Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Wilg-​y tɩ y be a Zeova poorẽ

Wilg-​y tɩ y be a Zeova poorẽ

“Bɩ Sẽn-Ka-Saab zĩnd maam ne foom sʋka, la mam yagensã ne fo yagensã sʋk wakat sẽn kõn sɛ yĩnga.”—1 SÃM. 20:42.

YƖƖLA: 125, 62

1, 2. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel t’a Zonatã sẽn yõg zood ne a Davɩɩd la a kell n zĩnd a poorẽ wã seka pẽgre?

YAA vẽeneg t’a Davɩɩd sẽn da yaa bi-bɩɩg la a tall raood n zab ne a Goliatã, linga a Zonatã. A tõog n kʋ a Goliate, n fiuug a zugã n tall n kẽng a Zonatã ba a Sayull nengẽ. (1 Sãm. 17:57) Sãmbg sẽn kae, a Zonatã ra kɩsa sɩd tɩ Wẽnnaam bee ne a Davɩɩde. Rẽ tɛka, “a Zonatã yamã kẽ a Davɩɩde,” hal t’a ‘maan kaool ne a Davɩɩde, yẽnda sẽn nong-a wa a mengã yĩnga.’ (1 Sãm. 18:1-3) A kell n zĩnda a Davɩɩd poorẽ hal a yõor tɛka.

2 Baa a Zonatã sẽn wa n bãng t’a Zeova yãka a Davɩɩd t’a na n led a Sayull n yɩ Israyɛll rĩmã, a kell n teel-a lame. Sẽn paase, a Sayull sẽn wa n baood a Davɩɩd n na n kʋ wã, sãama a Zonatã sũuri. A babsa a Davɩɩd Horɛs weoogẽ wã n tɩ keng a raood sẽn na yɩl t’a teeg Wẽnnaam. A yeel-a-la woto: “Da zoe rabeem ye. . . . Yaa foom n na n lebg Israyɛll rĩmã, la maam n na n yɩ yãmb pʋgdga.”—1 Sãm. 23:16, 17.

3. A Zonatã ra bee ãnda poorẽ ne a sũur fãa, la bõe n kɩt tɩ d mi rẽ? (Ges-y sõsgã sɩngrẽ fotã.)

 3 D sã n yã zo-rãmb sẽn pa yit to poorẽ, noom-d lame. La sã n yaa a Zonatã sẽn kell n zĩnd a Davɩɩd poorẽ wã yĩng bal la d pẽgd-a, d yĩma bũmb sẽn tar yõod wʋsgo. Yaa a sẽn kell n zĩnd Wẽnnaam poorẽ wã. Pʋd n yaa rẽ n kɩt t’a Zonatã yõg zood ne a Davɩɩde, n pa tags t’a rat n deega yẽ naamã. A Zonatã nifẽ, bũmb n da tar yõod n yɩɩd yẽ mengã raabã. Tẽeg-y t’a sẽn wa n babs a Davɩɩdã, a kenga a raood sẽn na yɩl t’a teeg Wẽnnaam. Rẽnd a Zonatã ra be a Zeova poorẽ ne a sũur fãa. Yaa rẽ la a sẽn da be a Davɩɩd poorẽ wã. B yiibã fãa ra be a Zeova poorẽ, tɩ kɩt tɩ b tũ bũmb ning b sẽn da pʋlem taabã. B pʋlma taab woto: “Bɩ Sẽn-Ka-Saab zĩnd maam ne foom sʋka, la mam yagensã ne fo yagensã sʋk wakat sẽn kõn sɛ yĩnga.”—1 Sãm. 20:42.

4. a) Bõe n tõe n kɩt tɩ d paam sũ-noog hakɩɩk la vɩɩm sẽn tar barka? b) Bõe yell la d na n gom sõs-kãngã pʋgẽ?

4 Tõnd sẽn yaa kiris-nebã, d pa pẽgd neb sẽn be taab poorẽ bal ye. Tõnd mensã bee d zakã rãmb poorẽ, d zo-rãmbã, la d tẽed-n-taasã poorẽ. (1 Tes. 2:10, 11) La yaa a Zeova poorẽ la d segd n zĩnd n yɩɩda. Bala, yaa yẽ n naan tõndo. (Vẽn. 4:11) D sã n be a Zeova poorẽ, d paamda sũ-noog hakɩɩka, tɩ d vɩɩmã be bark me. La d miime tɩ baa sã n wa pa nana, d segd n kell n zĩnda a Zeova poorẽ. Sõs-kãngã pʋgẽ, d na n goma a Zonatã mak-sõngã yelle, n ges d sẽn tõe n kell n zĩnd a Zeova poorẽ to-to zu-loees a naas pʋgẽ. 1) D sã n wa getẽ tɩ ned sẽn tar zu-sobend pa segd ne waoogre, 2) d sã n wa segd n yãk d sẽn na n zĩnd a soab poorẽ, 3) d sã n wa maan bũmb tɩ nebã tudg n tẽed tɩ pa zemse, la 4) d sã n wa getẽ tɩ yaa toog tɩ d pids d pʋlenga.

D SÃ N WA GETẼ TƖ NED SẼN TAR ZU-SOBEND PA SEGD NE WAOOGRE

5. A Sayull sẽn wa n yaa Israyɛll rĩmã, bõe yĩng tɩ ra yaa toog ne nin-buiidã tɩ b zĩnd Wẽnnaam poorẽ?

5 Wẽnnaam da yãka a Zonatã ba a Sayull t’a lebg rĩma. La kaoosg zugẽ, a wa n yik n kɩɩsda a Zeova, t’a Zeova yeel t’a ka na n le yɩ rĩm ye. (1 Sãm. 15:17-23) Baa ne rẽ, Wẽnnaam kell n basa a Sayull naamẽ wã n kaoos yʋʋma. A sẽn da zao “Sẽn-Ka-Saab zaoorẽ wã” n maand yel-kɛgã, ra yaa toog ne nin-buiidã tɩ b kell n zĩnd a Zeova poorẽ.—1 Kib. 29:23.

6. Bõe n wilgd t’a Zonatã kell n zĩnda a Zeova poorẽ?

6 A Zonatã kell n zĩnda a Zeova poorẽ. Tẽeg-y-yã a sẽn maan bũmb ning a ba wã sẽn wa n sɩng Wẽnnaam kɩɩsgã. (1 Sãm. 13:13, 14) Rẽ tɩ Filisti sodaas kʋʋng n wa n na n zab ne Israyɛll nebã. B ra tara saar-dãmb tus pis-tã. La a Sayull sodaasã ra zemsa kobs-yoobe, tɩ yaa yẽ ne a biig a Zonatã bal n da tar zab-teedo. La a Zonatã pa zoe rabeem ye. A tẽega no-rɛɛs a Sãmwɛll sẽn da yeel bũmb ningã. A ra yeelame: “Sẽn-Ka-Saab yʋʋrã sẽn yaa kãsengã yĩnga, b ka na n bas b nebã ye.” (1 Sãm. 12:22) A Zonatã yeela sodaag a to sẽn da be ne-a woto: “Bũmb ka be n tõe n gɩdg Sẽn-Ka-Saab tɩ b tũnug neb bilf wall neb wʋsg n fãag ye.” Yẽ ne soda-kãng tɩ zaba ne Filisti sodaas sulli, n kʋ bãmb 20. A Zonatã teega a Zeova, t’a ning-a barka. A Zeova kɩtame tɩ tẽngã rigimdi, tɩ “rabeem sẽn yit Wẽnnaam nengẽ” yõk Filisti nebã tɩ b wẽneg n kʋ taaba, tɩ Israyɛll nebã tõog zabrã.—1 Sãm. 13:5, 15, 22; 14:1, 2, 6, 14, 15, 20.

7. A Zonatã manesem yɩɩ wãn ne a ba wã?

7 Baa a Sayull sẽn da ket n kɩɩsd a Zeova wã, a Zonatã kell n saka a ba wã wa a sẽn  tõe tɛka. Wala makre, a sõng-a lame n zab ne Wẽnnaam nin-buiidã bɛɛba.—1 Sãm. 31:1, 2.

8, 9. Wãn to la d tõe n waoog neb nins sẽn tar zu-sobendã, n wilg tɩ d bee Wẽnnaam poorẽ?

8 Tõnd me tõe n sakda tẽngã nanambs wa d sẽn tõe tɛka, n wilgdẽ tɩ d be a Zeova poorẽ. A Zeova basa pãn-soaadbã tɩ b so tõndo, la a yeel tɩ d segd n waoog-b lame, baa b rãmb nins sẽn pa zems ne waoogrã. (Karm-y Rom-dãmb 13:1, 2.) Rẽ n so tɩ d waoogd goosneema wã nugẽ tʋm-tʋmdbã, baa b rãmb nins sẽn yaa pʋ-lik rãmbã. Sẽn paase, d waoogda neb nins a Zeova sẽn kõ zu-sobendã, tɩ wilgdẽ tɩ d be a poorẽ.—1 Kor. 11:3; Ebre. 13:17.

Baa d pag bɩ d sɩd sã n pa tũud a Zeova, d segd n waoogd-a lame, n wilgdẽ tɩ d be a Zeova poorẽ (Ges-y sull a 9)

9 Amerikdisiid saam-bi-poak yʋʋr sẽn boond t’a Olga wilgame t’a be a Zeova poorẽ, baa a sɩdã sẽn da namsd-a wã. [1] A sɩdã ra mi n mukame n pa le gomd ne-a, pa rẽ bɩ a tʋʋd-a a sẽn yaa a Zeova Kaset soabã yĩnga. A yeel-a lame meng t’a na n wʋka a kambã n loog n bas-a. Baa ne rẽ, a Olga pa lebs a sɩdã “wẽng wẽng yĩng ye.” A ra ket n zãad-a-la sõma, n segend rɩɩb n kõt-a, n pegsd a futã la a get zakã neb a taabã yell sõma. (Rom. 12:17) Sẽn paase, a sã n mi n dat n tɩ ges a roagdb wall a zo-rãmb tɩ bũmb pa gɩdg a Olga, a yãagd-a lame. Wala makre, a sɩdã ba wa n maana kaalem, tɩ b segd n kẽng tẽng a to mumbã yĩnga. A Olga sõnga a sɩdã n segl so-toakã, la a sõng b kambã me. B sẽn ta be, b kẽe wẽnd doogẽ n na n maan kũumã meese. La a Olga paa yɩnga, hal tɩ meesã wa sa. Kaoosg zugẽ, a Olga sũ-marã la a sẽn da waoogd a sɩdã kɩtame t’a sɩng toeengo. Rũndã-rũndã, a sɩdã mi n dɩk-a lame n kẽng Rĩungã roogẽ, la a mi n yetẽ meng t’a sẽn kẽnd tigissã noom-a lame. Wakat ninga, a zĩndedame n kelg sõssã.—1 Pɩy. 3:1.

D SÃ N WA SEGD N YÃK D SẼN NA N ZĨND A SOAB POORẼ

10. A Zonatã maana wãn n bãng a sẽn segd n zĩnd a soab poorẽ?

10 A Sayull sẽn wa n baood a Davɩɩd n na n kʋ wã, a Zonatã ra segd n yãka a sẽn na n zĩnd a soab poorẽ. Baa yẽ ne a Davɩɩd sẽn da wẽen tɩ b na n zĩnda taab poorẽ wã, a ra segd n saka a ba wã me. La a Zonatã  ra miime tɩ Wẽnnaam yi a ba a Sayull poorẽ, n be ne a Davɩɩde. Rẽ n so tɩ yẽ me yãk yam n na n zĩnd a Davɩɩd poorẽ. A togsa a Davɩɩd t’a ba wã rat n kʋ-a lame, la a yeel-a t’a bao zĩig n solge. Rẽ poore, a tɩ sõsa ne a ba wã, n wilg-a t’a Davɩɩd pa segd ne kũum ye.—Karm-y 1 Sãmwɛll 19:1-6.

11, 12. D sã n nong Wẽnnaam, wãn to la na n sõng-d tɩ d zĩnd a poorẽ?

11 Wa n yɩɩ tɩlɛ tɩ Ostrali saam-bi-poak yʋʋr sẽn boond t’a Alis me yãk a sẽn na n zĩnd a soab poorẽ. A sẽn wa n sɩng Biiblã zãmsgã, a ra sõsda ne a zakã rãmba, tɩ b gomd bũmb nins a sẽn zãmsdã yelle. Kaoosg zugẽ, a yeel-b lame tɩ yẽ pa le tõe n naag-b n maan Nowɛllã, n wilg-b bũmb ning sẽn kɩt t’a yãk yam kãngã. Sɩngrẽ wã, a zakã rãmb sũur sãamame. La b wa n kis-a lame menga. B ra tagsdame t’a Alis toor ka le be ne bãmb ye. A Alis yeela woto: “M ma wa n tolg n yeelame tɩ mam pa le yaa a biig ye. Gomdã linga maam, la sãam m sũur wʋsgo. Bala, m da nonga m zakã neba. Baasgo, m da rat n zĩnda a Zeova ne a Bi-riblã poorẽ ne m sũur fãa. Mam deega lisg tigis-kãseng ning sẽn pʋglã.”—Mat. 10:37.

12 D pa segd n bas tɩ baa fʋɩ gɩdg tõnd tɩ d pa zĩnd a Zeova poorẽ ne d sũur fãa ye. Wala makre, ɛspoorã ekip wall d lekollã, pa rẽ bɩ d tẽngã yell pa segd n pak tõnd n yɩɩd a Zeova sakrã ye. D gom bi-bɩɩg yʋʋr sẽn boond t’a Ãari yelle. A ra nonga reem b sẽn boond tɩ esɛke, n da naagd a lekollã ekip n tãoodẽ. A lekollã ekip ra minim n tãoodame n tõogdẽ, t’a Ãari ra maand a sẽn tõe fãa sẽn na yɩl tɩ b le tõoge. A yeela woto: “Bilf-bilfu, wa n lebga lekollã yell n pak maam, tɩ m pa le be a Zeova poorẽ ne m sũur fãa ye. Wɩkɛn fãa, tõnd ra tãooda esɛke, tɩ kɩt tɩ m pa le tõe n moon koɛɛgã wall m kẽng tigissã sõma ye. Rẽ n so tɩ m yãk yam n yi n bas tõnd lekollã ekipã.”—Mat. 6:33.

13. Zakã pʋgẽ, d sã n wa segd n yãk d sẽn na n zĩnd a soab poorẽ, bõe n tõe n sõng-do?

13 Baa d zakã pʋgẽ menga, tõe n wa yɩɩ tɩlɛ tɩ d yãk d sẽn na n zĩnd a soab poorẽ. Wala makre, a Kɛn yeela woto: “Mam da rat n kẽnd n geta m ma wã sẽn kʋʋlã wakat fãa, n da rat me t’a mi n wa zĩnd ne tõnd bilfu. La mam ma wã ne mam pagã ra pa wʋmd taab sõma ye.” A paasa woto: “Mam da pa tõe n maan sẽn noom b nin-yende, n pa sãam a to wã sũur ye.” A Kɛn bʋgsa Biiblã sẽn yetã zugu, n bãng tɩ yel-kãngã pʋgẽ, a segd n maana sẽn noom a pagã, la a zĩnd a poorẽ. A bao a sẽn na n maaneg t’a pagã sũur da sãam ye. Rẽ poore, a wilg-a-la bũmb ning sẽn kɩt t’a segd n bʋk a meng ne a ma wã, la a wilg a ma wã a sẽn pa segd n paoog a pagã võore.—Karm-y Sɩngr 2:24; 1 Korẽnt-rãmb 13:4, 5.

D SÃ N WA MAAN BŨMB TƖ NEBÃ TUDG N TẼED TƖ PA ZEMSE

14. Bõe la a Sayull maan a Zonatã?

14 Tõnd tõe n wa maana bũmb tɩ ned sẽn tar zu-sobend tigingã pʋgẽ tudg n tags tɩ pa zems ye. Sã n wa yaa woto, tõe n yɩɩ toog tɩ d kell n zĩnd a Zeova poorẽ. Tõe tɩ yɩɩ woto ne a Zonatã. A Sayull sẽn da yaa rĩm ning a Zeova sẽn yãkã ra miime t’a biig a Zonatã ne a Davɩɩd yaa zoodo. La a ra pa wʋmd a Zonatã sẽn yõg zood ne a Davɩɩdã võor ye. Woto kɩtame t’a Sayull sũur yiki, t’a tʋ-a. La baasgo, a Zonatã pa maan a ba wã n lebs ye. A kell n zĩnda a Zeova poorẽ, la a zĩnd a Davɩɩd sẽn da yaa ned ning a Zeova sẽn yãk t’a na n yɩ Israyɛll rĩmã poorẽ.—1 Sãm. 20:30-41.

15. D sã n wa maan bũmb tɩ nebã tudg n tagsdẽ tɩ pa zemse, bõe la d segd n maane?

15 Yaa sɩd tɩ rũndã-rũndã, ned sẽn tar zu-sobend tigingã pʋgẽ pa na n sak n maan-d pãng ye. La taoor-lʋɩtbã sẽn pa  zems zãngã, d tõe n wa maana bũmb tɩ b pa wʋm võor ye. (1 Sãm. 1:13-17) Woto yĩnga, baa d sã n wa maan bũmb tɩ nebã tudg n tagsdẽ tɩ pa zemse, bɩ d kell n zĩnd a Zeova poorẽ.

D SÃ N WA GETẼ TƖ YAA TOOG TƖ D PIDS D PƲLENGA

16. Zu-loe-bʋs pʋsẽ la d segd n kell n zĩnd Wẽnnaam poorẽ n da yɩ rat-m-ye soaba?

16 A Sayull da ratame t’a Zonatã wa led yẽ n yɩ rĩma, tɩ ra yɩ a Davɩɩd ye. (1 Sãm. 20:31) La a Zonatã ra nonga a Zeova, n da be a poorẽ. Woto kɩtame t’a pa bao a meng nafr ye. A yõga zood ne a Davɩɩde, n pids bũmb ning a sẽn da pʋlm-a wã. Sɩd me, ned ning fãa sẽn nong a Zeova la a be a poorẽ “sã n maan pʋlengo, ba sã n na n yɩɩ toog ne-a, a ka lebsd a noor poorẽ ye.” (Yɩɩn. 15:4) D sẽn be Wẽnnaam poorẽ wã yĩnga, d pidsda d pʋlemsã. Wala makre, d sã n sar ne ned n na n tʋm a tʋʋmde, baa tʋʋmdã sã n wa pa nana wa d sẽn da tagsdã, d sẽn be a Zeova poorẽ la d nong-a wã segd n kɩtame tɩ d tũ d sẽn yeelã. Sẽn paase, y sã n kẽe kãadem n wa tar zu-loees y kãadmã pʋgẽ me, y sẽn nong a Zeova wã na n kɩtame tɩ y kell n pa ne y pagã bɩ y sɩdã.—Karm-y Malasɩ 2:13-16.

D sã n sar ne ned n na n tʋm a tʋʋmde, d sẽn be

a Zeova poorẽ wã yĩnga, d segd n tũ d sẽn yeelã (Ges-y sull 16)

17. Sõs-kãngã sõng-y lame tɩ y bãng bõe?

17 D rat n dɩka a Zonatã togs-n-taare, n pa baood d meng nafr bal ye. Bɩ d kell n zĩnd d tẽed-n-taasã poorẽ, baa b sẽn tõe n mi n maan bũmb n sãam d sũurã. D kell n zĩnd a Zeova poorẽ me, baa zu-loees sasa. Woto, d noogda a Zeova sũuri, tɩ tõnd me sũur noomẽ. (Yel. 27:11) D sã n kell n zĩnd a Zeova poorẽ, d na n bãngame t’a sẽn maand bũmb ninsã fãa yaa sẽn nong-b yẽ wã nafr yĩnga. Sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ, d na n goma neb a taab sẽn zĩnd a Davɩɩd wakatẽ wã yelle. Kẽer kell n zĩnda Wẽnnaam poorẽ, tɩ sãnda pa maan woto ye.

^ [1] (sull a 9) D toeema yʋy kẽere.