Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Baa ne yɛlã, vɩɩmã ket n tara yõodo

Baa ne yɛlã, vɩɩmã ket n tara yõodo

A Faizal pagã kaalem tɩ yʋʋmde, logtoɛɛmbã maana a sũurã wopeere. A yeelame: “M sẽn wa n karemd a Zoob sebrã, m bãngame t’a Zeova pa kɩt tɩ b gʋls-a zaalem yĩng ye. Yãmb sã n maooda ne sũ-sãamse, n wa karem Biiblã n yã tɩ ned me n seg yãmb zu-loɛɛgã buudu, belsda yãmba.” A paasame: “Sõngdame tɩ y bãng tɩ vɩɩmã ket n tara yõodo.”

A Tarsha ma wã sẽn maan kaalmã t’a ra ket n paoodame. A yeelame: “Baa ne m sẽn da tar zu-loees wʋsgã, m sẽn mi m Naandã yĩnga, m vɩɩmã tara yõodo, m tẽeda manegre, la m tara sũ-noog me. D tõe n kɩsa sɩd t’a Zeova sɩd tõe n sõng-d-la daar fãa tɩ d mao ne d zu-loeesã.”

SÕSS nins sẽn loogã pʋgẽ, d yãame tɩ yel-beed buud toor-toor tõe n kɩtame tɩ ned yam yɩ vɩɩmã. Y sẽn maood ne y meng zu-loɛɛgã tõe n kɩtame tɩ y sokd y meng y sẽn vɩ wã sã n tara yõodo, bɩ yãmb yellã sã n sɩd paka neda. La y tõe n kɩsa sɩd tɩ Wẽnnaam wʋmda y sũ-sãangã võore. Yãmb tara yõod wʋsg a nifẽ.

Ned ning sẽn gʋls Yɩɩn-sõamyã 86 soabã wilgame t’a ra kɩsa sɩd ne Wẽnnaam. Ad a sẽn yeele: “Mam yel-pakr wakate, m boonda yãmba, la yãmb leokda maam.” (Yɩɩn-sõamyã 86:7) La tõe tɩ y sokda y meng yaa: ‘Wãn to la Wẽnnaam na n leok maam m yel-pakr wakate?’

Baa Wẽnnaam sã n pa na n kɩt tɩ y zu-loeesã menem zĩig pʋgẽ n bas-yã, a Gomdã sẽn yaa Biiblã wilgdame t’a tõe n kõo yãmb sũur pʋgẽ bãane, tɩ y tõog n mao ne y zu-loeesã. Ad a sẽn yeele: “Da maan-y yɩɩr baa fʋɩ poorẽ ye. La bũmb fãa pʋgẽ, bɩ y tũnug ne pʋʋsg la se-yõkr ne bark pʋʋsgo, n wilg Wẽnnaam bũmb nins y sẽn kotã, tɩ rẽ la Wẽnnaam laafɩ wã sẽn yɩɩd bũmb nins fãa ninsaalbã sẽn tõe n wʋm a võorã na n gũ yãmb sũyã la y tagsa wã.” (Filip rãmbã 4:6, 7) Ges-y Biiblã vɛrse nins sẽn pʋgdã sẽn tõe n sõng-y to-to tɩ y maneg n kɩs sɩd tɩ yãmb yell paka Wẽnnaam.

Yãmb yell sɩd paka Wẽnnaam

“Wẽnnaam pa yĩmd [yirs] baa a ye yell ye. . . . Yãmb yõod yɩɩda yirs wʋsgo.”Luk 12:6, 7.

TAGS-Y N GESE: Ninsaal nifẽ, liuul kɩdsã walla yirsã pa tar yõod ye. La Wẽnnaam nifẽ pa woto ye. A mii b sõorã. Yirg fãa tara yõod a nifẽ. La ninsaalbã yõod n yɩɩda. Bũmb nins fãa Wẽnnaam sẽn naanã sʋka, yaa ninsaalbã la a naan a meng “wẽnego,” tɩ b tõe n dɩk a togs-n-taare, n bɩɩs a zʋg-kãsemsã.—Sɩngre 1:26, 27.

“Sẽn-Ka-Saabo, yãmb feesda maam, yãmb mii maam. . . . Yãmb reng n bãnga mam tagsgã . . . Fees-y maam n bãng m tagsgã.”Yɩɩn-sõamyã 139:1, 2, 23.

TAGS-Y N GESE: Wẽnnaam mii yãmb sõma. A mii bũmb nins sẽn be yãmb sũurẽ wã, la y zu-loeesã fãa. Baa neb a taabã sã n pa wʋmd y zu-loeesã wall y sũ-sãamsã võore, Wẽnnaam yẽ wʋmda a võore, la a rat n sõng-yã. Yaa rẽ n kɩt tɩ vɩɩmã ket n tar yõodo.

 Yãmb vɩɩmã tara yõodo

“Sẽn-Ka-Saabo, kelg mam pʋʋsgã, bɩ m sẽn kelemd n kot-y sõngrã lʋɩ y tʋbrẽ. . . . Kɩll-y y tʋbr n kelg maam wakat ning m sẽn boond-y yã! . . . Bãmb na n leoka nimbãan-nebã pʋʋsgo.”Yɩɩn-sõamyã 102:2, 3, 18.

TAGS-Y N GESE: Ninsaalbã namsgã sɩngr tɛk n tãag masã, a Zeova mii nintãm nins fãa b sẽn daag namsgã yĩnga. (Yɩɩn-sõamyã 56:9) A mii nintãm nins yãmb mengã sẽn daagã. Wẽnnaam tẽra yãmb zu-loeesã fãa, la y nintãmã fãa, bala a nonga yãmba.

“Da maan yɩɩr ye, bala, mam yaa fo Wẽnnaam. Mam kõta foom pãnga, la m na n wa sõnga foom, . . . mam yaa Sẽn-Ka-Saab sẽn yaa fo Wẽnnaam, soab ning sẽn . . . yet-f yaa: ‘Da zoe rabeem ye. Mam wat n na n sõnga foom.’”Ezayi 41:10, 13.

TAGS-Y N GESE: Wẽnnaam rat n sõng-y lame. Y sã n lʋɩ, a na n sõng-y lame tɩ y yiki.

Manegr n wate

“Wẽnnaam nonga dũniyã hal wʋsgo, n kõ b Bi-ribl sẽn-ka-to wã sẽn na yɩl tɩ ned ning fãa sẽn tẽed bãmb ra sãame, la a paam vɩɩm sẽn ka sɛta.”Zã 3:16.

TAGS-Y N GESE: Wẽnnaam sɩd nonga yãmb wʋsgo, hal n kɩt t’a bi-ribl a Zeezi wa ki tɩ yɩ maoong yãmb yĩnga. A Zeezi sẽn ki tɩ yɩ maoongã, yãmb tõe n wa paam n vɩɩmda ne sũ-noogo, wakat sẽn kõn sa yĩnga. *

Baa y sã n tara sũ-sãamse, tɩ kɩt tɩ y yam ka le be vɩɩmã, modg-y n zãms-y Wẽnnaam Gomdã sõma, la y maneg n kɩs sɩd tɩ Wẽnnaam sẽn pʋlmã na n pidsame. Rẽ na n kõo yãmb sũ-noogo, la sõng-y tɩ y kɩs sɩd tɩ vɩɩmã ket n tara yõodo.

^ sull 19 Y sã n dat n bãng n paas a Zeezi maoongã wɛɛngẽ la y sẽn tõe n dɩ a yõod to-to, bɩ y kẽ www.jw.org n ges video ning gom-zug sẽn yaa: D tẽeg a Zeezi kũumã. Ges-y D SẼN YIISI > VIDEO-RÃMBÃ > D TIGISSÃ LA KOƐƐGÃ MOONEGO.