Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 ZÃMSGÃ YĨNGA 6

Tõnd Ba a Zeova nonga tõnd hal wʋsgo

Tõnd Ba a Zeova nonga tõnd hal wʋsgo

“Ad yãmb sẽn tog n pʋʋs to-to: ‘Tõnd Ba sẽn be saasẽ.’”—MAT. 6:9.

YƖƖLL 135 A Zeova saglga: “M biiga, tall yam”

D SẼN NA N Yà Wà*

1. Ned sã n da rat n paam n ta Pɛrs rĩmã nengẽ, bõe n da yaa tɩlɛ?

MAMS-Y wa yãmb sẽn da na n zĩndẽ Pɛrs soolmẽ wã, na maan yʋʋm 2500 ne rũndã. Yãmb tara y zu-loɛɛga, n dat n tɩ togs tẽngã rĩmã. Rẽ n so tɩ yɩ tɩlɛ tɩ y tog sore, n kẽng Suuz na-tẽngẽ wã. La y mii vẽeneg tɩ y pa tõe n paam n ta rĩmã nengẽ, t’a pa reng n kõ-y sor ye. Y sã n kɩɩs noorã, b tõe n kʋ-y lame.—Ɛst. 4:11.

2. Bõe la a Zeova rat tɩ d bas d yam n maane?

2 Tõnd sẽn paam t’a Zeova pa wa Pɛrs rĩmã noom-d-la wʋsgo. Rĩm ka be t’a naamã la a pãngã kolg a Zeova ye. La baa ne rẽ, a sakdame tɩ d tõe n pẽneg-a sẽn yaa wakat ning fãa. A pʋd n datame tɩ d bas d yam n gom ne-a. Baa ne a Zeova sẽn tar waoogr yʋy wʋsgã, wala Naanda, Sẽn-tõe-a-fãa la Saasẽ pãng soabã, a sẽn nong-dã yĩnga, a ratame tɩ d boond-a tɩ d “Ba.” (Mat. 6:9) D sũur yaa noogo, d sẽn mi t’a Zeova ratame tɩ d ning d yamẽ t’a yaa d Ba sẽn nong-d wʋsgã.

3. Bõe yĩng tɩ zems tɩ d bool a Zeova tɩ d Ba? Bõe yell la d na n gom sõs-kãnga pʋgẽ?

3 Zemsame tɩ d bool a Zeova tɩ d Ba, bala yaa yẽ maasem yĩng la d sẽn vɩ wã. (Yɩɩn. 36:10) A sẽn yaa d Ba wã, yaa tɩlɛ tɩ d sakd-a. D sã n maand a raabã, d na n paama bark wʋsgo. (Ebre. 12:9) Wala makre, d na n wa paam n vɩɩmda wakat sẽn kõn sa. Wʋsg na n yɩɩ tẽngã zugu, tɩ kẽer yɩ saasẽ. Baa masã menga d paamda barka. Sõs-kãnga pʋgẽ, d na n yãa a Zeova sẽn maande, tɩ wilgdẽ t’a yaa d Ba sẽn nong-do, la bũmb ning sẽn kɩt tɩ d tõe n kɩs sɩd t’a pa na n tol n bas-d a bada wã. Bɩ d reng n ges bũmb ning sẽn kɩt tɩ d tõe n bas d yam tɩ d saasẽ Ba wã nong-d la wʋsgo, la tɩ d yell pak-a lame wã.

A ZEOVA YAA D BA SẼN NONG-DO, TƖ D YELL ME PAK-A

A Zeova ratame tɩ tõnd ne yẽ nong taab sõma, wa ba sẽn nong a biiga, tɩ b wʋmd taaba (Ges-y sull a 4)

4. Bõe yĩng tɩ yaa toog ne neb kẽer tɩ b ges a Zeova wa b Ba?

4 Yaa toog ne yãmb tɩ y ges a Zeova wa y Ba bɩ? Neb kẽer tagsdame t’a Zeova sẽn yaa kãseng wʋsgã, bãmb ka yõod a nifẽ ye. B pa kɩs sɩd tɩ ninsaalbã yembr-yembr yell paka Wẽnnaam Sẽn-tõe-a-fãa wã ye. D saasẽ Ba wã yaool n pa rat tɩ d tags woto ye. Yẽ n kɩt tɩ tõnd vɩ, la a rat me tɩ d paam a zoodo. Tʋm-tʋmd a Poll goma rẽ yell Atɛnne, n wilg t’a Zeova “pa zãr ne tõnd ned kam fãa ye.” (Tʋʋ. 17:24-29) Wẽnnaam ratame tɩ tõnd ned kam fãa gomd ne-a, wa biig sẽn bas a yam n gomd ne a ba sẽn nong-a, t’a yell me pak-a.

5. Saam-bi-poakã kibarã wilgda tõnd bõe?

5 Tõe n yaa toog ne neb kẽer me tɩ b ges a Zeova wa b Ba, bala bãmb mengã ba-roakã ra pa nong-b wʋsgo, wall a pʋd n da pa nong-b baa bilfu. Ad saam-bi-poak a ye sẽn yeele: “M baaba ra gomda maam gom-põaasa. Kɩtame tɩ m sẽn wa n sɩng Biiblã zãmsgã, yɩɩ toog tɩ m tags tɩ d saasẽ Ba wã nong-m lame. La m sẽn wa n bãng a Zeova sõma wã, ra pa le yaa woto ye.” Yãmb me tagsda wa saam-bi-poakã bɩ? Sã n yaa rẽ, bɩ y bãng tɩ yãmb me tõe n wa geta a Zeova wa y Ba sẽn ka to.

6. Sẽn zems ne Matiye 11:27 wã, bõe la a Zeova maan-yã, n na n sõng-d tɩ d ges-a wa d Ba sẽn nong-do?

6 Bũmb a ye a Zeova sẽn maan n na n sõng-d tɩ d ges-a wa d Ba, yaa a sẽn kɩt tɩ b gʋls a Zeezi sẽn yeel la a maan bũmb ninsã Biiblã pʋgẽ wã. (Karm-y Matiye 11:27.) A Zeezi rɩka a Ba wã togs-n-taar kɛpɩ, hal n yeel yaa: “Ned ning sẽn yã maam, a yãa Ba wã me.” (Zã 14:9) A Zeezi ra nong n wilgda nebã t’a Zeova yaa d Ba. Evãnzill-dãmb a naasã bal pʋgẽ, a pʋda gom-bil ning sẽn yaa “Ba” wã hal sẽn kolg naoor 200, n gom a Zeova yelle. Bõe yĩng t’a Zeezi gom a Zeova yell naoor wʋsgo? Ad bũmb a ye: Yaa sẽn na yɩl tɩ nebã kɩs sɩd t’a Zeova yaa d Ba sẽn nong-do.—Zã 17:25, 26.

7. A Zeova sẽn tall manesem ning ne a Biig a Zeezi wã wilgda tõnd bõe a mengã zugu?

7 D sã n tags a Zeova sẽn tall manesem ning ne a Biigã, d bãngda bũmb a mengã zugu. A Zeova ra kelgda a Zeezi pʋʋsg wakat fãa. A ra pa kelgd a pʋʋsgã bal ye. A ra leokdame me. (Zã 11:41, 42) Sẽn da yaa zu-loɛɛg ning fãa la a Zeezi tara, a ra nee vẽeneg t’a Ba wã nong-a lame, la a teend-a.—Luk 22:42, 43.

8. Bõe la a Zeova maan n sõng a Zeezi?

8 A Zeezi kɩsa sɩd tɩ yaa a Ba wã n naan yẽ, la a kõt-a bũmb nins sẽn yaa tɩlɛ ne a vɩɩmã. Bala a yeelame: ‘Mam vɩɩ Ba wã maasem yĩnga.’ (Zã 6:57) A Zeezi ra teega a Ba wã zãng-zãnga. A Zeova sɩd kõ-a-la bũmb nins fãa sẽn sõng-a t’a kell n vɩɩmdã. La sẽn yɩɩd fãa, a Zeova sõnga a Zeezi t’a kell n maan sɩd ne-a.—Mat. 4:4.

9. Bõe la a Zeova maane, n wilg t’a nonga a Zeezi la t’a yell pak-a lame?

9 A Zeova sẽn yaa Ba sẽn nong a kambã, a maaname t’a Biigã bãng t’a teend-a lame. (Mat. 26:53; Zã 8:16) Yaa sɩd t’a Zeova pa kogl a Zeezi ne bũmb nins fãa sẽn tõe n nams-a wã ye. La a sõng-a lame t’a tõog toog namsg buud fãa sasa. A Zeezi ra miime tɩ namsg ning fãa a sẽn na n paamã na n yɩɩ wakat bilfu. (Ebre. 12:2) A Zeova sẽn da kelgd a Zeezi, n kõt-a bũmb nins sẽn yaa tɩlɛ ne-a, n zãmsd-a la a teend-a wã wilgdame t’a ra nong-a lame. (Zã 5:20; 8:28) D saasẽ Ba wã maanda woto me ne tõndo, tɩ wilgdẽ tɩ d yell pak-a lame. D gom rẽ yell masã.

BŨMB NINS SẼN WILGD TI D YELL PAKA D BA SẼN NONG-DÃ

Ba sẽn nong a biig 1) kelgd-a lame, 2) n getẽ t’a paamd sẽn yaa tɩlɛ wã, 3) n zamsd-a bũmb wʋsgo, la 4) n teend-a. D saasẽ Ba a Zeova sẽn nong-dã geta d yell woto me (Ges-y sull 10-15) *

10. Sẽn zems ne Yɩɩn-sõamyã 66:19, 20 wã, bõe la a Zeova maand tɩ wilgd t’a nonga tõndo?

10 A Zeova kelgda d pʋʋsgã. (Karm-y Yɩɩn-sõamyã 66:19, 20.) A pa yãk d pʋʋsgã sõore, a woglem, la wakat takɩ d sẽn segd n pʋʋs-a ye. A yeelame tɩ d pʋʋs-a wakat fãa. (1 Tes. 5:17) Sẽn yaa wakat ning fãa, la sẽn yaa zĩig ning fãa, d tõe n maaga d yĩng n pʋʋs a Zeova. Wakat kae a sẽn pa tar sẽk n kelgd tõnd ye. A pʋd n kelgda d pʋʋsg wakat fãa. D sã n neẽ t’a kelgda d pʋʋsgã, d manegd n nong-a lame. Yɩɩn-gʋlsdã ra yeelame: “Mam nonga Sẽn-Ka-Saabo, bala, bãmb wʋmda mam koɛɛgã.”—Yɩɩn. 116:1.

11. Wãn to la a Zeova leokd d pʋʋsgã?

11 D sã n pʋʋs d Ba wã, a pa kelgd bal ye. A leokdame. Tʋm-tʋmd a Zã yeelame tɩ d tõe n basa d yam tɩ “sẽn wa n yaa bũmb ning fãa la d kos [Wẽnnaam] tɩ zems b raabã, b kelgda tõndo.” (1 Zã 5:14, 15) La a Zeova sẽn na n leok d pʋʋsgã to-to wã tõeeme n pa yɩ wa d sẽn da tẽedã ye. A mii sẽn yaa sõma ne tõnd n tɩ yɩɩdã. Rẽ n so tɩ wakat ninga, a pa kõt tõnd d sẽn kosã ye. A mi n datame me tɩ d maag d yĩng nanda.—2 Kor. 12:7-9.

12-13. Bõe la d saasẽ Ba wã maanda, tɩ wilgd t’a geta d yell sõma?

12 A Zeova geta d yell sõma. A maanda wa a sẽn dat tɩ ba-rãmbã maanã. (1 Tɩm. 5:8) A kõta tõnd sẽn yaa a kambã bũmb nins sẽn yaa tɩlɛ ne d vɩɩmã. A pa rat tɩ d maand yɩɩr rɩɩb bɩ futu, wall gãag zĩig yĩng ye. (Mat. 6:32, 33; 7:11) D Ba sẽn nong-dã zoe n maana bũmb wʋsg menga, d beoog vɩɩmã na yɩ neer yĩnga.

13 Bũmb sẽn tar yõod n tɩ yɩɩda, yaa a Zeova sẽn kõt tõnd bũmb nins fãa sẽn yaa tɩlɛ d tẽebã kengr yĩngã. A tũnuga ne Biiblã n sõng-d tɩ d bãng sɩdã yẽ zugu, a raabã, vɩɩmã yõodo, la bũmb ning sẽn wat beoogã. A tũnuga ne d roagdbã wall d tẽed-n-taag n zãms-d Biiblã, tɩ wilgdẽ tɩ d yell sɩd pak-a lame. Ne kãsem-dãmbã la d tẽed-n-taas tẽeb sẽn bɩ maasem, a Zeova ket n sõngda tõndo. Tigissã sasa me, d naagda d tẽed-n-taasã n paamd zãmsg sẽn yit a Zeova nengẽ. A Zeova tũnugda ne woto fãa la ne bũmb a taaba, n wilgd tõnd ned kam fãa t’a yaa d Ba sẽn nong-do.—Yɩɩn. 32:8.

14. Bõe yĩng la d sẽn paamd zãmsg a Zeova nengẽ wã, la wãn to la a zãmsd tõndo?

14 D paamda zãmsg a Zeova nengẽ. Tõnd pa wa a Zeezi sẽn da zems zãngã ye. Rẽ n so tɩ wakat ninga, zãmsgã d sẽn paamd d Ba sẽn nong-dã nengẽ wã mi n naag ne kiblgu. Biiblã tẽegda tõnd t’a ‘Zeova kibinda neb nins fãa a sẽn nonge.’ (Ebre. 12:6, 7) A Zeova tũnugda ne bũmb toor-toor n kibind tõndo. Wala makre, tõe n yɩɩ bũmb d sẽn karem Biiblã pʋgẽ, wall d sẽn wʋm tigissã sasa. Wakat ninga, a Zeova tõe n tũnuga ne kãsem-dãmbã me. A Zeova kiblg sẽn wa n yaa to-to fãa, yaa nonglem yĩnga.—Zer. 30:11.

15. Bõe la a Zeova maand n teend tõndo?

15 A Zeova teenda tõnd zu-loees sasa. Ba sẽn nong a biig sõngd-a-lame la a teend-a zu-loɛɛg sasa. Woto me, d sã n wa tar zu-loeese, d saasẽ Ba wã teenda tõndo. Ne a vʋʋsem sõngã maasem, a kogenda tõnd sẽn na yɩl tɩ bũmb ra sãam d tẽebã ye. (Luk 11:13) Bũmb sã n wa rat n koms d raoodo, a sõngd-d lame. Wala makre, a wilg-d lame tɩ manegr n wate. Woto sõngda tõnd tɩ d tõogd toogo. Baa sẽn wa n yaa yell ning fãa n namsd tõndo, d tẽegdame tɩ d Ba sẽn nong-dã na n wa kɩtame tɩ namsg buud fãa sa. Sẽn yaa yell ning fãa la d tara, na n talla tɛka. La bark nins d sẽn paamd a Zeova nengẽ wã paada wakat sẽn kõn sa.—2 Kor. 4:16-18.

D BA WÃ PA NA N BAS-D A BADA!

16. A Ãdem sẽn kɩɩs a saasẽ Ba wã, bõe n maane?

16 D yaab a Ãdem sẽn kɩɩs a Zeova, t’a welg yellã to-to wã wilgdame t’a sɩd nonga tõndo. A Ãdem kɩɩsgã kɩtame tɩ yẽ ne a kambã la a yagensã ra pa le yaa a Zeova zakã neb ye. (Rom. 5:12; 7:14) La a Zeova yãka yam n maan bũmb n na n sõng a Ãdem kambã la a yagensã.

17. A Ãdem kɩɩsgã poor bala, bõe la a Zeova maan-yã?

17 A Zeova sɩbga a Ãdma, la a kɩtame t’a kambã la a yagensã tõe n saag manegre. Zĩig pʋgẽ, a pʋlmame tɩ sẽn na n sak-b yẽ wã na n wa paam n le yɩɩ yẽ zakã neba. (Sɩng. 3:15; Rom. 8:20, 21) Yaa ne a Bi-nongr a Zeezi maoongã maasem la rẽ na n tõoge. A Zeova sẽn kɩt t’a Biigã wa ki tɩ yɩ maoong tõnd yĩngã, yaa kaset t’a nonga tõnd hal sõma.—Zã 3:16.

D sã n da basa a Zeova tũubu, n wa tek yam n kot sugri, a na n sak n deeg-d-la ne sũ-noogo, a sẽn yaa d Ba sẽn nong-dã yĩnga (Ges-y sull 18)

18. Bõe yĩng tɩ d tõe n kɩs sɩd t’a Zeova ratame tɩ d yɩ a kamba, baa d sã n da basa a tũubu?

18 Tõnd pa zems zãnga, la a Zeova ratame tɩ d yɩ a zakã neba. A zɩ n tags tɩ d sõngr yaa toog ye. Baa d sã n maan bũmb n sãam a Zeova sũuri, wall d tolg n bas a tũubu, a pa na n daag-d n bas ye. Yel-bũnd a ye la a Zeezi wẽ, tɩ wilgd d Ba a Zeova sẽn nong-d to-to wã. A goma biig sẽn yi n bas a ba zak n kẽng tẽn-zãrgẽ yelle. (Luk 15:11-32) A wilgame tɩ biigã ba wã ra ket n saagdame t’a na n lebg n waame. Sɩd me, biigã sẽn wa n lebg n wa wã, a ba wã reeg-a-la ne sũ-noogo. D sã n da basa a Zeova tũubu, n wa tek yam n kot sugri, d tõe n basa d yam t’a sẽn yaa tõnd Ba sẽn nong-dã, a na n sak n deega tõnd ne sũ-noogo.

19. Wãn to la a Zeova na n maneg yɛl nins fãa a Ãdem yel-wẽndã sẽn wa ne wã?

19 D Ba wã na n manega yɛl nins fãa a Ãdem yel-wẽndã sẽn wa ne wã. A Ãdem kɩɩsgã poore, a Zeova yãka yam n na n kɩt tɩ neb 144 000 tɩ naag a Biigã saasẽ, n yɩ nanambs la maan-kʋʋdba. Dũni-paalgã pʋgẽ, a Zeezi ne a na-rɩt-n-taasã na n sõnga nebã tɩ b lebg neb sẽn zems zãnga. Yaoolem makrã poore, sẽn na n kell n sak-b Wẽnnaamã na n paama vɩɩm sẽn kõn sa. D Ba wã na yaa n paam tɩ tẽngã pid ne a kom-dibli la a kom-pugli sẽn zems zãnga. Ad vɩɩmã sɩd na n talla bark wakat kãnga!

20. Wãn to la a Zeova wilg t’a sɩd nonga tõndo? Bõe yell la d na n gom sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ?

20 Hakɩɩka, a Zeova wilgame t’a sɩd nonga tõndo. A yaa Ba sẽn ka to. A kelgda d pʋʋsgo, la a kõt-d bũmb nins sẽn yaa tɩlɛ d vɩɩmã pʋgẽ, la d tẽebã kengr yĩngã. D paamda zãmsg a nengẽ, a teend-d lame, la a le wilgd-d tɩ d na n wa paama bark ka tɛka. D sũur yaa noogo, d sẽn mi tɩ d Ba wã nong-d lame, tɩ d yell pak-a wã. Sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ, d na n yãa tõnd sẽn yaa a kambã sẽn tõe n wilg to-to tɩ d nong-a lame.

YƖƖLL 108 Wẽnnaam nonglmã ka sat abada

^ sull 5 Naoor wʋsgo, d geta a Zeova wa d Naanda, la Naab sẽn ka to. La bʋʋm waoog sẽn wilgd tɩ d segd getame t’a yaa d Ba sẽn nong-do, tɩ d yell pak-a. Sõs-kãnga pʋgẽ, d na n goma rẽ yelle. D na n yãa bũmb nins me sẽn wilgd tɩ d tõe n basa d yam t’a Zeova kõn tol n bas tõnd a bada wã.

^ sull 59 FOT-RÃMBÃ BILGRI: Fot-rãmb a naasã fãa pʋgẽ, b wilgda biig ne a baaba: Ba sẽn maag a meng n kelgd a biiga; ba sẽn ges t’a bi-pugl paam rɩɩbo; ba sẽn zãmsd a bi-ribl laas pɛgbo; la ba sẽn belsd a bi-ribla. Fot a naasã fãa sẽn be a Zeova nug-pʋgẽ wã tẽegda tõnd t’a Zeova geta d yell woto me.