Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bõe la Biiblã yet Wẽnnaam la Kiristã zugu?

Bõe la Biiblã yet Wẽnnaam la Kiristã zugu?

Ninsaalbã waoogda wẽnnaam-dãmb buud toor-toore. La Biiblã wilgdame tɩ Wẽnnaam sɩd-sɩdã yaa a yembr tãa. (Zã 17:3) Yẽ la “Sẽn-ka-to.” Yẽ la bũmb fãa Naanda. Leb n yaa yẽ nengẽ la bõn-vɩɩg fãa vɩɩm yita. Yẽ bal n yaa Wẽnnaam d sẽn segd n tũ.—Dãniyɛll 7:18; Vẽnegre 4:11.

Bõe la Biiblã yet Wẽnnaam zugu?

Wẽnnaam yʋʋrã ra bee pipi Biibl-dãmbã pʋsẽ NA MAAN ZĨIS 7000

ZEOVA Rẽ la Wẽnnaam yʋ-peellã

ZU-SOABA, WẼNNAAM, LA BA WÃ​—Yaa a Zeova waoogr yʋy

Wẽnnaam yʋʋr la a bõe? Ad Wẽnnaam mengã sẽn yete: “Mam yaa a Zeova, mam yʋʋr la woto.” (Ezayi 42:8, MN) Pipi Biibl-dãmbã pʋgẽ, Wẽnnaam yʋʋrã ra bee hal na maan zĩis 7000. La tarẽ-n-tarẽ, Biiblã lɛbgdb wʋsg wa n ledga yʋ-kãng ne waoogr yʋy. Wala makre, ne “Zu-soaba.” Wẽnnaam datame tɩ yãmb yɩ a zoa. Rẽ n so t’a yetẽ tɩ y ‘bool a yʋʋrã.’—Rom dãmbã 10:13, Wẽnnaam Sebre, 2014.

A Zeova waoogr yʋyã: Biiblã pʋgẽ, b mi n boonda a Zeova tɩ “Wẽnnaam,” “Pãng sẽn ka to soaba,” “Naanda,” “Ba,” “Zu-soaba,” la “Soaala.” Pĩnd wẽndẽ, neb n pʋʋs a Zeova tɩ b gʋls tɩ be Biiblã pʋgẽ. B pʋʋsgã pʋgẽ, b mi n bool-a-la ne a waoogr yʋyã, la ne a yʋ-peellã me.—Dãniyɛll 9:4, MN.

 Wẽnnaam sẽn yaa to-to: Ned pa tõe n yã Wẽnnaam ne nif ye. (Zã 4:24) Sɩd me, Biiblã yeelame tɩ “ned baa a ye zɩ n yã Wẽnnaam ye.” (Zã 1:18) La Biiblã sõngda tõnd tɩ d bãng t’a sũur tõe n yɩɩ noogo, la t’a sũur tõe n sãamame me. Ninsaal manesem tõe n sãama Wẽnnaam sũuri, wall ‘noog a sũuri.’—Yel-bũnã 27:11; Yɩɩn-sõamyã 78:40, 41.

Wẽnnaam zʋgdã fãa yaa sõma zãnga: Wẽnnaam pa tũusd neb ye. A nonga neb buud fãa, baa f sẽn yaa buud ning neda. (Tʋʋma 10:34, 35) A “yaa Wẽnnaam sẽn yaa nimbãan-zoɛta, la bark kõata.” A “sũur ka yikd tao-tao,” a yaa “nonglem soaba,” la a ‘maand sɩda.’ (Yikri 34:6, 7) La bũmb a naas n kɩt tɩ neb wʋsg tolg n nong-a.

A pãngã. A sẽn yaa “Wẽnnaam Sẽn-Tõe-Fãa” wã, a tara pãng n pidsd a sẽn pʋlem fãa.—Sɩngre 17:1.

A yamã. Wẽnnaam yamã yɩɩda ninsaalbã la malɛgsã hal zĩig sẽn zãre. Rẽ n so la Biiblã sẽn yet tɩ yaa yẽ a ye tãa n “yaa yam soabã.”—Rom dãmbã 16:27.

A tɩrlmã. Wẽnnaam maanda sẽn yaa tɩrg wakat fãa. A “tʋʋmã zemsa zãnga.” A pa maand “zãmb” a bada.—Tõodo 32:4.

A nonglmã. Biiblã wilgame tɩ “Wẽnnaam yaa nonglem.” (1 Zã 4:8) B pa yet bal t’a tara nonglem ye. A pʋd n yaa nonglem. Kɩtame t’a sẽn maand fãa pukd a nonglmã sẽn ka to wã, tɩ tõnd rɩt rẽ yõod bũmb wʋsg pʋgẽ.

Ninsaal tõe n paama Wẽnnaam zoodo: Wẽnnaam yaa tõnd Ba sẽn be saasẽ. (Matiye 6:9) D sã n tẽed-a, a sakdame tɩ d lebg a zoa. (Zak 2:23) Sɩd me, Wẽnnaam mengã ratame tɩ ne pʋʋsgã maasem bɩ y kolg-a, la y ‘sik y yɩɩrã fãa n bas ne-a,’ bala, a “geta yãmb yelle.”—1 Pɩyɛɛr 5:7; Zak 4:8.

Bõe n wilgd tɩ Wẽnnaam yaa toore, tɩ Kiristã me yaa toore?

A Zeezi ne Wẽnnaam pa yembr ye. A Zeezi ka to, bala yẽ a ye tãa la Wẽnnaam naan a toore. Rẽ n so tɩ Biiblã boond-a tɩ Wẽnnaam Biigã. (Zã 20:31) A Zeova sẽn naan a Zeezi n sa wã, a kɩtame t’a Zeezi yɩ “tʋʋmdã soaba,” n naan bũmb fãa, la a naan malɛgsã ne ninsaalbã.—Yel-bũnã 8:30, 31; Kolos rãmbã 1:15, 16.

 A Zeezi zɩ n yeel t’a yaa Wẽnnaam ye. A pʋd n yeela nebã yaa: “Mam gomda [Wẽnnaam] yʋʋr yĩnga, la yaa bãmb n tʋm maam.” (Zã 7:29) Daar a ye, a goma ne a karen-biiga, n bool a Zeova tɩ: “M Ba sẽn yaa yãmb me Ba wã,” la “m Wẽnnaam sẽn yaa yãmb me Wẽnnaamã.” (Zã 20:17) A Zeezi kũumã poore, a Zeova vʋʋg-a lame t’a lebg malɛk n kẽng saasẽ, la a kɩt t’a zĩnd yẽ nug-rɩtgo, t’a kõ-a naam la ziiri.—Matiye 28:18; Tʋʋma 2:32, 33.

A Zeezi Kirist tõe n sõnga yãmb tɩ y paam Wẽnnaam zoodo

A Zeezi waa tẽngã zug n na n sõng ninsaalbã tɩ b bãng a Ba wã. A Zeova meng goma a Zeezi yelle, n yeel yaa: “Yãoã yaa mam Bi-ribla, mam sẽn nong a soabã. Kelg-y-yã-a.” (Mark 9:7) Ned kae n mi Wẽnnaam n ta a Zeezi ye. A yeelame: “Ned baa a ye pa mi Ba wã sẽn yaa a soaba, tɩ sã n pa Biigã, la ned ning Biigã sẽn dat n vẽnegã ye.”—Luk 10:22.

A Zeezi rɩka Wẽnnaam togs-n-taar kɛpɩ. A Zeezi rɩka a Ba wã togs-n-taar sõma, hal n tol n yeel yaa: “Ned ning sẽn yã maam, a yãa Ba wã me.” (Zã 14:9) A Zeezi no-goamã la a tʋʋm-tʋmdɩ wã sẽn da pukd a Ba wã nonglem ne ninsaalbã, kɩtame tɩ neb wʋsg sak n na n tũ Wẽnnaam. A yeelame: “Maam la sorã, la sɩdã, la vɩɩmã. Ned baa a ye pa wat Ba wã nengẽ tɩ pa mam maasem yĩng ye.” (Zã 14:6) A yeelame me yaa: ‘Wẽn-tũudb hakɩɩkã na n waooga Ba wã ne sɩɩga, la ne sɩda. . . . Sɩd me, yaa neb a woto la Ba wã baood tɩ b waoog bãmba.’ (Zã 4:23) Yãmb we n tags n gese! A Zeova baooda neb wa yãmba, sẽn dat ne b sũy fãa n bãng sɩdã yẽ zugã.