Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 ZÃMSGÃ YĨNGA 43

A Zeova a ye bal la d segd n sak ne d sũur fãa

A Zeova a ye bal la d segd n sak ne d sũur fãa

“Yaa fo Wẽnnaam a Zeova bal la fo segd n waooge, la yaa bãmb b ye bal la fo segd n sak ne f sũur fãa.”—MAT. 4:10.

YƖƖLL 51 Tõnd rɩka d mens n kõ Wẽnnaam

D SẼN NA N Yà Wà*

1. Bõe yĩng tɩ yaa a Zeova a ye tãa la d segd n tũ?

A ZEOVA a ye bal n yaa Wẽnnaam d sẽn segd n tũ, bala yẽ n naan tõndo, la a kõ-d vɩɩmã. (Vẽn. 4:11) La pa nana ye. Baa d sẽn nong a Zeova la d waoogd-a wã, bũmb kẽer n tõe n tiis tõndo, tɩ wa pa le yaa yẽ a ye bal la d tũud wa sẽn segdã ye. Wãn to? D bao n bãng rẽ. La bɩ d reng n ges tũ a Zeova a ye tãa wã sẽn dat n yɛɛlga?

2. Sẽn zems ne Yikr 34:14, d sã n nong a Zeova ne d sũur fãa, bõe la d na n maane?

2 Biiblã pʋgẽ, b sã n yeel tɩ d tũ a Zeova a ye tãa, rat n yeelame tɩ d nong-a ne d sũur fãa. D sã n nong a Zeova ne d sũur fãa, yẽ a ye bal la d na n tũ. D pa na n bas tɩ ned wall bũmb reeg a Zeova zĩig ye.—Karm-y Yikr 34:14.

3. D sẽn tũud a Zeova ne d sũur fãa wã pa tik vɩʋʋgẽ ye. Bõe yĩnga?

3 D sẽn tũud a Zeova ne d sũur fãa wã pa tik vɩʋʋgẽ ye. Bõe yĩnga? Bala yaa d sẽn bãng bũmb nins a Zeova zugã n kɩt tɩ d tũud-a. D bãnga a zʋgã sẽn yaa sõma zãngã, tɩ zʋg-kãens noom tõndo. D mii a sẽn nong la a sẽn kisi, n neẽ t’a bee bʋʋm. D miime t’a Zeova sẽn dat yaa d maan a raabã ne sũ-noog wakat sẽn kõn sa. Rẽ n so tɩ d sakd noy nins a sẽn gãnegã. D getame t’a sẽn sak tɩ d tõe n paam a zoodã yaa zu-zẽkre. (Yel. 3:32) D sã n bãng bũmb a Zeova zug fãa, kɩtdame tɩ d maneg n pẽneg-a n paase.—Zak 4:8.

4. a) Bõe la a Sʋɩtãan maand sẽn na yɩl tɩ ra le yɩ a Zeova a ye tãa la d nong ne d sũur fãa? b) Bõe yell la d na n gom sõs-kãnga pʋgẽ?

 4 A Sʋɩtãan n yaa dũniyã naaba. A tũnugda ne dũniyã n na n kɩt tɩ lebg ninsaal fãa sẽn dat bũmb ninsã baoobo, la d tʋls-wẽnsã pidsg n pak-do. (Efɛ. 2:1-3; 1 Zã 5:19) A sẽn dat yaa d nong bũmb a taab me, tɩ pa le yaa a Zeova a ye tãa la d nong ne d sũur fãa ye. D gom bũmb a yiib a sẽn tõe n tũnug ne n pids a raabã. Pipi, ligdã baoobã. Yiibu, bũmb nins d sẽn maand n na n kok pemsem bɩ n deemã.

D GŨUS NE LIGDÃ NONGLEM

5. Bõe yĩng tɩ d segd n gũus ne ligdã nonglem?

5 Ned buud fãa ratame n paamd n dɩtẽ tɩ sekdẽ, n tar fu-sõma, la gãag zĩig sẽn sakde. La d segd n gũusame n da wa nong ligd ye. A Sʋɩtãan dũniyã pida ne “neb sẽn nong ligdi,” la b nong bũmb nins fãa ligdã sẽn tõe n da wã. (2 Tɩm. 3:2) A Zeezi ra miime tɩ sẽn tũud-b yẽ wã me tõe n wa nonga ligdã la teedã. Ad a sẽn yeele: “Ned pa tõe n yɩ zu-soben-dãmb a yiib yamb ye. Bala, a na n kisga a ye, la a nong a to wã, pa rẽ bɩ a sak a ye, la a paoog a to wã. Yãmb pa tõe n yaa Wẽnnaam yembse, la y yaa arzɛgsã yembs me ye.” (Mat. 6:24) Ned sã n tũud a Zeova la a maood a sẽn tõe fãa n baood ligdã hal tɩ rɩkd a sẽkã fãa, yaa wa a sẽn makd n na n tũ zu-soben-dãmb a yiibu. Wakat kãnga, pa le yaa a Zeova a ye tãa la a sakd ne a sũur fãa ye.

Laodise tigingã neb kẽer sẽn da tagsd tɩ b yaa to-to . . . . la b sẽn da yaa to-to a Zeova ne a Zeezi nifẽ (Ges-y sull a 6)

6. A Zeezi sẽn yeel Laodise tigingã bũmb ningã wilgda tõnd bõe?

6 Laodise tigingã neb ra wukda b mens n  yetẽ yaa: “Mam yaa arzɛk soaba, la m paama arzɛgs n pa le rat baa fʋɩ ye.” La a Zeova ne a Zeezi nifẽ, b ned kam fãa ra “yaa sũ-sãang soaba, nimbãan-neda, naong soaba, zoanga, la ned sẽn yaa a zaala.” A Zeezi sagl-b lame, n wilg-b tɩ rẽnda b teke. La pa b sẽn yaa arzɛgs rãmbã yĩng ye. Yaa b sẽn da nong ligdã, tɩ rẽ sãamd zood ning b sẽn da tar ne a Zeova wã. (Vẽn. 3:14-17) D sã n wa neẽ tɩ ligdã nonglem paamda pãng d sũurẽ wã, d segd n yɩɩ tao-tao n toeeme. (1 Tɩm. 6:7, 8) Sã n pa rẽ, wat n pa le yaa a Zeova a ye tãa la d sakd ne d sũur fãa ye. Wakat kãnga, d sẽn tũud-a to-to wã pa tat a yam ye. A Zeova ratame tɩ d nong-a ‘ne d sũur fãa.’ (Mark 12:30) Bõe n tõe n wa kɩt tɩ d nong ligdã?

7-9. Saam-biig a Davɩɩd kibarã kõta yãmb yam-bʋgo?

7 D gom saam-biig a Davɩɩd yelle. Yaa kãsem-soab sẽn be Etazĩni. A tʋmda ne a sũur fãa. A yeelame tɩ tʋʋmã zĩigẽ, yẽ ra yaa ned sẽn nong tʋʋma. A sẽn da tʋmd ãnterepiriiz ning pʋgẽ wã wa n kõ-a-la tʋʋmd a to, la b paas a yaoodã. Tẽngã taoor dãmb meng kõ-a-la kũuni, n pẽg-a a tʋʋmdã yĩnga. Ad a Davɩɩd sẽn yeele: “M tagsame tɩ woto fãa ra yaa kaset t’a Zeova ningd-m-la barka.” La sɩd ra yaa a Zeova bark bɩ?

8 A Davɩɩd wa n nee vẽeneg t’a sẽn kẽes a meng to-to tʋʋmdã pʋgẽ wã kɩtame tɩ yẽ ne a Zeova zoodã boogdẽ. Ad a sẽn yeele: “Tigissã sasa, la baa m sã n wa moond koɛɛgã, yaa tʋʋmdã zu-loees yell bal la m tagsda. M da paamda ligd wʋsgo, la yɩɩrã ne yaamsã ra tara paasg bala, tɩ zu-loees sɩng m kãadmã pʋgẽ me.”

9 Wakat kãnga, a Davɩɩd bãngame tɩ yaa tɩlɛ t’a maneg n ges bũmb ning  a sẽn segd n lʋɩɩs taoorã. A yeelame: “M yãka yam n na n dems yellã.” A baoo sebre, n gʋls a sẽn na n boog a tʋʋmã lɛɛr-dãmb to-to tɩ zemse. A tɩ wilga a patrõ wã. Baasa wãna? Patrõ wã yiis-a-la tʋʋma! La bõe la a maan-yã? Ad a sẽn yeele: “Vẽkembeoogã bala, m gʋlsa sebr n kos n na n dɩk sõngr so-pakrã wakat fãa yĩnga.” Sẽn na yɩl n ges b mens yelle, a Davɩɩd ne a pagã ra gilgd n yẽesda roto. Kiis a wãn poore, a sɩnga wakat fãa so-pakrã. A pagã me wa n lebga so-pakda. Yẽ ne a pagã sak n na n tʋma tʋʋmd neb wʋsg sẽn pa nande. Ne bãmb tagsgo, pa tʋʋmd ning b sẽn tʋmdã la sard ye. Yaa sɩd tɩ b sẽn paamd masã wã zemsa b sẽn da paamd pĩndã sẽn pʋɩ zĩis piiga, la kiuug fãa, ligd ning b sẽn paamdã kelld n zemsa b depãens-rãmbã. B raab yaa b lʋɩɩs Wẽnnaam tũudmã taoore. La b sɩd yãame tɩ ned sã n dengd n baood Wẽnnaam Rĩungã, a geta a soab yelle.—Mat. 6:31-33.

10. Wãn to la d tõe n gũus ne d sũurã tagsgo?

10 D tara ligd la teed wʋsg tɩ d pa tar me, d segd n gũusa ne d sũurã tagsgo. Wãn to? D gũus n da wa nong ligdã la teedã ye. D ra bas me tɩ bao-n-kõ-noorã tʋʋmã reeg taoore, t’a Zeova tũubã leb poorẽ ye. A buud sã n wa rat n paam-yã, y maanda wãn n bãnge? Ad sogsg a wãn y sẽn tõe n sok y menga: ‘Tigissã wakat la koe-moonegã sasa, m wae n tagsda m tʋʋmdã yell bɩ? Wakat fãa, m tagsda m sẽn na n maan to-to tɩ ligd ra wa paoog-m beoog sẽn wat bɩ? Mo-yõs n nong n be maam ne m pagã wall m sɩdã sʋka, ligdã la teedã poorẽ bɩ? Rẽ yĩnga, m na n saka tʋʋmd sẽn wõnd paoogda neda, sã n mik tɩ na n kɩtame tɩ m paamd vɩʋʋg n tũud a Zeova sõma bɩ?’ (1 Tɩm. 6:9-12) Y sã n wa sokd y meng sogs-kãensã, yɩta sõma me tɩ y tẽeg t’a Zeova nonga tõndo, la t’a yeta ned ning fãa sẽn tũud yẽ ne a sũur fãa yaa: “Mam pa na n loog n bas foom a bada, la m pa na n tol n daag-f n bas ye.” Rẽ n so tɩ tʋm-tʋmd a Poll yeele: “Bɩ y yel-manesmã wilg tɩ y pa neb sẽn nong ligd” ye.—Ebre. 13:5, 6.

D BÃNG N YÃK D SẼN NA N MAAND N KOKD PEMSEM BƖ N DEEMDẼ WÃ

11. Nebã sẽn maand bũmb nins n noogd b yõorã tõe n maana ned bõe?

11 A Zeova ratame tɩ d noog d yõore. Pemsem kokr bɩ reem tõeeme tɩ ned sũur yɩ noogo. Wẽnnaam Gomdã yetame yaa: “Bũmb ka be sẽn yaa noog ne ninsaal n yɩɩd a sẽn na n paam n dɩ la a yũ, n maan sũ-noog  ne a tʋʋmd ye.” (Koɛ. 2:24) La dũni-kãngã nebã sẽn maand bũmb nins n noogd b yõorã fãa la bal wãada neda. Kɩtdame tɩ nebã pa le mi sẽn sakd ne sẽn pa sakd n bake, la kɩtdẽ me tɩ b sĩnd n get nebã tɩ b maand bũmb nins Wẽnnaam Gomdã sẽn gɩdgã, wall b pʋd n nong bõn-kãense.

Yãmb sẽn nong reem ninsã yita ãnd soab nengẽ? (Ges-y sull 11-14) *

12. Wa b sẽn wilg 1 Korẽnt rãmb 10:21, 22, bõe yĩng tɩ d segd n bãng n yãk d sẽn na n maand n kokd pemsem bɩ n deemdẽ wã?

12 Tõnd datame n tũ a Zeova ne d sũur fãa. Rẽ n so tɩ d pa tõe n dɩt “a Zeova taablẽ wã,” la d rɩt “zĩn-dãmbã taablẽ ye.” (Karm-y 1 Korẽnt rãmb 10:21, 22.) Naoor wʋsgo, neb sã n naag taab n dɩtẽ, wilgdame tɩ b yaa zoodo. Sã n yaa reem nins sẽn kilsd nen-kɛglmã, zĩn-dãmb yɛlã, yoobã, la yĩngã tʋls-wẽnsã ne manesem-yoodã la tõnd nonga, yaa wa d sẽn naagd n dɩt rɩɩb Wẽnnaam bɛɛbã sẽn segle. Tarẽ-n-tarẽ, na n wãa tõnd mengã, la pa rẽ bal ye. Na n sãama tõnd ne a Zeova zoodã me.

13-14. a) Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ pemsmã kokr bɩ reemã yaa wa rɩɩbo? b) Sẽn zems ne Zak 1:14, 15 wã, wãn to la reem sẽn pa sõma sãamd neda?

13 Ad bũmb a wãn sẽn kɩt tɩ d tõe n yeel tɩ pemsem kokr bɩ reem sɩd yaa wa rɩɩbo. Tõnd n yãkd bũmb ning d sẽn na n ning d noorẽ wã. La rɩɩbã sã n paam n ta pʋgẽ, a sẽn maand tõnd yĩngã bũmb ningã pa le be ne tõnd ye. Sã n yaa rɩ-sõma, na n kõ-d-la keelem. La sã n yaa rɩ-yoodo, wata ne bãase. Tõeeme n pa yɩ zĩig pʋgẽ ye. La d pa tõe n pa wa yã sẽn baas to-to wã ye.

14 Pemsmã kokr bɩ reemã wɛɛngẽ me, tõnd n yãkd d sẽn dat n ges bɩ n maanã. La reem ning d sẽn yãkã sẽn kẽes bũmb nins d yamẽ wã pa tõe n pa maan tõnd bũmb ye. Sã n yaa reem sẽn yaa sõma, manegda tõndo, la sã n pa sõma, sãamda tõndo. (Karm-y Zak 1:14, 15.) Reem nins d sẽn nongã sã n pa sõma, tõe tɩ d pa na n bãng zĩig pʋgẽ tɩ pa manegd tõnd ye. La tarẽ-n-tarẽ, wat n yaa vẽeneg tɩ sãamda tõndo. Yaa rẽ n so tɩ Biiblã yetẽ yaa: “Da belg-y y mens ye. Wẽnnaam pa sẽn na paoog ye. Bũmb ning fãa ned sẽn bʋte, yaa rẽ me la a na n kẽebe. Sẽn bʋt-a a yĩngã nafr yĩng na n kẽeba sãoong a yĩngẽ wã.” (Gal. 6:7, 8) Hakɩɩka, yaa tɩlɛ tɩ d zãag d mens ne pemsem kokr bɩ reem sẽn kilsd bũmb nins a Zeova sẽn kisã!—Yɩɩn. 97:10.

15. Bõe la a Zeova kõ a nin-buiidã, tɩ sɩd noogd b sũyã?

15 Bũmb sẽn noom a Zeova Kaset rãmb wʋsg tɩ b get wakat fãa, yaa siglgã tele wã sẽn be ẽntɛrnetã pʋgẽ, tɩ b boond tɩ JW Télédiffusion® wã. * A Maarilin yaa d saam-bi-poaka. A yeelame: “JW Télédiffusion wã kɩtame tɩ m sũ-noogã paase. Rẽ me, m pa baood n tũus n ges ye. M sã n wa yaa m ye tɩ sãamd m sũuri, wall m raood sã n dat n booge, m baooda sõsg sẽn kõt raoodo, pa rẽ bɩ daar vɛrse wɛgsgo, n kelge. M neeme tɩ paasda maam ne a Zeova zoodã, la sõngdẽ tɩ m bãngd a siglgã sõma. JW Télédiffusion wã toeema mam vɩɩmã fasɩ!” Tele-kãngã yaa a Zeova n kõ-do. Y rɩta a yõod bɩ? Bũmb nins b sẽn yiisd be kiuug-kiuugã sẽn yãk a toogo, bũmb a taab me la b yiisda, tɩ y tõe n ges wall y kelg wakat ning y sẽn date. Yaa video-rãmba, yɩɩl sẽn paasd ned raoodo, la bũmb kẽer y sẽn tõe n kelge.

16-17. Bõe yĩng tɩ d tog n gũus ne sẽk ning d sẽn kẽesd pemsmã kokr pʋgẽ wã, la bõe n tõe n sõng-do?

16 D pa segd n gũus ne reem nins buud d sẽn yãkdã bal ye. D tog n gũusa ne sẽk ning reemã sẽn dɩkdã me. Sã n pa rẽ, wat n yaa pemsmã kokr n rɩkd sẽkã n yɩɩd a Zeova tũubã. Neb wʋsg getame tɩ yɩl n gũus tɩ pemsmã kokrã ra  rɩ b sẽkã yaa toogo. A Abigayill yaa d saam-bi-poak sẽn tar yʋʋm 18. Ad a sẽn yeele: “M sã n tʋm daarã tõr n ya, m sã n paam n ges tele, m yaamsã boogda sõma. La m sã n pa gũusi, m tõe n gesa tele wã lɛɛr ka tɛka.” A Sãmwɛll me yaa d saam-biig sẽn tar yʋʋm 21. A yeelame: “Wakat ninga, yaa video-bõones la m get ẽntɛrnetã zug n pa satẽ ye. M sɩngda a ye gesgo, la m pa wat n bãng la m tall gesgo, hal tɩ lɛɛr a naas loog ye.”

17 Bõe n tõe n sõng-yã, tɩ pemsmã kokr ra rɩt y sẽkã? Pipi, y segd n deng n bãnga sẽk ning y sẽn kẽesd rẽ pʋgẽ wã. Mag-y semen tõr n gese. Bao-y sebr n gʋls sẽk ning fãa tele wã ne ze-video rãmbã la ẽntɛrnetã ne seg taab n deemã sẽn dɩ wã. Y sã n geel rẽ fãa n mik tɩ yaa wʋsgo, bɩ y maneg n sigl bũmb fãa ne a wakate. Reng-y n yãk-y sẽk ning y sẽn tog n kẽes bũmb nins sẽn tar yõod n yɩɩdã pʋgẽ wã, n yaool n tõog n bãng sẽk ning y sẽn tõe n kẽes pemsmã kokr pʋgã. Rẽ poore, pʋʋs-y-yã a Zeova, n kos-a t’a sõng yãmb tɩ y tũ y sẽn yãk bũmb fãa ne a wakatã. Woto, y na n paamda sẽk n zãmsd Biiblã y yembre, la y zãmsd-a ne y zakã rãmba, n kẽnd tigissã, n moond koɛɛgã la y zãmsd neb a taab me, tɩ pa yɩ yaams wʋsg ne-y ye. Sẽn paase, y pa na n sãamd y sẽkã pemsem kokr pʋgẽ, n wa ningd y meng taal rẽ yĩng ye.

KELL-Y N TŨ-Y-YÃ A ZEOVA A YE TÃA NE Y SŨUR FÃA

18-19. Bõe la d tõe n maane, tɩ wilg tɩ yaa a Zeova a ye tãa la d sakd ne d sũur fãa?

18 Tʋm-tʋmd a Pɩyɛɛr lɛtrã pʋgẽ, a sẽn gom a Sʋɩtãan dũniyã sãoong la dũni-paalgã waoong yell n sa wã, a yeelame: “M nin-nongdse, yãmb sẽn gũud bõn-kãensa wã, bɩ y modg ne y pãng tɛk sẽn na yɩl tɩ Wẽnnaam wa mik tɩ y yaa neb sẽn pa tar rẽok wall zanga, la sẽn tar zood sõma ne bãmba.” (2 Pɩy. 3:14) D sã n tũ a saglgã, n maand d sẽn tõe fãa tɩ d sẽn vɩ to-to wã, la d sẽn tũud a Zeova to-to wã tat a yam, wilgdame tɩ yaa yẽ a ye tãa la d sakd ne d sũur fãa.

19 A Sʋɩtãan ne a dũniyã na n ket n maooda sẽn na yɩl tɩ d ra kell n lʋɩɩs a Zeova tũubã taoor ye. (Luk 4:13) La baa sẽn yaa zu-loɛɛg ning fãa la d maood ne, d kõn bas tɩ ned bɩ bũmb reeg a Zeova zĩig ye. A Zeova bal n yaa Wẽnnaam d sẽn segd n tũ, tɩ d rat ne d sũur fãa n sɩd tũ-a!

YƖƖLL 30 Mam Wẽnnaam, mam Ba, la m zoa

^ sull 5 D sẽn tũud a Zeova wã nooma tõndo. La rẽ yĩnga, d tũuda yẽ a ye tãa bɩ? Yaa d sẽn maand bũmb ninsã n wilgd d sã n tũuda yẽ a ye tãa. Sẽn na yɩl tɩ ned fãa bãng sã n yaa a Zeova a yembr tãa la a tũuda, d na n goma bũmb a yiib yelle. Yaa ligdã baoobo, la bũmb nins d sẽn maand n na n kok pemsem bɩ n deemã.

^ sull 15 Y tõe n paam n ges-a JW Télédiffusion wã ne dekodɛɛr-dãmb kẽere.

^ sull 54 FOT-RÃMBÃ BILGRI: B sã n segend rɩɩb zĩ-rẽgdẽ, d kõn sak n dɩ rɩ-kãng ye. Bõe yĩng masã tɩ d na n sak n ges reem sẽn naag ne bõn-dẽgdo, wala makre, nen-kɛglem, zĩn-dãmb yɛl bɩ yoobo?