaool n tõog n lebg kiris-neda. (1 Kor. 6:9, 10) La d ket n yaa neb sẽn pa zems zãnga. (Kol. 3:9, 10) Baa d sẽn deeg lisgã sã n kaoosame, d ket n kongdame. Wakat ninga, d tara tʋls-wẽnse, wall manesem sẽn pa segde, pa rẽ bɩ d getẽ tɩ yaa toog tɩ d tõog d pãn-komsem kẽere. Sɩd me, yɩl n tõog pãn-komsem ning tõe n kaoosa yʋʋma.

6, 7. a) Bõe n kɩt tɩ d tõe n yɩ a Zeova zo-rãmba? b) Bõe yĩng tɩ d pa segd n koms raoodo, n bas n pa le pʋʋsd n kot sugri?

6 Baa d sẽn yaa neb sẽn pa zems zãngã, d tõe n yɩ a Zeova zo-rãmba, n tũ-a tɩ ta a yam. D ra yĩm t’a Zeova sẽn wa n sõngd tõnd ned kam fãa sẽn na yɩl t’a paam n lebg a zoa wã, a ra miime tɩ d na n ket n kongdame. (Zã 6:44) A sẽn mi tõnd sõma, la a mi sẽn be d sũurẽ wã, yaa vẽeneg t’a ra mii pãn-komsem nins sẽn na n nams tõnd n yɩɩdã. A ra miime me tɩ wakat ninga, d na n tudgame. La baa ne rẽ, a sakame tɩ d lebg a zoa.

7 Wẽnnaam sẽn nong tõnd wʋsgã, a maana bõn-kãseng tõnd yĩnga. A kɩtame t’a Biigã wa ki tɩ yɩ maoong n dol tõnd yel-wẽnã. (Zã 3:16) D sã n maan yel-wẽnde, d tõe n kosa a Zeova sugri, la d bas d yam t’a na n tika a Zeezi maoongã, n kõ-d sugr tɩ d kell n yɩ a zo-rãmba. (Rom. 7:24, 25; 1 Zã 2:1, 2) D tẽeg t’a Zeezi sẽn ki wã yaa yel-wẽn-maandb nins sẽn na n tek yamã yĩnga. Rẽnd baa d sã n tagsdẽ tɩ d kongda wʋsgo, d pa segd n koms raoodo, n pa rat n le pʋʋs a Zeova n kos sugr ye. D sã n bas n pa le kot-a sugri, yaa wa d sẽn na n neẽ tɩ d nusã yaa rẽgdo, tɩ d pa rat n pek ye. D sũur nooma ne a Zeova, a sẽn kɩt t’a Zeezi ki tɩ yɩ maoongã. Bala, yaa ne rẽ maasem la d tõe n yɩ a zo-rãmba, baa d sẽn yaa neb sẽn pa zems zãngã.—Karm-y 1 Tɩmote 1:15.

8. Bõe yĩng tɩ d pa segd n maan d toog kae ne d pãn-komsem?

8 La yaa vẽeneg tɩ d pa segd n maan d toog kae ne d pãn-komsem wall d  baood bʋʋm n kõt d meng ye. A Zeova wilga a sẽn dat t’a zo-rãmbã yɩ neb nins buudã. (Yɩɩn. 15:1-5) Rẽnd d sã n dat tɩ tõnd ne yẽ zoodã paam pãnga, d segd n ket n modgdame n na wõneg yẽ ne a Biigã n paase. Yaa rẽ yĩng me la d sẽn segd n modg n tõog d tʋls-wẽnsã. D tõeeme meng n wa tõog tɩ kẽer sa fasɩ. D sẽn deeg lisgã kaoosame tɩ pa kaoos me, d fãa segd n ‘modgame n zems zãnga.’—2 Kor. 13:11.

9. Bõe n wilgd tɩ yɩl n yeelg nin-paalgã, d segd n ket n maoodame?

9 Tʋm-tʋmd a Poll yeela kiris-nebã woto: “Sɩdã võor yaa tɩ yãmb bas y tʋʋm kʋdã sẽn yaa nin-kʋdgã rẽndã, nin-kʋdg ning sẽn dẽgemd a meng nana, ratem wẽngã sẽn tudgd nedã yĩnga, la tɩ Sɩɩgã tek yãmb yamã, la y yeelg nin-paalgã wa fuugu, nin-paalg ning Wẽnnaam sẽn naan wa b sẽn data, tɩrlem la sõmblem sɩd sẽn wat ne wã pʋgẽ.” (Efɛ. 4:22-24) A Poll gomdã wilgdame tɩ d segd n ket n maoodame n toeemdẽ, n paam n “yeelg nin-paalgã wa fuugu.” Rẽnd baa d sẽn tũud a Zeova wã sẽn kaoos to-to, d ket n tara d sẽn tõe n maan n bɩɩs zʋg-sõma, n wõneg-a n paase. Ne Biiblã sõngre, d tõe n ket n toeemdame.

BÕE YĨNG TƖ TOEENGÃ PA NANA?

10. Baa Wẽnnaam Gomdã sẽn tõe n sõng tõnd tɩ d ket n toeemdẽ wã, bõe n yaa tɩlɛ, la rẽ kɩtame tɩ d tõe n sok d meng sogs-bʋse?

10 D sã n dat tɩ Wẽnnaam Gomdã ket n toeemd tõndo, yaa tɩlɛ tɩ d modg hal wʋsgo. La a Zeova sõngda tõndo. Sã n yaa rẽ, bõe yĩng tɩ toeengã ket n yaa toogo? Bõe yĩng tɩ yaa tõnd n segd n modg n tõeeme? A Zeova pa tõe n maan yel-solemd tɩ d tõog d tʋls-wẽnsã nana-nana, n paam n wõneg-a la?

11-13. Bõe yĩng t’a Zeova rat tɩ d mao d toor n tõog d pãn-komsmã?

11 D sã n tags ãndũniyã la bũmb nins sẽn be a pʋgẽ wã yelle, d neeme tɩ bũmb kae a Zeova sẽn pa tõe n maan ye. Wala makre, yẽ n naan wĩntoogã sẽn tar pãng wʋsgã. Segõnd fãa, wĩntoogã vẽenemã la tʋʋlg ning a sẽn yiisdã labsame. Yaa bilf bal n tat tẽngã zugu, la rẽ n kɩt tɩ bõn-vɩɩsã fãa tõe n vɩɩmde. (Yɩɩn. 74:16; Eza. 40:26) Sẽn paase, ned sẽn tũud a Zeova sã n yɛ, wall a pãng n booge, a kõt-a-la pãnga. (Eza. 40:29) Rẽnd a Zeova sã n data, a tõe n kɩtame tɩ d tõog d pãn-komsmã la d tʋls-wẽnsã faag-faaga. La bõe yĩng t’a pa maand woto?

12 A Zeova naana tõnd tɩ d tõe n yãk d toorẽ yam. A kõ-d-la sor tɩ d tõe n yãk d sã n na n sak-a lame bɩ d pa na n sak-a. D sã n yãk yam n sakd-a la d modgd n maand a raabã, wilgdame tɩ d nong-a lame, la tɩ d rat n ta a yam. A Sʋɩtãan yeelame tɩ pa segd t’a Zeova yɩ yĩngr la tẽng naab ye. La d sã n sakd a Zeova, wilgdame tɩ d ratame t’a yɩ d Naaba. D tõe n kɩsa sɩd t’a nanda modgr ning fãa d sẽn maand n sakd-a wã. (Zoob 2:3-5; Yel. 27:11) D sã n maood ne d pãn-komsmã baa sẽn pa nana wã, wilgdame tɩ d sɩd sakda a Zeova, la tɩ d ratame t’a yɩ d Naaba.

13 A Zeova yeelame tɩ d ‘maan d pãng sẽn tõe fãa,’ n bɩɩs zʋgd nins sẽn tat yẽ yamã. (Karm-y 2 Pɩyɛɛr 1:5-7; Kol. 3:12) A ratame tɩ d wõr d mense, n tõog tɩ d tagsa wã ne d tʋlsmã la d manesmã ta a yam. (Rom. 8:5; 12:9) D sã n mao d pãng tɛk n maan woto, n  neẽ tɩ Biiblã ket n toeemda tõndo, d sũur na n yɩɩ noog wʋsgo.

BAS-Y TƖ WẼNNAAM GOMDÃ KET N TOEEMD-Y

14, 15. Bõe la d segd n maan n tõog n bɩɩs zʋgd nins sẽn tat Wẽnnaam yamã? (Ges-y zĩ-gũbr ning gom-zug sẽn yaa: “ Biiblã ne pʋʋsgã sõng-b lame tɩ b toeeme.”)

14 Bõe la d tõe n maan n tõog n bɩɩs zʋgd nins sẽn tat a Zeova yamã? Pa tõnd n segd n yãk bũmb nins d sẽn dat n toeemã ye. D bas tɩ Wẽnnaam wilg-d sore. Sɩd me, Rom-dãmb 12:2 yetame: “Da yɩ-y wa dũni-kãngã nebã ye. Paam-y yam-wek-paalle, tɩ rẽ tek yãmba, tɩ y tõe n bãng Wẽnnaam daabo.” A Zeova tũnugda ne a Gomdã la ne a vʋʋsem sõngã n sõngd tõnd tɩ d bãngd a raabã la d tũudẽ, n toeemdẽ tɩ d sẽn vɩ to-to wã zemsd ne a noyã. Rẽnd d segd n karemda Biiblã daar fãa, n bʋgsd d sẽn karemdã zugu, la d pʋʋsd n kot vʋʋsem sõngã. (Luk 11:13; Gal. 5:22, 23) D sã n bas tɩ Wẽnnaam vʋʋsem sõngã wilgd-d sore, la d remsd d tagsa wã tɩ zemsd ne Wẽnnaam Gomdã sẽn yetã, d tagsa wã ne d no-goamã la d tʋʋm-tʋmdɩ wã na n maneg n ta a yam. La baa d sã n maand woto, d segd n ket n gũusdame tɩ d pãn-komsem ning ra wa tõog-d ye.—Yel. 4:23.

Y sã n yã vɛrse-rãmb wall sõss d sɛbã pʋgẽ tɩ sõng-y y pãn-komsem wɛɛngẽ, bɩ y tũus-b n bĩng wall y bẽde, n mi n lebg n karme (Ges-y sull 15)

15 D sẽn segd n karemd Biiblã daar fãa wã sẽn yãk a toogo, d karemd sɛb nins siglgã sẽn yiisd n na n sõng-d tɩ d wʋm Biiblã goam võorã. Wala makre, Gũusg Gasgã ne Réveillez-vous ! wã. Seb-kãensã pʋgẽ, y tõe n karma vɛrse-rãmb wall sõss tɩ sõng-y pãn-komsem ning wɛɛngẽ. Y tõe n tũus-b lame n bĩngi, wall y bẽd vɛrse-rãmbã n mi n lebg n karme.

16. D sã n tagsdẽ tɩ zʋgd kẽer la d nan pa tõog n bɩɩs wa d sẽn datã, bõe yĩng tɩ d pa segd n koms raoodo?

16 Yɩl n bɩɩs zʋgd nins sẽn tat a Zeova yamã kaoosdame. Rẽnd y sã n tagsdẽ tɩ zʋgd kẽer la y nan pa tõog n bɩɩs wa y sẽn datã, bɩ y maan sũ-mare. Sɩngrẽ wã, tõe n yɩɩ tɩlɛ tɩ y wõr y meng n tũ Biiblã sẽn yetã. La y sã n ket n maoodẽ, wat n lebga nana tɩ y tõog tɩ y tagsa wã la y yel-manesmã zemsd ne a Zeova raabã, tɩ y maand sẽn segde.—Yɩɩn. 37:31; Yel. 23:12; Gal. 5:16, 17.

TAGSD-Y D SẼN NA N WA LEBG NEB SẼN ZEMS ZÃNGÃ

17. Bõe la neb nins sẽn sakd a Zeova wã gũud ne yãgbo?

17 Tõnd miime tɩ wakat n wat tɩ d fãa  na n lebg neb sẽn zems zãnga, n tũud a Zeova. D gũuda rẽ ne yãgbo. Wakat kãnga, d pa na n le tar pãn-komsem d sẽn segd n mao ne ye. Na n yɩɩ nana tɩ d bɩɩs zʋgd nins sẽn noom a Zeova wã. La nananda, a Zeezi maoongã maasem yĩnga, d tõe n tũ a Zeova tɩ ta a yam. Baa tõnd sẽn yaa neb sẽn pa zems zãngã, d sã n ket n maood d pãng tɛk tɩ Wẽnnaam Gomdã toeemd tõndo, d na n ta a yam.

18, 19. Bõe n na n kɩt tɩ d kɩs sɩd tɩ Biiblã tara pãng n tõe n ket n toeemd tõndo?

18 A Kevin, rao ning yell d sẽn gom sɩngrẽ wã maoome n tõog a sũ-tʋʋlmã. A ra karemda Biiblã, n bʋgsd a sẽn karemdã zugu, tɩ rẽ sõng-a. Sẽn paase, a tũu sagls a tẽed-n-taas sẽn kõ-a. Yaa sɩd tɩ kaoosa yʋʋm a wãna, la a wa n toeemame, n paam n lebg kãsem-sõngd menga. Yʋʋm pisi la woto masã a sẽn yaa kãsem-soaba. La a miime t’a segd n ket n maooda ne a pãn-komsmã.

19 A Kevin kibarã wilgdame tɩ Biiblã sõngda neb nins sẽn tũud Wẽnnaamã tɩ b ket n toeemdẽ. Woto wã, bɩ d sak tɩ Wẽnnaam Gomdã ket n toeemd tõndo, tɩ rẽ kɩt tɩ tõnd ne Wẽnnaam zoodã paamd pãnga. (Yɩɩn. 25:14) D sã n maand d sẽn tõe fãa n dat n toeem n paam n ta a Zeova yam, a na n ninga tõnd bark tɩ d tõoge. Rẽ, d na n kɩsa sɩd tɩ Biiblã tara pãnga, n tõe n ket n toeemd tõndo.—Yɩɩn. 34:9.

^ [1] (sull a 1) Pa a yʋʋrã meng la woto ye.