Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SEBRÃ GOM-ZUG SÕSGÃ | ÃND NENGẼ LA D TÕE N PAAM BELSGO?

Wẽnnaam sẽn belsd tõnd to-to

Wẽnnaam sẽn belsd tõnd to-to

Tʋm-tʋmd a Poll goma a Zeova * yelle, n yeel t’a yaa “nimbãan-zoɛta la Wẽnnaam sẽn belsd nebã,” la t’a ‘belsda tõnd d yel-pakr fãa pʋgẽ.’ (2 Korẽnt-rãmbã 1:3, 4) Gom-kãensã wilgdame tɩ ned kae Wẽnnaam sẽn pa tõe n belse, la tɩ yell kae sẽn tõe n paam neda, tɩ d saasẽ Ba wã pa tõe n bels-a ye.

La d sã n dat n paam Wẽnnaam belsgo, bũmb la d segd n maane. D rɩk makre. Ned sã n dat tɩ logtor tɩp-a, rẽnda a kẽng logtor-yir n tɩ yẽs ne logtore. No-rɛɛs a Amoos ra sokame: “Neb a yiib tõe n tũu taab tɩ b ka reng n yẽs ne taab sɩda?” (Amoos 3:3) Rẽ n so tɩ Biiblã sagend tõnd woto: “Kolg-y Wẽnnaam, la bãmb na pẽneg yãmba.”—Zak 4:8.

Bõe n kɩt tɩ d tõe n bas d yam tɩ Wẽnnaam na n pẽnega tõndo? Pipi, a yeela a Gomdã pʋgẽ naoor wʋsg t’a rat n sõng-d lame. (Ges-y zĩ-gũbrã.)  Yiibu, d tara kaset tɩ Wẽnnaam belsa neb pĩnd wẽndẽ, la rũndã-rũndã me.

Yel-beed sẽn paam rĩm a Davɩɩd waooga, la a ra kota Wẽnnaam sõngre. Yaa woto me la neb wʋsg maand rũndã-rũndã. Daar a ye, a Davɩɩd pʋʋsa a Zeova n yeel woto: “Bɩ y wʋm m kosgã, wʋm-y mam sẽn boond yãmb n kot sõngrã.” Wẽnnaam reega a kosgã bɩ? N-ye. A Davɩɩd paasame: “Bãmb sõngda maam. Mam maanda sũ-noogo.”—Yɩɩn-sõamyã 28:2, 7.

A ZEEZI SẼN BELS SŨ-SÃANG RÃMBÃ TO-TO

Wẽnnaam da pĩnd n wilgame tɩ nebã na n paama belsg a Zeezi maasem yĩnga. Wala makre, a Zeezi ra na n ‘belsa su-sãang rãmbã.’ (Ezayi 61:1, 2) Sɩd me, a Zeezi sõnga nebã, sẽn yɩɩd fãa neb nins “sẽn yɛ, la sẽn tʋk zɩɩb sẽn yaa zɩsgo,” wa bãngr-gomdã sẽn togsã.—Matye 11:28-30.

A Zeezi maana bũmb toor-toor n bels nebã. Wala makre, a ra kõt-b-la sagls sẽn nafd-ba, a ra nand-b lame, la a maaga kẽer bãas menga. Daar a yembr, wãoor n yeel-a woto: “Yãmb sã n data, y tõe n maaga maam tɩ m yɩ yɩlemde.” Raoã nimbãaneg yõka a Zeezi t’a leoke: “Mam datame, lebg yɩlemde.” (Mark 1:40, 41) La raoã wãood saame.

Wẽnnaam Bi-riblã pa be tẽngã zug rũndã-rũndã n belsd tõnd ye. La a Ba a Zeova sẽn yaa “Wẽnnaam sẽn belsd nebã wakat fãa” wã ket n belsda neb nins sẽn dat belsgã. (2 Korẽnt-rãmbã 1:3) Ad bũmb a naas Wẽnnaam sẽn tũnugd n belsd nebã.

  • Biiblã. “Bũmb nins b sẽn pĩnd n gʋlsã gʋlsa tõnd zãmsg yĩnga, tɩ tõnd tõe n paam saag-sõngo, sũ-mare, la belsg ning Wẽnnaam gʋls-sõamyã sẽn kõtã.” (Rom-dãmbã 15:4)

  • Wẽnnaam vʋʋsem sõngã. Biiblã wilgame t’a Zeezi kũumã poor bilfu, laafɩ ra bee a karen-biisã sʋka. Bõe yĩnga? Bala, b “ra sakda Zu-soabã, la Sɩɩg-sõng ra sõngd-b lame.” (Tʋʋmã 9:31) Sɩɩg-sõngã bɩ vʋʋsem sõngã yaa Wẽnnaam pãn-kãsengã. Ne vʋʋsem sõngã maasem, Wẽnnaam tõe n belsa ned buud fãa, a toog buud fãa pʋgẽ.

  • Pʋʋsgã. Biiblã yeela woto: “Da maan-y yɩɩr ne bũmb baa fʋɩ ye.” A sagenda tõnd woto: ‘Wilg-y Wẽnnaam bũmb nins yãmb sẽn datã. La Wẽnnaam laafɩ wã sẽn yɩɩd ninsaalbã bãngr fãa wã na n gũu yãmb sũyã ne y tagsdã a Zeezi Kiris pʋga.’—Filip-rãmbã 4:6, 7.

  • D tẽed-n-taasã. D tõe n teega d tẽed-n-taasã n paam belsg hakɩɩk zu-loees sasa. Tʋm-tʋmd a Poll yeelame t’a tʋmd-n-taasã ‘paasa yẽ raoodo,’ a sẽn wa n “be sũ-sãang-kãseng la yel-pakr pʋgẽ.”—Koloos-rãmbã 4:11; 1 Tesalonik-rãmbã 3:7.

La tõe tɩ y sokda y meng y sẽn tõe n paam belsg to-to ne bõn-kãensã b naasã maasem. D maneg n gom neb nins yell d sẽn gom sebrã sɩngrẽ wã, n ges b sẽn paam belsg to-to. Wa bãmba, y na n bãngame tɩ Wẽnnaam ket n belsda tõnd wa a sẽn pʋlmã. A ra yeelame: “Wa ned ma sẽn belsd-a to-to wã, mam na n belsa yãmb a woto.”—Ezayi 66:13.

^ sull 3 Biiblã wilgdame tɩ Wẽnnaam tara yʋʋre. A yʋʋrã la a Zeova.