Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

ZÃMSGÃ YĨNGA 7

D nonga d Ba a Zeova ne d sũur fãa!

D nonga d Ba a Zeova ne d sũur fãa!

“Tõnd tara nonglem, bãmb sẽn yɩ pipi n nong tõndã yĩnga.”—1 ZÃ 4:19.

YƖƖLL A 3 Foo la tõnd pãng zĩiga, foo la d teeg-yã

D SẼN NA N Yà Wà*

1-2. Bõe la a Zeova maan tɩ tõnd paam n lebg a zakã nedã, la yaa bõe yĩnga?

A ZEOVA sõnga tõnd tɩ d lebg a zakã neda, n naag a nin-buiidã n tũud-a. Ad yaa zu-zẽkr tɛkẽ! A Zeova zakã neb yaa pagb la rap sẽn dɩk b mens n kõ-a, la b tẽed a Biigã maoongã sẽn yaa ãdem-biisã fãagr yĩngã. D yaa sũ-noog rãmba, bala rũndã-rũndã menga, d paamame tɩ d vɩɩmã tar barka, n saagdẽ me tɩ d na n wa vɩɩmda wakat sẽn kõn sa. Kẽer na n yɩɩ saasẽ, tɩ wʋsgã yɩ arzãnã pʋgẽ, tẽngã zugu.

2 Yaa nonglem yĩng la a Zeova sẽn maan tɩ tõnd paam n lebg a zakã nedã, la tũu ne yaood sẽn yɩ kãsenga. (Zã 3:16) Sɩd me, “Wẽnnaam kõo bũmb sẽn tar yõod wʋsg” n fãag tõndo. (1 Kor. 6:20) A kɩtame t’a Biigã wa ki n dol tõnd yel-wẽnã, tɩ ne rẽ maasem bɩ tõnd tõe n paam n lebg a zo-rãmba. D sẽn tõe n bool yĩngr la tẽng Naab sẽn ka to wã tɩ d Ba wã yaa zu-zẽkr meng-menga. Sẽn paase, wa d sẽn yã sõsg ning sẽn loogã pʋgã, d pa tõe n paam ba a to sẽn na n ges d yell sõma n ta a Zeova ye.

3. Bõe la d mi n sokd d menga, d sã n tags maan-neer ning fãa a Zeova sẽn maan tõndã? (Ges-y zĩ-gũbrã me: “ A Zeova nanda maam sɩda?”)

3 Biiblã gʋlsd a ye n da sok yaa: “Maan-neer ning fãa Sẽn-Ka-Saab sẽn maan n kõ maamã, mam na n maana bõe n lebs bãmba?” (Yɩɩn. 116:12) Tõe tɩ tõnd me sokda woto. Yaa sɩd tɩ d pa tol n tõe n maan bũmb n lebs d saasẽ Ba wã ye. La a sẽn maan-d neer to-to wã kɩtame tɩ d nong-a. Tʋm-tʋmd a Zã ra yeelame yaa: “Tõnd tara nonglem, bãmb sẽn yɩ pipi n nong tõndã yĩnga.” (1 Zã 4:19) La bõe la d tõe n maan n wilg d saasẽ Ba wã tɩ d nong-a lame?

D KELL N TALL ZOOD SÕMA NE A ZEOVA

Tõnd sã n nong n gomd ne d saasẽ Ba wã ne pʋʋsgã maasem, n sakd a noyã, la d sõngd neb a taabã sẽn na yɩl tɩ bãmb me wa nong-a, wilgdame tɩ d nong-a-la ne d sũur fãa (Ges-y sull a 4-14)

4. Sẽn zems ne Zak 4:8 wã, bõe yĩng tɩ d segd n modg n paam zood sõma ne a Zeova?

4 A Zeova ratame tɩ d yɩ a zoa, n nong n gomd ne-a. (Karm-y Zak 4:8.) A yeta tõnd tɩ d ‘wɩng ne pʋʋsgo.’ (Rom. 12:12) Wakat fãa, a sakd n kelgda tõndo. A kõn tol n yeel t’a tʋʋmã waoogame, wall t’a tʋm n yaame n pa tõe n kelg tõnd ye. Tõnd me sã n karemd Biiblã la bũmb nins siglgã sẽn yiisi, n wɛgsd Biiblã goamã, d kelgda a Zeova. D tigissã sasa, d sã n kelgd b sẽn yetã neer me, yaa a Zeova la d kelgda. Roagdb ne b kamb sã n yẽsd ne taab sõma, zems-n-taar bee b sʋka. Woto me, tõnd sã n nong n yẽsd ne a Zeova, na n sõngame tɩ d tall zood sõma ne-a.

Ges-y sull a 5

5. Bõe la d tõe n maane, tɩ d pʋʋsgã sõmblem paase?

5 Bʋgs-y n ges-y yãmb pʋʋsgã sõmblem sẽn ta zĩig ningã. A Zeova ratame tɩ d pelgd d pʋg n togsd-a sẽn be d sũurẽ. (Yɩɩn. 62:9) Yɩta sõma tɩ d sok d meng yaa: ‘Mam sã n wa pʋʋsdẽ, m goamã yaa yĩngr-yĩngr bɩ? Yaa goam mam sẽn yet m pʋʋsg fãa pʋgẽ bɩ, bɩ yaa goam sẽn yit m sũurẽ, m sẽn sɩd rat n togs a Zeova?’ D kɩsa sɩd tɩ y nonga a Zeova ne y sũur fãa, la tɩ y ratame n kell n tall zood sõma ne-a. Yaa rẽ n so tɩ yaa tɩlɛ tɩ y nong n pʋʋsd-a. Togsd-y-yã-a bũmb nins y sẽn pa rat n togs nedã. Togsd-y-yã-a bũmb nins sẽn noom yãmbã, la sẽn sãamd y sũurã. Kɩs-y sɩd tɩ y sã n kos-a sõngre, a na n sõng-y lame.

6. Sẽn na yɩl n kell n tall zood sõma ne d saasẽ Ba wã, bõe me n yaa tɩlɛ?

6 Sẽn na yɩl n kell n tall zood sõma ne d saasẽ Ba wã, yaa tɩlɛ me tɩ d tagsd a sẽn maan n kõ tõndã yelle. Yɩɩn-gʋlsdã sẽn da yeelã yaa sɩda. A yeela a Zeova yaa: “Yãmb maana bõn-bãn wʋsgo, wa sẽn zems saagr ning yãmb sẽn tar tõnd yĩngã. Yãmb ka tol n tar mak-n-taag ye. Mam na n togsa bõn-kãnga, n leb n moon-a. Y tʋʋm-kãsemsã sõor yaa wʋsg tɩ ka tõe n sõd n sɛ ye.” (Yɩɩn. 40:6) Tõnd wilgda a Zeova ne d no-goam la d tʋʋm-tʋmdɩ tɩ d sũur nooma ne a sẽn maandã, n pa basd tɩ pa d sũurẽ bal ye. Rẽ kɩtame tɩ d yaa toor ne neb wʋsgo. Rũndã-rũndã, neb wʋsg pa wilgd tɩ b sũy nooma ne bũmb nins Wẽnnaam sẽn maand n kõt-bã ye. Sɩd me, nebã sẽn yaa sõm-zɩtbã naaga bũmb nins sẽn wilgd tɩ d bee dũniyã “yaoolem wakatã.” (2 Tɩm. 3:1, 2) D pa rat n yɩ wa bãmb a bada!

7. Bõe la a Zeova rata, la yaa bõe yĩnga?

7 Roagd pa rat t’a kamb zabd taab ye. A ratame tɩ b zemsd taaba. Woto me, a Zeova ratame t’a zakã neb noom ne taaba. Pʋd n yaa tõnd sẽn nong taabã n wilgd tɩ d yaa kiris-neb hakɩɩka. (Zã 13:35) Yɩɩn-gʋlsdã ra yeelame yaa: “Ba-biis sã n be ne taaba, yaa sõama, la a bee yamleoogo!” (Yɩɩn. 133:1) D sak n deegame t’a gomdã yaa sɩda. Tõnd sã n nong d tẽed-n-taasã, wilgda a Zeova tɩ d nong-a lame. (1 Zã 4:20) D sẽn paam n naag n yaa a Zeova zakã neba, n ‘maand taab neere, n kʋmd taabã,’ d sũy nooma wʋsgo.—Efɛ. 4:32.

D YƖ SAKDBA, TƖ WILGDAME TƖ D TARA NONGLEM

Ges-y sull a 8

8. Wa 1 Zã 5:3 sẽn yetã, sẽn tɩ yɩɩd fãa, yaa bõe n kɩt tɩ d sakd a Zeova?

8 A Zeova ratame tɩ kambã sakd b roagdbã. Rẽ n so t’a rat me tɩ tõnd sakd yẽ. (Efɛ. 6:1) Zemsame tɩ d sak-a, bala a yaa d Naanda, yẽ n zãad d vɩɩmã, a yamã me leb n yɩɩda roagd buudã fãa hal zĩig sẽn zãre. La sẽn tɩ yɩɩd fãa, yaa d sẽn nong-a wã yĩng la d sẽn sakd-a wã. (Karm-y 1 Zã 5:3.) Bʋʋm waoog sẽn kɩt tɩ d segd n sakd a Zeova, la ne rẽ fãa, a pa modgd tõnd tɩ d sak-a ye. A Zeova kõo ned fãa sor t’a tõe n yãk a sẽn na n maanega. Rẽ n kɩt t’a sã n yã tɩ d yãka yam n na n sakd-a d sẽn nong-a yĩnga, a sũur noomame.

9-10. Bõe yĩng tɩ tar yõod wʋsg tɩ d bao n bãng Wẽnnaam noyã la d tũ?

9 Roagd pa rat tɩ bũmb maan a biig ye. Yaa rẽ yĩng la roagdbã sẽn lugund noy b kambã neer yĩngã. Kambã sã n sakd n tũud b roagdbã noyã, wilgdame tɩ b kɩsa b roagdbã sɩda, la b waoogd-ba. Dẽnd tõnd sã n bao n bãng d saasẽ Ba wã noyã la d tũ, a yõodã pa tõe n bãng n bilg ye. D sã n maan woto, wilgda a Zeova tɩ d nong-a lame la d waoogd-a, leb n nafda tõnd mengã. (Eza. 48:17, 18) La ned toog sã n kae ne a Zeova la a noyã, wat n baasa ne a mengã wãabo.—Gal. 6:7, 8.

10 Tõnd sẽn vɩ to-to wã sã n zemsd ne a Zeova raabã, sõngda tõnd tɩ d gil yɛla, sũ-sãamse, la bũmb ning fãa sẽn tõe n sãam tõnd ne yẽ zoodã. A Zeova n mi sẽn yaa sõma ne tõnd n tɩ yɩɩdã. Saam-bi-poak a Orora sẽn be Etazĩni wã yeelame: “Mam miime tɩ d sã n sak a Zeova fãa, d vɩɩmã tallda barka.” D fãa miime tɩ gomdã yaa gõaag zugu. Y pa tar kaset sẽn wilgd tɩ y sẽn sakd a Zeova wã nafda yãmb sɩda?

11. Wãn to la pʋʋsgã sõngd tõndo?

11 Pʋʋsgã sõngda tõnd tɩ d yɩ sakdba, baa sã n wa yaa toogo. D sẽn pa zems zãngã, a Zeova noyã sakr mi n pa nana ye. La segdame tɩ d maood wakat fãa sẽn na yɩl n da kɩɩs-a ye. Yɩɩn-gʋlsdã ra kosa Wẽnnaam yaa: “Kɩt-y tɩ m wʋm yãmb tõogã võore, tɩ m tõe n bĩng-a, la m sak-a ne m sũur fãa.” (Yɩɩn. 119:34) A Deniiz yaa wakat fãa so-pakda. A yeelame: “M sã n wa neẽ t’a Zeova noor tũub yaa toogo, m pʋʋsd-a lame, n kos-a t’a kõ-m pãng tɩ m tõog n maan sẽn segdã.” D tõe n kɩsa sɩd t’a Zeova leokda pʋʋsg a woto buudã.—Luk 11:9-13.

D SÕNG NEB A TAAB ME TƖ B NONG D BA WÃ

12. Wa Efɛɛz rãmb 5:1 wã sẽn yetã, bõe la d segd n maane?

12 Karm-y Efɛɛz rãmb 5:1. Tõnd sẽn yaa a Zeova ‘kom-nongdsã,’ d maanda d sẽn tõe fãa n na n yɩ wa yẽ. D rɩkda a togs-n-taar n nong d taabã, n maand-b neere, la d kõt-b sugri. Sẽn pa mi-b Wẽnnaamã sã n get d manesem-sõngã, tõe n kɩtame tɩ b bao n na n bãng-a. (1 Pɩy. 2:12) Yɩta sõma tɩ roagdb nins sẽn yaa kiris-nebã rɩk a Zeova togs-n-taare, n tall manesem-sõng ne b kambã. Rẽ, b tõe n paamame tɩ b bao n yõg zood ne d saasẽ Ba wã sẽn nong-dã.

Ges-y sull 13

13. Bõe n segd n be d yamẽ n yɩɩda?

13 Naoor wʋsgo, bi-bilf sũur nooma wʋsg ne a ba, hal t’a nong n gomd a yelle. Tõnd me sũur nooma ne d saasẽ Ba a Zeova, tɩ d rat tɩ neb a taabã bãng-a. D tagsg yaa wa rĩm a Davɩɩde. A ra yeelame yaa: “Mam sũur nooma ne Zu-soabã.” (Yɩɩn. 34:3, Wẽnnaam Sebre, 1983) La d sã n zoeta yãnd ne goama? D maanda wãn n lebg ned sẽn tar yẽesem? Sã n yaa a Zeova sũur sẽn na n yɩ noog to-to wã, la nebã sẽn na n bãng-a tɩ naf-b to-to wã n be d yamẽ n yɩɩda, d yẽesmã paasdame. A Zeova na n kõo tõnd raood ning d sẽn datã. A ra sõnga pipi kiris-nebã tɩ b paam raoodo. A na n sõnga tõnd me.—1 Tes. 2:2.

14. Wilg-y bũmb a wãn sẽn kɩt tɩ tar yõod wʋsg tɩ d gomd a Zeova yell ne nebã?

14 A Zeova pa tũusd ned ye. A sã n neẽ tɩ d nonga d taabã, baa b sẽn yitẽ la b yɛlã sẽn yaa to-to, a sũur yaa noogo. (Tʋʋ. 10:34, 35) Bũmb kae d sẽn tõe n maan tɩ wilg tɩ d nonga d taabã, n le ta d sẽn na n taas-b koe-noogã ye. (Mat. 28:19, 20) Bõe yĩng tɩ d yet woto? Bala, neb nins sẽn na n kelg-dã na n paamame tɩ b vɩɩmã tall bark rũndã-rũndã menga, la b saagdẽ me tɩ b na n wa vɩɩmda wakat sẽn kõn sa.—1 Tɩm. 4:16.

D NONG D BA WÃ, N PAAM SŨ-NOOGO

15-16. Wilg-y bũmb a wãn sẽn sek d na tall sũ-noog masã menga.

15 A Zeova yaa Ba sẽn nong a kamba, n dat t’a zakã neb tar sũ-noogo. (Eza. 65:14) Baa d zu-loeesã sẽn mi n yaa wʋsgã, bũmb nins sẽn sek d na tall sũ-noog masã mengã me waoogame. Ad bũmb a wãna: D kɩsa sɩd tɩ d saasẽ Ba wã nonga tõnd hal sõma. A sõnga tõnd tɩ d paam bãngr hakɩɩkã sẽn be Biiblã pʋgẽ wã. (Zer. 15:16) D paamame n naag a nin-buiidã, n yaa a zakã neda. Yaa neb sẽn nong a Zeova, n nong a noyã, la b nong taaba.—Yɩɩn. 106:4, 5.

16 D sẽn mi vẽeneg tɩ beoog na n yɩɩ neerã, kɩtame tɩ d tõe n ket n tar sũ-noog baa ne zu-loeesã. D miime tɩ ka la bilfu, ne Rĩungã maasem, a Zeova na n kɩtame tɩ wẽng buudã fãa sa, tɩ tẽngã gill lebg arzãna. Sẽn paas me, d sũy yaa noogo, d sẽn mi tɩ sẽn ki-bã na n wa vʋʋgame, n le paam n vɩɩmd ne b nin-nongdsã. (Zã 5:28, 29) Ad na n yɩɩ sũ-noog tɛkẽ! La sẽn yɩɩd fãa, d kɩsa sɩd tɩ ka ne ka bala, malɛgsã la ninsaalbã fãa na n waoogda d Ba wã sẽn nong-dã, n pẽgd-a la b tũud-a ne b sũy fãa wa sẽn segdã.

YƖƖLL 12 Zeova, fo yaa Wẽnnaam sẽn ka to

^ sull 5 D miime tɩ d Ba a Zeova nonga tõnd ned kam fãa wʋsgo, hal n sõng-d tɩ d lebg a zakã neda, n naag a nin-buiidã n tũud-a. Rẽ n so tɩ tõnd me nong-a. La wãn to la d tõe n wilg d Ba wã sẽn get d yell sõma wã tɩ d nong-a lame? Sõs-kãnga pʋgẽ, d na n yãa bũmb kẽer d sẽn tõe n maane.