GŨUSG GASGÃ Yʋʋm-vẽkre 2020

Sõss nins d sẽn na n zãms yʋʋmd 2020 tʋʋlg rasem a 2 n tãag tʋʋl-nif rasem a 5 wã bee seb-kãnga pʋgẽ.

‘Bɩ y kẽng n tɩ sõng nebã tɩ b lebg mam karen-biisi’

Yʋʋmd 2020 vɛrse wã na n sõng-d lame tɩ d maneg n tags d sẽn tõe n maan to-to n sõng nebã tɩ b lebg a Zeezi karen-biisi.

Yãmb me tõe n yɩɩ ned sẽn belsd y taabã sõma

Y na n bãnga zʋg-sõma a tãab sẽn na n sõng-y tɩ y yɩ ned sẽn belsd a taabã sõma la a sõngd-ba.

Yãmb Wẽnnaam a Zeova nand-y lame!

Bãag sã n tar-d n namsdẽ, wall yaa ligdã yell n yaa toog ne-do, pa rẽ bɩ yaa kʋʋlmã la d zu-loɛɛga, tɩ d tagsdẽ tɩ d ka võore, d tõe n basa d yam tɩ baa fʋɩ pa tõe n welg tõnd ne d saasẽ Ba wã nonglmã ye

Vʋʋsem sõngã kõta kaset tɩ b yaa Wẽnnaam kamba

Ned maanda a wãn n bãng tɩ Wẽnnaam sɩd yãk-a lame? Wẽnnaam sã n na n yãk ned ne a vʋʋsem sõngã maasem, bõe n maande?

Tõnd na n tũu yãmba

D tagsg segd n yɩɩ wãn ne d tẽed-n-taas nins sẽn wãbd burã, la b yũud divẽ wã Kiristã kũumã tẽegr sasa wã? B sõorã sã n ket n tar paasgo, segd n sãama d sũur bɩ?