Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Wẽnnaam zʋg-kãsemsã la bʋse?

Wẽnnaam zʋg-kãsemsã la bʋse?

D sã n bao n bãng d zoa zʋg-sõma, d bãngd-a lame n paase, tɩ rẽ paas d zoodã pãnga. Woto me, d sã n bao n bãng a Zeova zʋg-kãsemsã, d na n maneg n bãnga a sẽn yaa Wẽnnaam ning buudã, tɩ rẽ paas d zoodã pãnga. A Zeova zʋg-kãsemsã waoogame. La d na n goma a naas yelle: Yaa a pãngã, a yamã, a tɩrlmã la a nonglmã.

WẼNNAAM PÃNGÃ

‘Wẽnnaam a Zeova, yãmb n tẽeg y nug n naan yĩngr la tẽng ne y pãn-kãsengã.’ZEREMI 32:17.

Bũmb nins Wẽnnaam sẽn naanã wilgda a pãngã. Wala makre, y sã n yas wĩntoogẽ wã, bõe n maande? Y wʋmda wĩntoogã walmã. Yaa a Zeova sẽn tar pãngã n naan wĩntoogã woto. Wĩntoogã pãng taa zĩ-bʋgo? Wĩntoogã tẽn-sʋk tʋʋlmã kolga degre milyõ 15. Segõnd fãa, wĩntoogã sẽn yiisd tʋʋlem ningã yaa wa bõmb nikleyɛɛr dãmb milyõ tusa sẽn naag taab n pusgi.

La d sã n na n mak wĩntoogã bedrmã ne ãds milyõ-rãmbã sẽn be saasẽ wã, d mikdame tɩ wĩntoogã pa ta b baa a yembr ye. Bãngdbã magame n yeel tɩ ãdg ning yʋʋr sẽn yaa UY Scuti wã yaa bedre, hal t’a sã n na n ledg wĩntoogã zĩiga, a na n lilla tẽngã la hal baa planɛt ning b sẽn boond tɩ Zipitɛɛrã. Tõe tɩ woto sõngda tõnd tɩ d wʋm a Zeremi goamã võore, a sẽn yeel tɩ Wẽnnaam a Zeova maana saasã la tẽngã ne a pãn-kãsengã.

 Wãn to la Wẽnnaam pãngã nafd tõndo? Yaa bũmb nins Wẽnnaam sẽn naanã n kɩt tɩ ninsaalbã tõe n vɩɩmde. Wala makre, wĩntoogã la bõn-neeb nins fãa sẽn be tẽngã zugã. Sẽn paase, Wẽnnaam tũnugda ne a pãngã n sõngd tõnd ned kam fãa. Wãn to? Pipi kiris-nebã wakatẽ, Wẽnnaam kõo a Zeezi pãng t’a maan bũmb toor-toor sẽn da sɩd yaa yel-soalma. Biiblã yetame: “Zoens nin pugsdame, wobs kẽndame, yĩn-gãong bãas sẽn tar-b rãmbã yĩns lebgda yɩlma, wʋms wʋmdame, kũum vʋʋgdame.” (Matye 11:5) La rũndã-rũndã yẽ? Biiblã paasame: “Bãmb kõta ned ning sẽn yɛ wã pãnga . . . Sẽn tẽed-b Sẽn-Ka-Saabã pãng palemdame.” (Ezayi 40:29, 31) Wẽnnaam tõe n kõo tõnd pãng tɩ d mao ne zu-loeesã, la d tõog toogo. (2 Korẽnt-rãmbã 4:7) Wẽnnaam sẽn tũnugd ne a pãngã n sõngd tõnd woto wã, pa kɩt tɩ y rat n bãng-a sõma sɩda?

WẼNNAAM YAMÃ

‘Zeova, yãmb tʋʋmã sõor waooga. Yãmb maana y tʋʋmã fãa ne yam. Dũniyã pida ne bũmb nins yãmb sẽn naanã.’YƖƖN-SÕAMYÃ 104:24.

D sã n bao n bãng bũmb nins Wẽnnaam sẽn naanã, na n kɩtame tɩ d maneg n nand-a, a yamã sẽn yaa kãsengã yĩnga. Bãngdbã maagda b yĩng n get a Zeova sẽn naanã, sẽn na yɩl n paas bũmb nins bãmb mensã sẽn maanã sõmblem. Wala makre, kamera wã la aviyõ-rãmbã.

B sẽn naan ninsaal nifrã to-to wã yaa sõma wʋsgo

La bũmb sẽn sɩd wilgd tɩ Wẽnnaam yamã yaa kãsengã yaa ninsaal yĩngã sẽn yaa to-to wã. Makre, d gom bi-pɛɛlg yĩngã sẽn bɩt to-to wã yelle. Sɩngda ne vɩ-bulli. Vi-bul-kãng pʋgẽ, bũmb toor-toor n be be. Wala makre, a yĩn-kõbgã sẽn na n yɩ to-to, a woglem la a bedrem fãa. Vɩ-bul-kãng na n welga a meng zĩis wʋsg n lebg vɩ-bul a taaba, tɩ b fãa wõnd taaba. La wakat n wat n zĩnd tɩ vɩ-bull fãa yalẽ wã toeeme. Wala makre, kẽer lebgda zɩ-soaya, tɩ sãnda lebgd gĩinã, tɩ kẽer lebgd kõabã. Rẽ poore, yĩngã wilã fãa sɩngda b tʋʋmde. Kiis a wɛ pʋgẽ tɩ wilã fãa soga taab sõma, n lebg biiga. Neb wʋsg sã n tags woto, b bãngdame tɩ sẽn naan-a ninsaal yĩngã tara yam wʋsgo. B sakd n deega yɩɩn-gʋlsdã sẽn yeelã. A yeelame: “Mam pʋʋsda yãmb barka, bala, yãmb naana maam tɩ m tar ra-sãnde.”—Yɩɩn-sõamyã 139:14.

Wẽnnaam yamã sẽn yaa kãsengã, wãn to la nafd tõndo? Naandã mii bũmb nins sẽn na n sõng-d tɩ d paam sũ-noogo. A bãngrã la a yamã sẽn pa tar koakã yĩnga, a kõta tõnd sagls sẽn yaa sõma. Sagl-kãens bee Biiblã sẽn yaa a Gomdã pʋgẽ. Wala makre, b yeta be yaa: ‘Maan-y taab sugri.’ (Koloos rãmbã 3:13) Sagl-kãngã sɩd yaa sõma. Logtoɛɛmbã wilgame tɩ ned sã n kõt sugri, tõe n kɩtame t’a gõe sõma, la tõe n sõng tɩ tãnsɩyõ ra wa yõk-a ye. Leb n tõe n sõngame tɩ yam-ka-m-meng bãagã, bɩ bãas a taab ra yõk-a ye. Wẽnnaam yaa wa f zoa meng-menga, sẽn kõt-f sagl-sõma wakat fãa f neer yĩnga. (2 Tɩmote 3:16, 17) Rẽ yĩnga, pa zoa a woto la yãmb dat sɩda?

 WẼNNAAM TƖRLMÃ

‘A Zeova nonga tɩrlem.’YƖƖN-SÕAMYÃ 37:28.

Wẽnnaam maanda sẽn yaa tɩrg wakat fãa. Togs sɩdã, “Wẽnnaam sẽn yaa Pãng-Soabã zãra ne wẽng maanego. Bãmb ka tol n maand wẽng ye!” (Zoob 34:10) A Zeova kaooda bʋʋd tɩrga. Yɩɩn-gʋlsdã goma rẽ yell n yeel-a yaa: “Yãmb bʋʋda nebã bʋʋd ne tɩrlem.” (Yɩɩn-sõamyã 67:5) A Zeova sẽn ‘get sũurã,’ ned pa tõe n maan zãmb n belg-a ye. A sẽn tõe n bãng sẽn yaa sɩdã yĩnga, kɩtame t’a kaood bʋʋd tɩrga. (1 Sãmwɛll 16:7) Sẽn paase, Wẽnnaam nee nebã sẽn zãmbd taab la b wẽgd taabã. A pʋlmame tɩ ka la bilfu, a “na n menesa nin-wẽnsã tẽngã pʋga.”—Yel-bũnã 2:22.

La Wẽnnaam pa bu-kaood sẽn yaa toaaga, t’a raabã yaa a sɩbg nebã b beegrã yĩng ye. Sã n zemsame, a maanda nimbãan-zoeere. Biiblã yetame yaa: ‘A Zeova yaa nimbãan-zoeer soaba, la maan-neer soaba.’ Nin-wẽng meng sã n tek yam ne a sũur fãa, a Zeova zoeta a nimbãanega. Woto pa tɩrlem hakɩɩk sɩda?—Yɩɩn-sõamyã 103:8; 2 Pɩyɛɛr 3:9.

Wãn to la Wẽnnaam tɩrlmã nafd tõndo? Tʋm-tʋmd a Pɩyɛɛr yeelame: “Wẽnnaam ka tũusd neb ye. Ned ning fãa, sẽn yaa buud ning fãa sẽn zoet Wẽnnaam la a maand tɩrlem, yẽnda soab tata bãmb yam.” (Tʋʋma 10:34, 35) Wẽnnaam sẽn yaa tɩrlem soabã sẽn pa tũusd nebã, bɩ a sẽn pa bakd n sõngdẽ wã nafda tõndo. D sẽn yit tẽng ninga, d buudã, d bãngr sẽn yaa to-to, d tarame tɩ d pa tare, d tõe n lebga a kaset soaba, n paam a zoodo.

Wẽnnaam pa tũusd neb ye. Rẽ tõe n nafa tõndo, baa d buudã bɩ d tarmã sẽn yaa to-to fãa

Wẽnnaam kõo tõnd ned kam fãa sũur-kaseto, sẽn na yɩl tɩ d bãng t’a sẽn maand fãa yaa tɩrga, la tɩ rẽ tõe n nafa tõndo. Biiblã gomda sũur-kasetã yelle, n yeel t’a yaa wa tõog Wẽnnaam sẽn ‘gʋls tõnd sũyã pʋsẽ,’ n sõngdẽ tɩ d bãng d manesem sã n yaa sõma bɩ pa sõma. (Rom dãmbã 2:15) Wãn to la rẽ nafd tõndo? D sũur-kasetã sã n paam kiblg sõma, tõe n sõnga tõnd tɩ d zãag d mens ne tʋʋm-wẽnse. D sã n wa maan kɛgr me, a tõe n kɩtame tɩ d tek yam, la d  rems d sẽn maanã. D sã n sɩd bãng tɩ Wẽnnaam sẽn maand fãa yaa tɩrga, na n kɩtame tɩ d rat n bãng-a sõma, tɩ naf-do.

WẼNNAAM NONGLMÃ

‘Wẽnnaam yaa nonglem.’1 ZÃ 4:8.

Wẽnnaam tʋʋmã wilgdame t’a tara pãnga, yam la tɩrlem. La Biiblã pa yet tɩ Wẽnnaam yaa pãnga, yam bɩ tɩrlem ye. A yetame tɩ Wẽnnaam yaa nonglem. Bõe yĩnga? D tõe n yeelame tɩ Wẽnnaam pãn-kãsengã n kɩt t’a tõe n maan bũmb toor-toore. A tɩrlmã la a yamã n kɩt t’a mi a sẽn tog n tʋm to-to. La yaa nonglmã n kɩt t’a rat n maan rẽ. A sẽn maandã fãa yaa ne nonglem.

Bũmb pa paoog a Zeova ye. La a nonglmã yĩnga, a naana malɛgs tɩ b be saasẽ, la ninsaalb tẽngã zugu. B fãa paamdame t’a get b yelle, la a wilgdẽ t’a nong-b lame, tɩ rẽ kõt-b sũ-noogo. A manega tẽngã tɩ yaa sõma ninsaalbã neer yĩnga. A ket n wilgdame t’a nonga ninsaalbã fãa, “bala bãmb kɩtdame tɩ bãmb wĩntoogã zẽkd nins-wẽnse, la nin-sõamyã yĩnga, la b kɩtdame tɩ saagã niid nin-tɩrse, la sẽn ka-b tɩrsã yĩnga.”—Matye 5:45.

Sẽn paase, a ‘Zeova pida ne nonglem la nimbãan-zoeere.’ (Zak 5:11) A nonga neb nins sẽn dat ne b sũy fãa n bãng-a la b paam a zoodã. A nonga b ned kam fãa yembr-yembre. Sɩd-sɩda, a ‘geta yãmb yelle.’—1 Pɩyɛɛr 5:7.

Wãn to la Wẽnnaam nonglmã nafd tõndo? Wĩndg kõom gesg bee yamleoogo. D sã n wʋm bi-pɛɛlg sẽn laade, nooma tõndo. D zakã neb sã n nong tõndo, d sũur yaa noogo. Tõe tɩ bõn-kãensã pa tolg n yaa tɩlɛ ye. La paasda d vɩɩmã noom hal wʋsgo.

Bũmb a to me Wẽnnaam sẽn maan tɩ nafd tõnd la wilgdẽ t’a nong-d lame, yaa a sẽn maan tɩ d tõe n pʋʋs-a wã. Biiblã yeta tõnd yaa: “Da maan-y yɩɩr ne bũmb baa fʋɩ ye. La bũmba fãa pʋga, pʋʋs-y Wẽnnaam n kose la y pʋʋs barka la y wilg Wẽnnaam bũmb nins yãmb sẽn datã.” A Zeova yaa wa ba sẽn nong a kamba. A ratame tɩ bũmb fãa pʋgẽ bɩ d kos a sõngre. A Zeova sẽn yaa nonglmã, a pʋlmame tɩ d sã n maan woto, a na n kõo tõnd a “laafɩ wã sẽn yɩɩd ninsaalbã bãngr fãa wã.”—Filip-rãmbã 4:6, 7.

D goma Wẽnnaam zʋg-kãsems a naas yelle. Yaa a pãngã, a yamã, a tɩrlmã la a nonglmã. Rẽ yĩnga, sõnga yãmb tɩ y bãng a sẽn yaa Wẽnnaam ning buudã bɩ? Sẽn na yɩl n sõng-y tɩ y maneg n nong Wẽnnaam, bao-y n bãng-y bũmb ning a sẽn maande, la a sẽn na n wa maan yãmb neer yĩnga.

WẼNNAAM ZƲG-KÃSEMSÃ LA BƲSE? A Zeova pãngã, a yamã la a tɩrlmã ka to ye. La yaa a nonglmã n yaa kãseng n yɩɩdã