Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 ZÃMSGÃ YĨNGA 20

Ãnd la “rɩtg rĩmã” rũndã-rũndã?

Ãnd la “rɩtg rĩmã” rũndã-rũndã?

“Kũumã na n linga yẽnda beenẽ, tɩ ned ka be n na n fãag-a ye.”DÃN. 11:45.

YƖƖLL 95 Vẽenemã paasdame

D SẼN NA N Yà Wà*

1-2. Bõe yell la d na n gom sõs-kãngã pʋgẽ?

D TARA kaset n yɩɩd pĩndã, tɩ d vɩɩ dũni-kãngã yaoolem wakatã baasgo. Ka la bilfu, a Zeova ne a Zeezi Kirist na n sãama goosneema-rãmb nins fãa sẽn kɩɩsd Rĩungã. La nananda, rɩtg rĩmã ne goabg rĩmã na n ket n wagsda taab naamã poorẽ, la b ket n zabd ne Wẽnnaam nin-buiidã.

2 Sõs-kãngã pʋgẽ, d na n goma bãngr-gomd ning sẽn be Dãniyɛll 11:40–12:1 pʋgẽ wã yelle. D na n bãnga rũndã-rũndã rɩtg rĩmã sẽn yaa a soaba, la d ges wãn to la d tõe n mao ne zu-loees nins sẽn watã.

RƖTG RĨM-PAALG N PUKI

3-4. Ãnd n yaa rɩtg rĩmã rũndã-rũndã? Wilg-y y leoorã võore.

3 Iniyõ Sovietik sẽn lʋɩ yʋʋmd 1991 wã, Wẽnnaam nin-buiidã sẽn da be tẽn-yalen-kãng pʋgẽ wã paama “sõngr bilfu,” rat n yeel tɩ lohorem wakate. (Dãn. 11:34) Rẽ kɩtame tɩ b tõog n moon koɛɛgã tɩ gɩdgr pa zĩnd ye. Pa kaoos la koe-moondbã sẽn da be Iniyõ Sovietikã sõor zẽk n ta bãmb tus kobs ye. Bilf-bilfã, Risi ne a poorẽ dãmbã wa n lebga rɩtg rĩmã. Wa d sẽn wilg sõsg ning sẽn loogã pʋgẽ wã, sẽn na yɩl tɩ goosneema yɩ rɩtg rĩm bɩ goabg rĩma, rẽnda a pids yɛl a tãabo: 1) A segd n soogame, wall a nams Wẽnnaam nin-buiidã, 2) a tʋʋm-tʋmdɩ wã segd n wilgame t’a tara beem ne Wẽnnaam la a nin-buiidã, la 3) a segd n wagsa ne rĩm a to wã naamã poorẽ.

 4 Ges-y bũmb nins sẽn kɩt tɩ d tõe n yeel tɩ rũndã-rũndã rɩtg rĩmã yaa Risi ne a poorẽ dãmbã: 1) B zabda ne Wẽnnaam nin-buiidã, bala b gɩdga koɛɛgã moonego, la b namsd saam-biis tus kobs sẽn be b soolmẽ wã. 2) B tʋʋm-tʋmdɩ wã wilgdame tɩ b yaa a Zeova la a nin-buiidã bɛɛba. 3) B wagsda ne Gãrãnd Bertayn la Etazĩni sẽn naag taab n yaa dũni gill pãn-soaadã. Bɩ d ges wãn to la Risi ne a poorẽ dãmbã tʋʋm-tʋmdɩ wã wilgd tɩ yaa bãmb la rɩtg rĩmã.

RƖTG RĨMÃ NE GOAGB RĨMÃ KET N WAGSDA TAABA

5. Dãniyɛll 11:40-43 gomda wakat bʋg yelle, la bõe n maand sasa kãnga?

5 Karm-y Dãniyɛll 11:40-43. Bãngr-gomdã bab-kãngã gomda bũmb nins sẽn na n maan yaoolem wakatã yelle. Vɛrse-kãensã bilgda wags-n-taar ning sẽn be rɩtg rĩmã la goabg rĩmã sʋkã. Wala a Dãniyɛll sẽn da reng n togsã, saabã wakate, rɩtg rĩmã “na n zaba” ne goabg rĩmã.—Dãn. 11:40.

6. Bõe kaset n wilgd tɩ rĩm-dãmb a yiibã ket n zabda taaba?

6 Rɩtg rĩmã ne goabg rĩmã ket n wagsda taaba, tɩ b ned kam fãa rat n soog dũniyã. Wala makre, dũni gill zabr a yiib-n-soabã poore, rɩtg rĩmã sẽn yaa Iniyõ Sovietikã ne a poorẽ dãmbã wa n tara pãng Erop tẽns wʋsg zutu. Rẽ kɩtame tɩ goabg rĩmã maan sodaar kaool b sẽn boond tɩ Otã (OTAN) ne tẽns wʋsgo. Rɩtg rĩmã ne goabg rĩmã ket n yiisda ligd wʋsg n wagsd taab zab-teedã baoob wɛɛngẽ. Rɩtg rĩmã ne goabg rĩmã zaba taab ne sɩlem, tɩ ned fãa ra teend tẽns nins sẽn yaa a to wã bɛɛbã. Yaa tẽns sẽn be Afiriki, Aazi la Ameriklatin. Yʋʋmã noorã, Risi ne a poorẽ dãmbã paama pãng wʋsg dũniyã gill zugu. B leb n tũnugda ne ordinatɛɛr-dãmb n zabd ne goabg rĩmã. Rĩm-kãens ninga taab taale, tɩ ned fãa yetẽ t’a to wã tũnugda ne ordinatɛɛr-dãmbã la ẽntɛrnetã n sãamd a to paoong la a naam. La Rɩtg rĩmã ket n zabda ne Wẽnnaam nin-buiidã, wa a Dãniyɛll sẽn da pĩnd n togsã.—Dãn. 11:41.

RƖTG RĨMÃ KẼEDA “TẼNG NING SẼN YAA NEER N YƖƖD FÃA WÃ PƲGẼ”

7. “Tẽng ning sẽn yaa neer n yɩɩd fãa wã” yaa bʋgo?

7 Dãniyɛll 11:41 yetame tɩ rɩtg rĩmã na n kẽe “tẽng ning sẽn yaa neer n yɩɩd fãa wã pʋgẽ.” Yaa tẽn-bʋgo? Pĩnd wẽndẽ wã, b ra geta Israyɛll wa “tẽng sẽn yaa neer n yɩɩd tẽmsã fãa.” (Eze. 20:6) La yaa tẽn-kãng sẽn da yaa tũudum hakɩɩkã nifã n kɩt t’a ra ka to wã. Yʋʋmd 33 Pãntekotã tɛka, “tẽng ning sẽn yaa neer n yɩɩd fãa wã” pa le yaa zĩig takɩ ye. Sɩd me, a Zeova nin-buiidã bee dũniyã gill zugu. Rũndã-rũndã, “tẽng ning sẽn yaa neer n yɩɩd fãa wã” makda a Zeova nin-buiidã sẽn vɩ to-to wã, wala makre, b sẽn waoogd a Zeova ne tigissã la koe-moonegã maasmã.

8. Wãn to la rɩtg rĩmã kẽ “tẽng ning sẽn yaa neer n yɩɩd fãa wã” pʋgẽ?

8 Yaoolem wakatã sasa, rɩtg rĩmã kẽe “tẽng ning sẽn yaa neer n yɩɩd fãa wã” pʋgẽ naoor wʋsgo. Wala makre, Alemayn Nazi sẽn wa n yaa  rɩtg rĩmã sasa, sẽn yɩɩd fãa, dũni gill zabr a yiib-n-soabã wakate, a namsa Wẽnnaam nin-buiidã, la a kʋ sãnda. A sẽn maan woto wã, yaa wa a sẽn kẽ “tẽng ning sẽn yaa neer n yɩɩd fãa wã” pʋgẽ. Dũni gill zabr a yiib-n-soabã poore, Iniyõ Sovietik sẽn da wa n yaa rɩtg rĩmã me, a namsa Wẽnnaam nin-buiidã, la a tall-b ne pãng n kẽng zĩ-zãrsẽ. Woto, a kẽe “tẽng ning sẽn yaa neer n yɩɩd fãa wã” pʋgẽ.

9. Yʋʋmã noorã, wãn to la Risi ne a poorẽ dãmbã kẽ “tẽng ning sẽn yaa neer n yɩɩd fãa wã” pʋgẽ?

9 Yʋʋmã noorã, Risi ne a poorẽ dãmbã kẽe “tẽng ning sẽn yaa neer n yɩɩd fãa wã” pʋgẽ. Wãn to? Yʋʋmd 2017 wã, rɩtg rĩm-kãngã yiisa noor n gɩdg a Zeova nin-buiidã tʋʋmd la a kẽes d tẽed-n-taas kẽer bãens roto. A leb n gɩdga Dũni-paalgã lebgr la d sɛb a taab b tẽngã pʋgẽ. La a pa tek woto ye. A reega tõnd filiyall ning sẽn be Risi wã roto, n paas Rĩung rot la tigis-kãsems roto. Rẽ fãa poore, yʋʋmd 2018 wã, Siglgã taoor lʋɩtb Sull bãngame tɩ yaa Risi ne a poorẽ dãmbã la rɩtg rĩmã. La baa b sã n wa namsd a Zeova nin-buiidã ne nams-toaaga, b pa sakd n naag n zab n dat naamã toeeng ye. La b tũuda Biiblã sẽn yet tɩ d pʋʋs “rĩm-dãmbã ne neb nins fãa sẽn tar naamã yĩnga,” sẽn yɩɩd fãa, nin-kãens sã n wa rɩkd sard sẽn tõe n kɩt tɩ ned paam lohorem, wall a ra paam lohorem n tũ a tũudum wa a sẽn date.—1 Tɩm. 2:1, 2.

RƖTG RĨMÃ NA N WA TÕOGA GOABG RĨMÃ BƖ?

10. Rɩtg rĩmã na n tõoga goabg rĩmã bɩ? Wilg-y y leoorã võore.

10 Bãngr-gomd ning sẽn be Dãniyɛll 11:40-45 wã gomda rɩtg rĩmã yell n yɩɩda. Rat n yeelame t’a na n tõoga goabg rĩmã bɩ? Ayo. A Zeova ne a Zeezi sã n wa na n sãam ninsaalbã goosneema-rãmbã fãa Armagedõ, na n mikame tɩ goabg rĩmã ket n yaa ‘vɩɩga’. (Vẽn. 19:20) Bõe yĩng tɩ d tõe n kɩs sɩd ne rẽ? D ges bãngr-goam nins sẽn be Daniyɛll la Vẽnegr sebrã pʋgẽ wã sẽn yet rẽ wɛɛngẽ.

Armagedõ zabrã sasa, Wẽnnaam Rĩungã b sẽn mak ne kug-kẽengã na n wa sãama ninsaalbã goosneema-rãmbã b sẽn mak ne bõn-naandg kãsengã (Ges-y sull 11)

11. Bõe la Dãniyɛll 2:43-45 wã wilgda? (Ges-y sebrã pipi neng fotã.)

11 Karm-y Dãniyɛll 2:43-45. No-rɛɛs a Dãniyɛll gomda ninsaalbã goosneema-rãmb toor-toor sẽn nams wall b soog Wẽnnaam nin-buiidã yelle. A mak-b-la ne bõn-naandg kãseng sẽn maan ne bũmb toor-toore. Bõn-naandgã naoã sẽn maan ne kut la yagd sẽn kalem taabã makda yaoolem goosneemã. Yaa Gãrãnd Bertayn ne Etazĩni sẽn naag taab n yaa dũni gill pãn-soaadã. Bãngr-gom-kãngã wilgdame tɩ Wẽnnaam Rĩungã sã n wa na n sãam ninsaalbã goosneema-rãmbã fãa, na n mikame tɩ Gãrãnd Bertayn ne Etazĩni sẽn naag taab n yaa dũni gill pãn-soaadã ket n dɩta naam.

12. We-rũngã zug a yopoe soabã makda bõe, la bõe yĩng tɩ rẽ tar yõodo?

12 Tʋm-tʋmd a Zã me goma dũni gill pãn-soaadb toor-toor sẽn nams wall b soog a Zeova nin-buiidã yelle. A Zã maka goosneema-kãens ne we-rũng sẽn tar zut a yopoe. We-rũngã zug a yopoe soabã makda Gãrãnd Bertayn ne Etazĩni sẽn naag taab n yaa dũni gill pãn-soaadã. Rẽ tara yõodo, bala b pa gom zug a to yell ye. Kirist ne a saasẽ tãb-biisã sã n wa na n sãam we-rũngã tõre, na n mikame t’a zug a yopoe soabã ket n dɩta naam. *Vẽn. 13:1, 2; 17:13, 14.

 BÕE LA RƖTG RĨMÃ NA N MAAN KA LA BILFU?

13-14. “Goog tẽng sẽn be Magoog soolem pʋgã” yaa ãnda, la tõe tɩ yaa bõe n na n tus-a t’a zab ne Wẽnnaam nin-buiidã?

13 A Ezekɩyɛll togsa bãngr-gomd sẽn wilgd bũmb nins sẽn tõe n wa maane, nand tɩ b sãam rɩtg rĩmã ne goabg rĩmã. Ges-y bãngr-goam nins sẽn be Ezekɩyɛll 38:10-23; Dãniyɛll 2:43-45; 11:44–12:1; la Vẽnegr 16:13-16, 21 wã. Wõnda bãngr-gom-kãensã sẽn gomd bũmb nins yellã yaa a yembre. Sã n yaa rẽ, ad yɛlã sẽn na n pʋg taab to-to.

14 To-kãsengã sɩngr poore, sasa n na n zĩnd tɩ “dũniyã gill rĩm-dãmbã” lagem taaba. (Vẽn. 16:13, 14; 19:19) Biiblã boonda tẽnsã sẽn na n lagem taab woto wã tɩ “Goog tẽng sẽn be Magoog soolem pʋgã.” (Eze. 38:2) B na n zaba ne Wẽnnaam nin-buiidã, n bao n sãam-b zãnga. Bõe n na n kɩt tɩ b maan woto? Tʋm-tʋmd a Zã goma sasa kãng yelle, n yeel tɩ sapɩlem-bɛd n na n ni Wẽnnaam bɛɛbã zut wa saaga. Tõe tɩ sapɩlem-kãens makda bʋ-kaoor koe-toaag a Zeova nin-buiidã sẽn na n moonã. Tõe tɩ yaa koe-kãng n na n yik Goog sẽn yit Magoogã sũur t’a wa zab ne Wẽnnaam nin-buiidã. A raabã pʋd n yaa a menes-b zãng dũniyã zugu.—Vẽn. 16:21.

15-16. a) Tõe tɩ Dãniyɛll 11:44, 45 wã gomda bõe yelle? b) Bõe n na n paam rɩtg rĩmã ne tẽns a taab nins fãa sẽn naag n yaa a Goog sẽn yit Magoogã?

15 Tõe tɩ yaa koe-toaag kãng moonego, ne yaoolem zabrã Wẽnnaam bɛɛbã sẽn na n zab ne a nin-buiidã yell me la b sẽn gomd Dãniyɛll 11:44, 45 wã. (Karm-y-yã.) A Dãniyɛll yeela be tɩ “kibay sẽn yit yaang la rɩtgo,” n na n dĩms rɩtg rĩmã t’a “yik ne sũ-puug-kãsenga.” Rɩtg rĩmã na n wa ratame n “kʋ neb tus-kẽema.” Wõnda “neb tus-kẽema” wã yaa a Zeova nin-buiidã. * Tõe tɩ ka wã, yaa yaoolem zab-kãseng ning Wẽnnaam bɛɛbã sẽn na n yik ne a nin-buiidã yell la a Daniyɛll sẽn gomdã.

16 Rɩtg rĩmã ne dũniyã goosneema-rãmb a taabã  sẽn na n naag taab n zab ne Wẽnnaam nin-buiidã na n puuga Sẽn-tõe-a-fãa wã sũuri, tɩ wa ne Armagedõ zabrã. (Vẽn. 16:14, 16) Wakat kãnga, b na n sãama rɩtg rĩmã ne tẽns a taabã fãa sẽn naag n yaa a Goog sẽn yit Magoogã, tɩ “ned ka be n na n fãag-a ye.”—Dãn. 11:45.

Armagedõ zabrã sasa, a Zeezi Kirist ne a saasẽ tãb-biisã na n sãama a Sʋɩtãan dũniyã, la b fãag Wẽnnaam nin-buiidã (Ges-y sull 17)

17. “Na-kãseng” a Mikayɛll ning yell b sẽn gom Dãniyɛll 12:1 wã yaa ãnda? Bõe la a maanda, la bõe la a na n wa maane?

17 Dãniyɛll 12:1 wã pʋgẽ, b paasa bũmb a taab sẽn wilgd rɩtg rĩmã ne a poorẽ dãmbã sẽn na n paam sãoong to-to, la tõnd me sẽn na n paam fãagr to-to wã. (Karm-y Dãniyɛll 12:1.) Vɛrse-kãngã võor yaa bõe? A Mikayɛll yaa d Rĩm a Zeezi Kirist sẽn dɩt naamã yʋʋr a to. A Rĩungã sẽn lugl saasẽ yʋʋmd 1914 tɛka, a yaa Wẽnnaam nin-buiidã “gũuda.” Ka la bilfu, a na n “waame,” rat n yeel t’a na n wa sãama a bɛɛbã Armagedõ zabrã sasa. Zab-kãng n na n yɩ a Dãniyɛll sẽn bool tɩ “to-kãseng” buud sẽn zɩ n zĩndã yaoolem yelle. A Zã bãngr-gomd ning sẽn be Vẽnegr sebrã pʋgẽ wã boonda wakat ning sẽn na n tɩ baas ne Armagedõ zabrã tɩ “to-kãsengã.”—Vẽn. 6:2; 7:14.

B NA N GƲLSA YÃMB YƲƲR “SEBRÃ PƲGẼ” BƖ?

18. Bõe yĩng tɩ d tõe n bas d yam n gũ beoog-daarã?

18 D tõe n gũu beoog-daarã ne bas-m-yam, bala a Dãniyɛll ne a Zã fãa wilgame tɩ neb nins sẽn tũud a Zeova ne a Zeezi wã na n põsa to-kãsengã sasa. A Dãniyɛll yeelame tɩ sẽn na n põs-bã ‘yʋy na n gʋlsa sebrã pʋgẽ.’ (Dãn. 12:1) Wãn to la d tõe n paam tɩ b gʋls d yʋʋr seb-kãng pʋgẽ? D segd n wilgda vẽeneg tɩ d tẽeda a Zeezi sẽn yaa Wẽnnaam Pe-bilã. (Zã 1:29) Segdame tɩ d reeg lisgu, n wilg tɩ d rɩka d meng n kõ Wẽnnaam. (1 Pɩy. 3:21) Sẽn paase, d segd n wilgame tɩ d teenda Wẽnnaam Rĩungã, n maand d sẽn tõe fãa n na n sõng neb a taabã tɩ b bãng a Zeova.

19. Bõe la d segd n maan masã menga, la bõe yĩnga?

19 Yaa masã la d segd n maneg n kɩs a Zeova ne a siglgã sɩda. Yaa masã me la d segd n teel Wẽnnaam Rĩungã. D sã n maan woto, Wẽnnaam Rĩungã sã n wa na n sãam rɩtg rĩmã la goabg rĩmã, d na n paama fãagre.

YƖƖLL 149 Tõogr yɩɩlle

^ sull 5 Ãnd la “rɩtg rĩmã” rũndã-rũndã, la wãn to la b na n sãam-a? D sã n bãng sogs-kãensã leoore, na n sõng-d lame tɩ d paas d tẽebã pãng la d segl d mens n mao ne zu-loees nins d sẽn na n wa seg ka la bilfu, to-kãsengã sasa wã.

^ sull 12 Y sã n dat vẽenem n paas Dãniyɛll 2:36-45 la Vẽnegr 13:1, 2 zugu, bɩ y ges yʋʋmd 2012 sigr kiuug pipi daar Gũusg Gasgã, seb-neng a 9-19.

^ sull 15 Y sã n dat n paam vẽenem n paas bɩ y ges yʋʋmd 2015 sig-noy kiuug rasem 15 Gũusg Gasgã, seb-neng 29-30, ne farendã.