Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Rĩm-dãmb sẽn wagsd taab saabã wakate

Rĩm-dãmb sẽn wagsd taab saabã wakate

Bãngr-goam nins sẽn be zĩ-gũb-kãngã pʋgẽ wã bilgda yɛl sẽn pidsd wakat yɛnga. B fãa wilgdame tɩ d vɩɩ ‘yaoolem wakatã.’—Dãn. 12:4.

 • Vɛrse-rãmba Vẽn. 11:7; 12:13, 17; 13:1-8, 12

  Bãngr-gomdã ‘We-rũngã’ rɩta naam tẽngã zug sẽn yɩɩd yʋʋm 3 000. Saabã wakate, we-rũngã zug a yopoe soabã paama sãmpog-kãsenga. Rẽ poore, sãmpogrã maagame, tɩ “nebã fãa sẽn be tẽngã zugã” pʋg we-rũngã. A Sʋɩtãan tũnuga ne we-rũngã n maan “zabr ne pagã kamb nins sẽn ketã.”

  Pidsgã Sa-kãsengã poore, ninsaalbã goosneema-rãmb sẽn maand beem ne a Zeova n puki. Yʋʋm kobs poore, dũni gill pipi zabrã sasa, Gãrãnd Bertayn soolmã pãng komsa wʋsgo. La a sẽn tɩ lagem ne Etazĩni wã, a le paama pãnga. Saabã wakate, a Sʋɩtãan tũnugda ne a dũniyã goosneema-rãmbã fãa n zabd ne Wẽnnaam nin-buiidã.

 • Vɛrse-rãmba Dãn. 11:25-45

  Bãngr-gomdã Rɩtg rĩmã ne goabg rĩmã sẽn wagsd taab saabã wakatã.

  Pidsgã Alemayn wagsda ne Gãrãnd Bertayn la Etazĩni sẽn naag taabã, naamã poorẽ. Yʋʋmd 1945 wã, Iniyõ Sovietik ne a poorẽ dãmbã lebga rɩtg rĩmã. Yʋʋmd 1991 wã, Iniyõ Sovietik lʋɩɩme, tɩ Risi ne a poorẽ dãmbã wa lebg rɩtg rĩmã.

 • Vɛrse-rãmba Eza. 61:1; Mal. 3:1; Luk 4:18

  Bãngr-gomdã A Zeova tʋma a ‘koe-togsdã’ t’a wa “maneg sore,” tɩ Mesi Rĩungã yaool n lugli. Koe-togsd kãng ‘togsa koe-noogã naong rãmbã.’

  Pidsgã Yʋʋmd 1870 tɛka, a Charles Russell ne a tʋmd-n-taasã modga wʋsgo, n na n wilg Biiblã sẽn sɩd yetã võore. Yʋʋmd 1880 wã tɛka, b sɩngame n wilgd vẽeneg tɩ yaa tɩlɛ tɩ Wẽnnaam nin-buiidã moon koe-noogã. B yiisa sɛb gom-zut sẽn yaa: “D rata koe-moondb 1 000” ne “B paama vʋʋsem sõngã zaeeb koɛɛgã mooneg yĩnga.”

 • Vɛrse-rãmba Mat. 13:24-30, 36-43.

  Bãngr-gomdã Bɛ n wa n kẽ ki wã sʋk n bʋd nadense. B basa nadensã tɩ b bɩ n lim ki wã hal tɩ ta tigsgã wakate. Yaa sasa kãng masã la b welg nadensã ne ki wã n bake.

  Pidsgã Yʋʋmd 1870 wã tɛka, b sɩngame n bãngd kiris-neb hakɩɩkã n welg ne kiris-neb ne yʋʋrã. Saabã wakate, b tigsa kiris-neb hakɩɩkã toore, n welg ne kiris-neb ne yʋʋrã.

 • Vɛrse-rãmba Dãn. 2:31-33, 41-43.

  Bãngr-gomdã Bõn-naandgã sẽn maan ne bũmb toor-toorã naoã bɛk yaa kutu, tɩ bɛk yaa yagdo.

  Pidsgã Yagdã makda nin-buiidã sigls toor-toor sẽn be Gãrãnd Bertayn ne Etazĩni soolmã pʋgẽ n kɩɩsd b goosneema-rãmbã. Sigl-kãens kɩɩsgã kɩtame tɩ b pa tõe n weoog nin-buiidã wa b sẽn datã ye.

 • Vɛrse-rãmba Mat. 13:30; 24:14, 45; 28:19, 20.

  Bãngr-gomdã B tigsa “ki” wã “baoorẽ wã”, la b yãk “tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã” t’a ges “zakã rãmb yelle.” B sɩnga ‘Rĩungã koe-noogã’ mooneg tɩ tat “dũniyã tɛk fãa.”

  Pidsgã Yʋʋmd 1919 wã, b yãka tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩdã t’a ges Wẽnnaam nin-buiidã yelle. Wakat kãng tɛka, Biiblã Zãmsdbã koe-moonegã pãng talla paasgo. Rũndã-rũndã, a Zeova Kaset rãmbã moonda koɛɛgã sẽn yɩɩd tẽns 200 pʋsẽ, la b yiisd sɛb la bũmb toor-toor sẽn tik Biiblã zug sẽn yɩɩd buud-goam 1000 pʋgẽ.

 • Vɛrse-rãmba Dãn. 12:11; Vẽn. 13:11, 14, 15.

  Bãngr-gomdã We-rũng sẽn tar yɩɩl a yiib n kɩt tɩ b naan ‘bõn-naandg n wõneg we-rũngã,’ la a kõ “we-rũngã bõn-naandgã vɩɩm vʋʋsem.”

  Pidsgã Gãrãnd Bertayn ne Etazĩni sẽn naag taab n yaa dũni gill pãn-soaadã, kɩtame tɩ b lugl Sosiete dɛ nasiõ. Tẽns a taab n wa n naag Sosiete dɛ nasiõ wã. Rɩtg rĩmã me wa n naaga Sosiete dɛ nasiõ wã, la yɩɩ yʋʋmd 1926 n tãag yʋʋmd 1933 bala. Wa Nasiõzĩni wã sẽn wa ledg-a wã, Sosiete dɛ nasiõ wã reega waoogr ning Wẽnnaam Rĩungã bal sẽn segd ne wã.

 • Vɛrse-rãmba Dãn. 8:23, 24.

  Bãngr-gomdã Rĩm sẽn yaa tɩta-ned n wa “ne sãoong-kãsenga.”

  Pidsgã Gãrãnd Bertayn ne Etazĩni sẽn naag taab n yaa dũni gill pãn-soaadã varga neb wʋsgo, la b wa ne sãoong-kãsenga. Wala makre, dũni gill zabr a yiib-n-soabã sasa, Etazĩni loba bõmb atomik rãmb a yi tɩ pusg tẽng a ye sẽn yaa b bɛ soolmẽ, tɩ wa ne sãoong buud sẽn zɩ n zĩndi.

 • Vɛrse-rãmba Dãn. 11:31, Wẽnnaam Sebre, 1983; Vẽn. 17:3, 7-11

  Bãngr-gomdã We-rũng sẽn yaa “miuugu,” n tar yɩɩl piigã yii bog-zulungã pʋgẽ. Yaa rĩm a nii soaba. A Dãniyɛll sebrã gomda we-rũng sẽn yaa miuugã yelle, n yetẽ t’a yaa ‘sãoong bõn-wẽngã.’

  Pidsgã Dũni gill zabr a yiib-n-soabã sasa, Sosiete dɛ nasiõ wã lʋɩɩme, n pa le tõe n maan bũmb ye. Zabrã poore, Nasiõzĩni wã la b lugl-yã. Wa Sosiete dɛ nasiõ wã sẽn deng yẽ wã, Nasiõzĩni wã me reega waoogr ning Wẽnnaam Rĩungã sẽn segd ne wã. Nasiõzĩni wã na n wa zaba ne tũudmã.

 • Vɛrse-rãmba 1 Tes. 5:3; Vẽn. 17:16

  Bãngr-gomdã Tẽnsã na n moona “laafɩ la bãanã.” Rẽ poore, “yɩɩl piigã” ne “we-rũngã” na n zaba ne “pʋg-yoodrã,” n sãam-a zãnga. Rẽ fãa poor la sãoong na n wa tẽnsã zutu.

  Pidsgã Tẽnsã na n yeelame tɩ b tõogame tɩ laafɩ la bãan beẽ. Rẽ poore, tẽns nins sẽn teend Nasiõzĩni wã na n sãama tũudmã siglsi. Yaa rẽ la to-kãsengã sɩngre. To-kãng na n baasa ne a Sʋɩtãan dũniyã sãoong Armagedõ.

 • Vɛrse-rãmba Eze. 38:11, 14-17; Mat. 24:31

  Bãngr-gomdã Goog na n yãmba Wẽnnaam nin-buiidã tẽngã. Rẽ poore, malɛgsã na n tigma Wẽnnaam “nin-tũusdsã.”

  Pidsgã Rɩtg rĩmã na n naaga dũniyã goosneema-rãmb a taabã, n zab ne Wẽnnaam nin-buiidã. Zab-kãng sɩngrã poor bilfu, b na n tigma sẽn paam-b zaeebã tɩ b kẽng saasẽ.

 • Vɛrse-rãmba Eze. 38:18-23; Dãn. 2:34, 35, 44, 45; Vẽn. 6:2; 16:14, 16; 17:14; 19:20

  Bãngr-gomdã Sẽn zao-a ‘wed-mo-pɛɛlgã’ na n ‘baasa a tõogrã,’ n sãam a Goog ne a tãb-biisã. B na n loba “we-rũngã mogrã sẽn dɩt bugum ne kidbrã pʋgẽ”, tɩ kugr wa wẽ bõn-naandg kãsengã n bõgse.

  Pidsgã A Zeezi sẽn yaa Wẽnnaam Rĩungã Rĩm sẽn dɩt naamã na n wa fãaga Wẽnnaam nin-buiidã. A Zeezi ne a na-rɩt-n-taas 144 000 n paas a malɛgsã na n sãama tẽnsã sẽn na n sũ taab n zab ne Wẽnnaam nin-buiidã. Rẽ n na n yɩ a Sʋɩtãan dũniyã sãoongo.