Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 ZÃMSGÃ YĨNGA 9

Sak-y t’a Zeova bels-yã, tɩ y paam sũ-noogo

Sak-y t’a Zeova bels-yã, tɩ y paam sũ-noogo

‘Yɛl wʋsg sã n wa be m pʋgẽ n namsd-ma, yãmb sẽn belsd maamã kõt-m-la sũ-noogo.’YƖƖN. 94:19.

YƖƖLL 44 Sũ-sãoong soab pʋʋsgo

D SẼN NA N Yà Wà*

1. Bõe n tõe n wa kɩt tɩ d maand yɩɩr wʋsgo, la tõe n wa kɩtame tɩ d tagsd bõe?

BŨMB zoe n kɩtame tɩ y maan yɩɩr wʋsg bɩ? * Tõe tɩ yaa ned n yeel bɩ n maan bũmb tɩ sãam y sũuri, hal tɩ y yamã pa le gãe ye. Tõe me tɩ yaa yãmb mengã n gom bɩ n maan bũmbu, tɩ kɩt tɩ y maand yɩɩre. Wala makre, tõe tɩ y tudgame n maan bũmb sẽn pa sõma, n sokd y meng a Zeova sã n na n sak n kõ-y-la sugri, tɩ lebg yɩɩr ne-yã. Sẽn yaa wẽng n yɩɩda, y tõe n wa maanda yɩɩr tɩ loog bũmb ning yĩnga, n tagsdẽ tɩ yaa y tẽebã sẽn paood yĩnga, la tɩ y yaa nin-wẽnga. La yaa sɩd bɩ?

2. Biiblã kiba-bʋs n wilgd tɩ ned sã n maand yɩɩr wʋsgo, pa rat n yeel t’a soab tẽeb paoodame?

2 D gom neb a wãn yelle. B kibayã bee Biiblã pʋgẽ. A Ana sẽn yaa no-rɛɛs a Sãmwɛll ma wã yɩɩ pag sẽn da tar tẽeb sõma, la b zakã ned n wa n namsd-a, tɩ rẽ kɩt t’a ra maand yɩɩr wʋsgo. (1 Sãm. 1:7) Tʋm-tʋmd a Poll me ra tara tẽeb sõma, la a ra ‘maanda yɩɩr tigimsã fãa yĩnga,’ hal tɩ pa yɩ nana ne-a ye. (2 Kor. 11:28) Rĩm a Davɩɩd me tẽebã ra tara pãnga, hal ta Zeova ra nong-a wʋsgo. (Tʋʋ. 13:22) La baa ne rẽ, a konga naoor wʋsgo, tɩ wa ne sũ-sãams la yɩɩre. (Yɩɩn. 38:5) A Zeova belsa b ned kam fãa, tɩ b paam yolsgo. Bɩ d ges yam ning d sẽn tõe n dɩk b ned kam fãa kibar pʋgẽ.

A ANA KIBARÃ SẼN WILGD TÕND BŨMB NINGA

3. Bõe yĩng tɩ ned goam tõe n wa kɩt tɩ d maand yɩɩre?

3 Ned goam sã n sãam d sũuri, wall a maan-d-la bũmb sẽn pa segde, tõe n kɩtame tɩ d maand yɩɩre. Sẽn yɩɩd fãa, a soabã sã n yaa d zoa hakɩɩka, wall d zakã neda. D tõe n maanda yɩɩre, d sẽn tagsd tɩ d zoodã sãamame yĩnga. Wakat ninga, tõe t’a soabã gomame bal n pa gũusi, t’a sẽn yeelã yaool n sãamd d sũur wʋsgo, wa b sẽn kõs ned ne sʋʋga. (Yel. 12:18) Nina me yãka yam n na n gom ne pʋ-toog tɩ zab tõndo. A buud paama d saam-bi-poak a ye sẽn yaa bi-bɩɩga. Ad a sẽn yeele: “Ned mam sẽn da tẽed tɩ yaa m zoa hakɩɩk n wa n tũnugd ne ẽntɛrnetã n yelgd ziri mam zugu. Sãama m sũurã hal wʋsgo, tɩ m da maand yɩɩre. M da pa wʋmd a sẽn wẽneg n maan maam woto wã võor baa bilfu.” Y zoa hakɩɩk wall y zakã ned sã n maan bũmb tɩ sãam y sũuri, a Ana kibarã tõe n sõng-y lame.

4. Zu-loe-bʋg la a Ana ra tara, hal tɩ pa yɩ nana ne-a?

4 A Ana paama zu-loees hal tɩ pa yɩ nana ne-a ye. Maana yʋʋm wʋsgo, t’a ra baood rogem n pa tõe n paam ye. (1 Sãm. 1:2) Israyɛll nebã wakatẽ, pag sã n da pa tar rogem, b ra getame t’a pa tar Wẽnnaam bark ye. Woto ra yaa yãnd ne pagã. (Sɩng. 30:1, 2) Sẽn maneg n keng a Ana yellã, a ra tara pʋg-to sẽn tar kamba. A pʋg-to wã yʋʋr la a Penina. A ra zabda pʋg-taar ne a Ana, n yaand-a wakat fãa sẽn na n yɩl n sãam a sũurã. (1 Sãm. 1:6) Sɩngrẽ wã, yɩɩ toog ne a Ana t’a tõog n mao ne yel-kãnga. A sũurã ra sãamda wʋsgo, “t’a yãbd n ka rat rɩɩb ye.” Wa n pʋd n lebga sũ-toog ne-a. (1 Sãm. 1:7, 10) A maana wãn n paam belsgo?

5. Wãn to la pʋʋsgã sõng a Ana?

5 A Ana pʋʋsa a Zeova n togs-a sẽn be a sũurẽ wã fãa. A sẽn wa n pʋʋs n sa wã, a goma a zu-loɛɛgã yell ne maan-kʋʋdb kãsem a Eli. A Eli yeel-a lame yaa: “Bɩ f kẽng ne bãane, la bɩ Israyɛll Wẽnnaamã kõ foom bũmb ning fo sẽn kosã.” Rẽ poore, bõe n maane? A Ana “loogame n tɩ rɩ la a yũ, la yẽnda nengã toeemame.” (1 Sãm. 1:17, 18) Pʋʋsgã sõnga a Ana t’a le paam sũur pʋgẽ bãane.

Wa a Ana, bũmb sã n wa kɩt tɩ d maand yɩɩr wʋsgo, d maanda wãn n le paam sũur pʋgẽ bãane, la d kell n da le maan yɩɩre? (Ges-y sull a 6-10)

6. Pʋʋsgã wɛɛngẽ, yam-bʋg la d tõe n dɩk a Ana nengẽ, la saglg ning sẽn be Filip rãmb 4:6, 7 wã pʋgẽ?

6 Yɩɩr wakate, d sã n wɩngd ne pʋʋsgo, d tõe n le paama sũur pʋgẽ bãane. A Ana pʋʋsa a saasẽ Ba wã n kaoose. (1 Sãm. 1:12) Tõnd me tõe n pʋʋsa a Zeova n kaoose, n togs-a d yɩɩrã, sẽn kẽesd tõnd rabeemã, la d pãn-komsmã. Pa tɩlɛ tɩ d pʋʋsgã yɩ goam sẽn zems zãnga, bɩ goam d sẽn wʋg hal tɩ b kelgr be yamleoog ye. Wakat ninga, wat n yaa sũ-to-goama, n mi n naag ne nintãm menga. Baa sã n wa yaa woto, a Zeova pa na n tol n ya ne d kelgr ye. D sã n togsd a Zeova d zu-loeesã, yaa sõma. La d segd n tẽegda saglg ning sẽn be Filip rãmb 4:6, 7 wã. (Karm-y-yã.) A Poll wilga be vẽeneg tɩ segdame me tɩ d mi n pʋʋsd a Zeova barka. D tõe n pʋʋs-a-la bark bũmb ka tɛk yĩnga. Wala makre, vɩɩmã a sẽn kõ-dã, bõn-neebã a sẽn naanã, a nonglmã sẽn pa satã, la bõn-sõma wã a sẽn pʋlem tɩ d gũudẽ wã yĩnga. La bõe me la a Ana kibarã sõngd tõnd tɩ d bãnge?

7. Bõe la a Ana ne a sɩdã ra minim n maandẽ?

7 Baa ne a Ana zu-loeesã, a ra tũuda a sɩdã n kẽngd sɛk-roogẽ wã Sɩlo n waoogd Wẽnnaam a Zeova. (1 Sãm. 1:1-5) Yaa a sẽn wa n be sɛk-roogẽ wã la maan-kʋʋdb kãsem a Eli sẽn keng a raood n yeel-a t’a saagdame t’a Zeova na n leoka a pʋʋsgã.—1 Sãm. 1:9, 17.

8. Wãn to la tigissã tõe n sõng tõndo? Wilg-y y leoorã võore.

8 Yɩɩr wakate, d sã n ket n kẽnd tigissã, d tõe n le paama sũur pʋgẽ bãane. D sã n na n pʋʋs n sɩng tigsg fãa, naoor wʋsgo, d kota a Zeova t’a kɩt t’a vʋʋsem sõngã zĩnd ne-do. Laafɩ wã bɩ bãanã yaa vʋʋsem sõngã bila. (Gal. 5:22) D sã n modg n kẽnd tigissã baa ne yɩɩrã, d kõta a Zeova ne d tẽed-n-taasã segb tɩ b tõe n keng d raood la b sõng-d tɩ d le paam sũur pʋgẽ bãane, tɩ d yamã gãande. Yaa pʋʋsgã la tigissã la a Zeova tũnugd ne n tɩ yɩɩda, n belsd tõnd tɩ kõt-d sũ-noogo. (Ebre. 10:24, 25) Bɩ d bao n bãng yam a to me d sẽn tõe n dɩk a Ana kibarã pʋgẽ.

9. Bõe n wilgd t’a Ana zu-loɛɛgã pa sa zĩig pʋgẽ, la bõe n sõng-a?

9 Bũmb ning sẽn da kɩt t’a Ana maand yɩɩrã pa sa zĩig pʋgẽ ye. A sẽn yi sɛk-roogẽ wã n leb a yirã, yẽnda ne a pʋg-to a Penina ra ket n bee ne taaba. Biiblã pa wilg t’a Penina toeema zʋg ye. Dẽnd wõnda a ra ket n gomd n paoogda a Ana, t’a ra segd n kell n tõog toogo. Baasgo, a Ana tõogame n le paam sũur pʋgẽ bãane, n kell n pa le maan yɩɩr ye. D tẽeg t’a Ana sẽn dɩk a yellã n ning a Zeova nugẽ wã, a pa le maan yɩɩr tɩ loog ye. A sakame t’a Zeova bels-a t’a paam sũ-noogo. A Zeova wa n leoka a Ana pʋʋsgã n kɩt t’a paam kamba.—1 Sãm. 1:19, 20; 2:21.

10. Bõe me la a Ana kibarã wilgda?

10 Baa bũmb ning sẽn kɩt tɩ d maand yɩɩrã pa sa, d tõe n le paama sũur pʋgẽ bãane. Tõnd tõe n kẽnda ne yell ninga, n pelgd d pʋg n pʋʋsdẽ la d kẽnd tigissã n pa vaandẽ, tɩ yellã ket n namsd tõndo. La a Ana kibarã wilgdame tɩ bũmb pa tõe n gɩdg a Zeova t’a ra bels tõnd tɩ d sũurã paam bãan ye. A pa na n yĩm d yell a bada. Baa kaoosda, a na n keoo tõnd d sẽn maan sɩd ne-a wã yĩnga.—Ebre. 11:6.

A POLL KIBARÃ SẼN WILGD TÕND BŨMB NINGA

11. Wilg-y bũmb kẽer sẽn da kɩt t’a Poll maand yɩɩre.

11 Bũmb nins sẽn da kɩt t’a Poll maand yɩɩrã waooga. Wala makre, a sẽn da nong a tẽed-n-taasã kɩtame t’a ra maand yɩɩr wʋsg b zu-loeesã yĩnga. (2 Kor. 2:4; 11:28) Sẽn da pa nong-b koɛɛgã a Poll sẽn da moondã pãb-a-la naoor wʋsgo, la b kẽes-a bãens roogo. Zu-loees a taab me n kɩt t’a ra maand yɩɩre. Wala makre, a vɩɩmda “ne bilfu,” rat n yeel tɩ naong pʋga. (Fili. 4:12) D sã n tags tɩ yaa hal naoor a tãab fãa la a Poll kẽ koom-koglg tɩ tek n sãame, d bãngda a yɩɩrã sẽn da ta zĩig ninga, a sã n wa togd sor ne batayo. (2 Kor. 11:23-27) A Poll sã n da wa maand yɩɩre, a maanda wãna?

12. Bõe n sõng a Poll t’a yɩɩrã booge?

12 A Poll tẽed-n-taasã sã n da tar zu-loeese, a ra maanda yɩɩr wʋsg b yĩnga. La a ra pa baood n na n welg b zu-loeesã fãa a toor ye. A ra sak n deegame tɩ pa bũmb fãa la a tõe ye. A ra kota neb a taab me tɩ b sõngd ne tigingã yell gesgo. Wala makre, a ra boogda a tʋʋm wʋsg n kõt a Tɩmote ne a Tɩt la rap a taab me b sẽn da tõe n teege. Sãmbg kae tɩ nin-kãensã sẽn tʋm tʋʋm nins n sõng a Pollã kɩtame t’a yɩɩrã booge. —Fili. 2:19, 20; Tɩt 1:1, 4, 5.

Tʋm-tʋmd a Poll kibarã sõngda tõnd tɩ d bãng tɩ bõe la d segd n maan tɩ yɩɩr ra loog-do? (Ges-y sull 13-15)

13. Bõe la kãsem-dãmbã tõe n maane, n dɩk a Poll togs-n-taare?

13 Kos-y neb tɩ b sõng-yã. Wa a Polle, kãsem-dãmb wʋsg maanda yɩɩre, b tẽed-n-taasã b sẽn nongã zu-loees yĩnga. La bũmb wʋsg n be kãsem-soab sẽn pa tõe n maane. A sã n sak t’a pa tõe bũmb fãa, na n kɩtame t’a boogd a tʋʋmã n kõt rap a taab me sẽn tar minim, la a zãmsd kom-bɩɩsã sẽn na yɩl tɩ b tõe n sõng ne Wẽnnaam nebã yell gesgo.—2 Tɩm. 2:2.

14. Bõe la a Poll ra pa yɛɛsda? La a mak-sõngã wilgda tõnd bõe?

14 Sak-y n deeg-y tɩ y rata belsgo. A Poll ra yaa sik-m-meng soaba. Rẽ n so t’a ra kot sõngre, la a ra sakdẽ t’a zo-rãmbã sõngd-a. A ra pa yɛɛsd t’a sã n maan tɩ nebã bãng tɩ neb a taab n bels yẽ, b na n wa tagsdame t’a yaa ned sẽn ka pãng ye. Lɛtr ning a sẽn gʋls n tool a Filemo wã pʋgẽ, a yeel-a lame yaa: “Mam sẽn wʋm fo nonglmã kibarã, m paama sũ-no-kãseng la belsgo.” (File. 7) A Poll goma a tẽed-n-taas a taab yelle, n yeel tɩ b belsa yẽ wʋsgo, la b keng a raood toog wakate. (Kol. 4:7-11) D sã n tall sik-m-meng n sak n deeg tɩ d rata belsgo, d tẽed-n-taasã na n sɩd sõnga tõnd ne b sũur fãa.

15. A Poll sẽn wa n maood ne yell sẽn sɩd sek yɩɩrã, bõe la a maan-yã?

15 Teeg-y Wẽnnaam Gomdã. A Poll ra miime t’a na n paama belsg Gʋls-sõamyã pʋgẽ. (Rom. 15:4) Gʋls-sõamyã ra na n kõ-a-la yam t’a tõog n mao ne zu-loɛɛg buud fãa. (2 Tɩm. 3:15, 16) B sẽn wa n pag-a bãens roog Rom naoor a yiib-n-soabã, a ra neeme t’a kũumã kolgame. Yell a woto sẽn sek yɩɩrã, bõe la a Poll maan-yã? A kosa a Tɩmote t’a wa yẽ nengẽ tao-tao, la t’a “zã seb-pindsã.” (2 Tɩm. 4:6, 7, 9, 13) Bõe yĩnga? Bala, seb-pindsã tog n da yaa sɛb sẽn be Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne ebre wã pʋgẽ, t’a Poll ra tõe n tall n zãms Biiblã n zulgi. Wa a Polle, tõnd me sã n zãmsd Biiblã n pa vaandẽ, a Zeova na n tũnuga ne a Gomdã n bels-do, baa sẽn wa n yaa yell ning la d maood ne.

RĨM A DAVƖƖD KIBARÃ SẼN WILGD TÕND BŨMB NINGA

Wa rĩm a Davɩɩde, d sã n wa maan yel-wẽn-kãsenga, bõe n tõe n sõng-do? (Ges-y sull 16-19)

16. Bõe yɩɩr la a Davɩɩd bao n kõ a menga?

16 A Davɩɩd sũurã ra ningd-a-la taal hal tɩ ra lebg yɩɩre. A sẽn maanã sɩd seka rẽ. A yoo ne a Batseba, n maan sɩlem tɩ b kʋ a sɩdã, la a mak n na n solg fãa. (2 Sãm. 12:9) Sɩngrẽ wã, a sũurã ra ningd-a-la taal t’a pa kelgdẽ ye. Kɩtame t’a ra pa le tar zood sõma ne a Zeova ye. La pa rẽ bal ye. Yẽ mengã ra pa le tar sũ-noogo, a pãngã fãa me ra saame. (Yɩɩn. 32:3, 4) Bõe n sõng-a t’a paam a meng ne yɩɩrã a sẽn bao n kõ a mengã? Sã n wa mik tɩ tõnd me maana yel-wẽn-kãsenga, bõe n tõe n sõng-do?

17. Bõe la a Davɩɩd yeel Yɩɩn-sõamyã 51:3-6 pʋgẽ, tɩ wilgd vẽeneg t’a sɩd teka yam n kot sugri?

17 Pʋʋs-y n kos-y sugri. A Davɩɩd wa n pʋʋsa a Zeova, n togs-a yellã. A teka yam fasɩ, n vẽneg a yel-wẽnã n togse. (Karm-y Yɩɩn-sõamyã 51:3-6.) Rẽ poore, a paama sũur pʋgẽ bãane. (Yɩɩn. 32:1, 2, 4, 5) Y sã n maan yel-wẽn-kãsenga, bɩ y ra bao n na n solg y kongrã ye. Y pʋd n segd n pʋʋsa a Zeova, n vẽneg yellã n togs-a. Rẽ poore, y na n paama sũur pʋgẽ bãane, bala y sũurã pa na n le ningd-y taale, tɩ yaa yɩɩr ye. La y sã n dat tɩ yãmb ne a Zeova zoodã le yɩ sõma, pʋʋs n kos sugr bal pa sek ye.

18. B sẽn kibl a Davɩɩdã, a manesem yɩɩ wãna?

18 Sak-y kiblgu. A Zeova sẽn kɩt tɩ no-rɛɛs a Natã kẽng a Davɩɩd nengẽ, n tɩ puk yellã n togs-a wã, a Davɩɩd pa bao n na n kõ a meng bʋʋm, wall n na n wilg t’a sẽn maanã pa tolg n yaa wẽng ye. Zĩig pʋgẽ, a sak n deegame tɩ pa a Batseba sɩdã bal la a sẽn beegã, la tɩ sẽn yɩɩd fãa, yaa a Zeova la a beeg-yã. A Davɩɩd saka a Zeova kiblgã, t’a Zeova me kõ-a sugri. (2 Sãm. 12:10-14) D sã n maan yel-wẽn-kãsenga, yaa tɩlɛ tɩ d togs neb nins a Zeova sẽn yãk tɩ b get tigingã yellã. (Zak 5:14, 15) Sẽn paas me, d pa segd n bao n na n kõ d meng bʋʋm ye. D sã n yɩ tao-tao n sak n deeg d kongrã, la d sak b sẽn na n kibl-d to-to wã, d na n le paama sũur pʋgẽ bãan la sũ-noog tao-tao me.

19. Bõe la d segd n yãk yam n na n mao ne d sũur fãa n maane?

19 Yãk-y yam n na n mao ne y sũur fãa n da le yɩlem y yel-wẽndã ye. Rĩm a Davɩɩd ra miime tɩ sẽn na yɩl n tõog n da le yɩlem a yel-wẽndã, yaa tɩlɛ t’a paam a Zeova sõngre. (Yɩɩn. 51:9, 12, 14) A Davɩɩd sẽn paam t’a Zeova kõ-a sugrã, a yãka yam n na n mao ne a sũur fãa n da le bas tɩ tags-yood kẽ-a ye. Woto sõng-a lame t’a le paam sũur pʋgẽ bãane.

20. Wãn to la d tõe n wilg t’a Zeova sẽn yaa sugr soabã nooma tõndo?

20 Tõnd sã n pʋʋsd n kot a Zeova sugri, n sakd kiblgu, la d maood ne d sũur fãa n da yɩlemd d yel-wẽnã, wilgdame t’a Zeova sẽn yaa sugr soabã nooma tõndo. Sẽn maan-a yel-wẽnd sã n maan woto fãa, a le paamda sũur pʋgẽ bãane. D tẽed-n-taag yʋʋr sẽn boond t’a Zak kibar wilgda rẽnda. A ra maana yel-wẽn-kãsenga. Ad a sẽn yeele: “M sẽn wa n tɩ yã kãsem-dãmbã n togs m yel-wẽndã, yɩɩ wa zɩɩb b sẽn dok m zugu. Wakat kãng tɛk la m paam tɩ m yamã na n gãande.” D sẽn paam n miẽ t’a Zeova “pẽe sũ-sãang rãmbã,” la t’a “fãagda sũ-pa-noaang rãmbã,” kengda d raood wʋsgo!—Yɩɩn. 34:19.

21. D maanda wãn n sak t’a Zeova bels-d tɩ kõ-d sũ-noogo?

21 Dũniyã saab sẽn tar kolgrã, bũmb nins sẽn wat ne yɩɩrã me tara paasgo. Yell sã n wa kɩt tɩ y maand yɩɩre, pʋʋs-y-yã a Zeova, n bao a sõngr tao-tao. Zãms-y Biiblã n zulgi. Tẽeg-y-yã a Ana ne a Poll la a Davɩɩd yelle, n dɩk yam b ned kam fãa kibar pʋgẽ. Kos-y y saasẽ Ba wã t’a sõng-yã, tɩ y bãng bũmb ning sẽn kɩt tɩ y maand yɩɩrã. (Yɩɩn. 139:23) Bas-y t’a sõng-y ne y zu-loeesã, n tʋk y zɩɩbã. Sẽn yɩɩd fãa, sã n yaa zu-loɛɛg y sẽn mi tɩ y sẽn tõe n maanã pa waooge, wall y pʋd n pa tar a tɩɩm. Rẽ, y na n tõog n yeela wa yɩɩn-gʋlsdã. A yeela a Zeova a yɩɩll pʋgẽ yaa: ‘Yɛl wʋsg sã n wa be m pʋgẽ n namsd-ma, yãmb sẽn belsd maamã kõt-m-la sũ-noogo.’—Yɩɩn. 94:19.

YƖƖLL A 4 A Zeova yaa mam pe-kɩɩma

^ sull 5 Tõnd fãa mi n maanda yɩɩr wʋsgo, d zu-loeesã yĩnga. Sõs-kãnga pʋgẽ, d na n goma pĩnd wẽn-sakdb a tãab yelle. B maoo ne yɩɩr wʋsgo. Sẽn paase, d na n yãa a Zeova sẽn maan n bels b ned kam fãa, tɩ b paam yolsgo.

^ sull 1 GOMDÃ VÕORE: Ned sã n maand yɩɩr yell yĩnga, rat n yeelame tɩ yellã sãamda a sũuri, hal t’a yamã pa le gãe ye. Tõe tɩ yaa ligd zu-loɛɛga, bãaga, zak pʋgẽ zu-loɛɛga, wall yell a to. D tõeeme me n wa maand yɩɩr yell d sẽn da tudg n maan yĩnga, wall zu-loɛɛg d sẽn yɛɛsd tɩ na n wa paam-d lame yĩnga.