Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb sẽn namsdã maanda Wẽnnaam bũmb bɩ?

Yãmb sẽn namsdã maanda Wẽnnaam bũmb bɩ?

Neb kẽer tagsdame tɩ Wẽnnaam pa ne d namsgã, la t’a toog pʋd n kae ye.

AD BIIBLÃ SẼN YETE:

  • Wẽnnaam nee d namsgã, leb n sãamda a sũuri

    “Sẽn-Ka-Saab gesame tɩ ninsaalbã wẽngã lebga wʋsg dũniyã zugu, . . . la bãmb sũur sãama wʋsgo.”​—Sɩngre 6:5, 6.

  • Wẽnnaam na n wa kɩtame tɩ namsg buud fãa sa

    “Keta bilf bala, tɩ nin-wẽng ka leb n zĩnd ye! Fo na n gẽes-a lame n ka yãnd ye! Sik-m-mens rãmbã n na n soog tẽngã, la b na n paama vɩ-bãane, ne sũ-noog meng-menga.”​—Yɩɩn-sõamyã 37:10, 11.

  • Wẽnnaam data yãmb neere

    “Maam a Sẽn-Ka-Saab yetame: ‘Mam mii saagr ning m sẽn saagd yãmb yĩnga. Ka saagr sẽn na n wa ne toog yãmb zug ye, yaa vɩ-bãan saagre, sẽn na n yɩlẽ tɩ y beoog yɩ neere, la tɩ y paam tẽeb pidsgu. Dẽ, yãmb na n boola maam la y pʋʋs maam, la m na n leok-y lame.’”​—Zeremi 29:11, 12.

“Kolg-y Wẽnnaam, la bãmb na pẽneg yãmba.”—Zak 4:8.