Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 ZÃMSGÃ YĨNGA 40

“Yaoolem wakatã” sẽn sa la balã, d ket n tʋmd Wẽnnaam tʋʋmdã wʋsgo

“Yaoolem wakatã” sẽn sa la balã, d ket n tʋmd Wẽnnaam tʋʋmdã wʋsgo

“Bɩ y yals kãn-kãe tẽebã pʋgẽ n da vigsi, n tar tʋʋm wʋsg Zu-soabã tʋʋmdã pʋgẽ wakat fãa.”—1 KOR. 15:58.

YƖƖLL 58 Tõnd baooda sẽn nong-b laafɩ wã

D SẼN NA N Yà Wà*

1. Bõe n kɩt tɩ d kɩs sɩd tɩ d vɩɩ “yaoolem wakatã”?

YÃMB doga yʋʋm bʋgo? Rẽ tɩ yʋʋmd 1914 loogame bɩ? Sã n yaa rẽ, wakat kãng n tãag masã, y vɩɩ dũniyã “yaoolem wakatã.” (2 Tɩm. 3:1) Tõnd ned kam fãa wʋmame tɩ b gomd yɛl nins a Zeezi sẽn yeel tɩ na n pidsa yaoolem wakatã yelle. Wala makre, zabã, komã, tẽn-digimdsã, bã-longdsã, tʋʋm-wẽnsã, n paas b sẽn namsd a Zeova nin-buiidã. (Mat. 24:3, 7-9, 12; Luk 21:10-12) D leb n neeme tɩ nebã manesmã yaa wa tʋm-tʋmd a Poll sẽn da pĩnd n togsã. (Ges-y zĩ-gũbrã sẽn yet tɩ: “ Nebã manesem sẽn lebg a soab masã.”) Tõnd sẽn yaa a Zeova nin-buiidã, d kɩsa sɩd tɩ d vɩɩ “yaoolem wakatã.”

2. Sogs-bʋs leoor la d segd n bãnge?

2 Sẽn mik tɩ yʋʋmd 1914 looga hal daar zãrã, yaa vẽeneg tɩ d tog n bee “yaoolem wakatã” baasgẽ. Dũniyã saab sẽn ta n sa wã, yaa tɩlɛ tɩ d bãng sogsg kẽer leoore, sogsg sẽn tar yõod wʋsgo. Wala makre, bõe n na n maan “yaoolem wakatã” baasgẽ? La d sẽn nan gũud yel-kãensã, bõe la a Zeova rat tɩ d maane?

BÕE N NA N MAAN “YAOOLEM WAKATÔ BAASGẼ?

3. Wa b sẽn pĩnd n togs 1 Tesalonik rãmb 5:1-3, bõe la tẽn-tẽnsã na n moone?

3 Karm-y 1 Tesalonik rãmb 5:1-3. A Poll gomda a “Zeova daarã” yelle. Daar ning yell b sẽn gomd vɛrse-kãensã pʋgẽ wã sɩngda ne “Babilon-kãsengã” sãoongo, rat n  yeel tɩ tũudum nins fãa sẽn yaa ziri wã sãoongo, n tall n tɩ tãag Armagedõ zabrã. (Vẽn. 16:14, 16; 17:5) La daar-n-kãng sã n wa ta la bala, tẽn-tẽnsã na n mooname tɩ ‘laafɩ la bãan’ waame. (Biibl kẽer pʋgẽ, b yetame tɩ “laafɩ la yĩn-maasem.”) Dũniyã nanambsã mi n pʋta gom-bi-kãensã, b sã n wa gomd b sẽn baood tɩ zems-n-taar zĩnd tẽnsã ne taab sʋkã yelle. * La Biiblã sẽn yet tɩ b na n moona “laafɩ la bãanã” yaa toore. Bõe yĩnga? Bala b sã n wa moon woto, neb wʋsg na n tagsame tɩ nanambsã tõogame tɩ bãan sɩd na n zĩnd dũniyã zugu. La “sãoong na n ling-b lame” n wa b zut ‘to-kãsengã’ sasa.—Mat. 24:21.

Da belg-y y mens n tẽ “laafɩ la bãanã” tẽn-tẽnsã sẽn na n moonã ye (Ges-y sull a 3-6) *

4. a) “Laafɩ la bãanã” moonegã wɛɛngẽ, bõe la d pa mi? b) La bõe la d zoe n miẽ?

4 “Laafɩ la bãanã” moonegã wɛɛngẽ, bũmb kẽer la d mi, la bũmb kẽer me la d pa mi. D pa mi bũmb ning sẽn na n wa kɩt tɩ b moon woto wã, d pa mi moonegã sẽn na n yɩ to-to wã meng ye. D leb n pa mi b sã n na n moona bɛgs-bɛgse, wall sã n na n yɩɩ vugr yell ye. Sẽn yaa a soab fãa, d sẽn mi bala, d pa segd n belg d menga, n tagsdẽ tɩ nanambsã na n tõogame tɩ laafɩ zĩnd dũniyã gill zug ye. Biiblã pʋd n yeta tõnd tɩ d gũus neer n bãng b sẽn na n wa moon woto wã. Bala rẽ n na n yɩ bãnd sẽn wilgd t’a “Zeova daarã” na n sɩngame.

5. Wãn to la 1 Tesalonik rãmb 5:4-6 sõngd tõnd tɩ d bãng n segl d mens a “Zeova daarã” yĩnga?

5 Karm-y 1 Tesalonik rãmb 5:4-6. A Poll gom-kãensã sõngda tõnd tɩ d bãng d sẽn segd n maane, n segl d mens a “Zeova daarã” yĩnga. Segdame tɩ d “ra gũs wa neb a taabã ye.” Yaa tɩlɛ tɩ d “kell n gũ,” la d gũusdẽ. Wala makre, d segd n tẽegdame tɩ d tog n gũusame n da wa kẽes d toog politikã yɛlẽ baa bilf ye. D sã n kẽes d toogo, d lebga “dũniyã rẽnda.” (Zã 15:19) D miime tɩ yaa Wẽnnaam Rĩungã bal n na n wa ne bãan dũniyã gill zugu.

6. Bõe la d rat n sõng nebã tɩ b maane, la bõe yĩnga?

6 D rat n segla d mens sõma, la d ratame me n sõng neb a taabã, tɩ b bãng bũmb nins Biiblã sẽn da pĩnd n togs tɩ na n pidsame wã. D tẽeg tɩ to-kãsengã sã n paam n sɩnge, pa wakat kãng la ned le tõe n toeem yam, n tũ a Zeova ye. Yaa rẽ n so tɩ koɛɛgã taasg la nebã zãmsgã yaa tʋʋm-yãgdem. *

KELL-Y N WƖNG-Y NE KOE-MOONEGÃ

Koe-moonegã sasa, d wilgda nebã tɩ yaa Wẽnnaam Rĩungã bal n tõe n kɩt tɩ laafɩ la bãan hakɩɩk zĩnd dũniyã gill zugu. (Ges-y sull a 7-9)

7. Bõe la a Zeova rat tɩ d maan rũndã-rũndã?

7 A “Zeova daarã” sẽn ta n sa la balã, a ratame tɩ d kell n wɩng ne koɛɛgã moonego. Yɩta sõma tɩ d tags n ges  d sã n tʋmda “wʋsg Zu-soabã tʋʋmdã pʋgẽ.” (1 Kor. 15:58) A Zeezi ra pĩnd n wilga d tʋʋmd sẽn na n yɩ a soaba. A sẽn na n togs bũmb nins sẽn na n wa zĩnd yaoolem wakatã, a yeelame: “Sẽn paase, koe-noogã segd n deng n moona buud fãa neba.” (Mark 13:4, 8, 10; Mat. 24:14) Tags-y n ges-y! Yãmb sã n yi koɛɛgã mooneg fãa, y sõngd n pidsda Biiblã gom-kãngã.

8. Bõe n wilgd tɩ Rĩungã koɛɛgã mooneg pãng tara paasg bala?

8 Rĩungã koɛɛgã mooneg sẽn paamd pãng to-to wã wɛɛngẽ, bõe la d tõe n yeele? Yʋʋmd fãa, tʋʋmdã pãng tara paasg bala. Wala makre, ges-y koe-moondbã sõor sẽn fɩɩg to-to dũniyã gill zug yaoolem wakatã. Yʋʋmd 1914 tɩ b ra zemsa 5155, n be tẽns 43 pʋgẽ. Masã wã, yaa na maan koe-moondb milyõ a 8 la tus 500! B bee tẽns 240 pʋgẽ! La d tʋʋmdã ket n pa sa ye. D segd n kell n moona koɛɛgã, tɩ nebã bãng tɩ yaa Wẽnnaam Rĩungã bal la ãdem-biisã fãa zu-loees tɩɩm.—Yɩɩn. 145:11-13.

9. Bõe yĩng tɩ d segd n ket n moond Rĩungã koɛɛgã?

9 Sã n pa a Zeova n wa n yeel tɩ sekame, d na n ket n moonda Rĩungã koɛɛgã. Hal tɩ ta dabʋr la nebã na n ket n tar weer n tõe n bao n bãng Wẽnnaam a Zeova ne a Zeezi Kirista? (Zã 17:3) D pa mi ye. D sẽn mi bala, nand tɩ to-kãsengã sɩnge, ned ning fãa “sẽn tar yam ning sẽn zems ne vɩɩm sẽn ka sɛtã” ket n tõe n saka koe-noogã. (Tʋʋ. 13:48) D maanda wãn n tõog n sõng nin-kãensã tɩ nan pa kẽ n bõoge?

10. Bõe la d paamd a Zeova nengẽ, tɩ kɩt tɩ d tõe n sõng nebã tɩ b bãng sɩdã?

10 A Zeova tũnugda ne a siglgã, n kõt-d bũmb nins fãa d sẽn segd n paam n tõog n sõng nebã tɩ b bãng sɩdã. Semen fãa, d paamda zãmsg Kiris-nebã vɩɩm la b tʋʋma tigsgã sasa. Yaa tigsg sẽn sõngd tõnd tɩ d mi d sẽn tõe n yeel neda, d sã n seg-a pipi, la d sã n wa lebg n na n tɩ kaag-a. Yaa tigsg sẽn le sõngd tõnd tɩ d tõe n bãng n zãms nebã Biiblã. Sẽn paase, siglgã kõt-d-la koe-moonegã tʋʋm-teed toor-toore, tɩ sõngd tõnd tɩ d tõe . . .

 • n tɩʋʋs sõsga,

 • n maan tɩ kelgrã yamleoog kẽ neda,

 •   n kɩt tɩ ned rat n bãng n paase,

 • n wilg ned bũmb Biiblã sẽn yete, la d

 • bool ned t’a wa d Rĩungã roogẽ, wall d wilg-a t’a kẽ d sɩtẽ wã.

D sẽn tar tʋʋm-te-kãensa wã yaa sõma, la pa sek ye. D segd n tall-b lame n tʋme. * Wala makre, y sã n sõs ne ned t’a kelg sõma, tɩ y bas sebr bɩ seb-vãoog ne-a, a sã n karme, a na n bãnga bũmb a taab n paase, nand tɩ y wa lebg n tɩ kaag-a. Tõnd ned kam fãa n segd n modg tɩ kiuug fãa bɩ a kell n wɩng ne Rĩungã koɛɛg mooneg wa a sẽn tõe.

11. Bõe yĩng la b sẽn maan tɩ nebã tõe n zãms Biiblã ne sɩt jw.org maasmã?

11 Bũmb a to me la a Zeova maan n na n sõng nebã tɩ b bãng sɩdã. Yaa a sẽn tũnug ne a siglgã n kɩt tɩ nebã tõe n zãms Biiblã ne sɩt jw.org® maasmã. Bõe yĩng la b sẽn maan woto wã? Kiuug fãa, neb ka tɛk n kẽed ẽntɛrnetã pʋgẽ n baood n na n wʋm Biiblã goamã kẽer võore. Tõe n kell n tũu ne rẽ tɩ nina bãng Biiblã sẽn yetã. Y mi n yeela nina t’a sã n data, y na n watame tɩ y zãmsd Biiblã, t’a rat n sake, la a yamã yaa bii. Sã n yaa rẽ bɩ y wilg-a t’a tõe n zãmsa Biiblã ne sɩt jw.org maasem, wall y kopiye liyẽ wã n tool-a. * Zãmsgã sẽn be sɩtã zugã sã n bee ne buud-gomd a sẽn wʋmd bɩ y wilg-a rẽnda.

12. Ned sã n kẽ sɩtã zĩig ning b sẽn tõe n zãms Biiblã, bõe la a na n paam n bãnge?

12 Ad gom-zut d sẽn wɛgs sɩtã zĩig ning nebã sẽn tõe n kẽ n zãms Biiblã: “Biiblã, la a Soab ning sẽn kɩt tɩ b gʋls-a wã,” “Biiblã sẽn gomd neb nins yell n tɩ yɩɩda,” ne “Biiblã wilgdame tɩ manegr n wate.” Ned sã n kelg gom-kãensã wɛgsgã, a na n bãnga:

 • Biiblã sẽn tõe n sõng ned to-to

 • Bũmb wʋsg a Zeova ne a Zeezi la malɛgsã zugu

 • Wẽnnaam sẽn naan ninsaal bũmb ning yĩngã

 • Namsgã la wẽnemã sẽn be wã võore

A leb n na n bãnga a Zeova sẽn na n maan to-to . . .

 • tɩ namsgã la kũumã sa,

 • tɩ sẽn ki-bã vʋʋge, la a kɩt

 • tɩ yẽ Rĩungã ledg ninsaalbã goosneema-rãmbã sẽn maood n kongdẽ wã.

13. B sẽn maan tɩ nebã tõe n zãms Biiblã ne sɩtã maasmã, pa ledg d sẽn kẽnd b nengẽ n zãmsd-b Biiblã ye. Bõe yĩnga?

13 La b sẽn maan tɩ nebã tõe n kẽ sɩtẽ wã n zãms Biiblã, pa ledgd d sẽn kẽnd b nengẽ n zãmsd-b Biiblã ye. Zãms nebã tɩ b lebg a Zeezi karen-biisã yaa tʋʋmd a Zeezi sẽn bobl-do, hal tɩ yaa d zu-zẽkre. D sẽn dat yaa nebã zãms Biiblã sɩtã zug tɩ yamleoogã kẽ-ba, tɩ b bao n na n bãng n paase. Rẽ, tõe tɩ b sak tɩ d wat n zãmsd-ba. Sɩtã zug zãmsg fãa baasgẽ, b sagenda a soabã t’a kos tɩ b kɩt t’a Zeova Kaset soab wat n zãmsd-a Biiblã. Beoog sẽn vẽeg fãa, dũniyã gill zugu, yaa sẽn yɩɩd neb 230 n kẽed be n kot Biiblã zãmsgo! Bũmb pa be n tõe n ledg d sẽn kẽnd nebã nengẽ n zãmsd-b Biiblã ye!

KELL-Y N BAO-Y N SÕNG-Y NEBÃ TƖ B LEBG KAREN-BIISI

14. Sẽn na yɩl n tũ a Zeezi sẽn yeel Matiye 28:19, 20 pʋgẽ wã, bõe la d modgd n maandẽ, la bõe yĩnga?

14 Karm-y Matiye 28:19, 20. D sã  n zãmsd nebã Biiblã, yɩta sõma tɩ d maan d sẽn tõe fãa, n ‘zãms-b tɩ b sak bũmb nins fãa a Zeezi sẽn yeelã,’ n tõog n lebg a karen-biisi. Yaa tɩlɛ tɩ d sõng nebã tɩ b bãng tɩ yaa masã meng la b segd n wilg tɩ b bee a Zeova poorẽ, la tɩ b teenda a Rĩungã. Dẽnd d segd n sõnga nebã tɩ b tũ b sẽn zãmsdã, tɩ wilg tɩ bãmb meng kɩsa sɩd tɩ b sẽn bãngã yaa sɩda, la b rɩk b meng n kõ a Zeova, la b reeg lisgu. B sã n maan woto la b na n paam n põs a Zeova daarã sasa.—1 Pɩy. 3:21.

15. D pa rat n sãam d sẽkã ne bõe, la yaa bõe yĩnga?

15 Wa d sẽn da zoe n togsã, dũniyã saab ta n saame. Rẽ wã, d pa rat n ket n zãmsd Biiblã ne neb sẽn pa wilgd tɩ b rat n lebga Kiristã karen-biis ye. (1 Kor. 9:26) Tʋʋmdã yaa tʋʋm-yãgdem! Neb nins d sẽn segd n sõng tɩ b wʋm Rĩungã koɛɛg tɩ nan pa kẽ n bõogã waoogame.

D KELL N LAK D MENG FASƖ NE TŨUDUM NINS SẼN PA SƖDÃ

16. Sẽn zems ne Vẽnegr 18:2, 4, 5, 8 wã, bõe la tõnd ned kam fãa segd n maane? (Ges-y vẽnegrã me.)

16 Karm-y Vẽnegr 18:2, 4, 5, 8. Vɛrse-kãensã wilgda bũmb a to a Zeova sẽn dat tɩ sẽn tũud-b yẽ wã maane. Kiris-ned hakɩɩk fãa segd n laka a meng fasɩ ne tũudum nins sẽn pa sɩdã. Nina ra bee tũudum a woto pʋgẽ, n yaool n wa bãng tũudum hakɩɩkã. Tõe t’a ra kẽnda b wẽnd-dotẽ wã, la a naagd n maand tũudmã yɛla, pa rẽ bɩ a ra kõta ligd n teend-ba. Biibl karen-biig sã n wa rat n lebg koe-moond sẽn pa reeg lisgu, yaa tɩlɛ t’a reng n lak a meng fasɩ ne a pĩnd tũudmã. Segd n yɩɩ vẽeneg t’a laka ne-b fasɩ, la ne b sulã buud fãa, wall a tolg n gʋls lɛtr n wilg-b t’a pa le be ne-b ye. *

17. Wilg-y tʋʋm kẽer kiris-ned sẽn pa segd n sake, la y togs a võore.

17 Kiris-ned hakɩɩk segd n gũusa neere, tɩ tʋʋmd ning a sẽn tʋmdã ra wa teend Babilon-kãsengã baa yaa bilf ye. (2 Kor. 6:14-17) Wala makre, a pa na n sak tɩ b rɩk-a t’a tʋmd wẽnd-doogẽ ye. La baa sẽn yaa zĩig ning la b rɩk kiris-ned tʋʋmde, a segd n gũusame t’a tʋʋmdã pʋgẽ bɩ a ra wa tɩ tʋmd wẽnd-doog tʋʋmd ninga, wala makre, wẽnd-doog manegr ye. A sã n tʋmda a mengẽ me, a pa segd n bolg tʋʋmd sẽn na n kɩt t’a teel Babilon-kãsengã ye. Bãmb me sã n kos-a tʋʋmde, a pa segd n sak ye. Bõe yĩng tɩ d gũusd wʋsg woto? Bala, d pa rat n kẽes d toog baa bilf b tʋʋmdẽ, wall d naag-b b yel-wẽnã pʋgẽ,  b tũudmã sẽn yaa wa bõn-dẽgd Wẽnnaam nifẽ wã yĩnga.—Eza. 52:11. *

18. Bõe la saam-biig maan-yã, tɩ wilg tɩ tʋʋmã wɛɛngẽ, Biiblã sẽn yetã la a tũud ne a sũur fãa?

18 Ãnterperneer n da kos kãsem-soab a ye, t’a wa tʋm tʋʋm-bil wẽnd-doog sẽn pa zãr ne kãsem-soabã sẽn beẽ wã. Saam-biigã yaa ra-wãad n tʋmd a mengẽ. Ãnterperneerã ra miime tɩ saam-biigã yetame t’a pa na n sak n tʋm wẽnd-doogẽ ye. La so-kãnga wã, ãnterperneerã bolga neb a taab n pa paam ye. Ne rẽ fãa, saam-biigã kell n tũu Biiblã sẽn yetã, n zãgs tʋʋmdã. Semen ning sẽn pʋglã, saam-biigã sẽn beẽ wã zʋrnall a ye n wilg ra-wãad foto, t’a zao yĩngr n kaad wẽnd-doogã pikã. Saam-biigã sã n da toeem yam, n pa tũ Biiblã sẽn yetã, ra na n yɩɩ yẽ n be fotã zugã. Tags-y n ges-y yʋ-sãang ning yel-kãnga sẽn da na n wa ne saam-biigã zugu, a tẽed-n-taasã sʋkã! Tags-y-yã a Zeova me sũur sẽn na n sãam to-to wã!

BÕE LA D BÃNG-YÃ?

19-20. a) Bõe la d bãng-yã? b) Bõe me la d segd n bãng n paase?

19 Biiblã bãngr-goamã wilgdame tɩ yel-kãseng d sẽn gũud masã, yaa dũniyã nanambs sẽn na n moon ka la bilf tɩ ‘laafɩ la bãan’ beeme wã. La a Zeova sẽn sõng-d tɩ d bãng bũmb ninsã kɩtame tɩ d miẽ tɩ nanambsã pa tol n tõe tɩ bãan hakɩɩk zĩnd ye. Bõe la d segd n maane, nand tɩ yel-kãngã sẽn na n pʋgl ne sãoong zĩig pʋgẽ wã pidsi? A Zeova ratame tɩ d kell n wɩng ne Rĩungã koɛɛg moonego, la d modg n sõng neb wʋsg tɩ b lebg a Zeezi karen-biisi. La segdame me tɩ d kell n lak d mens fasɩ ne tũudum nins sẽn pa sɩdã. Woto rat n yeelame tɩ tog n yɩɩ vẽeneg tɩ d pa le be ne-b ye. Rat n yeelame me tɩ d pa segd n sak tʋʋmd sẽn teend Babilon-kãsengã ye.

20 Yel-kãsems a taab me n na n maan “yaoolem wakatã” baasgẽ. Sẽn paase, bũmb a taab me la a Zeova rat tɩ d maane. Yaa bõe la rẽ? Wãn to la d tõe n segl d mens yɛl nins sẽn watã yĩnga? D na n goma rẽ yell sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ.

YƖƖLL 71 Tõnd yaa a Zeova tãb-biisi!

^ sull 5 D gũuda tẽn-tẽnsã sẽn na n wa yeel ka la bilf tɩ b tõogame tɩ ‘laafɩ la bãan’ beẽ wã. Rẽ n na n yɩ bãnd sẽn wilgd tɩ to-kãsengã na n sɩngame. La nand tɩ b wa yeel rẽ, bõe la a Zeova rat tɩ d maane? D na n bãnga sokrã leoor sõs-kãnga pʋgẽ.

^ sull 3 Wala makre, Nasiõzĩni wã yetame t’a tʋʋmd yaa “ges tɩ laafɩ la bãan kell n zĩnd dũniyã tẽns fãa sʋka.”

^ sull 6 Ges-y seb-kãngã sõsg ning gom-zug sẽn yet tɩ: “Wẽnd sã n na n wa ne sɩbgre, wakat fãa a rengd n keooga nebã tɩ sek bɩ?

^ sull 10 D sẽn tõe n tall koe-moonegã tʋʋm-teedã n tʋm to-to wã wɛɛngẽ, y sã n dat vẽenem n paas bɩ y ges yʋʋmd 2018 zĩ-likr kiuug Gũusg Gasgã, sõsg ning gom-zug sẽn yet tɩ: “D sõng nebã tɩ b bãng sɩdã.

^ sull 11 Yaa ne ãngilind la portigɛ la nan be, la d na n wa yiisa ne buud-goam a taab me.

^ sull 16 Togame tɩ d lak d mens me ne bũmb nins tũudmã sul-bõonesã sẽn maandã, wala b sẽn mi n sigl koloni de vakãas bɩ kɛrmes wall reem kẽer kambã bɩ kom-bɩɩsã yĩngã. Naoor wʋsgo, b yetame tɩ pa tũudmã yɛl ye. La sɩd-sɩdã, teenda tũudmã.

^ sull 17 Biiblã sẽn yet bũmb ning tʋʋm nins sẽn teend tũudum nins sẽn yaa ziri wã wɛɛngẽ, y sã n dat n paam vẽenem n paase, bɩ y ges “Karemdbã sogsgo,” sẽn be yʋʋmd 1999 tʋʋl-nif kiuug rasem 15 Gũusg Gasgã pʋgẽ wã.

^ sull 83 FOTÃ BILGRI: Neb sẽn be kafe koosg zĩigẽ, tɩ b moon tele wã pʋgẽ tɩ laafɩ la bãan waame masã, tɩ b get kaoo. Saam-biig ne a pag n zĩ be. B yi n moona koɛɛgã, n tek n zĩnd be n na n vʋʋs bilfu. Bãmb manesmã yaa toor ne neb a taabã.