Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

ZÃMSGÃ YĨNGA 17

“Mam boola yãmb tɩ m zo-rãmba”

“Mam boola yãmb tɩ m zo-rãmba”

“Mam boola yãmb tɩ m zo-rãmba, bala mam wilga yãmb bũmb nins fãa mam sẽn wʋm m Ba wã nengẽ wã.”—ZÃ 15:15.

YƖƖLL 13 Kiris kõo tõnd mak-sõngo

D SẼN NA N Yà Wà*

1. Bõe la y tõe n maan n paam n yõg zood sõma ne neda?

NAOOR wʋsgo, f sã n dat n yõg zood sõma ne neda, yaa tɩlɛ tɩ y paamd n maand bũmb kẽer ne taaba. Y sã n sõsd ne taaba, tɩ ned fãa togsd a to a sẽn tagsde, y wat n lebga zo-rãmba. La yɩl n paam n lebg a Zeezi zoa hakɩɩk pa nana ye. Bõe n kɩt tɩ pa nana?

2. Bõe n kɩt tɩ pa nana tɩ d lebg a Zeezi zoa?

2 Pipi bũmb sẽn kɩt tɩ pa nana yaa tɩ d zɩ n yã a Zeezi ye. Pipi kiris-neb wʋsg me pa tol n yã-a ye. La ne rẽ fãa, tʋm-tʋmd a Pɩyɛɛr yeelame: “Baa yãmb sẽn zɩ n yã Kiristã, yãmb nonga bãmba. Baa yãmb sẽn pa ne bãmb nandã, yãmb baas n tẽeda bãmba.” (1 Pɩy. 1:8) Dẽnd baa d zɩ n yã a Zeezi, d tõe n paam n lebga a zoa hakɩɩka.

3. Bõe me n kɩt tɩ pa nana tɩ d lebg a Zeezi zoa?

3 Bũmb a yiib-n-soab sẽn kɩt tɩ pa nana yaa tɩ d pa tõe n paam n gom ne a Zeezi ye. D sã n wa pʋʋsdẽ, yaa a Zeova la d gomd ne. Yaa sɩd tɩ d pʋʋsda ne a Zeezi yʋʋre, la pa a Zeezi la d gomd ne ye. A Zeezi pʋd n pa rat tɩ d pʋʋs-a ye. Bõe yĩnga? Bala, pʋʋsgã naaga bũmb nins d sẽn maand n waoogd Wẽnnaamã. A Zeova a ye tãa bal la d segd n waooge. (Mat. 4:10) Baa ne sẽn yaa woto wã, d tõe n wilgame tɩ d nonga a Zeezi.

4. Bõe me n kɩt tɩ pa nana tɩ d lebg a Zeezi zoa? Bõe yell la d na n gom sõs-kãnga pʋgẽ?

4 Bũmb a tãab-n-soab sẽn kɩt tɩ pa nana yaa t’a Zeezi bee saasẽ. Dẽnd d pa tõe paam n be ne-a ye. Baa d sẽn pa be ne taabã, d tõe n bao n bãnga bũmb wʋsg a zugu. D na n yãa bũmb a naas d sẽn tõe n maane, tɩ tõnd ne a Zeezi zoodã pãng paase. Bɩ d reng n ges bũmb ning sẽn kɩt tɩ yaa tɩlɛ tɩ d modg n paam zood sõma ne Kiristã.

BÕE YĨNG TƖ YAA TƖLƐ TƖ D BAO N LEBG A ZEEZI ZOA?

5. Bõe yĩng tɩ yaa tɩlɛ tɩ d modg n lebg a Zeezi zoa? (Ges-y zĩ-gũbã: “ D sã n paam a Zeezi zoodo, d paamda a Zeova zood me,” ne “ D ra nong a Zeezi n yɩɩd a Ba wã ye.”)

5 D sã n dat n paam zood sõma ne a Zeova, yaa tɩlɛ tɩ d lebg a Zeezi zoa. Bõe yĩng tɩ d yet woto? Bũmb a yiib yĩnga. Pipi, a Zeezi yeela a karen-biisã yaa: “Ba wã meng nonga yãmba, bala yãmb nonga maam.” (Zã 16:27) A leb n yeelame yaa: “Ned baa a ye pa wat Ba wã nengẽ tɩ pa mam maasem yĩng ye.” (Zã 14:6) D sã n dat n paam zood sõma ne a Zeova, n yaool n pa reng n lebg a Zeezi zoa, yaa wa ned sẽn dat n kẽ roog pʋgẽ n yaool n pa rat n tũ rignoorẽ wã ye. A Zeezi goma rẽ yell a makr a ye pʋgẽ, n yeel tɩ yẽ yaa “yãgrã noore, piisã yĩnga.” (Zã 10:7) Yiib-n-soaba, a Zeezi rɩkda a Ba wã togs-n-taar kɛpɩ. A yeela a karen-biisã yaa: “Ned ning sẽn yã maam, a yãa Ba wã me.” (Zã 14:9) Dẽnd bũmb d sẽn tõe n maan n wa bãng a Zeova sõma, yaa d sẽn na n bao n bãng a Zeezi vɩɩmã sẽn yɩ to-to wã. D sã n bãng a Zeezi sõma, d na n maneg n nong-a lame. Tõnd ne a Zeezi zoodã sã n paamd pãnga, d na n maneg n nonga a Ba wã me.

6. Bõe me n kɩt tɩ d segd n modg n paam zood sõma ne a Zeezi? Wilg-y y leoorã võore.

6 Yaa tɩlɛ tɩ d yɩ a Zeezi zoa, d sã n dat tɩ Wẽnnaam leokd d pʋʋsgã. Woto pa rat n yeel tɩ d sã n yeel d pʋʋsg fãa baasgẽ tɩ “yaa ne a Zeezi yʋʋre,” sekame ye. D segd n bãnga a Zeova sẽn tũnugd ne a Zeezi to-to n leokd d pʋʋsgã. A Zeezi yeela a tʋm-tʋmdbã yaa: “Bũmb ning fãa yãmb sẽn na n kos ne mam yʋʋre, mam na n maana bõn-kãnga.” (Zã 14:13) Baa ne sẽn yaa a Zeova meng a toor n kelgd d pʋʋsgã la a leokdẽ wã, a kõo a Zeezi noor t’a na n ges t’a Ba wã raab pidsi. (Mat. 28:18) Nand tɩ Wẽnnaam leok d pʋʋsgo, a rengd n gesa d sã n tũuda sagls nins a Zeezi sẽn kõ-dã. Wala makre, a Zeezi yeelame: “Yãmb sã n kõ nebã sugr b beegrã yĩnga, yãmb Ba sẽn be saasẽ wã me na n kõo yãmb sugri. La yãmb sã n pa kõ nebã sugr b beegrã yĩnga, yãmb Ba wã me pa na n kõ yãmb sugr y beegrã yĩng ye.” (Mat. 6:14, 15) Dẽnd segdame tɩ d maand d taabã neer la d sakd n kõt-b sugri, wa a Zeova ne a Zeezi.

7. Ãnd dãmb n na n paam n dɩ a Zeezi maoongã nafa?

7 Yaa neb nins sẽn tar zood sõma ne a Zeezi wã bal n na n paam n dɩ a maoongã nafa. Bõe n wilgd rẽ? A Zeezi yeelame tɩ yẽ na n ‘kõo a vɩɩmã a zo-rãmbã yĩnga.’ (Zã 15:13) Wẽn-sakdb nins sẽn maan kaalem nand t’a Zeezi wa tẽngã zugã na n paam n zãmsa bũmb wʋsg a Zeezi zugu, hal n wa nong-a. Wala makre, a Abrahaam, a Saara, a Moyiiz la a Rahaab na n vʋʋgame, la na n yɩɩ tɩlɛ tɩ b bao zood sõma ne a Zeezi n yaool n paam vɩɩm sẽn kõn sa wã, baa ne b sẽn tũ a Zeova ne b sũy fãa wã.—Zã 17:3; Tʋʋ. 24:15; Ebre. 11:8-12, 24-26, 31.

8-9. Wa Zã 15:4, 5 sẽn wilgdã, d sã n tar zood sõma ne a Zeezi, na n kɩtame tɩ d tõog n maan bõe? La bõe yĩng tɩ rẽ tar yõodo?

8 D sẽn paam n naag a Zeezi n taasd nebã Wẽnnaam Rĩungã koe-noogã, la d zãmsd-bã noom-d lame. A Zeezi sẽn wa n be tẽngã zugã, a ra yaa karen-saamba. A sẽn leb saasẽ wã tɛka, a lebga tigingã taoor soaba, n ket n get koɛɛgã mooneg la nebã zãmsg yelle. A nanda modgr ning d sẽn maande, n na n sõng neb wʋsg tɩ b bãng yẽ ne a Ba wã sõma wã. Sɩd-sɩdã, yaa vẽeneg tɩ sã n pa ne a Zeova la a Zeezi sõngre, d pa tol n tõe n tʋm tʋʋm-kãnga ye.—Karm-y Zã 15:4, 5.

9 Wẽnnaam Gomdã wilgda vẽeneg tɩ d sã n dat n ta a Zeova yam, d segd n nonga a Zeezi, la d modg tɩ d nonglmã kell n tall pãnga. Bɩ d ges bũmb a naas d sẽn tõe n maane, n tõog n lebg a Zeezi zoa.

D SẼN TÕE N MAANE, N TÕOG N LEBG A ZEEZI ZOA

Y tõe n lebga a Zeezi zoa, 1) y sã n bao n bãng a Zeezi sõma, 2) y sã n tall a Zeezi tagsgã buudu, la y maand wa yẽ, 3) y sã n sõngd Kiristã ba-biisã, la 4) y sã n sakd n tũud yɛlã sẽn sigl to-to tigingã pʋgẽ wã (Ges-y sull 10-14) *

10. Bõe la d tõe n maan n lebg a Zeezi zoa?

10 1) D bao n bãng a Zeezi sõma. D sã n karem Matiye, Mark, Luk la Zã evãnzillã, d bãngda a Zeezi sõma. D sã n bʋgsd Biiblã kibay nins sẽn gomd a Zeezi vɩɩmã yellã, d na n wa n nonga a Zeezi la d nand-a, a sẽn da nong nebã la a maand-b neerã yĩnga. Wala makre, a ra pa maand wa a karen-biisã yaa a yembse, baa ne a sẽn da yaa b Zu-soabã. A pʋd n da pelgda a pʋg n sõsd ne-ba, n togsd-b sẽn be a sũuri. (Zã 15:15) B sũ-sãang ra yaa yẽ me sũ-sãanga, hal t’a ra mi n naag-b n yãbe. (Zã 11:32-36) A Zeezi bɛɛbã meng ra miime tɩ neb nins sẽn da sakd n kelgd koɛɛgã a sẽn taasdã lebgda a zo-rãmba. (Mat. 11:19) Tõnd sã n dɩk a Zeezi togs-n-taar n maand d taabã neere, d zems-n-taarã pãng na n paasdame, d na n paama sũ-noog hakɩɩk me. Sẽn paase, d na n maneg n nonga Kiristã la d nand-a.

11. Bõe me la d tõe n maan n lebg a Zeezi zoa? Bõe yĩng tɩ rẽ tar yõodo?

11 2) D tall a Zeezi tagsgã buudu, la d maand wa yẽ. D sã n modgd n bãngd a Zeezi tagsg la d rɩkd a togs-n-taare, tõnd ne yẽ zoodã na n maneg n paasame. (1 Kor. 2:16) La wãn to la d tõe n dɩk a togs-n-taare? Wala makre, sẽn da pak a Zeezi n yɩɩd yaa a sõng nebã lakae, pa a maan sẽn noom-a bal ye. (Mat. 20:28; Rom. 15:1-3) Woto kɩtame t’a ra sakd n mongd a menga, la a kõt nebã sugri. A ra pa basd tɩ nebã sẽn yet bũmb ning a zugã kɩt t’a sũur yik tao-tao ye. (Zã 1:46, 47) A ra pa basd me tɩ nebã kongrã kɩt t’a tags tɩ b pa tol n tõe wa toeem ye. (1 Tɩm. 1:12-14) A Zeezi yeelame: “Yãmb sã n nong taaba, nebã fãa na n bãngame tɩ yãmb yaa mam karen-biisi.” (Zã 13:35) Bɩ d sok d meng yaa: “Rẽ yĩnga, mam dɩkda a Zeezi togs-n-taar n maand m sẽn tõe fãa sẽn na yɩl tɩ laafɩ kell n zĩnd maam ne m tẽed-n-taasã sʋk bɩ?”

12. D sã n dat n lebg a Zeezi zoa, bõe me la d segd n maane? Wãn to la d tõe n maan rẽ?

12 3) D sõng Kiristã ba-biisã. A Zeezi getame tɩ d sẽn maand bũmb nins n kõt a ba-biisã sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeebã, yaa yẽ la d maand n kõtẽ. (Mat. 25:34-40) Sẽn yɩɩd fãa, d sã n kẽesd d meng sõma koɛɛgã mooneg pʋgẽ, la sõngd nebã tɩ b lebg a karen-biisi, d sõngda sẽn paam-b zaeebã. Yaa tʋʋm-kãng la a Zeezi kõ a karen-biisã. (Mat. 28:19, 20; Tʋʋ. 10:42) Yaa ne “piis a taabã” sõngr bal la Kiristã ba-biisã na n tõog n moon koɛɛgã sẽn yaa tʋʋm-kãseng b sẽn tʋmd dũniyã gill zugã. (Zã 10:16) Yãmb sã n naaga piis a taabã, bɩ y bãng tɩ y sã n wa moond koɛɛgã, y pa wilgd bal tɩ y nonga sẽn paam-b zaeebã ye. Y wilgdame me tɩ y nonga a Zeezi.

13. Wãn to la d tõe n tũ saglg ning sẽn be Luk 16:9 wã?

13 Sẽn paase, d sã n yãkd d ligdã n teend siglgã tʋʋmã, d paamda a Zeova ne a Zeezi zoodo, bala bãmb n get tʋʋm-kãens yelle. (Karm-y Luk 16:9.) Wala makre, d tõe n kõo ligd n teel tʋʋmdã b sẽn tʋmd dũniyã gill zugã, tɩ b tõog tɩ koe-noogã ta zĩ-zãrsẽ, tɩ b tõog n me siglgã rot la b ges b yell sõma, la b tõog me n sõng d tẽed-n-taas nins sabab-wẽns sẽn paamã. D leb n tõe n kõo ligd n sõng ne tõnd mengã tigingã depãens-rãmbã, la d sõngd neb nins sẽn dat sõngrã. (Yel. 19:17) Woto fãa yaa bũmb toor-toor d sẽn tõe n maan n sõng Kiristã ba-biisã.

14. Wa Efɛɛz rãmb 4:15, 16 sẽn wilgdã, bõe me la d tõe n maan n lebg a Zeezi zoa?

14 4) D sak n tũ yɛlã sẽn sigl to-to tigingã pʋgẽ wã. A Zeezi sẽn yaa tigingã taoor soabã yãka neb tɩ b get d yelle. D sã n sakd n tũud nin-kãensã sẽn yetã, tõnd ne yẽ zoodã pãng paasdame. (Karm-y Efɛɛz rãmb 4:15, 16.) Wala makre, rasma noorã, d modgdame n na n ges tɩ tigimsã tõogd n dɩt Rĩungã rot yõod sõma. Rẽ n so tɩ b rɩk tigims kẽer n fãoog taaba, la b maneg b moonegã zĩis me tɩ zemse. Woto kɩtame tɩ siglgã tõog n kẽgs ligd wʋsgo. Yɩɩ tɩlɛ ne d tẽed-n-taas sãnda tɩ b toeem bũmb kẽere, n tõog n sak toeengã. Tõe tɩ b maana yʋʋm wʋsg b pĩnd tigingã pʋgẽ, hal n da tar zood sõma ne b tẽed-n-taas nins sẽn be be wã. La masã, b kos-b lame tɩ b toeem tiginga. Yaa vẽeneg t’a Zeezi sũur noomame, a sẽn ne nin-kãensã sẽn maand sɩd ne-a, n sakd toeengã.

D KELL N YƖ A ZEEZI ZOA WAKAT FÃA YĨNGA

15. Wãn to la tõnd ne a Zeezi zoodã na n maneg n paam pãng beoog sẽn wate?

15 Neb nins sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeebã saagdame tɩ b na n wa naaga a Zeezi n dɩ naam Wẽnnaam Rĩungã pʋgẽ. B na n paam n zĩnda ne a Zeezi, n yã-a ne b nifu, la b gom ne-a. (Zã 14:2, 3) Neb nins sẽn saagd tɩ b na n vɩɩmda tẽngã zug wakat sẽn kõn sa wã me na n paamame t’a Zeezi nong-ba, la a ges b yell sõma. Baa b sẽn pa na n yã a Zeezi ne b nifã, b na n yɩɩ a zo-rãmb hakɩɩka, tɩ b sũur noom ne vɩɩm sẽn kõn sa wã a Zeova ne a Zeezi sẽn kõ-bã.—Eza. 9:5, 6.

16. Bark bʋs la d paamda, d sẽn paam n yaa a Zeezi zoa wã?

16 D sã n sak n lebg a Zeezi zoa wa a sẽn yeelã, d paamda bark ka tɛka. Wala makre, masã menga d paamdame t’a nong-do, la a sõngd tõndo. D tõe n wa paam n vɩɩmda wakat sẽn kõn sa. La sẽn yɩɩd fãa, d sẽn yaa a Zeezi zoa wã na n kɩtame tɩ d paam zood sõma ne a Ba a Zeova. Zood kae sẽn zem woto ye. Dẽnd d sẽn paam n yaa a Zeezi zoa wã yaa zu-zẽkr meng-menga!

YƖƖLL 17 D sõng nebã ne yamleoogo

^ sull 5 A Zeezi tʋm-tʋmdbã zĩnda ne-a yʋʋm wʋsgo, n da naagd-a n tʋmdẽ la b kelgd-a. Woto kɩtame tɩ b lebg a zo-rãmb hakɩɩka. A Zeezi ratame tɩ tõnd me lebg a zo-rãmba. La pa nana ne tõnd tɩ d lebg a zo-rãmba, wa sẽn yɩ nana to-to ne a tʋm-tʋmdbã ye. Sõs-kãnga pʋgẽ, d na n yãa yɛl kẽer sẽn kɩt tɩ pa nana wã, la sagls sẽn na n sõng-d tɩ d paam a Zeezi zoodo, la d kell n modg tɩ d zoodã pãng paase.

^ sull 55 FOT-RÃMBÃ BILGRI: 1) D zak pʋgẽ Biibl zãmsgã sasa, d tõe n bao n bãnga a Zeezi vɩɩmã la a koe-moonegã sẽn yɩ to-to wã. 2) Tigingã pʋgẽ, d tog n modgame n bao laafɩ ne d tẽed-n-taasã. 3) D sã n kẽesd d toog sõma koɛɛgã mooneg pʋgẽ, la d sõngd nebã tɩ b lebg Kiristã karen-biisi, yaa Kiristã ba-biisã la d sõngda. 4) B sã n wa fãoog tigims taaba, d segd n tũu kãsem-dãmbã sẽn na n yeelã, n sak toeengã.