Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 ZÃMSGÃ YĨNGA 22

D wilg tɩ d sũur nooma ne bõn-sõma nif sẽn pa ne wã

D wilg tɩ d sũur nooma ne bõn-sõma nif sẽn pa ne wã

Bɩ y ra “get bũmb nins nin sẽn ne wã ye. . . . Bala bũmb nins nin sẽn ne wã kaoosda wakat bilfu, la bũmb nins nin sẽn ka ne wã paada wakat sẽn ka sɛta.”—2 KOR. 4:18.

YƖƖLL 45 Mam sũurã tagsgo

D SẼN NA N Yà Wà*

1. Bõe la a Zeezi wilg saasẽ paoongã wɛɛngẽ?

PA PAOONG fãa la d tõe n yã ne nif ye. Togs sɩdã, nif pa tõe n yã bõn-sõma nins sẽn tar yõod n yɩɩdã ye. A Zeezi sẽn wa n sõsd ne nebã tãngã zugã, a wilgame tɩ saasẽ paoongã yõod yɩɩda tẽng zug ka paoongã hal zĩig sẽn zãre. Rẽ poore, a paasame: “Fo paoongã sẽn be zĩig ninga, yaa be la fo sũurã me na n zĩndi.” (Mat. 6:19-21) D sã n nand bũmb wʋsgo, d sũurã na n kɩtame tɩ d bao-a. D sã n baood yʋ-noog Wẽnnaam nifẽ, rẽ la d ‘bĩngd d paoongã saasẽ.’ A Zeezi wilgame tɩ paoong a woto pa tol n tõe sãame, ned pa tõe n zu-a me.

2. a) Yiibẽ Korẽnt rãmb 4:17, 18 wã pʋgẽ, bõe la a Poll sagl tõnd tɩ d ket n getẽ? b) Bõe yell la d na n gom sõs-kãngã pʋgẽ?

2 Tʋm-tʋmd a Poll sagl-d lame tɩ d ket n “get . . . bũmb nins nin sẽn pa ne wã.” (Karm-y 2 Korẽnt rãmb 4:17, 18.) Bõn-sõma nins d sẽn na n paam Wẽnnaam dũni-paalgã pʋgẽ wã naaga bũmb nins nin sẽn pa ne wã. Sõs-kãngã pʋgẽ, d na n goma bõn-sõma a naas nin sẽn pa ne yelle, sẽn tõe n naf tõnd masã menga. Yaa Wẽnnaam zoodã, pʋʋsgã sẽn yaa a kũunã, a vʋʋsem sõngã sõngre, la d sẽn paamd sõngr sẽn yit saasẽ koɛɛgã mooneg pʋgẽ wã. Sẽn paase, d na n yãa d sẽn tõe n maan to-to n wilg tɩ d sũur nooma ne bõn-sõma kãens nin sẽn pa ne wã.

TÕND NE A ZEOVA ZOODÃ

3. Paoong bʋg nif sẽn pa ne n yaa kãseng n yɩɩda, la wãn to la d tõe n paam-a?

3 Paoong sẽn yaa kãseng n yɩɩd tɩ nin pa neẽ wã, yaa f sẽn na n paam Wẽnnaam a Zeova zoodo. (Yel. 3:32) Wãn to la Wẽnnaam tõe n yõg zood ne ninsaalb  sẽn pa zems zãnga, tɩ yẽ mengã kell n yɩ sõng zãnga? Tõeeme, bala a Zeezi kũumã sẽn yɩ maoongã ‘yiisda dũniyã yel-wẽndã.’ (Zã 1:29) A Zeova ra pĩnd n bãngame tɩ ned ning yẽ sẽn na n tʋm t’a fãag ãdem-biisã na n kell n maana sɩd n tãag kũum. Yaa rẽ n kɩt tɩ Wẽnnaam tõog n yõg zood ne ninsaalb sẽn vɩɩmd nand tɩ Kiristã wa ki wã.—Rom. 3:25.

4. Togs-y kibay sẽn wilgd rap sẽn yɩ Wẽnnaam zo-rãmba, nand tɩ Kirist wa tẽng zugu.

4 D ges kibay sẽn wilgd rap sẽn yɩ Wẽnnaam zo-rãmba, nand tɩ Kirist wa tẽng zugu. A Abrahaam yɩɩ rao sẽn tall tẽeb hal sõma. Baa yʋʋm 1000 a Abrahaam kũumã poore, a Zeova bool-a lame tɩ “mam zoa.” (Eza. 41:8) Dẽnd kũum meng pa tõe n welg a Zeova ne a zo-rãmb hakɩɩkã ye. A Zeova pʋ-tẽerẽ wã, a Abrahaam ket n vɩɩme. (Luk 20:37, 38) A Zoob me yɩɩ a Zeova zoa. Malɛgs n wa n tigim taab saasẽ, t’a Zeova gom n wilg t’a kɩsa a Zoob sɩda. A Zeova yeelame t’a yaa “burkĩna, n yaa nin-tɩrga, la a zoet Wẽnnaam n zãagd a meng ne wẽnga.” (Zoob 1:6-8) La a Zeova tagsg yɩɩ wãn ne a Dãniyɛll yẽ? A kell n tũu Wẽnnaam bõn-naands pʋʋsdb tẽngẽ na maan yʋʋm 80. Hal naoor a tãab la malɛgs yeel a Dãniyɛll sẽn da kʋʋlã t’a yaa Wẽnnaam “nin-nongre.” (Dãn. 9:23; 10:11, 19) D tõe n basa d yam t’a Zeova yãgdame n na n wa vʋʋg a zo-nongds nins sẽn maan kaalmã.—Zoob 14:15.

Bõe ne bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d sũur nooma ne bõn-sõma nin sẽn pa ne wã? (Ges-y sull 5) *

5. D sã n dat zood hakɩɩk ne a Zeova, bõe la d segd n maane?

5 Ninsaalbã sẽn pa zems zãngã sʋka, bãmb b wãn n tar zood hakɩɩk ne a Zeova rũndã-rũndã? Yaa bãmb milyõ-rãmba. D mii rẽ, bala dũniyã gill zugu, rapa, pagb la kamb wʋsg n wilgd ne b yel-manesmã tɩ b yaa Wẽnnaam zo-rãmba. A Zeova “yaa nin-tɩrsã zoa.” (Yel. 3:32) Yaa b sẽn tẽed a Zeezi maoongã n kɩt tɩ b tõe n paam a Zeova zoodo. Maoon-kãng maasem yĩnga, a Zeova sakame tɩ d tõe n dɩk d mengã n kõ-a n deeg lisgu. D sã n maan bõn-kãensã sẽn tar yõod wʋsgã, d paamd n naaga neb milyõ-rãmbã sẽn dɩk b mens n kõ a Zeova n deeg lisgu, n tar zood hakɩɩk ne soab ning sẽn ka to ãndũniyã gill fãa wã!

6. Bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d sũur nooma d sẽn paam Wẽnnaam zoodã?

6 Bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d sũur nooma d sẽn paam Wẽnnaam zoodã? Wa a Abrahaam ne a Zoob sẽn kell n maan sɩd ne Wẽnnaam n kaoos yʋʋm koabg la zakã, tõnd me segd n kell n maana sɩda, baa tõnd sẽn tũud a Zeova sẽn kaoos to-to. Wa a Dãniyɛlle, tõnd me segd n wilgame tɩ d nanda Wẽnnaam zoodã n yɩɩd d mengã vɩɩm. (Dãn. 6:8, 11, 17, 23) Ne a Zeova sõngre, d tõe n tõoga toog makr buud fãa pʋgẽ, n kell tall zood ne-a.—Fili. 4:13.

PƲƲSGÃ SẼN YAA WẼND KŨUNÃ

7. a) Wa Yel-bũn 15:8 sẽn wilgdã, a Zeova geta tõnd pʋʋsgã wãn-wãna? b) Wãn to la a Zeova leokd d pʋʋsgã?

7 Paoong a to sẽn tar yõod wʋsg tɩ nin pa neẽ wã yaa pʋʋsgã. Zo-rãmb hakɩɩk nong n sõsda ne taaba, tɩ ned fãa togsd a tagsgo. Tõnd ne a Zeova zoodã me yaa woto bɩ? N-ye! A Zeova gomda ne tõnd ne Biiblã maasem, n wilgd tõnd a sũur tagsgo. D sã n wa pʋʋsdẽ, d gomda ne-a, la d tõe me n togs-a d tagsg la sẽn be d sũurẽ. Yaa ne sũ-noog la a Zeova kelgd d pʋʋsgã. (Karm-y Yel-bũn 15:8.) A Zeova sẽn yaa d zo-nongrã, a pa kelgd d pʋʋsgã bal ye.  A leokdame me. Wakat ninga, a leokda tao-tao. La wakat kẽere, rẽnda d ket n tar pʋʋsg yell ning wɛɛngẽ. Baasgo, d tõe n basa d yam t’a sẽn na n leok sasa ninga, la a sẽn na n leok to-to wã na n zemsa kɛpɩ. Yaa vẽeneg tɩ Wẽnnaam sẽn na n leok to-to wã tõe n yɩɩ toor ne tõnd sẽn tẽedã. Wala makre, a tõeeme n pa yãk zu-loɛɛgã, n yaool n kõ-d yam la pãng tɩ d “tõog toogo.”—1 Kor. 10:13.

(Ges-y sull 8) *

8. Bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d sũur nooma ne pʋʋsgã sẽn yaa Wẽnd kũunã?

8 Bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d sũur nooma ne pʋʋsgã sẽn yaa kũun sẽn tar yõod wʋsgã? Yaa d sẽn na n ‘pʋʋsd-a wakat fãa,’ wa a sẽn sagl-dã. (1 Tes. 5:17) A Zeova pa modgd tõnd tɩ d pʋʋs ye. A pʋd n basdame tɩ d yãk yam n maan d sẽn date, la a sagend-d lame tɩ d ‘wɩng ne pʋʋsgo.’ (Rom. 12:12) Rẽ, d tõe n wilgame tɩ d sũur nooma ne pʋʋsgã, n pʋʋsd-a naoor wʋsg daar fãa. Yaa vẽeneg tɩ d pʋʋsgã pʋgẽ me, d segd n pẽga a Zeova, la d pʋʋs-a barka.—Yɩɩn. 145:2, 3.

9. Bõe la saam-biig a ye yeel pʋʋsgã wɛɛngẽ, la yãmb me tagsg yaa wãn to?

9 D sã n tũ a Zeova n kaoose, n ne a sẽn deegd d kosgã to-to wã, d sũur na n maneg n yɩɩ noog ne d sẽn paam n pʋʋsd-a wã. D rɩk makr ne saam-biig a ye sẽn kẽes a meng zãng Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ na maan yʋʋm 47. Ad a sẽn yeele: “M sũur nooma wʋsgo, m sẽn yãk wakat takɩ yibeoog pĩnd fãa n pʋʋsd a Zeova wã. Zĩigã sẽn yaa sɩɩ yibeoogo, tɩ m tõe n gom ne a Zeova la m get wĩndgã sẽn pukdã, sɩd bee yamleoogo. Woto kɩtdame tɩ m pʋʋsd-a bark a kũun toor-toorã yĩnga, n paas m sẽn pʋd n tõe n pʋʋs-a wã yĩnga. Dẽnd m sã n wa na n pʋʋs-a yʋng la m gũsi, m sũur-kasetã sẽn gãe bãanã yĩngã, m sũ-noogã pa tõe n bãng n bilg ye.”

VƲƲSEM SÕNGÃ SẼN YAA WẼND KŨUNÃ

10. Bõe yĩng tɩ d segd n ges Wẽnnaam vʋʋsem sõngã wa paoong sẽn tar yõod wʋsgo?

10 Wẽnnaam vʋʋsem sõngã yaa kũun a to sẽn tar yõod wʋsg tɩ nin pa neẽ wã. A Zeezi sagla tõnd tɩ d ket n pʋʋsd n kot vʋʋsem  sõngã. (Luk 11:9, 13) Ne a vʋʋsem sõngã maasem, a Zeova kõta tõnd “pãng ning sẽn yɩɩd ninsaal rẽndã.” (2 Kor. 4:7; Tʋʋ. 1:8) Ne vʋʋsem sõngã sõngre, d tõe n tõoga toog yell buud fãa pʋgẽ.

(Ges-y sull 11) *

11. Wãn to la vʋʋsem sõngã tõe n sõng-do?

11 Vʋʋsem sõngã tõe n sõnga tõnd tɩ d tõog n tʋm Wẽnnaam tʋʋmã sõma. A tõe n paasa tõnd minimã la d tõodã. D tõe n yeelame tɩ d sẽn tõogd n maand bũmb ning Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ wã yaa ne vʋʋsem sõngã sõngr lakae, pa ne d meng pãng ye.

12. Wa Yɩɩn-sõamyã 139:23, 24 sẽn wilgdã, bõe la d tõe n pʋʋs n kose?

12 Bũmb a to d sẽn tõe n maan n wilg tɩ d nee vʋʋsem sõngã yõodo, yaa d sẽn na n pʋʋs a Zeova n kos tɩ vʋʋsem sõngã sõng-d tɩ d bãng tags-wẽns la tʋls-wẽns nins sẽn be d sũurẽ wã. (Karm-y Yɩɩn-sõamyã 139:23, 24.) D sã n pʋʋs woto, a Zeova tõe n sɩd n sõng-d-la ne a vʋʋsem sõngã maasem, tɩ d bãng d tags-wẽns la d tʋls-wẽnse. D sã n wa bãng tɩ tags-wẽng bɩ tʋls-wẽng n be d sũurẽ wã, d segd n pʋʋsa Wẽnnaam n kos t’a vʋʋsem sõngã kõ-d pãng tɩ d tõog-a. Woto, d wilgdame tɩ d sɩd yãka yam ne d sũur fãa n pa na n tol n maan bũmb sẽn na n kɩt t’a Zeova pa le sõngd tõnd ne a vʋʋsem sõngã ye.—Efɛ. 4:30.

13. Bõe la d tõe n maan tɩ d sũur maneg n yɩ noog ne d sẽn paamd vʋʋsem sõngã sõngrã?

13 D sã n tags vʋʋsem sõngã sẽn maand bũmb ning rũndã-rũndã wã yelle, na n kɩtame tɩ d sũur maneg n noomẽ. A Zeezi sẽn wa n nan pa rʋ saasẽ wã, a yeela a karen-biisã yaa: “Vʋʋsem sõngã sã n sig yãmb zutu, yãmb na n paama pãnga, la y na n yɩɩ mam kaset rãmb . . . hal n tãag dũniyã zĩig ning sẽn zãr n yɩɩdã.” (Tʋʋ. 1:8) Gom-kãensã sɩd pidsda rũndã-rũndã. Ne vʋʋsem sõngã sõngre, sẽn zems neb milyõ a nii la pʋɩ-sʋk sẽn be dũniyã we-vɩɩs a naasã n naag taab n tũud a Zeova. Sẽn paase, d paamame tɩ zems-n-taar be d sʋka, hal tɩ d yaa wa zak a ye rãmba. Bala, Wẽnnaam vʋʋsem sõngã sõngda tõnd tɩ d bɩɩsd zʋg-sõma wala nonglem,  sũ-noogo, laafɩ, sũ-mare, maan-neere, sõmblem, tẽebo, sũ-bʋgsem, la yõk-m-menga. Yaa zʋg-sõma kãensã la ‘vʋʋsem sõngã biisi.’ (Gal. 5:22, 23) Ad vʋʋsem sõngã sɩd yaa kũun sẽn tar yõod wʋsgo!

SÕNGR SẼN YIT SAASẼ, D KOE-MOONEGÃ PƲGẼ

14. D sã n wa moond koɛɛgã, bõe sõngr nif sẽn pa ne la d paamda?

14 D sẽn yaa ‘tʋmd-n-taas’ ne a Zeova la a siglgã babg ning sẽn be saasẽ wã yaa paoong nif sẽn pa ne. (2 Kor. 6:1) D sã n wa moond koɛɛgã fãa, sɩd yaa woto. Ad a Poll sẽn yeel yẽ mengã la neb nins sẽn naag n tʋmd tʋʋm-kãngã wã wɛɛngẽ: “Tõnd yaa Wẽnnaam tʋmd-n-taase.” (1 Kor. 3:9) D sã n wa moond koɛɛgã, d yaa a Zeezi tʋmd-n-taas me. Tẽeg-y t’a Zeezi sẽn wa n kõ a karen-biisã noor tɩ b ‘sõng buud fãa neb tɩ b lebg a karen-biisã’ poore, a paasame: ‘Mam bee ne yãmba.’ (Mat. 28:19, 20) La malɛgsã yẽ? Ad d sẽn paam tɩ b sõngd tõnd tɩ d moond “koe-noog sẽn ka sɛt . . . neb nins sẽn be tẽngã zugã” sɩd yaa bark menga!—Vẽn. 14:6.

15. Togs-y Biiblã kibar sẽn wilgd t’a Zeova sõngda tõnd wʋsg koe-moonegã pʋgẽ.

15 D sẽn paamd sõngr sẽn yit saasẽ wã, bõe la d tõogd n maandẽ? D sẽn yelgd Rĩungã bõn-buudã, kẽer lʋɩta sũy sẽn wõnd zĩ-sõmsẽ, n bɩtẽ. (Mat. 13:18, 23) Ãnd n kɩtd tɩ Rĩungã bõn-buud kãensã bɩ n wom biisi? A Zeezi yeelame tɩ ned pa tõe n lebg a karen-biiga, tɩ sã n pa “Ba wã . . . n tak-a” ye. (Zã 6:44) Biiblã kibar a ye n wilgd rẽ. Tẽeg-y-yã a Poll sẽn sõs ne pagb Filip tẽngã noore, n taas-b koɛɛgã. B nin-yend yʋʋr n da yaa a Lidi. Ad Biiblã sẽn yet bũmb ning a zugu: “A Zeova paka a sũurã yaleng t’a kelg bũmb nins a Poll sẽn da yetã sõma.” (Tʋʋ. 16:13-15) A Zeova taka neb milyõ-rãmb wala a Lidi n wa a nengẽ.

16. D koe-moonegã sã n wom biisi, ãnda la d segd n pẽg wakat fãa?

16 Yaa ãnd sabab yĩng la d sẽn paamd tɩ koe-moonegã womd biisã? Lɛtr ning a Poll sẽn gʋls n tool Korẽnt tigingã pʋgẽ, a leoka sok-kãngã. Ad a sẽn yeele: “Mam selame t’a Apolos zãgs koom, la yaa Wẽnnaam n da kɩtd tɩ bɩtẽ. Rẽnd ned ning sẽn sendã pa baa fʋɩ, tɩ sẽn zãgsd-a koomã me pa baa fʋɩ ye. Sẽn yaa-a bũmbã yaa Wẽnnaam sẽn kɩtd tɩ bɩtẽ wã.” (1 Kor. 3:6, 7) D koe-moonegã sã n wom biisi, wa a Polle, yaa a Zeova la d segd n pẽg wakat fãa.

17. Bõe ne bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d sũur nooma ne d sẽn paam n yaa a Zeova, a Zeezi, la malɛgsã “tʋmd-n-taasã”?

17 Bõe ne bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d sũur nooma d sẽn paam n yaa a Zeova, a Zeezi, la malɛgsã “tʋmd-n-taasã”? Yaa d sẽn na n baood segb buud fãa n taasd neb a taabã koe-noogã ne yẽesem. D tõe n taasa nebã koɛɛgã ne manesem buud toor-toore, wala makre, ‘nebã taoor la zak-zakã.’ (Tʋʋ. 20:20) Koe-moondb wʋsg nong n tũnugda ne segb b sẽn paam fãa n taasd koɛɛgã. B sã n seg ned b sẽn pa mi, b pʋʋsd-a-la noog-noogo, la b bao n sɩng sõsg ne-a. A soabã sã n dat sõsga, b maanda yam n taas-a Rĩungã koɛɛgã.

(Ges-y sull 18) *

18-19. a) Wãn to la d zãgsd sɩdã bõn-buud koom? b) Togs-y kibar sẽn wilgd a Zeova sẽn sõng Biibl karen-biig to-to.

18 D sẽn ‘yaa Wẽnnaam tʋmd-n-taasã,’ d pa segd n bʋd sɩdã bõn-buud bal ye. D segd n zãgs-b-la koom me. Ned sã n wilg t’a nonga sɩdã,  d rat n maana d sẽn tõe fãa n lebg n tɩ kaag-a, wall d kɩt tɩ ned a to tɩ kaag-a, n bao n sɩng Biibl zãmsg ne-a. D sã n ne a Zeova sẽn sõngd-a to-to t’a toeemd a sũurã la a yamã, d sũur noomame.

19 Ad rao a ye kibare. A ra yaa tɩɩm soab Afirikdisiidi. A ra nonga bũmb ning a sẽn zãmsd Biiblã pʋgẽ wã. La a sẽn wa n karem Wẽnnaam Gomdã, n bãng a sẽn yet bũmb ning bao n gom ne yaab-rãmbã sẽn ki wã wɛɛngẽ wã, yɩɩ toog wʋsg ne-a t’a sake. (Tõo. 18:10-12) Bilf-bilfã, a basame tɩ Wẽnnaam toeem a tagsa wã. Baa ne a sẽn da pa tar tʋʋmd a to wã, a wa n basame n pa le yaa tɩɩm soab ye. A tara yʋʋm 60 masã. Ad a sẽn yeele: “M pʋʋsda a Zeova Kaset rãmbã barka, b sẽn maan bũmb toor-toor n sõng-ma. Wala makre, b sõng-m lame tɩ m paam nug-tʋʋmd a to. Sẽn yɩɩd fãa, m pʋʋsda a Zeova barka, a sẽn sõng-m tɩ m tek m vɩɩmã, n lebg a Kaset soab sẽn deeg lisgu, n naag n moond koe-noogã masã wã.”

20. Bõe la y yãk yam n na n maane?

20 Sõs-kãngã pʋgẽ, d goma bõn-sõma a naas nin sẽn pa ne yelle. D sẽn paam tɩ yaa a Zeova la d zoa meng-mengã n yaa paoong ning sẽn yaa kãseng n yɩɩdã. Rẽ kɩtame tɩ d tõe n paam tɩ bõn-sõma a taabã nin sẽn pa ne wã naf tõndo. Wala makre, d tõe n pʋʋs-a lame, d tõe n paama a vʋʋsem sõngã sõngre, la d paam sõngr sẽn yit saasẽ, d koe-moonegã pʋgẽ. Bɩ d yãk yam n na n maneg n wilg tɩ d sũur nooma ne bõn-sõma kãensã nin sẽn pa ne wã. Bɩ d ra tol n bas a Zeova bark pʋʋsgo, a sẽn yaa d zoa sẽn ka to wã yĩngã.

YƖƖLL 145 Wẽnnaam pʋlma arzãna

^ sull 5 Sõsg ning sẽn loogã pʋgẽ, d yãa bõn-sõma kẽer Wẽnnaam sẽn kõ-do, tɩ d tõe n yã ne nifu. Sõs-kãngã pʋgẽ, d na n goma bõn-sõma nins d sẽn pa tõe n yã ne nifã yell n tɩ yɩɩda, la d ges d sẽn na n maan to-to n wilg tɩ d sũur nooma ne rẽ. Na n kɩtame me tɩ d sũur maneg n noom ne Wẽnnaam a Zeova sẽn kõ-d bõn-kãensã fãa wã.

^ sull 58 FOT-RÃMBÃ BILGRI: 1) Saam-bi-poak sẽn get a Zeova naanegã, la a bʋgsd zood ning a sẽn tar ne-a wã zugu.

^ sull 60 FOT-RÃMBÃ BILGRI: 2) Saam-bi-poak kãng sẽn pʋʋsd a Zeova t’a kõ-a raood t’a taas koɛɛgã.

^ sull 62 FOT-RÃMBÃ BILGRI: 3) Vʋʋsem sõngã kõo saam-bi-poakã raood t’a tũnug ne segb a sẽn paame, n moon Rĩungã koɛɛgã.

^ sull 64 FOT-RÃMBÃ BILGRI: 4) Saam-bi-poakã sẽn zãmsd Biiblã ne pag ning a sẽn da taas koɛɛgã. Yaa ne malɛgsã sõngr la saam-bi-poakã kẽesd a toog tʋʋmd ning sẽn yaa taas nebã koɛɛgã la sõng-b tɩ b lebg karen-biisã.