Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

“Wẽnnaam da bee yɛ?”

“Wẽnnaam da bee yɛ?”

“M SOKDA M MENG YAA: WẼNNAAM DA BEE YƐ?”—Woto la Pap Benowa 16 soabã yeel-yã, a sẽn wa n kẽng n tɩ ges pĩnd kã de kõnsãntrasiõ a ye Oswɩts, Poloyn soolmẽ wã.

SABAB-WẼNG SÃ N MAANE, Y SOKDA Y MENG TƖ ‘WẼNNAAM DA BEE YƐ’ BƖ? WALL YEL-BEED N ZOE N PAAM-YÃ, TƖ Y SOKD Y MENG N GET Y YELL SÃ N SƖD PAKA WẼND BƖ?

Tõe tɩ y tagsda wa pag a ye sẽn be Etazĩni. A yʋʋr la a Sela. A roagdbã ra nonga tũudmã yɛl wʋsgo. Ad a sẽn yeele: “Hal m yãadmẽ, m da nonga Wẽnnaam, bala yaa yẽ n naan tõndo. La m da zɩ n tags t’a yaa wa m zoa ye. M da tagsdame tɩ baa a sã n geta maam, yaa yɩɩg-yɩɩg bala. M da pa tagsd tɩ Wẽnnaam kisa maam, la m da pa tẽed me tɩ m yell pak-a lame ye.” Bõe yĩng t’a Sela ra maand sãmbs woto? Ad a sẽn yeele: “Yel-beed n pʋgl taab n nams tõnd zakã rãmba, la ra yaa wa Wẽnnaam pa sõngd tõnd baa-baa.”

Tõe tɩ wa a Sela, y kɩsa sɩd tɩ Wẽnd beeme, la y sokda y meng yãmb yell sã n sɩd pak-a lame. Nin-tɩrg a Zoob sẽn da kɩs sɩd t’a Naandã tara pãng la yamã me ra sokda a meng woto. (Zoob 2:3; 9:4) Yel-beed n pʋgl taab n tolg n nams a Zoobe, hal t’a ra pa ne yolsg sẽn wat ye. A soka Wẽnnaam yaa: “Bõe yĩng tɩ y solg y neng ne maam, n get maam wa y bɛyã?”—Zoob 13:24.

Bõe la Biiblã yeta? Yel-beed sã n maane, yaa Wẽnd yell bɩ? Bũmb bee sẽn wilgd tɩ Wẽnnaam rata ninsaalbã fãa neere, la tɩ tõnd ned kam fãa yembr-yembrã yell pak-a lame bɩ? Rẽ yĩnga, ned tõe n bãnga Wẽnnaam sã n sɩd ne-a lame, n wʋmd a yɛlã võore, n kʋmd-a, la a sõngd-a a zu-loeesã pʋgẽ bɩ?

Sõss nins sẽn pʋgdã pʋgẽ, d na n yãame tɩ Wẽnnaam sẽn naan bũmb ninsã sõngdame tɩ d bãng tɩ d yell pak-a lame. (Rom-dãmbã 1:20) Rẽ poore, d na n yãa Biiblã me sẽn yete, tɩ wilgdẽ tɩ d yell paka Wẽnnaam. Biiblã la bũmb nins Wẽnnaam sẽn naanã sɩd tõe n sõnga yãmb tɩ y bãng-a sõma. Y sã n bãngd-a n paasdẽ, y na n maneg n basa y yam t’a ‘geta yãmb yelle.’—1 Zã 2:3; 1 Pɩyɛɛr 5:7.