Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bõe n tõe n sõng-y tɩ y bãng n yãk yam bũmb fãa pʋgẽ?

Bõe n tõe n sõng-y tɩ y bãng n yãk yam bũmb fãa pʋgẽ?

“Bãng-y bũmb nins Zu-soabã sẽn data.”—EFƐ. 5:17.

YƖƖLA: 69, 57

1. Sõdg-y Biiblã noy kẽer sẽn yaa takɩ, la y wilg b tũub sẽn nafd tõnd to-to?

BIIBLÃ pʋgẽ, a Zeova kõo tõnd noy takɩ. Wala makre, a yeelame tɩ d ra pʋʋs bõn-naandse, tɩ d ra zu, d ra yũ rãam tɩ looge, la d ra yo ye. (1 Kor. 6:9, 10) A Biig a Zeezi Kirist me kõo kiris-nebã noor sẽn yaa takɩ, n yeel woto: “Bɩ y kẽng n maan nebã buud fãa tɩ yɩ mam karen-biisi, n lis bãmb ne Ba, la Bi-ribla, la Sɩɩg-sõng yʋʋre, la y zãms bãmb tɩ b sak bũmb nins fãa mam sẽn yeel yãmb tɩ y maanã. La gese, mam bee ne yãmb wakat fãa, hal tɩ ta wakat sɛɛbo.” (Mat. 28:19, 20) A Zeova ne a Zeezi sẽn kõ tõnd noy ninsã fãa yaa d neer yĩnga. D sẽn tũud no-kãensã kɩtame tɩ d zãad d mens sõma, n get d zagsã rãmb yell neere, n kogend d laafɩ wã, la d tar sũ-noogo. Sẽn noom tõnd n yɩɩd meng yaa tɩ d sẽn moond koɛɛgã wa a Zeova sẽn yeelã, la d tũud a noy a taabã, a sũur yaa noog ne-do, t’a ningd-d barka.

2, 3. a) Bõe yĩng tɩ pa bũmb fãa wɛɛngẽ la d tõe n yã noor takɩ Biiblã pʋgẽ? b) Sogs-bʋs la d na n leok sõs-kãngã pʋgẽ? (Ges-y fotã sẽn be yĩngrã.)

2 La pa bũmb fãa wɛɛngẽ la d tõe n yã noor takɩ Biiblã  pʋgẽ ye. Wala makre, d pa yãt noy takɩ sẽn wilgd kiris-ned sẽn segd n ning fut nins la a maneg a meng to-to ye. Woto wilgdame t’a Zeova yamã ka to ye. Bala, nebã futã la b sẽn manegd b mensã to-to wã pa yembr tẽng ne a to fãa pʋgẽ ye. Sẽn paase, toeemda wakat fãa. Biiblã sã n da kõ noy takɩ n wilg fut sẽn sakd la sẽn pa sakde, rũndã-rũndã ra na n yɩɩ toog tɩ d tũ. Yaa rẽ yĩng me n kɩt tɩ Biiblã pa kõ noy takɩ sẽn wilgd kiris-ned nug-tʋʋmd sẽn segd n yɩ a soaba, a sẽn tog n tɩp a meng to-to, wall reem la sɛb bɩ filim nins sẽn yaa sõma ye. A Zeova basame tɩ ned fãa tõe n yãk a sẽn na n maaneg zĩ-kãens wɛɛngẽ, la a kõo zak soben-dãmbã sor tɩ b tõe n yãk noy b zagsã rãmb yĩnga.

3 Woto rat n yeelame tɩ d sã n wa rat n maan bũmbu, n miẽ tɩ yaa bũmb sẽn tar yõod wʋsgo, tɩ noor takɩ yaool n kae Biiblã pʋgẽ, d sẽn maan a soab fãa, pa yell a Zeova nifẽ bɩ? Ayo. Yɩta sõma tɩ d sok d meng woto: ‘A Zeova tagsg na n yɩɩ wãn ne m sẽn na n yãk yam ningã? Yaa sã n mikame tɩ pa kɩɩsd Biiblã noor bal la a sũur na n yɩɩ noog bɩ? M maanda wãn n bãng a sũur sã n na n yɩɩ noogo?’

BÕE YĨNG TƖ D PA SEGD N TŨ D SẼN DAT BALA?

4, 5. D sã n dat n maan bũmbu, bõe yĩng tɩ d pa segd n tũ d raab bala?

4 Kẽer tõe n tagsdame tɩ tõnd sẽn maan a soab fãa, yell kae ye. La d ratame tɩ d sẽn maand fãa ta a Zeova yam. Woto yĩnga, nand tɩ d maan bũmbu, yɩta sõma tɩ d reng n bao n bãng Biiblã sẽn yet bũmb ninga, la d tũ. Wala makre, Biiblã wilga tõnd Wẽnnaam sẽn pa rat tɩ d maan bũmb ning ne zɩɩmã, tɩ d tũud rẽ. (Sɩng. 9:4; Tʋʋ. 15:28, 29) Sẽn yaa a soab fãa la d rat n maane, d sã n pʋʋs Wẽnnaam, a na n sõng-d lame tɩ d bãng n yãk yam tɩ noog a sũuri.

5 D bãng me tɩ d yam-yãkr tõe n naf-d lame, wall wã-do. Sɩd me, d yam-yãkr sã n yaa sõma, paasda tõnd ne a Zeova zoodã pãnga. La sã n pa sõma, na n sãama d zoodã. Sẽn paase, tõnd yam-yãkr tõe n nafa d taabã wall wa ne yell n kõ-ba. D pa rat tɩ d yam-yãkr sãam d tẽed-n-taag sũuri, wall koms a tẽebã ye. D pa rat me tɩ tõnd yam-yãkr wa ne mo-yõs tigingã pʋgẽ ye. Woto fãa wilgdame tɩ tara yõod tɩ bũmb fãa pʋgẽ bɩ d bãng n yãk yam tɩ zemse.—Karm-y Rom-dãmb 14:19; Galat-rãmb 6:7.

6. D sã n dat n maan bũmbu, bõe la d segd n deng n maane?

6 D sã n wa rat n maan bũmb tɩ Biiblã pa kõ noor takɩ, d maanda wãna? Sã n wa yaa woto, segdame tɩ d reng n maag d yĩng n tagse, n bãng d sẽn tõe n maan to-to tɩ ta a Zeova yam, la d ra maan sẽn noom tõnd bal ye.—Karm-y Yɩɩn-sõamyã 37:5.

D BAO N BÃNG SẼN NOOM A ZEOVA

7. Biiblã sã n pa kõ noor takɩ, bõe la ned kam fãa tog n maan n bãng a Zeova sẽn date?

7 La tõe tɩ y sok y meng woto: ‘Biiblã sẽn pa kõ noor takɩ wã, m yɩta wãn n bãng sẽn noom a Zeova?’ Efɛɛs-rãmb 5:17 yeta woto: “Bãng-y bũmb nins Zu-soabã sẽn data.” Rẽnd noor takɩ sã n ka be, ned kam fãa n tog n bʋgs a toore, n bãng a Zeova sẽn date. Bõe n na n sõng-do? Yaa d sẽn na n pʋʋs a Zeova, la d sak t’a wilg-d sor ne a vʋʋsem sõngã maasem.

8. Bõe n sõng a Zeezi t’a bãng a Zeova sẽn date? Rɩk-y makre.

 8 Wakat fãa, a Zeezi ra bʋgsdame n bãngd a Zeova sẽn dat t’a maane. Wala makre, a pʋʋsa a Zeova hal naoor a yiibu, n tõog n maan yel-solemd n dɩlg neb kʋʋng kom sẽn da tare. (Mat. 14:17-20; 15:34-37) La yẽ mengã sẽn da wa n be rasempʋɩɩgẽ wã tɩ kom tar-a, t’a Sʋɩtãan yeel-a t’a kɩt tɩ kugã lebg rɩɩbã, a tõdgame. (Karm-y Matye 4:2-4.) A Zeezi sẽn da mi a Ba wã sõma wã, a ra miime t’a pa rat t’a tũnug ne tõog ning a sẽn kõ-a wã n bao a meng nafr ye. A sẽn tõdgã wilgdame t’a ra teega a Zeova t’a wilg-a sore, la a sõng-a t’a paam dɩɩbo.

9, 10. Bõe n na n sõng-d tɩ d bãng n maan sẽn tat a Zeova yam bũmb fãa pʋgẽ? Rɩk-y makre.

9 Tõnd me sã n dat tɩ d yam-yãkr fãa tat a Zeova yam wa a Zeezi, d segd n teega a Zeova t’a wilg-d sore. Sɩd me, Biiblã yeela woto: “Bɩ f teeg Sẽn-Ka-Saab ne f sũur fãa, la f ra teeg f meng bãngr ye. Bɩ f tẽeg Sẽn-Ka-Saab yelle, bũmb nins fãa f sẽn maandã pʋgẽ, la bãmb na n manega f soayã. Ra tags tɩ f tara yam tɩ sek ye. Zoe Sẽn-Ka-Saabo, la zãag f meng ne wẽnga.” (Yel. 3:5-7) D sã n zãms Biiblã n bãng sẽn noom a Zeova la sẽn pa noom-a, sõngdame tɩ bũmb fãa pʋgẽ bɩ d tõog n bãng a sẽn dat tɩ d maane. D sã n bãngd sẽn tat a Zeova yam n paasdẽ, tarẽ-tarẽ, a noyã na n wa bee d sũurẽ, tɩ b tũub yaa nana.—Zer. 31:33.

10 Ad makr sẽn wilgd rẽ: Mams-y wa pag sẽn na n kẽng teed raabo, n yã neoodr sẽn ta a yam, tɩ ligdã yaool n yaa toogo. Baa a sɩdã sẽn pa tũ n kẽngã, a miime t’a sã n yiis ligd woto fãa n da neoodrã, a sɩdã sũur pa na n yɩ noog ye. A maana wãn n bãng rẽ? B sẽn sɩng n vɩ ne taab b kãadmã tɛkã, a mi a sɩdã tagsg ligdã zãab wɛɛngẽ. Woto me, d sã n mi a Zeova sẽn nonge, a sẽn kisi, la a sẽn zoe n maane, na n kɩtame tɩ d sã n wa rat n maan bũmb bɩ d tõog n bãng a sẽn date.

D MAANDA WÃN N WA TÕOG N BÃNG SẼN NOOM A ZEOVA?

11. D sã n wa karemd Biiblã wall d zãmsd-a, sogs-bʋs la d tõe n mi n yals n sok d menga? (Ges-y zĩ-gũbr ning gom-zug sẽn yaa: “ Y sã n wa karemd Biiblã, bɩ y sok y meng woto.”)

11 Yɩl n wa tõe n bãng sẽn noom a Zeova, rẽndame tɩ d wɩng ne Biiblã zãmsgo. D sã n wa karemd Wẽnnaam Gomdã wall d zãmsd-a, d tõe n mi n yals n soka d meng woto: ‘Bõe la bũmb ning m sẽn karmã wilgd maam a Zeova mengã zugu? Wilgda maam bõe a noyã la a raabã zugu?’ D segd n dɩka a Davɩɩd togs-n-taare. A ra kosa a Zeova woto: “Kɩt-y tɩ m bãng y soayã, zãms-y maam yãmb soayã. Kɩt-y tɩ m kẽn yãmb sɩdã pʋga, la y zãms-b maam. Bala, yaa yãmb la Wẽnnaam sẽn fãagd maam. Mam maanda tẽeb ne yãmb wakat fãa.” (Yɩɩn. 25:4, 5) D sã n karemd Biiblã n wa yals n na n bʋgse, d tõe n soka d meng woto: ‘Wãn-wãn la m tõe n tũ m sẽn karmã m zakã pʋgẽ, m tʋʋmã zĩigẽ bɩ lekollẽ wã, wall koe-moonegã wakate?’ D sã n deng n tags n bãng wakat ning d sẽn tõe n tũ d sẽn zãmsã, d bãngda d sẽn na n tũ rẽ to-to.

12. Wãn-wãn la siglgã sɛbã la tigissã tõe n sõng-d tɩ wa tõe n bãng sẽn noom a Zeova?

12 Bũmb a to sẽn tõe n sõng-d tɩ  d wa tõe n bãng a Zeova sẽn date, yaa d sẽn na n gũus neere, n bãng siglgã sẽn wɛgsd Biiblã sagls to-to wã. Wala makre, d sã n wa rat n maan bũmbu, Gũusg Gasgã ẽndɛgs-rãmbã ne Guide de recherche pour les Témoins de Jéhovah wã tõe n sõng-d lame, tɩ d bãng a Zeova raab sẽn yaa a soab tõnd sẽn dat n maanã zugu. D sã n kelgd neer tigissã sasa, n kẽesd d toogo, la d bʋgsd d sẽn kelgdã zugu, rẽ me tõe n sõng-d-la wʋsgo. Na n sõng-d lame tɩ d wa tõe n bãng a Zeova sẽn nong la a sẽn kisi, tɩ d tagsa wã zems ne a raabã. Woto, d yam-yãkr fãa na n nooga a sũuri, t’a ning-d barka.

D SÃ N BÃNG SẼN NOOM A ZEOVA BƖ D TŨ

13. Rɩk-y makr n wilg tɩ d sã n mi sẽn noom a Zeova, sõngd-d lame tɩ d bãng n yãk yam bũmb fãa pʋgẽ.

13 D na n dɩka makre, tɩ y bãng tɩ y sã n mi sẽn noom a Zeova, tõe n sõng-y-la y yam-yãkr fãa pʋgẽ. Mams-y wa yãmb sẽn na n dat n lebg so-pakda. Y tõog n toeema bũmb kẽer y vɩɩmã pʋgẽ, sẽn na yɩl n paam sẽk n moon koɛɛgã n paase. Baasgo, y ket n maanda rabeem, n tagsdẽ tɩ y ligdã la y teedã sẽn na n boogã tõe n wa kɩtame tɩ y pa tall sũ-noog so-pakrã pʋgẽ ye. Yaa vẽeneg tɩ Biiblã pa yeel tɩ kiris-ned fãa segd n yɩɩ so-pakd ye. D tõeeme n tũ a Zeova ne d sũur fãa, baa d pa so-pakda. La a Zeezi yeelame tɩ neb nins sẽn na n sak bõn Rĩungã yĩngã na n paama bark tɩ seke. (Karm-y Luk 18:29, 30.) Sẽn paase, Biiblã wilgame tɩ d sã n maand d sẽn tõe fãa n pẽgd a Zeova, yaa wa ‘kũun’ sẽn noom-a, la t’a ratame tɩ d tũ-a ne sũ-noogo. (Yɩɩn. 119:108; 2 Kor. 9:7) D sã n bʋgs vɛrse-kãensã zug la d pʋʋse, tõe n sõngame tɩ d bãng n yãk yam sẽn na n naf-do, la sẽn na n kɩt tɩ d saasẽ Ba wã ning-d barka.

14. D futã la d mengã manegr wɛɛngẽ, bõe n tõe n sõng-d tɩ d bãng sẽn noom a Zeova?

14 Ad makr a to: Mams-y wa yãmb sẽn na n tar fut y sẽn nonge, n yaool n miẽ tɩ sãamda tigingã neb kẽer sũuri. Y miime tɩ Biiblã pa kõ noor takɩ futã wɛɛngẽ ye. Woto wã, y maanda wãn n bãng sẽn noom a Zeova? A vẽnega tʋm-tʋmd a Poll t’a yeel woto: “Sã n yaa ne pagbã, b tog n yera fut sẽn yaa sõama n zems gesgo, la ne sik-m-menga. Bɩ b nagmã ra yɩ zutã pãnengo, wall sãnem, wall kĩndi, wall  fut ligd sẽn yaa toog yeelgrẽ ye. Ayo! B tog n nagsa b mens ne tʋʋm-sõamyã maanego, wa sẽn zems pagb sẽn sakd Wẽnnaam sẽn tog n maane.” (1 Tɩm. 2:9, 10) Rapã me tog n tũu sagl-kãngã. D sã n yaa sik-m-meng soaba, d na n tagsda d fu-yerdɩ wã sẽn tõe n maan d taabã bũmb ningã. D sẽn nong-bã, d gũusdame n pa rat n wa maan tɩ b sũy sãam ye. (1 Kor. 10:23, 24; Fili. 3:17) Nand tɩ d yãk yam n maan bũmbu, d sã n tẽeg Biiblã sẽn yet rẽ wɛɛngẽ, la d bao n bãng sẽn noom a Zeova, d tõogd n yãka yam tɩ zemse.

15, 16. a) Bõe n wilgd t’a Zeova sũur pa noom ne ned sẽn nong n tagsd yoob yelle? b) Bõe n na n sõng tɩ d bãng n yãk reem sẽn tat a Zeova yam? d) D sã n wa getẽ tɩ bũmb d sẽn dat n maan tara yõod wʋsgo, yɩta sõma tɩ d maan bõe?

15 Biiblã wilgame tɩ nebã sã n maand wẽnga, la b tagsd “wẽng maaneg yell” wakat fãa, sãamda a Zeova sũuri. (Karm-y Sɩngr 6:5, 6.) Woto sõngda tõnd tɩ d bãng vẽeneg t’a Zeova pa nong ned sẽn na n mamsd a yamẽ t’a kẽeda ne pag wall ne rao ye. Sɩd me, tõe n wa kɩtame t’a yo. A Zeova ratame tɩ d tagsd bõn-sõma yelle. Kiristã karen-biig a Zak yeelame tɩ yam ning sẽn yit a Zeova nengẽ wã yaa “sõama zãnga,” la t’a “baooda laafɩ, a wata ne sũ-bʋgsem, la sugri, la a pida ne nimbãan-zoeere la bi-sõamyã fãa, la a ka be bakre, la zãmb ye.” (Zak 3:17) Rẽnd d segd n gũusa ne reem buud fãa sẽn tõe n wa kɩt tɩ d mi n tags bõn-wẽns yelle, wall d tʋlg-ba. D sã n mi a Zeova sẽn nong la a sẽn kisi, yɩta nana ne-d tɩ d bãng sɛb nins d sẽn tõe n karme, filim nins d sẽn tõe n gese, wall reem a taab sẽn sakd ne kiris-neda. Pa na n yɩ tɩlɛ tɩ d sok ned ye.

16 Yɛl wʋsg pʋgẽ, d sẽn tõe n yãk yam n maan tɩ kell n yɩ a Zeova noog waoogame. La d sã n getẽ tɩ bũmb ning d sẽn dat n maanã tara yõod wʋsgo, yɩta sõma tɩ d tɩ yã kãsem-soab wall d tẽed-n-taag tẽeb sẽn bɩ, n paam saglse. (Tit 2:3-5; Zak 5:13-15) La pa segd tɩ d kos d to t’a wilg tõnd d sẽn na n maaneg ye. Yaa tõnd n segd n bʋgs Biiblã sẽn yetã zug n bãng n yãk yam d toore. (Ebre. 5:14) Tʋm-tʋmd a Poll yeelame tɩ “ned fãa na n tʋka a meng zɩɩbo.”—Gal. 6:5.

17. D sã n tõog tɩ d yam-yãkr fãa zems ne Wẽnnaam sẽn wilg a Gomdã pʋgẽ wã, nafa bʋs la d na n paame?

17 D sã n modgdẽ tɩ d yam-yãkr fãa tat a Zeova yam, na n paasda tõnd ne yẽ zoodã pãnga, t’a sũur noom ne-do, t’a ningd-d barka. (Zak 4:8) Rẽ, d na n maneg n kɩsa d saasẽ Ba wã sɩda. Woto yĩnga, d sã n karemd Biiblã bɩ d bʋgsd a goamã zugu, n tõog n bãng sẽn noom a Zeova. Yaa vẽeneg tɩ d pa tol n tõe n bãng a Zeova n sa ye. (Zoob 26:14) La d sã n maand d sẽn tõe fãa n bãngd-a n paasdẽ, d na n gala yam, tɩ sõng-d tɩ bũmb fãa pʋgẽ bɩ d bãng n maan sẽn noom-a. (Yel. 2:1-5) Ãdem-biisã magbã la b yamã toeemdame, la a Zeova pa toeemd abada. Yɩɩn-gʋlsdã ra yeelame: “Sẽn-Ka-Saab saagr ka tol n viigdẽ ye. La bãmb sũur tagsg paada zamaan woo zamaane.” (Yɩɩn. 33:11) Hakɩɩka, d tõe n bãng n yãka yam bũmb fãa pʋgẽ tɩ ta a Zeova yam. La yaa d sẽn na n tõog n bãng sẽn noom-a la sẽn pa noom-a, la d modg tɩ d yam-yãkr fãa zems ne rẽ.